รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรภัทร์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศุภิสรา  อุปรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภัทราภา  เล็กฉลาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายปุณณวัฒน์  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอรทัย  ราชคม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปัญญาพร  ปรีทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศศิประภา  วิเศษภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรภณ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์รัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมลพรรณ  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปัณณธร  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศวัศ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนวรรธน์  เขมศิริธนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญานุช  สิงห์สม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจณิสรา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิลภัทรตรา  อ้นปราง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณากร  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเกศินี  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธาดากร  กาฬษร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นิลทับ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทิชา  มะนาวหวาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสร  คำสุริวรกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรรณปภรณ์  ตากัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรนภัส  ท่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนากานต์  สุขพอดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกุลพัชร  เกลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแผง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบุญญาดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐวิภา  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมตะคุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุตาภัทร  ยิ่งศักดาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปรารถนา  โตแย้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชธนาศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายทฤษณัช  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภูตะวัน  กิริวรรณา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจรัสสิริ  รักพวงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนภิสา  โตยอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปุณณเมษ  อินเอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสายสุดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภานุเดช  โตทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุธิชาญ  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชวินฤชุวิชญ์  งามทรัพย์มณี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายทรงวุฒิ  กวนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเกตน์ธนิน  วิถีชัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงภูษณิศา  จงชาญสิทโธ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนาภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวัชรวิศว์  ยงยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนนทกร  ขาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอรวรรณ  ใยอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสิริกร  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปัญญาพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนิตา  ทิมทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพรรณณี  สมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิริวิมล  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนิกานค์  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงลลิตา  สาระกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงทิพย์ธิชา  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนารดี  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวิชญาพร  ธนูแผลง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปภาดา  เจตนเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกิตติวรรณ  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนพนัย  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนิติวิสุทธิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนัทธวัฒน์  ลิ้มประจันต์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายภาธร  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธัญพิชัย  ชูฟ้า โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายยศวรรณ  เมทาพิทยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายขัตติย  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชนันภัค  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งกลัด โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายณัฐชนน   เพ็ชรปานกัน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธิติ  น้อยเวช โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงมนัสวี  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนดล  ชลาไทย โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภรัณยา  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฐิตารีย์  ึคล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเตชพัฒน์  ปราสาททอง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอชิรญา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวรรณพร  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงศ์พิพัฒณ์   ไทยศรี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภูริวัฒน์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอัศวมินทร์  จีนพัน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนิุปุณ  ไทรวิเศษ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายมนตรพล  พุ่มจำปา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนภชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวิชญพงศ์  ยอยรู้รอบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนับทอง  บุณยเกียรติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงัปัญจรัตน์  ไล้สุวรรณชาติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคุณเปรม  ปิ่นกุมภีร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายมกรชัย  หมีปาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิลา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพฤตินัย  คงนนทชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอารดา  ทองเทศ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายัพัทธดนย์  แก้วพานิชย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรรณรดา  เล็กชลยุทธ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชณัญชิตา  อิ่มเอิบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธาวิน  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมณิชญา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงหยกนภา  การะเวก โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกษิต  แก้วแสง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูมิภักดี  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปัทมพร  ธนธนารักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัชชา  ทองโสภา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทุระพล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม