รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริวัฒนะสกุล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพุทธิพงศ์  รองเมือง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชูชะนะ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายนันทจิตร  พรมสอน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธราเทพ  อินทวิเศษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยะพร  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรมหม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพุทธิชา  เหลารัก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายนภัสกร  เทศขำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัณณิตา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปุณณพัฒน์  พรหมสวาท โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฏิ์  สายะนันท์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอริญชยา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงคิรภัสสร  รุ่งเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองจุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายเอกชัย  คงพรศิริ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพรวิวัฒน์  โชติรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอชิตพล  นุชภู่ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภูมิพิทักษ์  พิทักษ์ปรัชญากุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุตรดาวงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธนัญชนก  สงมา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แนบตรีเนตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนภสร  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอนัส  นิลทน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธมลวรรณ  โสภาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมนสิชา  อุปลา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพรชโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปริญดา  พานิชกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอติมา  มังคลาด โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายยศพล  ยี่โถ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรพิมล  บุญผ่อง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวริษฐา  ตรียุทธ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสโรชา  เพชรพิฆาต โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายวริทร์ธร  ทองเกษม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายรัชชานันท์  เพชรผ่อง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายคมสัน  หีตอักษร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฐิตินันท์  เศษธนู โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์คร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธเนตร  สามัคคีคารมย์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มติง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติชญา  คงขันธ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นาคทองกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชาญวิรุฬห์  ไกรนรา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชาคริยา  กลสามัญ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกรรณิกา  หีตอักษร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรรณิดา  แก้ววงงาม โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยบำรุง โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงลาด โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณุชชญา  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนัญชิดา  เธียรโชติ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวงศธร  กรทิพย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนัณชิดา  เรืองเวช โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเขียว โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอาทิตยา  หล่อหลอม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองผึ้ง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายธิชานันท์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอรรถกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายศุภณัฐ  พวงแก้วถาวรสุข โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอภิเดช  เกตุแทน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวสุธา  สุดสาย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัลยกร  ทับทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกัญญากร  แก้วขาว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงญาณิศา  ป่าวสกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญญามาศ  สุกลูกอิน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงนภัสสร  ปานสังข์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรยก โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายพัชรพล  สารภี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวธันยารัตน์  บุญชอบการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายวงศธร  มีแย้ม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกรษณ  คลองขุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวอัญชลี  ทองใบ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูคง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวกุลนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวเบญวรินทร์  แก้วเดิม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายชิษณุพงษ์  สรรพา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวผกามาศ  โพ๊ะสูงเนิน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวณิชนันทน์  ใจกว้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วปลอด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธรรมรัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุธานันท์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกันย์สุดา  จินโน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงอรวรรณ  รอดแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนงนภัส  ศักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายศุภวิชญ์  แพะโสม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสิริมา  ภักดีวานิช โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงชุุติมณฑน์  ทองกลับ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธสุภะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนันทนา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนิรัชพร  พุทชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์อาสน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอ้อมดาว  แก้วพิชัย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาศโอสถ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเวช โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญแทน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรชานนท์  เนียมสมบูรณ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศุภณัฐ  มลมาลา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอาริสา  คงสุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาณภัทร  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศิวกร  พงศ์นรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเขมทัต  เนียมขำ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศักรินทร์  สามสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองใส โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปุณญาพร  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐวรา  ปั่นกลาง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอธิชา  ว่องการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสโรชินี  จินะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปทิตตา  มูสิเกิต โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรติมาพร  เกื้อมา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสานิตา  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอธิตะ  วิเศษประไพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกันยาวีร์  ศรีไชย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนันทพงศ์  แช่มไล่ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายรัชพล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงิพิชญาพร  อินทร์ปู โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภคพล  สมัครกิจ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเดชาวัต  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฏฐวัจน์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายยงยุทธ  รอดนิล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงมณี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชยพล  สุทธินุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณพกัญจน์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอนาวิล  พรหมแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายบัญญวัต  มะโร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธนนันท์  แสงทองย้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุชานรี  เทพทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวรพิชชา  ชูมณี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีทัพ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ลิ้มเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจักรพงศ์  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสรรเพชร  โสขะ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายคฑาวุธ  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทองตำลึง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายภาณุวิชญ์  นพรัตน์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐกฤต  วิชิต โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฏฐบดินทร์  ทิพย์เดช โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนนทพัทธ์  ส่งมา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยวน โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรูป โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธนพร  นวลขาว โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกนกพร  สุดเส้ง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเพชรรดา  โภคา โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอุทัย  เต็กอ๋อต้ง โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายทิโนทัย  หมายมี โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปรเมศร  กุลจู้ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิรัชญา  พืชผล โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวุฒิชัย  รอดเจริญ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนภัทร  อินทรบุตร โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวงศธร  ธุรีราช โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชญาภา  พลายชนะ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปิตะมะหะ โรงเรียนวัดพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมณีนาจ  ทองญวน โรงเรียนวัดพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฐพงศ์  นิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธัญวรัตม์  โตทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสุมิลตา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพรธิตา  ทองปอนด์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปราลิตา  พิชัย โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  อินทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณิชารีย์  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายภูวิช  ศรชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุนันทา  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายเนติพงศ์  เกตุนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพิชาฎา  ขวัญชื่น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายอนันต์เทพ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายคณิศร  พรหมคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายชลสินธ์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกฤษติกานต์  ทิพย์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุชานันท์  ด้วงเรือง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกิตติธัช  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายรัตนพงศ์  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชนนฤทธ์  สุดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปกรณ์  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงไอริสา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายยศพล  จักราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพัชริญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายแทนคุณ  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจักรพัฒน์  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวรเมธ  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวุฒิชัย  สองพี่น้อง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐกมล  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนริสรา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสามสี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายโรจนธร  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุทธิดา  บรรจงภาค โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชลชนก  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอติชาติ  ชูพนม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนริศรา  เกตุแทน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณิชนันทน์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอัจชนากานต์  วิเศษมาก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจันทร์จิรัชญา  ละหารเพชร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวศิน  สำนึก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัสส์กุญช์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายยศกร  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐธกฤต  มงคล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีธัต  ทิพย์รักษา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพันธการณ์  สร้างทองดี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุชญา  สาคร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชุตินันท์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มีศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงณิชนันทน์  คงชนะ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกมลรส  แก้วท่าชี โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีรภัทร  ทองยวน โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมวดยอด โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพากร  เกื้อด้วง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศศิวิมล  นาคะสิงห์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเปรมชนก  ทิพย์บรรพต โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอภิญญา  คำจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพรนภา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอติกานต์  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายศุภราช  รักแสง โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงจิรัญญา  สมอ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงโสภิตา  จิตราม โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเบญญาภา  กฐินหอม โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธิดาพร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปิยะฉัตร  คีรีรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายมณีพงศ์  มีศิริ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกนกเนตร  ไชยทิพย์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะนะโส โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกันตยา  บุญชู โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสุวภัทร  สุรัตน์พราหมณ์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวังการ์รี  ศรีเทพ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปานวาด  เส็งจรูญ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงนวพรรษ  รักษ์สกุล โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงภูมิพัฒน์  พรหมวิเศษ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายชนินทร  ชูแนม โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณิศรา  เนียมมีศรี โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงภัทรพร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรรดา  อ่อนพร้อม โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนากร  ถวาย โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเทพฤทธิ์  อินทร์เมือง โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเมียนนุสิ  พม่า โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวีระชัย  หิงไธสง โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชาคริต  ชลเกริกเกียรติ โรงเรียนวัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนัธมน  สาระชิต โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอริสรา  นาครอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต้อนโสกรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกิตตินันท์  แปรครรภ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชญญานุช  เพชรบำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรบำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายศตานนท์  สวนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายเอกวุฒิ  อาวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชูประเสิรฐ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวสุภัทร  จันทร์อยู่ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอภิชัย  เวชวิมล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสิทธิศาสตร์  ยุ่ยฉิม โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภูวิศ  เต็มบางงอน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวรวิช  ขันทรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรสินทรา  ฉิมฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอภิชยา  ศรีทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชลธิชา  ใยบัวทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญแทน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุชานุช  หาสุข โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุภาวดี  สุปันตี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายเจษฎา  แสงเดช โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอภิชิต  เวชวิมล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โตวังจร โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนพกร  อ่อนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีรภัทร์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฐภูมิ  นุชมาก โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธาวิน  ขวดแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสัณหณัฐ  สิทธิชู โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนพงศ์  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชณณภัส  ศรีมณี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอนุวัฒน์  แดงหีต โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมวิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์คง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายรัชพล  สินกลิน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปุริณธร  แก้วดำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพันตระการ  จันทรณะ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำแดง โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายธนภัทร  ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชวัลวิทย์  ปาลคะเชนทร์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอุไรพร  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงดวงกมล  มีสัตย์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธันย์ชนก  นิลวิเชียร โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรักษิณา  รักกะเปา โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วชูกูล โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายไกรวิชญ์  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงช่อผกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศิรดา  เบญพาด โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพัสรา  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายสุทธิชัย  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายภูริช  เทือแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐวดี  ดับปาล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงอรณิช  โสตรโยม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีนาคนิล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพรสุภัค  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสุวภัทร  ปานเหลือง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวชิรศักดิ์  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วนิคม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณัฐพร  ต้นป้อ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐวัศห์  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสุพีรณัฐ  โสมดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฎฐกฤตา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกฤติกา  วิมล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพีรพัฒน์  คงชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงมานีดา  วัดแพ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธนกรองทอง  เสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เชิดชูชน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนเดช  ชูระบำ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชลิตา  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เดชมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฤทัยวรรณ  แผนมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชญานนท์  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพิงครัฐ  ฤทธิรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสหชาญชัย  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงแพรวา  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจักรพันธ์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสรพัศ  คชชา โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายเจนภพ  ถึงเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สังข์เทพ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุทธิดา  พืชผล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอธิชนันท์  ทองมีเพฃร โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกฤษกร  ชูประคอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปฎิภาณ  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมัณฑนา  สำลี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธิติมา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภัทรสุดา  รูปขำดี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศุภทัศน์  คงมะลวน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายบุญฤทธิ์  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชูเกียรติ  ชูพร้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายชนันธร  ธรรมบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวรโชติ  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 1 ป.6 วิทย์ประถม