รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงแพรวา  จันทา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายดนัย  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก โรงเรียนวัดคณฑี 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สีนวล โรงเรียนวัดคณฑี 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดคณฑี 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรัตติกาล  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเขมิกา  บุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุวรรณกาล  เสาร์แสง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรดา  พงศ์ปิยสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพิศา  วงศ์คำรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศศิภา  ช่างกลึง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายอนุวัฒน์  เอียกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นายฐิติ  หมอนวดดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชิษณุพงศ์  เดชโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นายณัฐดนัย  บำรุงเวช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายฉันทวัฒน์  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชนะพล  กีเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูอาศัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วบัวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  คล้ายทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายชนะชนม์  เรืองศรีบัว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปิยาภัทร  ธนโชติพงศา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม