รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภพล  แดงประทีป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิชนันท์  ซอเสียงมงคล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรเมธ  ภักดีบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภวิทย์  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวรยุส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสโรชา  สินพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภูมิภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนัตถ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายคริสเตียน  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงมธุรวันต์  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนลินี  แท่นนิลกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุภัสสร  นาคขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนรดี  จรปลอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงรุจิรดา  วงษ์ฟ้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชยพล  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเอมิกา  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สังข์นคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปนัดดา  ฉัตรดีนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเบนจามิน  จตุภัทรไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกมลภพ  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพชรพรรณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรภัทร  พยัคฆรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรัชญา  นพชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปัณณธร  ชิณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชยพล  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายสรัล  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ธีระดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐศศิญา  หมานมา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวิรากานต์  ตุกัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐปนี  กล่อมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายสิรภพ  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรวิสุต  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชลพรรษ  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายศักย์ศรณ์  แก้วมีศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเกตสิริ  มีนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถิ่นสะท้อน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายไพสิฐ  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทรรศนันท์  ศิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรวรรณ  ธิติมากร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์วชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอมรรัตน์  เศวตศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชนันธิดา  คงแถวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภานุภัคค์  โซ่โดบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนัทธนิชา  จะรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเบญญาภา  ประดิษฐ์สาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธรัตนากร  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิณณพัต  ผดุงเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐนรีย์  โพธิ์กัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูริณัฐ  แพวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรัณปภา  สุขประชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตู้เชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายก้องภพ  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายโกสิต  สุวรรณเฮง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอนรรฆวี  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกันตภณ  ชาญชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเขมทัต  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภูริณัฐฐิฏาร์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกรกนก  เทียนเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงทักษพร  แย้มเนตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปิยังกูร  นาคเพชรพูล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิรประภา  ชูมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุชานาถ  สีแดงสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธีระเดช  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรเสน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายรัศชานนย์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพราวรวีร์  กายนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภาณุวัชร์  สมบัติมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภัคธร  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภาคิณ  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพิรชัช  กระชอกชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงโรจนพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกนพล  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงมณิสรา  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ  ชัยยศ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายครองรัฐ  ยุทธชนะ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภูวษา  อินทรเทพ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายศุภณัฐ  ชีวศุภกร โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปัฐพี  กรดนวล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกิตติธัช  เหมะ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธิติสุดา  นิตยา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงโชติรส  เพชรอาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤชัท  จีนหมิก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ทรัพย์บำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐวัฏร  เมืองพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายเอกธนิน  เกตุเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอลิสา  โตะหะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงณฐรวดี  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายวชิรวิทย์  อดิเทพสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวิชญา  วิศิษฏธัญญากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนิธิชญา  มีชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพัทธนันท์  พงศ์ธิติเมธี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนฤมล  โรยนรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายนพัตธร  ทิพย์ประชาบาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายธนกฤต  จุ้ยรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเปรมพระพร  ศรีมุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายกฤษณพงศ์  รื่นฤทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกันยกรณ์  ภักดีพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายกิตติพล  แซ่ลิ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภัทรดา  ชูพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอภิชญา  โสมมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงฟ้าใส  วิเศษมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภูริชญา  ปานเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐพล  เครือแต้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธัญวรัตม์  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกิตติธัช  ทิพย์มณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสัณหณัฐ  ดำสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศุกร์ฤดี  ปราบภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่โอ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปริญญดา  อำลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายวิศรุต  หีตหมื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายศุภณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐพิชชา  นภสินรุวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายศักรนันทน์  พรหมเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายศิวกรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายธนัทธร  ศรีฟ้า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายกฤตภาส  แซ่เอี้ยว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายชุติพันธ์  เผือกภูมิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชลพรรษ  มากศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู๋เย็น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุชัญญา  คงพยัคฆ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงร่มฉัตร  บุณยนพพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนัรจิสชา  หมัดชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปาริมา  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกัลยกร  โมควงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปรางค์  จีนด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธัญญชนก  อุ่นพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพันธวิศ  เลี้ยงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงฟ้าใส  สงเจิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธีรภัทร  สมหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิรญาณ์  กองประดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกิตติภณ  เเสวงกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐธิดา  บูญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสาลิณี  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายกวิณ  สุรัตนะพราหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายธนากร  เริงวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายชยธร  กุลจิตติสำราญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายคณิศ  คงเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณฐพร  งามขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวงธนา  กนเลี่ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายพศวัต  บุญทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายพนธกร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจิดาภา  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสรัสวันต์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชนากานต์  พูลศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงทักษพร  สุบรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงวรรธนันท์  สังข์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงช่อผกา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงเบญญาดา  ประคองบุศย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 นางสาววรัมพร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวปภัสสร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอุรริษา  บาลทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวชยิกา  เทพชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวมนัสวี  นวลละออง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวมนัสนันท์  พัทราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัชชา  ศีลวุฒิจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวนันทิพร  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวนัทธมน  ลักษณะอัฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณัฐธิดา  สำคัญจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมมูสิก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธนกร  พัฒสิทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพนิดา  บุญปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวณัฐพัชร์  แสงศรีคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงณัฐกานต์  จินา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนันท์ภัส  วงค์สุบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวกฤติมา  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวชญานิศวร์  กุลชัยยะพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวประภัสสร  พัฒน์แช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังข์เมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปุญณญิศา  ดิษฐาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวกนกวรรณ  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวกวินทิพย์  เดชมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวแพรวมิตา  เทพแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวญาดา  จันทรขนิฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะโน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวชลธิชา  ชลรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปณิดา  สารเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวจิรนันท์  นาคเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนภรณ์  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงกฤตยา  แก่นแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวกันต์กนิษฐ์  ธนากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวบัณฑิตา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวฐิติรัตน์  ทองเปิ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวภาพตะวัน  จันทร์ตุ้น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณบุผา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวณัฐชนก  ราชบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกุลภัสส์  ตันติษัณสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวณัฐธิดา  มุขนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐวิภา  มากนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวปรณัฐ  ภัทรรังรอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงอัญญาวีร์  นันทเจริญพานิช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงมิ่งกมล  ซอเสียงมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วขวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวธีญาดา  ไทยชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชนัญธิดา  มีเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวนงพงา  ชมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสลิตา  เงินไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวตติยา  ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวณัฐธิดา  นนทศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวขวัญกมล  พันธ์สีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงธันยชนก  รักบัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวจิตรโสภา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวอธิชามล  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวธัญวรัตน์  เชื้อโห โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศตพร  เรืองธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวจุรีรัตน์  ทองขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพิชามญช์  กุลศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วคงคา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชณิกาญจน์  หนูคงนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงพัชราภา  สุเชาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวณธิดา  พริกบางงอน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนันทนา  ชนะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงเพลิง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงนันธิตา  สุขสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยิ้มสุด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวพิมพ์มณี  คริสต์ปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวปาลิตา  เสนน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสราสินีย์  เสรยางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพัชรมณี  คำเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวธัญลักษณ์  เนตรเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวกรมิษฐ์  นะมะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวกนกวรรณ  คงมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวนันท์ชญาน์  รักเกียรติ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวศรัณย์พร  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงถิรนุช  โพธิ์โพ้น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพิมพ์วรัชณ์  เจริญพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธัญสิริ  วิวรรณศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวณิชภัทร  วัติสุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวพรไพลิน  หลักชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวชุติกาญจน์  ฟ้าสิริพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสโรชา  ปานเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุนิตา  ชูทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปนัดดา  จินดาพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวรวิพร  หนูมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงศิราพร  กันลือนาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวภัทราพร  แป้นปลื้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวสรณ์สิริ  ศรีเนียม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วคงคา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงหทัยภัทร  ฤทธิ์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวญาดา  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธัญพิชชา  วิมล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวศิยาพร  สมคิดหมาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงช่อฟ้า  หุนหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนิชา  จำปากลาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับมะรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกรรยารัตน์  ทองรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวกัลลยกร  แก่นสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวสริตา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวจิรภัทร  โปเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปริญญดา  ทิมบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวสุกัณฑ์นิกา  เรือนทองรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงณัชนิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวนฤมล  ขวัญแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวจิรัชญา  ดีอ่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวจรรยมณฑน์  มีศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงเพชรกะรัต  โมทนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกฤติมา  คงทน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสรัลพร  เส้งส่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลาวัลย์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปุณยาภา  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรพิมล  สองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชิโนรส  เพชรอาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจิตติมา  เเซ่ตั้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชาลิสา  นาคสวาท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอริญชย์  ธรรมานุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐนิชา  เเพรดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูมิรพี  อินคชสาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  คัทสตัลเลอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวริษฎา  สันติวิริยไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงดวงณภัทร  ศรีสุขโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศุทธินี  บัวชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัคธีมา  ภูเขาทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวิภาพร  คงมั่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปุญญิสา  รอดอุมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรธวัล  บุญเตียว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฐรนิช  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนฎกร  มาทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกฤษฎา  เจริญวุฒิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณฐพล  เทพเลื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิชฌนิดา  หีตเทศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมนัสพร  ยกชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัชชา  วิเศษคณากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมชูทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนภสร  เพ็ชรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงญาณิศา  เสวกวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวิรัฎชญาย์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิรญาณ์  จารุจารีต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณพัฒน์  วัชรินทร์พร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปภาวี  ศักดา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญชนก  นวลสุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกันตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอธิชา  ใจเปี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงทิพวรรณ  โอชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอรนลิน  จิตสงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวีรวิพรรธ  สังฆปุญโญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงญาณิศา  สุราราษฎร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปกรณ์วิศว์  แก้วสะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธริศรา  รัตนเดชากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเอมสุข  สุขใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวริสา  โชติกศุภเศรณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรียากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนภัสดล  ลวณะสกล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอภิรักษ์  ขุนทองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกีรัตยา  เทพศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกฤตธณัฐพงศ์  สุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชัชพล  กชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรดุก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงฐาณิตา  พัฒนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายรามาพงศ์  รามรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เอี่ยมยี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอัยพัชร  โรจนสารัมภกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลวัชรมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนลินี  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอรยา  ยอดขยัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวรชิต  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพรนภัส  สงพัฒน์เเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกวินธิดา  เขียวเเดง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรัธยา  คงเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณฐพร  รัตนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสมาร์ท  ทองเขาล้าน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมิ่งกมล  พิศภักตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชลกนก  อุทัยบุญญะลาภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชญานี  เเก้วทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพิชญา  ปัจฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พูลสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเชิดชูเกียรติ  พิมเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขำปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนัญชิตา  สกุลพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนัฐนันท์  หนูแปลก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปัณยวัจน์  รักษาเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฟ้าปกเกศ  ภัทรชยากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพมลพร  คล้ายพิกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกฤติพงศ์  โชคชัยปัถมาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงลักษิกา  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปิยนุช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธนภัทร  มัคโช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธันวาพร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายชานน  สอนสุทธี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปราย  กลับสติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเสริม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกานต์สิรี  รุ่งแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอชิรญาร์  ดาวสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุขีเกตุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิริกัญญา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธีรนาฎ  ราชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุธาสินี  ชูเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุวิสาข์  ชูจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอัณรัตน์  ศรียาภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปุณญาดา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัตยาคม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัชพล  จารุจารีต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคแกมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเพียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพฤกษ์  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสุรศักดิ์  เสือสวี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวาเศรษฐี  ไกรสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนมน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจสบาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินนุพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โชติกุญชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอนงค์นาถ  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพชรพงศ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณพัทณ์กรณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศศิวิมล  นิจจันทร์พันศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงภัทรวดี  ธิปัตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศิรนันท์  ตรีเมต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงน้ำเพชร  อัครปฐมกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายอติวิชญ์  ทองยอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจิณณพัต  นิลทัพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวาทิตย์  นวลพุ่มรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปาณิสรา  ระวังภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงมุกระวี  คงปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนิกา  เพ็งทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสิริกร  โอวรารินท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสาธิตา  สันตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวนิตา  ทองสร้าง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวริศรา  เสนโพนงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงคิรภัสสร  คุ้มทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีท่าซอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงโยษิตา  พาหุมันโต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนัช  พัฒนเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศกลรัตน์  แก้วพรสวรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐชนน  มีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธีจ์ริศราก์  ไพฑูรย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีธัช  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ปลอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพริมา  รูปต่ำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิรดา  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิมพ์ชญามน  ศรีอาภานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนิภาพร  เกิดพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปัณณธร  ละม้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกรธิดา  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภูริวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงธีรนาฏ  เวชสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพงศ์ปณต  แย้มโอภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวชิศรา  บุญเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพีรดนย์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอัฟฟาน  นันตสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงภัทราพร  แดงมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสุภาพร  รื่นหอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปั้นพิพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชุติมนฑน์  เอียดจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สงเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนารดา  พงศ์วสา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิดาพร  ฉิมเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอภิชญา  แดงนาวา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงฐิติวรดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงลดาวดี  เมษสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภาณุพงศ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายเมธัส  ชื่นวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกวินทิพย์  เดชะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอาภาภรณ์  โชติธนทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภาณุภัทร  ดวงมุสิท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนรีรัตน์  เชื้อโห้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกุลิสรา  สันเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธราเทพ  ขนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐดนัย  เพชรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวรัชยา  ขุนศรีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสิริพิชชา  คำชุมภู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรัชยา  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสิรินญา  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภิรัญญา  โอมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนิสรา  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเขมิกา  สังข์ประคอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปณิชา  พรหมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเบญญภา  ทองยวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พัฒนกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกิตรดา  ศรีเมธาฤกถกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภรณี  ขาวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธมน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงริซกีน่า  ยูซบ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกอบแก้ว  เอียดสิทธิรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพงศ์วรงค์  เรืองช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีคำเงิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพีระนุช  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรสถิตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธัญชนก  ปานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงดุจฟ้าใส  ธานีรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรัมรัตนพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสันตฤทัย  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูดิทกร  เสถียรพงศ์ประภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงครองขวัญ  จินดาวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปวิตรา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสโรชา  แซ่หว่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงทศปรมี  ทองพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกรรณชนก  รอดอุนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงศุภิศรา  อเนกศุภพล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธาดารัตน์  ทับทิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภวิกา  เสมียนเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธนันญดา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐชยา  จารุปกรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงโสรชา  แซ่หลิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศุภิสรา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองสาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงคุณัญญา  ดำพุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกิตติศักดิ์  โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุเมธากุลวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฉวีวรรณ  หีบทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวาสิตา  เรียงรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอริสา  เยื้อนหนูวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพีรดา  รัตนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ใจงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอัมพิกา  พงษ์ไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปริณญารัตน์  วาสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชลชนก  สำคัญจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูริช  ใสรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพศิกาญจน์  เคารพรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุชานันท์  หีตหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์เสถียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนกฤต  ธนาพล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพศิน  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศริยา  เพชรเรียง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตั้งสิริพันธกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิมพ์พฐ  สมิตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวิริทธ์ภร  บวรเวช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงเตชินี  พินิจอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชยิสรา  อำไพเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายไทเกอร์  หวง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงมิตรา  กัมพูศิริพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเพชร  เพชรเรียง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปรีชญาภา  ดิษฐ์บุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอริสา  คงเติม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวรัญชลี  เกษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสุวชัช  จันทร์สุขศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกุลปริยา  ตั้นเซ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  ประโม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวัชรี  ไชยชำนิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนะภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสิดาพร  มณีโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงดวงกมล  เสนเฉย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนภัสสร  ทองปลอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายขจรศักดิ์  สักกะณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุกฤตา  เวชกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงดลพร  ทองย้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอคิริชย์  หนูขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เเก้วพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศุภัช  พัฒน์เเช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายเมธวิน  อินเเพง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายยศกร  ช่วยมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนกร  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนัทเทพ  โถลายทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงศศิธร  เหรียญวิทยากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กัลป์พฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเมลดา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปริยากร  ดวงจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงดนธิดา  วราคมธีรา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงโชษิตา  ทองจีบ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์นัยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยไขข้า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชญานิศ  พุกเฉื่อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทิพย์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิชาทา  ชูเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปัญญดา  โกวิทานุพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธันชนก  ภูมิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงผกากรอง  พรหมฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญชนิต  จิรวรรณพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภรสรัญ  ภูมิทวีปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพนิตพร  ดวงศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายคาร์มอน  โมเดอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายกิตติโชค  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพิชญาดา  คชเวช โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงคุณัญญา  คงแง่ง โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวรกันต์  สังสัญไทย โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงลริวัลย์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพุทธปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายธฤนห์  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายพงศ์จินัน  ว่องเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายนานนท์  สวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายธนากร  ถิ่นชาญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายภูวเดช  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกรชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงธนิษฐาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภูษณิศา  เมืองสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงฉัตรชนก  ภูวนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณปภัช  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายนัทธวัฒน์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงกัญพัชญ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายอิบรอฮีม  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายภัฎ  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายอิทธิพันธ์  ทิพยธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จารุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายชวินบัตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปียวรรณ์  อภิรักษ์เนติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกฤตเมธ  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธนกฤต  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสิทธิภาคย์  สังข์ไข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายชินาธิป  ตะเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปุณณิกา  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวริษฎา  เวฬุธนราชิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสรวิชย์  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปองคุณ  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกฤติธี  ชูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพาขวัญ  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชวัลวิทย์  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนิชาภา  กรีไกรนุช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายเจตผล  ผลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรทิพย์  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายธนวินท์  ตรียวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายณฐกร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุฃานนันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายกมนณพ  งามผิว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพิรชัช  สดศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอัศฮาร์  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายจอมพล  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงสุชัญญา  พิชิตมโน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายทินภัทร  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายสิรวิชญ์  โม่สี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญรักษ์  สุทธินุ่น โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายภวินท์สิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายรัชกฤต  จินตรานันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายจิรกิตต์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภัทร์นรินท์  ซุ่นสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายตรัย  จันทรังสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกันต์ธนิก  ชูชนะกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพิมลภัส  สิริวรจรรยาดี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงมินท์มันตา  วิเชียรชัย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายศุภกฤฒ  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม