รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรภัทร์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภิสรา  อุปรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภัทราภา  เล็กฉลาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปุณณวัฒน์  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอรทัย  ราชคม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปัญญาพร  ปรีทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศศิประภา  วิเศษภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรภณ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์รัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมลพรรณ  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปัณณธร  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศวัศ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนวรรธน์  เขมศิริธนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญานุช  สิงห์สม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจณิสรา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิลภัทรตรา  อ้นปราง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณากร  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกศินี  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธาดากร  กาฬษร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นิลทับ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทิชา  มะนาวหวาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสร  คำสุริวรกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรรณปภรณ์  ตากัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรนภัส  ท่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนากานต์  สุขพอดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกุลพัชร  เกลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแผง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุญญาดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐวิภา  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมตะคุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุตาภัทร  ยิ่งศักดาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรารถนา  โตแย้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชธนาศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายทฤษณัช  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภูตะวัน  กิริวรรณา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจรัสสิริ  รักพวงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนภิสา  โตยอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปุณณเมษ  อินเอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสายสุดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภานุเดช  โตทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุธิชาญ  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชวินฤชุวิชญ์  งามทรัพย์มณี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายทรงวุฒิ  กวนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเกตน์ธนิน  วิถีชัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภูษณิศา  จงชาญสิทโธ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนาภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวัชรวิศว์  ยงยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนนทกร  ขาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอรวรรณ  ใยอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสิริกร  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปัญญาพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนิตา  ทิมทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพรรณณี  สมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิริวิมล  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนิกานค์  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงลลิตา  สาระกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงทิพย์ธิชา  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนารดี  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวิชญาพร  ธนูแผลง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปภาดา  เจตนเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกิตติวรรณ  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนพนัย  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนิติวิสุทธิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิลาสินี  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชาลิณี  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายกันตินันท์  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงษิตาพร  สารพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภูฟ้า  วัชรเกษมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศิรินทร์ยา  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเปมิตรา  เจริญฉิม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปรางเทศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธนพร  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  จิตรพรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุยนันทพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอัฐกฤต  บุตรศรีด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวชิร  เจาตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวิภาวินี  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายชัชวาล  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกฤษณา  ระรวยทรง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนันทิดา  โพพาลิก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายรชต  บูรณพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายวรกันต์  เสือรอด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายชิษณุพงษ์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฐิติมา  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภผลทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุปรีญากรณ์  พลยุทธ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเอเชีย  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พิมพขันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเขมิกา  หมื่นชนะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญนิ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุติมา  เหมือนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพีรเชฏฐ์  สุวีรายุทธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อ่ำสกุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภาวิดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวัสสิกานต์  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรชิตา  ต๊ะสัก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธสิตา  แก้วบัวดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรผกามาศ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธีรดนย์  วรรณคร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวันวิสาข์  เมณเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายบุญยากร  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปณิตา  กร่างปรีชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มอนันต์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงคา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปริยฉัตร  สะเคียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญยพร  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกันตินันท์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสุทัศน์  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชชาภา  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลิ่นประทุม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพัสกร  มากวิก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวาศิฐี  สันนิที โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริภัทร  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐชา  ลำพา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัชศรัณย์  ศรีบัวทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเบญจา  กลิ่นขวัญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิรัชดาวรรณ  สุวรรณบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนัท  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวัชรกร  ธีรนุชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวรวัตร  วิฑา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีรพงษ์  ปาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณีรนุช  เมฆหมอก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐสุภา  ทรดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญาณภัทร  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปทุมรัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชยาภรณ์  คณทา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงประภัสสร  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศิวกร  สืบเนียม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอัคนีย์  นิ่มสุนทร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอัญชสา  พงศ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัชชา  ศิลปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชาลิสา  หอมพนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสลากพัฒน์  ทวีโกวิท โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกวรินทร์  วงษ์สุรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสาริศา  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์ธนิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกชพรรณ  ฉลาดไธสง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกชพรรณ  ปันกวด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุคนธาร์ทิพย์  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณภัทร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนิภาพร  ชาวป่า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศิวกร  มีมั่ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณิชาภา  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐนรี  แย้มวงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอริษา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีอ่ำดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศศิตา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพฤษา  ทรัพย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธีรตา  รายะรุจิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธมนณัฏฐ์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธิติพัทธ์  แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอนงค์นาถ  พงษ์สระพัง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐกานต์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพีรดา  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจนการขาย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเบญญาภา  เมณเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศิรประภา  ปานสมสวย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสิริกัญญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกุลธิดา  จั่นศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเมธาวิน  รามจุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกุลณัฐ  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชญานุช  ผ่องนิมิต โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนาภา  อุปโภชน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายก้องภพ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอรชัญญา  ชาติพุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธนากร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงขวัญชนก  บากอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนภรณ์  พิริยกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภัชญา  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนัทธวัฒน์  ลิ้มประจันต์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายภาธร  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายธัญพิชัย  ชูฟ้า โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายยศวรรณ  เมทาพิทยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายขัตติย  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชนันภัค  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งกลัด โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรปานกัน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธิติ  น้อยเวช โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงมนัสวี  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนดล  ชลาไทย โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภรัณยา  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเตชพัฒน์  ปราสาททอง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอชิรญา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรรณพร  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพงศ์พิพัฒณ์   ไทยศรี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูริวัฒน์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอัศวมินทร์  จีนพัน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายนิุปุณ  ไทรวิเศษ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายมนตรพล  พุ่มจำปา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนภชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวิชญพงศ์  ยอยรู้รอบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนับทอง  บุณยเกียรติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงัปัญจรัตน์  ไล้สุวรรณชาติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายคุณเปรม  ปิ่นกุมภีร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายมกรชัย  หมีปาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิลา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพฤตินัย  คงนนทชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอารดา  ทองเทศ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายัพัทธดนย์  แก้วพานิชย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรรณรดา  เล็กชลยุทธ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชณัญชิตา  อิ่มเอิบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธาวิน  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงมณิชญา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงหยกนภา  การะเวก โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกษิต  แก้วแสง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูมิภักดี  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัทมพร  ธนธนารักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัชชา  ทองโสภา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทุระพล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปรารถนา  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนภสร  มณีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวรัชญา  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนันท์นลิน  แตงโสภา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอิษฎาอร  เนียมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายกรรณชัย  ทรัพย์สังข์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายภานุพงศ์  ปาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพีรดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพิรดา  ศีลาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเขมิกา  สัตยา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรชาดา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิชชาพร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐจริยา  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนลปปรียา  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวีรภัทร  ใจมั่น โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกุลนันท์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงเกวิน  สุดสวาท โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น