รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุนทรวิภาต โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุนทรวิภาต โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภพทอง  นกน้อย โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายณัฐนนท์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายชยากร  เลิศนันทพร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บัวหลาด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐธภรณ์  นุ่มกัลยา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงแพรวา  จันทา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายดนัย  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายวรัท  เเสนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกีรติกา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเกตุวรินทร์  นิ่มโต โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงทิวานันท์  เกิดวัน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรรณพรรษ  พุทธพรพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนิติพร  เเสงภู่ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพนัดดา  จิตอ้าย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงไปรยา  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก โรงเรียนวัดคณฑี 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สีนวล โรงเรียนวัดคณฑี 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดคณฑี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายชยางกูร  ธีรสุขสถาพร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศุภญาดา  เมธาชนน โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวีรภัทรา  ธรรมสาหาญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอติรัณณ์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนัชชา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธุวานันท์  คงนะ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายบุณยกร  มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธีราพัฒน์  กาญจนศิลานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสาธิต  ศรนุวัตร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธชาภัทร  ละอองนวล โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐนันท์  สุดแจ้ง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอัครวินท์  เชวงภักดีเวทย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายยุทธวีร์  เหลืองรุ่งทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญชนก  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  ภู่ทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกานต์ธิดา  น้ำเพชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชารินันท์  แย้มอาสา โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชชาภา  นาคีอนุรักษ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรพต โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพีรวิชญ์  เทพแก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศิวัช  เรืองแสงทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชนา โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนชิต  ไทยอุทิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิชามญช์  ไพรศรีจันทร์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวรพล  แจ่มแจ้ง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกรพิสิทธิ์  รักษ์ผาสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปวรุตม์  ผาสุราช โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอธิกรณ์  จิตรฉ่ำ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสม โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศิรประภา  อวยพร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอัยยา  คำไพเราะ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปาณิศรา  พุทซ้อน โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอภิรักษ์  จงไพบูลย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฉัตรบดินทร์  จันทร์นาลาว โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวัชรนันทน์  จันทร์สระคู โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอลงกต  พูลโพธิ์ทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนดล  ก่ำพันธ์ดี โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลิ้มพรเกษม โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวศินี  ศรีระวัตร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนนทกานต์  ภูฆัง โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปิ่นชีวัน  บุญครอบ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศุภรดา  แก้วเขียว โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวิกันดา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรัตติกาล  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเขมิกา  บุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุวรรณกาล  เสาร์แสง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรดา  พงศ์ปิยสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพิศา  วงศ์คำรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศศิภา  ช่างกลึง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอนุวัฒน์  เอียกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 นายฐิติ  หมอนวดดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายชิษณุพงศ์  เดชโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 นายณัฐดนัย  บำรุงเวช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายฉันทวัฒน์  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชนะพล  กีเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูอาศัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วบัวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  คล้ายทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชนะชนม์  เรืองศรีบัว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปิยาภัทร  ธนโชติพงศา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม