รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภพล  แดงประทีป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชนันท์  ซอเสียงมงคล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรเมธ  ภักดีบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภวิทย์  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวรยุส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสโรชา  สินพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมิภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนัตถ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายคริสเตียน  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมธุรวันต์  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนลินี  แท่นนิลกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุภัสสร  นาคขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนรดี  จรปลอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรุจิรดา  วงษ์ฟ้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชยพล  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเอมิกา  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สังข์นคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปนัดดา  ฉัตรดีนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเบนจามิน  จตุภัทรไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกมลภพ  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพชรพรรณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรภัทร  พยัคฆรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรัชญา  นพชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปัณณธร  ชิณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชยพล  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายสรัล  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ธีระดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรัตนมน  ภาสภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนันท์นภัส  อภินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายวัทธิกร  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤษฎิ์  กลสามัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัชชา  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายปัณณวิชญ์  วังนรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายพีรวัส  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายนภทีป์  ปานเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเบญญาพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤษฎา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายภวินท์  โต๊ะอีสอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาณิศา  แพชนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายญาณาพัฒน์  คฤหเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปรินทร  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายญาณกร  ชิวหากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสิรภพ  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายบุณยกร  นิสภกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนภัทร  ยังวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายดุสิต  แก้วเทศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายวัชรนัชญ์  อังกูรรัตน์ อุยสุย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพนาย  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศศิธร  รุ่งรัตนชวาลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์เจิญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรชนก  เนตร์ขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันทวดี  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภัทรนันท์  เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐศศิญา  หมานมา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวิรากานต์  ตุกัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐปนี  กล่อมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสิรภพ  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายรวิสุต  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศักย์ศรณ์  แก้วมีศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเกตสิริ  มีนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถิ่นสะท้อน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายไพสิฐ  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงทรรศนันท์  ศิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรวรรณ  ธิติมากร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์วชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอมรรัตน์  เศวตศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชนันธิดา  คงแถวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภานุภัคค์  โซ่โดบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนัทธนิชา  จะรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเบญญาภา  ประดิษฐ์สาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธรัตนากร  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิณณพัต  ผดุงเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐนรีย์  โพธิ์กัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภูริณัฐ  แพวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรัณปภา  สุขประชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตู้เชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายก้องภพ  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายโกสิต  สุวรรณเฮง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอนรรฆวี  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกันตภณ  ชาญชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเขมทัต  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภูริณัฐฐิฏาร์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกรกนก  เทียนเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทักษพร  แย้มเนตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปิยังกูร  นาคเพชรพูล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศิรประภา  ชูมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุชานาถ  สีแดงสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีระเดช  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรเสน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรัศชานนย์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพราวรวีร์  กายนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภาณุวัชร์  สมบัติมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภัคธร  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภาคิณ  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพิรชัช  กระชอกชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงโรจนพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกนพล  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงมณิสรา  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงญาณิศา  รักชุม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนิสรา  พูลเพียบพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนิธินันท์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรัชชานนท์  ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชนกันต์  วรรณเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรพรหม  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปวริศา  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิรัตฐิวรุตม์กุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ปฐมเตชะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชฎารัตน์  เมืองพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสวภัทร  ดรดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภีมเดช  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิริกานดา  พัฒน์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกรภัทร์  ชูมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชริดา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรวิวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกชพรรณ  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชลดา  คงคมคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายจุมพลภัทร์  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยขวดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชียสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภัทรพล  บุญหาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัญญา  จันทร์เสี้ยวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายทัตเทพ  เมืองหนู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูวิช  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงขวัญชนก  ทองตำลึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปุณญดา  ตั้งตรงสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณฉัตร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวดินทร์  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายก่อทรัพย์  ภูริวิมลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอลิสา  พรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชวัลวิช  จักรหนู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนนทภัทร  ภทรภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปานชีวา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐนิช  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนาธิป  พัฒนนิกร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐิญาดา  คำนาม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณิชชา  สรไชยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวิภู  พรายพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงซาราห์  กีเรลท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภูริณัฐ  บินแอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอรณิชา  วราชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอนันตพัชร์  พันธ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเขมิสรา  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายคมกฤต  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิราภา  ศรีสงข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปญยนุช  เดชชนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายมังกร  กองประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญชนก  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์พงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนันทิชา  สุขประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจันทรัช  ยืนสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขุม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัสสร  อิสริยานุพงศ์ โรงเรียนวัดประสพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้อยแก้ว โรงเรียนวัดประสพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปุณยนุช  อินนุรักษ์ โรงเรียนวัดประสพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภานุวัฒน์  เสืออินโท โรงเรียนวัดประสพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ  ชัยยศ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอัสดิฮาร์  ยะดี โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายปรานต์  ธนาโรจน์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธนภรณ์  ชุมแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนภัสสร  ไอศวรรย์วงศ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายจักรพันธ์  ทองคำ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายภัทรธร  ก่อบุญขวัญ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายสรฉัตร์  สุขศรี โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายวธัญญู  นิจจรัลกุล โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงศตพร  เกื้อหนุน โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายครองรัฐ  ยุทธชนะ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภูวษา  อินทรเทพ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศุภณัฐ  ชีวศุภกร โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายปัฐพี  กรดนวล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตติธัช  เหมะ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธัญชนก  ชามทอง โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐกัญจนี  สอนสง โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สมมิตร โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนุรูลนาซูฮาร์  มะแซ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธนัชชา  เกื้อสกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกวิสรา  จันทร์โชติ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธีรเมธ  บุญเสถียร โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ทั้ง โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชุ่มเผือก โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอิกขณา  ฤทธิ์โรจนกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายคุณานนท์  จงประเสริฐ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอัยฎา  สมบัติมาก โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีน้อย โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ  รักษ์รอด โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายยศพัทธ์  พิมสาร โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีรภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงแกมไหม  พินลานทุ่ม โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูช่วย โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภัทรวิธ  อมรแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภู่ทอง โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสรวิชญ์  สุขศรี โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองพัฒน์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสขิตา  อภิวันท์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภัทรธิดา  โกละกะ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชีพเวสารัช โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษวานิช โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภิวัฒน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปิญชาน์  เงินหนู โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิปปนนท์  ศรียา โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธฤต  ทองพันธ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปัญญากร  วุฒิจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายเธียรวิชญ์  แก้วแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายชิรวิทย์  อ่ำใหญ่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายกรวิชญ์  อ่ำใหญ่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงชนากานต์  จีระวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงทักษภรณ์  เป้าอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรนิมิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิมลดา  น้อยมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายภูวิศ  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายสันติชัย  รักษายศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงเกวลิน  ปุ่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตนิลพัทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงภัสนา  ชุมละออง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายพงษกร  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายนพรุจ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายอาทิตย์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสุริวิกา  หีตเพ็ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายสุวัจน์  สองวิหค โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณฐมงคล  นิลสาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภณัฐ  พูลมาศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถึงเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอรจิรา  แสงมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงฐิตญา  มากยอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายกฤฎากร  ก้าหลีมล๊ะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายภูดิส  บริบูรณ์เกษตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายอริยะ  สุขรมย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงติณณา  คงปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายศิวัช  ชูโฉม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายปภังกร  คุ้มภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงญาณัจฉราภา  วีระจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปิยาภัทร  สงโสม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายสตางค์  มาสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐพิชาพงศ์  สิงห์สมบัติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายธนภัทร  สมุทรจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิ่นนัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายณัฏฐ์  ปิ่นนัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอาทิตญาพร  นาคพิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายศิวัช  ไทรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงจรัสจันทร์  จรูญรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายนันทิพัฒน์  ช่วยเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงลัภนารีย์  สมุยเจริญสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงเบญญากร  อักษรธรรม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายภูษิต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายปิยะพงษ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายอนพล  กุลศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายก้องภพ  คงฉาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายติณณภพ  จันทวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายอนพัทธ์  กุลศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายปุณยวัจน์  พูลสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายอัสลันต์  สมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายธนภัทร  วรรณกุลวิวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายธนภัทร  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงภาสีนี  ชำนาญศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชลรดา  รัตนเกล้า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายอนันดา  คงบัว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายนพกร  บัวดัด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงเปมิกา  จันปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายอาคะเนย์  บุญเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายปชาบดี  ก้องสุวรรณศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงคีตภัทร  สุทธิพูล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายธรพนธ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายพงศ์พันธ์  สว่างแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายวสุธร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอธิป  โพธิ์บุรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงลัญชกรณ์  นุ้ยไม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงศรุกานต์  แพกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกฤติกา  บัวอ่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเผือก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวรกานต์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงไชษิตา  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธัญชนก  โอชารส โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายณฐนนท์  นิลสาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงศารยา  คงเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายภูวดล  เดชะพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกานต์รวี  ศรประดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพิสิณีย์  แซ่ดาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอดิศักดิ์  พัฒน์มณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายวิษณุ  เฉลิมชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายสุทธิพงศ์  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายสหรัฐ  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายก้องภพ  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายศดายุ  พัฒน์คง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภกรกัญ  ภาราทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงศศิภัสสร  ขวัญช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายธนกร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงชญานุช  ขาวด้วง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกุญพิชชา  ภัทรชยางกูร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายปุณณวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายวันอาษา  แก้วสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายนันตไชย  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาคพังกาญจน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายเอกบดินดิ์  ใบเงิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภัทรเดช  วัชระสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสิทธิภาคย์  รวยร่ำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงตามฝัน  สะอาดแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปพิชญา  ปานแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภิชญพงษ์  เพ็ชรปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงการต์พิชชา  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมาศสุภา  อินทสุทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธารญา  ภวัฐนันท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเทพปรรญญวรรตร  เทพเลื่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายเมธัส  รินทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวัชรากร  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพชรชลคราม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงผริตา  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพงศ์ปณต  ถาวรพงศ์สถิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวงศธร  ทีปะปาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวชิรวิทย์  จีนแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวิณิชยา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชาลืสา  ตรีเล็ก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปิติภัทร  แป้นเส้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวรินทร  กระสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวิชญาดา  ปริกรรมศิลป โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสัชฌุกร  อุ้ยวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปวริศา  เกิดมุสิก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายรณชัย  จันทรธนู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชีวาพร  สกุลวรภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  โปอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธีรเมธ  จิตจง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายวรวรรธ  วิชิตชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูพาสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปรตา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิติชัยกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอรปรียา  เชิญทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสิริภัทร  จันทร์นวล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปิยพงศ์  ทักทาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์เมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธัญกร  เลื่องสุนทร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนากร  พลอยพราว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสริดา  โสตถิรัตนพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธรณ์เทพ  รื่นพานิช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพรรษกร  สมเกื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธีรกร  คงจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรภัทร  สิงหนาท โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  งามดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชยธร  เรืองศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอนันต์ยศ  ดำนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชญาธิป  สิทธิเกษมกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพงศธร  อัสดาธร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจิณณพัต  ทรหด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภรัณยู  ทองอยู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองอยู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมณรงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวชิรวิชญ์  เสือแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายหลุยส์  ปิล๊อตโต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสุธาสิน  แช่มชื่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายเขมพัชร์  พชรากรต่อสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายสิรธีร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศิรวิชญ์  หนูน้อย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธิติสุดา  นิตยา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงโชติรส  เพชรอาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤชัท  จีนหมิก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ทรัพย์บำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายณัฐวัฏร  เมืองพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายเอกธนิน  เกตุเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอลิสา  โตะหะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณฐรวดี  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายวชิรวิทย์  อดิเทพสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงวิชญา  วิศิษฏธัญญากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนิธิชญา  มีชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพัทธนันท์  พงศ์ธิติเมธี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงนฤมล  โรยนรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายนพัตธร  ทิพย์ประชาบาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายธนกฤต  จุ้ยรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงเปรมพระพร  ศรีมุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายกฤษณพงศ์  รื่นฤทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกันยกรณ์  ภักดีพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายกิตติพล  แซ่ลิ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงภัทรดา  ชูพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงอภิชญา  โสมมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงฟ้าใส  วิเศษมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงภูริชญา  ปานเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐพล  เครือแต้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายธัญวรัตม์  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายกิตติธัช  ทิพย์มณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายสัณหณัฐ  ดำสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงศุกร์ฤดี  ปราบภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่โอ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปริญญดา  อำลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายวิศรุต  หีตหมื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายศุภณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐพิชชา  นภสินรุวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายศักรนันทน์  พรหมเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายศิวกรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายธนัทธร  ศรีฟ้า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายกฤตภาส  แซ่เอี้ยว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายชุติพันธ์  เผือกภูมิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชลพรรษ  มากศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู๋เย็น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสุชัญญา  คงพยัคฆ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงร่มฉัตร  บุณยนพพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนัรจิสชา  หมัดชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปาริมา  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกัลยกร  โมควงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปรางค์  จีนด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงธัญญชนก  อุ่นพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายพันธวิศ  เลี้ยงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงฟ้าใส  สงเจิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายธีรภัทร  สมหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพิรญาณ์  กองประดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายกิตติภณ  เเสวงกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฐธิดา  บูญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสาลิณี  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายกวิณ  สุรัตนะพราหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายธนากร  เริงวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายชยธร  กุลจิตติสำราญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายคณิศ  คงเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณฐพร  งามขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายวงธนา  กนเลี่ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายพศวัต  บุญทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพนธกร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจิดาภา  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงสรัสวันต์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชนากานต์  พูลศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงทักษพร  สุบรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงวรรธนันท์  สังข์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงช่อผกา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงเบญญาดา  ประคองบุศย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 นางสาววรัมพร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวปภัสสร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอุรริษา  บาลทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวชยิกา  เทพชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวมนัสวี  นวลละออง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวมนัสนันท์  พัทราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัชชา  ศีลวุฒิจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวนันทิพร  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวนัทธมน  ลักษณะอัฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวณัฐธิดา  สำคัญจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมมูสิก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงธนกร  พัฒสิทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงพนิดา  บุญปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวณัฐพัชร์  แสงศรีคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐกานต์  จินา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนันท์ภัส  วงค์สุบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวกฤติมา  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวชญานิศวร์  กุลชัยยะพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวประภัสสร  พัฒน์แช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังข์เมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงปุญณญิศา  ดิษฐาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวกนกวรรณ  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวกวินทิพย์  เดชมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวแพรวมิตา  เทพแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวญาดา  จันทรขนิฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะโน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวชลธิชา  ชลรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงปณิดา  สารเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวจิรนันท์  นาคเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธนภรณ์  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกฤตยา  แก่นแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวกันต์กนิษฐ์  ธนากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวบัณฑิตา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวฐิติรัตน์  ทองเปิ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวภาพตะวัน  จันทร์ตุ้น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณบุผา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวณัฐชนก  ราชบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงกุลภัสส์  ตันติษัณสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวณัฐธิดา  มุขนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฐวิภา  มากนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวปรณัฐ  ภัทรรังรอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงอัญญาวีร์  นันทเจริญพานิช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงมิ่งกมล  ซอเสียงมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วขวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวธีญาดา  ไทยชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชนัญธิดา  มีเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวนงพงา  ชมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสลิตา  เงินไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวตติยา  ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวณัฐธิดา  นนทศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นางสาวขวัญกมล  พันธ์สีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงธันยชนก  รักบัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวจิตรโสภา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวอธิชามล  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวธัญวรัตน์  เชื้อโห โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงศตพร  เรืองธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวจุรีรัตน์  ทองขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพิชามญช์  กุลศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วคงคา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงชณิกาญจน์  หนูคงนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงพัชราภา  สุเชาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวณธิดา  พริกบางงอน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนันทนา  ชนะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงเพลิง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนันธิตา  สุขสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยิ้มสุด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวพิมพ์พณี  คริสต์ปัณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวปาลิตา  เสนน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงสราสินีย์  เสรยางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงพัชรมณี  คำเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวธัญลักษณ์  เนตรเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 นางสาวกรมิษฐ์  นะมะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 นางสาวกนกวรรณ  คงมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวนันท์ชญาน์  รักเกียรติ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 นางสาวศรัณย์พร  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงถิรนุช  โพธิ์โพ้น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพิมพ์วรัชณ์  เจริญพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธัญสิริ  วิวรรณศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวณิชภัทร  วัติสุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวพรไพลิน  หลักชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวชุติกาญจน์  ฟ้าสิริพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสโรชา  ปานเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสุนิตา  ชูทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงปนัดดา  จินดาพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวรวิพร  หนูมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศิราพร  กันลือนาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวภัทราพร  แป้นปลื้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวสรณ์สิริ  ศรีเนียม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วคงคา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงหทัยภัทร  ฤทธิ์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวญาดา  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญพิชชา  วิมล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวศิยาพร  สมคิดหมาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงช่อฟ้า  หุนหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนิชา  จำปากลาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับมะรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงกรรยารัตน์  ทองรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวกัลลยกร  แก่นสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวสริตา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวจิรภัทร  โปเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงปริญญดา  ทิมบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวสุกัณฑ์นิกา  เรือนทองรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัชนิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวนฤมล  ขวัญแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวจิรัชญา  ดีอ่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นางสาวจรรยมณฑน์  มีศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงเพชรกะรัต  โมทนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกฤติมา  คงทน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสรัลพร  เส้งส่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลาวัลย์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปุณยาภา  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพรพิมล  สองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชิโนรส  เพชรอาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงจิตติมา  เเซ่ตั้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชาลิสา  นาคสวาท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอริญชย์  ธรรมานุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐนิชา  เเพรดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภูมิรพี  อินคชสาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  คัทสตัลเลอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวริษฎา  สันติวิริยไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงดวงณภัทร  ศรีสุขโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศุทธินี  บัวชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงภัคธีมา  ภูเขาทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวิภาพร  คงมั่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปุญญิสา  รอดอุมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพรธวัล  บุญเตียว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณัฐรนิช  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนฎกร  มาทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกฤษฎา  เจริญวุฒิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณฐพล  เทพเลื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิชฌนิดา  หีตเทศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงมนัสพร  ยกชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัชชา  วิเศษคณากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมชูทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนภสร  เพ็ชรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงญาณิศา  เสวกวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงวิรัฎชญาย์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิรญาณ์  จารุจารีต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณพัฒน์  วัชรินทร์พร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปภาวี  ศักดา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธัญชนก  นวลสุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายกันตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอธิชา  ใจเปี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงทิพวรรณ  โอชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอรนลิน  จิตสงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวีรวิพรรธ  สังฆปุญโญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงญาณิศา  สุราราษฎร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปกรณ์วิศว์  แก้วสะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธริศรา  รัตนเดชากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเอมสุข  สุขใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวริสา  โชติกศุภเศรณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรียากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนภัสดล  ลวณะสกล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอภิรักษ์  ขุนทองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกีรัตยา  เทพศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกฤตธณัฐพงศ์  สุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายชัชพล  กชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรดุก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงฐาณิตา  พัฒนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายรามาพงศ์  รามรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เอี่ยมยี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอัยพัชร  โรจนสารัมภกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลวัชรมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนลินี  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอรยา  ยอดขยัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวรชิต  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรนภัส  สงพัฒน์เเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกวินธิดา  เขียวเเดง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรัธยา  คงเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณฐพร  รัตนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายสมาร์ท  ทองเขาล้าน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงมิ่งกมล  พิศภักตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชลกนก  อุทัยบุญญะลาภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงชญานี  เเก้วทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิชญา  ปัจฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พูลสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเชิดชูเกียรติ  พิมเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขำปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชนัญชิตา  สกุลพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนัฐนันท์  หนูแปลก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายปัณยวัจน์  รักษาเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงฟ้าปกเกศ  ภัทรชยากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพมลพร  คล้ายพิกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายกฤติพงศ์  พัชรธาดากิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงลักษิกา  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปิยนุช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธนภัทร  มัคโช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธันวาพร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายชานน  สอนสุทธี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงปราย  กลับสติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเสริม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกานต์สิรี  รุ่งแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอชิรญาร์  ดาวสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุขีเกตุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสิริกัญญา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธีรนาฎ  ราชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุธาสินี  ชูเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุวิสาข์  ชูจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงอัณรัตน์  ศรียาภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงปุณญาดา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัตยาคม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายณัชพล  จารุจารีต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคแกมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเพียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายพฤกษ์  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสุรศักดิ์  เสือสวี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวาเศรษฐี  ไกรสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชนมน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจสบาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินนุพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โชติกุญชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอนงค์นาถ  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพชรพงศ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณพัทณ์กรณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงศศิวิมล  นิจจันทร์พันศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภัทรวดี  ธิปัตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงศิรนันท์  ตรีเมต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงน้ำเพชร  อัครปฐมกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอติวิชญ์  ทองยอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงจิณณพัต  นิลทัพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายวาทิตย์  นวลพุ่มรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปาณิสรา  ระวังภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงมุกระวี  คงปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชนิกา  เพ็งทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสิริกร  โอวรารินท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสาธิตา  สันตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวนิตา  ทองสร้าง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงวริศรา  เสนโพนงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงคิรภัสสร  คุ้มทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีท่าซอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงโยษิตา  พาหุมันโต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนัช  พัฒนเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงศกลรัตน์  แก้วพรสวรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฐชนน  มีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธีจ์ริศราก์  ไพฑูรย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธีธัช  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ปลอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพริมา  รูปต่ำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงศิรดา  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพิมพ์ชญามน  ศรีอาภานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนิภาพร  เกิดพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปัณณธร  ละม้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกรธิดา  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายภูริวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธีรนาฏ  เวชสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพงศ์ปณต  แย้มโอภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวชิศรา  บุญเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายพีรดนย์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายอัฟฟาน  นันตสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงภัทราพร  แดงมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสุภาพร  รื่นหอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปั้นพิพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงชุติมนฑน์  เอียดจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สงเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงนารดา  พงศ์วสา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงสิดาพร  ฉิมเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอภิชญา  แดงนาวา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงฐิติวรดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงลดาวดี  เมษสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายภาณุพงศ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายเมธัส  ชื่นวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกวินทิพย์  เดชะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงอาภาภรณ์  โชติธนทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายภาณุภัทร  ดวงมุสิท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงนรีรัตน์  เชื้อโห้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกุลิสรา  สันเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธราเทพ  ขนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณัฐดนัย  เพชรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงวรัชยา  ขุนศรีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงสิริพิชชา  คำชุมภู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงวรัชยา  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสิรินญา  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงภิรัญญา  โอมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงชนิสรา  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงเขมิกา  สังข์ประคอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงปณิชา  พรหมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงเบญญภา  ทองยวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พัฒนกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกิตรดา  ศรีเมธาฤกถกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงภรณี  ขาวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงธมน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงริซกีน่า  ยูซบ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกอบแก้ว  เอียดสิทธิรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพงศ์วรงค์  เรืองช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีคำเงิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพีระนุช  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรสถิตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงธัญชนก  ปานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงดุจฟ้าใส  ธานีรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรัมรัตนพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงสันตฤทัย  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายภูดิทกร  เสถียรพงศ์ประภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงครองขวัญ  จินดาวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปวิตรา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสโรชา  แซ่หว่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงทศปรมี  ทองพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกรรณชนก  รอดอุนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงศุภิศรา  อเนกศุภพล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธาดารัตน์  ทับทิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงภวิกา  เสมียนเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธนันญดา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัฐชยา  จารุปกรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงโสรชา  แซ่หลิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงศุภิสรา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองสาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงคุณัญญา  ดำพุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายกิตติศักดิ์  โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุเมธากุลวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงฉวีวรรณ  หีบทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวาสิตา  เรียงรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอริสา  เยื้อนหนูวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพีรดา  รัตนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ใจงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอัมพิกา  พงษ์ไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปริณญารัตน์  วาสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงชลชนก  สำคัญจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภูริช  ใสรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพศิกาญจน์  เคารพรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสุชานันท์  หีตหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์เสถียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายธนกฤต  ธนาพล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพศิน  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงศริยา  เพชรเรียง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตั้งสิริพันธกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิมพ์พฐ  สมิตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายวิริทธ์ภร  บวรเวช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงเตชินี  พินิจอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงชยิสรา  อำไพเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายไทเกอร์  หวง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงมิตรา  กัมพูศิริพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายเพชร  เพชรเรียง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงปรีชญาภา  ดิษฐ์บุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงอริสา  คงเติม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงวรัญชลี  เกษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายสุวชัช  จันทร์สุขศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกุลปริยา  ตั้นเซ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  ประโม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวัชรี  ไชยชำนิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนะภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสิดาพร  มณีโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงดวงกมล  เสนเฉย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงนภัสสร  ทองปลอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายขจรศักดิ์  สักกะณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงสุกฤตา  เวชกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงดลพร  ทองย้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอคิริชย์  หนูขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เเก้วพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายศุภัช  พัฒน์เเช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายเมธวิน  อินเเพง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายยศกร  ช่วยมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธนกร  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนัทเทพ  โถลายทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศศิธร  เหรียญวิทยากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กัลป์พฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงเมลดา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปริยากร  ดวงจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงดนธิดา  วราคมธีรา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงโชษิตา  ทองจีบ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์นัยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยไขข้า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงชญานิศ  พุกเฉื่อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทิพย์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพิชาทา  ชูเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปัญญดา  โกวิทานุพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงธันชนก  ภูมิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงผกากรอง  พรหมฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธัญชนิต  จิรวรรณพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงภรสริญ  ภูมิทวีปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพนิตพร  ดวงศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายคาร์มอน  โมเดอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายณัฐภัทร  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายจิรัฏฐ์  เมธารินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายพิสิษฐ์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงอติกานต์  ชูขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงพิชฎา  อินชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงอักษร  พิเลิศรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายณัฐชนน  สุขวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายชวภณ  สาครพานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงญาณิสา  แซ่ด่าน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พลรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงวิภาวี  โสมขันเงิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายกัณฐ์  ปัญญาบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงทาภัสสร  คนเกณฑ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงพรรณวสุ  แก้วสีขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายจิรายุ  คำสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายรณสิทธิ  น้ำขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายชญานนท์  เกิดปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์กรด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงวิลดา  ชมเชย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชุลีธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงวิศรุตา  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายพีรวิชญ์  จริยาพจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายชนาธิป  บัวแย้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายอมรเทพ  มุ่งใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงธัญพัส  บุญมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงเอมิกา  ชูพัฒน์พงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายธนดล  หมื่นขันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายธีทัต  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงปรีชาญาทิพย์  จามพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงจันทิมา  บุญรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายพุทธิพงศ์  ชูชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายกวินท์  ทับทิมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงฐิยาภา  คำรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายพฤฒินันท์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงแพรวรรณ  แก้วศรีใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายกษิดิ์เดช  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงณัฐวดี  เสมเถื่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงจงกล  วิชัยดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงธัญพิมล  กุยสาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายกรมิษฐ์  ชำนาญนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงกมลชนก  คงรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายธีร์ธวัช  งามดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายนรรัตน์  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสนิท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงธนวรรณ  คงกะแดะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงสุพัชญา  คงชาตรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายเดชพล  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายธีร์  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กชายปัณณวิชญ์  อักขราภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กชายสุรพัฒน์  หมึกแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายศุภสวัสดิ์  รอดเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กชายอัจฉริยะ  เคารพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงสุพิชญา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงธญาดา  กลับคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงทัชชกร  เครือหงส์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กชายเตชธรรม  บุญร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายณกฤติ  รุจิภากรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงนภัสสร  ชูเชิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายทัพพ์สยาม  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงอาคิรา  สาพิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายเอกภวิษย์  เกิดเกลี้ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายอมเรศ  ทองขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงสุรภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงสุภจิรา  ใจห้าว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงนรพร  ทองเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงสิริกร  บุญชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายวีรยุทธ  ใจซื่อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายสิรพัฒน์  พัฒน์คล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายจิรภัทร  โกงเหลง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงปัณฑิตา  พละเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงสายสวรรค์  เตี่ยมังกรพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงปวริศา  สุระพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายศิลาดล  สังข์มี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายณัฐภาคย์  แซ่อั้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เนตังวาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงขนิศฐดา  ชวาลิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ทิวแพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงณัฐธิชา  เปรุณาวิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงสุพิชญา  สุพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงรุ้งนภา  เพชรชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงอภิสรา  ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์รักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงลีลาวดี  ติณพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงนิชชนันท์  กล่อมเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงสุภาวดี  โชติช่วง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงแพรวประกาย  จันทร์หยก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  จามพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงปริยา  ด้วงพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงบุษยา  บุญแทน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงผาณิตนิภา  ขวัญแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายธาราธร  อินทร์กรูด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายกันตินันท์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ชมภูทัศน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายทินภัทร  บัวแย้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงสุชาวดี  คงเจริญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงธัณย์ปชนกส์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงปานมณี  ชาญเสนาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายทนุธรรม  บุญร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายปริญ  ศรีลาวงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงสุกัลยา  ถาวโรสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายณิชคุณ  ขวัญซ้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายพีรพล  อณิประกอบกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายนภัสกร  สมบูรณ์พร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณลินธ์นา  สมภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงชนิดาภา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงธิดาพร  แก่นสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธนดล  สุริวงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งมิตรเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายชัชนันท์  สุรทิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายนิติธร  ธัมรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงไปรยา  ปานเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงภัณฑิรา  สรรพขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงนิรมล  แก้วรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ รังษี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงวริศรา  อุดมทองสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายกิตติพศ  สังคหะพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เกิดสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวานทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพัชรกมล  เรืองเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายภูสิษฐ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรหมคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงพิมพิศา  เมืองใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายธีรวุฒิ  วสุนธรา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธาริสา  ปานจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายภัทรศัย  บริสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายนรชัย  นนทชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปารณี  สิงหพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  จักสาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงธิดาทิพย์  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายภูรินท์  จันทร์เรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอมราวัณณ์  มากแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายชัชนนท์  กรดหนู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายศิวภัทร  เรืองทองฉิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงมนปริยา  หนูช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายธีทัต  ธิติวรณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดีพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงยุวดี  ศรีรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเมธี  ทองมาลา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายอดิเทพ  รักสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายศิวกร  คงสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีนะพงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอลิสา  ทองชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายพลพล  เพชรช้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายกรัณกร  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพรกมล  มีศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายปภังกร  ภูมิผักแว่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายคเณศ์พศ  ผุงประเสริฐยิ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงวรัชยา  ปราบนริศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ตั้งต้นเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงนลินี  จันทร์ร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายธีร์ธนัฐ  เล่งน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธนภัทร  หลอดศิลป์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีแก้วรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายธนกร  ศรียาภัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายอนิวัต  พิษครุฑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายศุภกร  ศุภราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องนิราศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัชฌนันท์  ศรีเปารยะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  บุหลันศรีชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายณัฐกฤต  ธิมายอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายกฤตนนท์  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงพริมา  เรืองขจรไพโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงธันยภรณ์  หิรัญเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงโศภิษฐา  เจริญสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงนิธินาฏ  จันทร์หุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณฐิตา  เหล่าทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายอันดามัน  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายศิรัณ  รัตนแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงโอบอ้อม  สมสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชูไกรไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายภวินท์  ไทยราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงอุมมี่  กล้าหาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสิร์นรี  สุทิพากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายณฐกร  ทองคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงคุณัญญา  รักพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายธฤตวัต  หิรัญรัตนธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายภูมิพัฒน์  หล่อพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขำปราง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงธิฌาภัทร  เวชนารายณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงพิมพิศา  โรจนวรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงปุณญาพร  สังข์พุมรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายต่อศักดิ์  บุญคงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงธารติกาล  ส่งแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายสดายุ  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายอธิรัศ  เวชกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงปัณฑิตา  โอภาโส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงกชพร  โชติสิงห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จันหาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงมัณฑนา  ทองอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงธัญวลัย  สโมสร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงสุภชาพร  ราชฉวาง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงปิยะพา  อำไพเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายเปรมศักดิ์  คล้ายโสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงศิรภัสสร  แท่นมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงฐิติวรดา  แนบนิมิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายธิติวุฒิ  บรรเทิงจิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายอินทัช  เขียมวัชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงวรวลัญช์  มีเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงอรทัย  ศิริทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายภูมินทร์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวทรา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายอภิเดชน์  ฉิมเรศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายอนาคิน  หวังเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงไมมูนา  อิสลาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณัฏฐิดา  ยอดวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายเปรม  เครือรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายนรินทร์ธร  ชูนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายพงศธร  โกสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายธนุวัฒน์  ทองปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายราเชนทร์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงราชนิกุล  นกศิลป์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงสุพรรนิสา  นวลวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรแต้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงปรีชญา  กุนทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงนันทิกานต์  วิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงเบญญาภา  ยวงจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงเบญจพร  เสือมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพิฏาพร  ชุมวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงณัชชา  เทพคุ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงภัทรมน  ไถลเพ็ชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปัณฑิตา  เวชจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงธาภรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงภัทรนันท์  หมอปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงธัญชนก  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงคีตา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงปุณชะรัศมิ์  ปานมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงอชิรญา  ผลาสิงห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์มาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงชนากานต์  ขำฉา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธนชาติ  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายพงษธร  จันทร์ขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปัณณธร  คงทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายอติวัณณ์  จันทร์เอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายพิชญะ  สิงห์สาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายภูมิภัทร  พลทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายอธิกร  นาคสด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายคุณัชญ์  มาศกสิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายสุวรรณชัย  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายธราเทพ  เขียนสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายวุฒิชัย  อินทชุ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายติณณภพ  บุญคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายดนุพงษ์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายปัญจพล  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายนรวิชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาฬจันโท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขวัญรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงฐายิกา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงปัญจพาณ์  กลับรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงกชนันท์  มีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงภูฟ้า  จิตรีมิตร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพธัญญ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพิชญ์ชาเวียร์  มากนวล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงเปรมิกา  คงกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงจิตพิชญา  ชาตรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงเพ็ญศุภา  ตั้งต้นเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์เรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีพุฒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงภัณฑิลา  ปาณะบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงพัทธนันท์  มณีนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โททอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงอมาวสุ  ภูมิพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงนิรวรรณ  แก้วรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงสาวิตรี  สังข์เกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงปาณิสรา  รักบางแหลม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรนพวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประสิทธิ์สันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  ผิวจิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่างสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงชาคริยา  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช่วงชูศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงกัลยกร  ชุมวระ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงธารีรัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงนภัสสร  วิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงนันท์นลิน  เมฆมุสิก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายพลาธิป  คงเสน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายนพณัฐ  ดำช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายอัครวินท์  สัมพัชนี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงชนิสรา  ประตูใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงมัสตูรีย์  ยูโซะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายรณกร  ณ สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงลิปิการณ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงจิตณัฐดา  อินทสุวรรณโณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายณภัทร  พรพุทธานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงญานิสา  คงเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงอริสา  ใจกว้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายกันตพงศ์  รามรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสรินธร  ศรีเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายณัฐกฤต  จุนเด็น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทรกำเหนิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายนนทกร  กูลแอ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงอิสรีย์  ฤทธิพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงธัญสินี  หนูศรีแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงสุภนิชา  สันติคุณาภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายธนพงศ์  คงรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงจิราภรณ์  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆมุสิก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงนงค์นภัส  จันทร์ฤกษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงธีรนาฏ  อินทร์ทิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงสิตานัน  รักสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผ่องสมัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายชัชชานนท์  เรืองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายพศวัต  สังข์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายธีรัตม์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงวรันธร  ประทุมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงธัญวลัย  ต่างบาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายอภิวัฒน์  ยาป๊าก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมงคล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงธมลวรรณ  เสาวลักษณ์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประมุข โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายจิรายุ  มีสติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายสรธิญ  เลี้ยวสุวรรณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายกัมปนาท  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงเพชรศิรินธร  แก้วเกิดเถื่อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงโมไนยา  เทพเมือง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กชายบวรวิทย์  ทองเติม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายณัฐภัทร  ร่มไทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงกะรัต  ปิ่นเพชร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายกฤตธน  โรจน์วิเชียรรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานแดง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงวีริยา  ชูทวด โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายเมธัส  เล็กเจีย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงเขมจิรา  สินธีรภัทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงปาลิน  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงทัศษดา  สองแก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายปฐมชนม์  ฤทัยผ่อง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงศิริการย์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงเพียงฤทัย  ขจรภัย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงชญานุตม์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงภัคจิรา  จินดาศักดิ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงสิริภัทร  แซ่หลิ้ม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์  เสริฐโสพิส โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงภณิชชา  ธิติปรีดี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายศุภสิน  จารุบริรักษ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงบารมี  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงสุภาสินี  คำศรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนงนภัส  มูลชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมมล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงชนกานต์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงดลพร  สกุลพันธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายพรรษกร  นักฟ้อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายปองคุณ  โสภณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงธัญสร  ศรีสุชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงชาลิสา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงอันนา  จันทร์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงวาธิณี  วัยพรรณธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยนุ้ย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงศรสวรรค์  มั่งมี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายกรวิชญ์  บุญเทศ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงอภิชญา  จิตสุคนธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงปิยวัลย์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงพีรจิต  เริ่มก่อสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงรัชตะวัน  พิมลศรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงจิรัชญา  คงจันทร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายรณกร  ศรีตังนันท์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายพงศภัค  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงชนิภรณ์  รักการ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงณัฐนรี  ร่มไทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงมลธิยา  ไทยปาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงเขมิสรา  บุญสำราญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงณิชา  ศรีฟ้า โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เสาวลักษณ์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงนิชาภา  มณีรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญส่ง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงอาทิตติยา  พันธรังษี โรงเรียนศิริสาธิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงชนม์นิภา  เฉวกฉิม โรงเรียนศิริสาธิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนศิริสาธิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงปกิตตา  คลิ้งสุวรรณ โรงเรียนศิริสาธิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายกิตติโชค  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงพิชญาดา  คชเวช โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงคุณัญญา  คงแง่ง โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงวรกันต์  สังสัญไทย โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงลริวัลย์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงพุทธปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กชายธฤนห์  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายพงศ์จินัน  ว่องเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กชายนานนท์  สวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายธนากร  ถิ่นชาญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายภูวเดช  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงกรชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงธนิษฐาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงภูษณิศา  เมืองสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงฉัตรชนก  ภูวนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงณปภัช  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายนัทธวัฒน์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงกัญพัชญ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายอิบรอฮีม  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายภัฎ  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กชายอิทธิพันธ์  ทิพยธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จารุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1632 เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงปียวรรณ์  อภิรักษ์เนติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายกฤตเมธ  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายธนกฤต  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายสิทธิภาคย์  สังข์ไข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายชินาธิป  ตะเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงปุณณิกา  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงวริษฎา  เวฬุธนราชิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายสรวิชย์  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายปองคุณ  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายกฤติธี  ชูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงพาขวัญ  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายชวัลวิทย์  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงนิชาภา  กรีไกรนุช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายเจตผล  ผลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงพรทิพย์  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายธนวินท์  ตรียวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายณฐกร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงสุฃานนันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายกมนณพ  งามผิว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายพิรชัช  สดศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายอัศฮาร์  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายจอมพล  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงสุชัญญา  พิชิตมโน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายทินภัทร  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายสิรวิชญ์  โม่สี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญรักษ์  สุทธินุ่น โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กชายภวินท์สิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กชายรัชกฤต  จินตรานันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กชายจิรกิตต์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายภัทร์นรินท์  ซุ่นสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายตรัย  จันทรังสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายกันต์ธนิก  ชูชนะกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงพิมลภัส  สิริวรจรรยาดี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงมินท์มันตา  วิเชียรชัย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงนฤมล  นิยะกิจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายธีธัช  บรรณาลังค์ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายศุภณัฐ  กลัมพสุต โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายศุภกฤฒ  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายภูริช  สุนทรวราภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กชายพุฒดิศ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงศุภิชญา  พิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงจณิสดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1760 นายศุภสิทธิ  โสมะเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงศุภพัทธ  มิขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายชยุดา  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงสิริญาดา  อดิเทพสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายติณห์  นาควรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายพัทธนันท์  คงแป้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม