รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริวัฒนะสกุล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพุทธิพงศ์  รองเมือง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชูชะนะ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายนันทจิตร  พรมสอน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธราเทพ  อินทวิเศษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยะพร  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพุทธิชา  เหลารัก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนภัสกร  เทศขำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพัณณิตา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปุณณพัฒน์  พรหมสวาท โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฏิ์  สายะนันท์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอริญชยา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงคิรภัสสร  รุ่งเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองจุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเอกชัย  คงพรศิริ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพรวิวัฒน์  โชติรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอชิตพล  นุชภู่ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายภูมิพิทักษ์  พิทักษ์ปรัชญากุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุตรดาวงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธนัญชนก  สงมา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฏฐชิดา  แนบตรีเนตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนภสร  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอนัส  นิลทน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธมลวรรณ  โสภาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมนสิชา  อุปลา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพรชโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปริญดา  พานิชกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอติมา  มังคลาด โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายยศพล  ยี่โถ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรพิมล  บุญผ่อง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวริษฐา  ตรียุทธ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสโรชา  เพชรพิฆาต โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวริทร์ธร  ทองเกษม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายรัชชานันท์  เพชรผ่อง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายคมสัน  หีตอักษร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฐิตินันท์  เศษธนู โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์คร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธเนตร  สามัคคีคารมย์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มติง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติชญา  คงขันธ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นาคทองกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชาญวิรุฬห์  ไกรนรา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชาคริยา  กลสามัญ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกรรณิกา  หีตอักษร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรรณิดา  แก้ววงงาม โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงลาด โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยบำรุง โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณุชชญา  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชนัญชิดา  เธียรโชติ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวงศธร  กรทิพย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนัณชิดา  เรืองเวช โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเขียว โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอาทิตยา  หล่อหลอม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองผึ้ง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายธิชานันท์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอรรถกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศุภณัฐ  พวงแก้วถาวรสุข โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายอภิเดช  เกตุแทน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายวสุธา  สุดสาย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกัลยกร  ทับทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัญญากร  แก้วขาว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงญาณิศา  ป่าวสกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธัญญามาศ  สุกลูกอิน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภัสสร  ปานสังข์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรยก โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายพัชรพล  สารภี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวธันยารัตน์  บุญชอบการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายวงศธร  มีแย้ม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกรษณ  คลองขุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวอัญชลี  ทองใบ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูคง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวกุลนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวเบญวรินทร์  แก้วเดิม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายชิษณุพงษ์  สรรพา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวผกามาศ  โพ๊ะสูงเนิน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวณิชนันทน์  ใจกว้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วปลอด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธรรมรัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุธานันท์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกันย์สุดา  จินโน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอรวรรณ  รอดแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนงนภัส  ศักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายศุภวิชญ์  แพะโสม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสิริมา  ภักดีวานิช โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชุุติมณฑน์  ทองกลับ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธสุภะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนันทนา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนิรัชพร  พุทชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์อาสน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอ้อมดาว  แก้วพิชัย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาศโอสถ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเวช โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญแทน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายรชานนท์  เนียมสมบูรณ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศุภณัฐ  มลมาลา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอาริสา  คงสุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาณภัทร  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศิวกร  พงศ์นรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเขมทัต  เนียมขำ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศักรินทร์  สามสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองใส โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปุณญาพร  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐวรา  ปั่นกลาง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอธิชา  ว่องการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสโรชินี  จินะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปทิตตา  มูสิเกิต โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรติมาพร  เกื้อมา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสานิตา  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอธิตะ  วิเศษประไพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกันยาวีร์  ศรีไชย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนันทพงศ์  แช่มไล่ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรัชพล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงิพิชญาพร  อินทร์ปู โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภคพล  สมัครกิจ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเดชาวัต  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฏฐวัจน์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายยงยุทธ  รอดนิล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงมณี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชยพล  สุทธินุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณพกัญจน์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอนาวิล  พรหมแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายบัญญวัต  มะโร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธนนันท์  แสงทองย้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุชานรี  เทพทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรพิชชา  ชูมณี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีทัพ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ลิ้มเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจักรพงศ์  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐพงศ์  นิรัตน์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธัญวรัตม์  โตทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุมิลตา  ชูเชิด อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพรธิตา  ทองปอนด์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปราลิตา  พิชัย อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุชานันท์  ด้วงเรือง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิตติธัช  รัตนกุล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายรัตนพงศ์  สมานทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มีศรีจันทร์ บ้านดอนสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณิชนันทน์  คงชนะ บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุธรรม บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกมลรส  แก้วท่าชี บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีรภัทร  ทองยวน บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมวดยอด บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์ บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพากร  เกื้อด้วง บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนัธมน  สาระชิต โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอริสรา  นาครอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต้อนโสกรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตตินันท์  แปรครรภ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชญญานุช  เพชรบำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรบำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายศตานนท์  สวนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายเอกวุฒิ  อาวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชูประเสิรฐ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวสุภัทร  จันทร์อยู่ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอภิชัย  เวชวิมล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิทธิศาสตร์  ยุ่ยฉิม โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภูวิศ  เต็มบางงอน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวรวิช  ขันทรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรสินทรา  ฉิมฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอภิชยา  ศรีทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชลธิชา  ใยบัวทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญแทน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุชานุช  หาสุข โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุภาวดี  สุปันตี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเจษฎา  แสงเดช โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอภิชิต  เวชวิมล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โตวังจร โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนพกร  อ่อนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรภัทร์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐภูมิ  นุชมาก โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธาวิน  ขวดแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสัณหณัฐ  สิทธิชู โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนพงศ์  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชณณภัส  ศรีมณี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอนุวัฒน์  แดงหีต โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมวิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์คง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายรัชพล  สินกลิน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปุริณธร  แก้วดำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพันตระการ  จันทรณะ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม