รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันต์รพี  ปัญญาภู โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสิรภพ  อริยอาภากุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภัทร์กฤตย์  ตันสิริภัทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศุกรเสพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกันตินันท์  คเณศวรานันท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัณณัฏฐ์  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพุฒิ  เศษธะพานิช โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษฎ์  วรธนโชติ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายชยุต  เชิดชูสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงวรีภรณ์  กังวานสกุลทอง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีภูวณิชยกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฐวลัญญ์  พันธุ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธุ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสิรินรดา  โค้วอุดมประเสริฐ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพงศ์ณิพัช  จันทรานุตสถิตย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายสรวิศ  พัวพิทักษ์ชัย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชัญญานุช  รักษ์สิริวรกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธิติพัทธ์  ตั้งนิติพิฐจักร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ๊งพลาชัย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายปัณณ์นภัส  สมใจเพ็ง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอนุวิท  ไสหยาด โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภกฤต  มาลีสุทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  แซ่เตียว โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพชรพล  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงองค์อินทร์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศุภกาญจน์  นรากรมังคลา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุปัดคำ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอมรสิริ  วงษ์เพ็ง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายวุฒิชัย  เมฆดำ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสุกฤษฎ์  ตั้งมหัทธนานันท์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภาสวีร์  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจอุราใจ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวชนิกานต์  สรรสม โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอนันตชัย  เตชะสกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงศศิรินทร์  โกสินเอกสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายวีรวิชญ์  พันธ์กิจการ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสรชัญ  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวกิติยา  เตชะสกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวิริยา  ผิวแดง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายครองธรรม  ศรีอนันต์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายสุชัจจ์  สินค้ำคูณ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไตรยาลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายบุญพิทักษ์  ดวงฉวี โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปรัตถกร  จันทร์หอม โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนบดี  ศรีไทย โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภูริชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรดา  ดิษฐ์เจริญ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกมลวรรณ  ระโหฐาน โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายบัญญวิติ  อุรินคำ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงษ์เพ็ง โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภัทรพัทธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มพงษ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐรดา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวรรณภัสสร  เกษทองมา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวชิรวิทย์  เชิดฉันท์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเสฎฐพันธ์  อัศวลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มศรีเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพนัชกร  วลีเกียรติกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศุภิสรา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิรัตฐิติกาล  อัศวลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนพล  ฤกษ์บุรุษ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชายชาญชลล์  เภสัชเวชกิจ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกมลชนก  วีระสกุล โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุทธิเดชารัชต์ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอิทธิกร  ศิลา โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรัญชลี  นุ่มมีศรี โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรพรรษา  แหวนทองคำ โรงเรียนสหวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศิรวิทย์  ณ กลองดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนกฤต  ธุวนนท์สถาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เคนมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฟักช้าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงญาตาวี  แก้วกลั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายเขมวัช  สุนทรวิภาต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพงศธร  เสมคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปุณณวิชญ์  อุทิศผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุฐิตา  วิระกา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกิตติธัช  จันทร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรสิรินทร์  เจริญพานิช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสไพศาล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสิริพรรษา  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายศิวัช  ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุทธิมั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสัณหณัฐ  อนุช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรัชญา  บัวบาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายนิติธร  สุระตโก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภานุวัฒน์  เหมาเพชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายอลินวรัท  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายชยานันต์  อยู่แย้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายสิริชัย  ศรีจงใจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ลาภปัญญา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปุญยวัจน์  โพธิ์คำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายสกุลกฤติ  ปั้นงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายบรรณสรณ์  สุขพินิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศา  ประเทืองทิพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิรดา  คำพงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชชญา  นาคใหม่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงลลิตา  น้อยแพงดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพุฒิธาดา  วงศ์จุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณิชากร  เต่าทองคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกนกกรณ์  อินทรภาษิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนัทชนันทน์  สิริสุธินันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนดล  พรหมแท่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวงศธร  ปั้นแววงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสัญญา  พิลาดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวุฒิชัย  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายสิรภพ  พันธ์สน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอันดามัน  นิวรณุสิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปวรรณรรรต  ตรีเดชา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสีรงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรนภา  จันทร์มา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุวัจณี  ศรีวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกาญจนา  กรุดวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูธิพงศ์  มีสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขสม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐพันธ์  สวนจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุภาสิตา  พิญญะคุณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวิชชุดา  หวังพจี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงตะวัน  อุ่นเต็มใจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐธีรา  จักรชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนา  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงทักษพร  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณิชา  พุฒิมงคลเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศุภกิตด์  งามวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปิยะรัตน์  ชลาลัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศิวกรณ์  ชัยสาลี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวิรัลพัชร  โพธิ์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายวีรกฤษฎิ์  พันธุ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภูมิวรพล  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายชยกร  พลายมาศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายณัชพงศ์  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายนนทกร  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายเอื้ออังกูร  สังข์ใจสม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจารุกิตติ์  ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายไชยภัทร  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายสิชล  ทองประศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกษมา  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายจารุกิตติ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชนานาถ  แวงดงบัง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฏฐ์พินิดา  บุญศิลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐจรีย์  ธูสรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอรณ์พิชชา  ช่างดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายสิทธา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายณฐกร  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศลิษา  รุ่งวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายสิทธิกร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์สมจิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงศตพร  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฐิติชญา  ชายศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฏฐิดา  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงไอศิกาณ์  เอื้อทยา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายภูเบศ  จ่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายชนวีร์  สังขวรรณะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายวรัญญู  วิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพิตติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงนวินตา  นวมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธวัลรัชต์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรักษ์เกล้า  วัชโรดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนิติธร  รุ่งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบุณญาพัฒน์  สิริทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฆีธภัทร  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนภัสสร  เอี่ยมอาจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภทพร  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวายุ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปริญญ์ลลนา  สาคะรังค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพัชรพล  คงจัด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบุณยานุช  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกรกมล  ปิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิรสิตา  ชาวบ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธีรภูรินทร์  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอัยรฎา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปณิตา  แทนแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายยงยุทธ์  เสมสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วสระแสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธเนศ  ธรรมวิชิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธัชนนท์  ยิ้มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิรติ  โพธิแดง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายจิรภัทร  ดีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายฐิติพงศ์  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  สุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศุภากร  มลิชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายบุญบารมี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจิรัฎฐ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอัครวัฒน์  กุลทองสุวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเปรมธีรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกัลญา  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฉันชนก  ปางรัสมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปวรวรรณ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจีระนัน  สุวรรณมุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพรชนก  ไทรด้วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพญา  รัตนชาติชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวธัญญา  ไทยขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวรรณธิตา  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชฎาพร  แพหุ่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณประธีป โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตั้งจักรวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนรัชต์  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวรเมธ  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชญาภา  คล้ายมาลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชมมณี  พระศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกุลจิรา  มานะวิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงบุญยวีร์  ไพศาลธนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อวนมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกวี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธันณ์ชนก  วัฒนนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฐิติวรดา  บูญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกิตติ  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวาฤทธิ์  นามอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายแทนคุณ  ลาวัณยากุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกรกนก  ขอสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกรรณิกา  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิดาภา  แป้นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกลอย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภรภัทร  สุพรรณคง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุดาพร  นครารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดพ่วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวรพล  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสถิตคุณ  ปาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเสกสรร  ทับทองดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธาวิน  สิงหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายโชติวัฒน์  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภัทรพล  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายดุลยุตม์  สุขวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนทรัพย์  รักศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปกป้อง  ป้อมบุบผา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงทิพย์ลดา  ทองฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญภาพ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชาวม่วงขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศศิรฎา  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นพัฒนาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวาสนา  คิ้วเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงผ้าฝ้าย  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวรวรรษ  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายทรัพย์ทวี  พันธุ์เมือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปวีณ์กร  แก้วหอมคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอิสสริยะ  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนภัทร  ขุนคงมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชยาวิทญ์  มุขด้วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูฏาน  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสิตานันท์  วงค์จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมนต์ธิชา  ชัยชนะชั้นเชิง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชาญวิทย์  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจักรกฤษณ์  อัฎฎาลกะสิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติพล  ขจรกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรัชต์ชานนท์  เจริญทับศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนวินท์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรรณวิสา  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวรัทยา  บุญโช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชณัณญา  จิตรใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงไอลดา  เทพวีระ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกนกพร  รุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภคภรณ์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเพ็ญธิชา  ทองสืบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพิพัฒพล  วัยธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกรกฎ  อ่วมคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฐิติพร  คุ่ยสมใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรังษิมาพร  โชติกะคาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรมิดา  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงญาณิศา  สกุลเพชรอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  เกลี้ยงทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกิตติรัตช์  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปพิชญา  เขาสื่อ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐนพิน  ผ่องฟูผล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายทิวัฒน์  เรือนใจหลัก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพิชญา  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปภาวินทร์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญญ์วัสสา  วรกิจเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชัยวิชญ์  เกตุประทุม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพียรสงวน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐรดา  บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกาญจนา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฉันธิกา  ปางรัสมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอริสรา  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุทิวัส  มีโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศุภัช  พลายระหาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณฐวัฒน์  วันนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชณัฐษิตา  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายเอกพสิษฐ์  จาตุธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีทัต  วัชระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูมิวิพัฒน์  เนตรสว่างวิชา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงขวัญอุษา  สารพล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชลนภัส  สุวินทรากร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจีรภิญญาพร  สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเกษรา  อยู่เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกมลชนก  โกเม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภานุพงษ์  ตระกูลคำทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนภัสสกร  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงทอรุ้ง  วัชโรดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงขวัญสิริ  บานไม่รู้โรย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงตรีธารา  หาญพุทธ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  วงษ์นิธิชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐวรา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกฤติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงดาริกา  คงสมนึก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศศิธร  ใจยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธัชนนท์  พรหมใจรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงจิรนันท์  ภาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอัษฎาวุธ  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แพงศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงณัชริยา  พูลทะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวิกันดา  ขำบุญกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนาตาชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์พุฒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวาสิตา  เพ็ญคาสุคันโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาขำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมีนา  สาททอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงประกายดาว  ขาวฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปาลิตา  กรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายโรจน์ศิริ  สังขพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญคาสุคันโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จีนเจือพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชลนิชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสุรชัย  สิงห์เงิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเอกภวิษย์  สมาลาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงธนัชภร  ชุ่มอ่วม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพาทินธิดา  คนทน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงพรภัทรา  จันทร์ตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงรินลดา  สุขเวช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงเชิญนิชา  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายศิวกร  แน่งน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายศรัณย์  ทาเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงภัทรวดี  หวานจริง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอชิตะ  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงละไม้ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวนิดา  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงศิรินภา  แก้วปาน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพรรณณิตา  เสือนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชิษณุพงษ์  มาปู่ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐกร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปุณณวิช  เกิดนุช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกนกพัชร  วงศ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิรนันต์  แย้มมี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายนรภัทร  พุทธวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ตั้งกมลงามสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวัศพล  จุลมุสิก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพงศกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก่นจันดำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกฤษฎา  ลู่พานิช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายคุณพัฒน์  บัวสีสด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสุวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปีย์วรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวชอุ่ม โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ทำดี โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกุลณสร  ลิ้มรัชชานันท์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงจิรวรรณ  เจียมรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีธน โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกวิสรา  อังสุวร โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม