รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศิรวิทย์  ณ กลองดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกฤต  ธุวนนท์สถาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เคนมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฟักช้าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงญาตาวี  แก้วกลั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเขมวัช  สุนทรวิภาต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพงศธร  เสมคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปุณณวิชญ์  อุทิศผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุฐิตา  วิระกา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสกุลกฤติ  ปั้นงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายบรรณสรณ์  สุขพินิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงญาณิศา  ประเทืองทิพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอภิรดา  คำพงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิชชญา  นาคใหม่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงลลิตา  น้อยแพงดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพุฒิธาดา  วงศ์จุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณิชากร  เต่าทองคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกนกกรณ์  อินทรภาษิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนัทชนันทน์  สิริสุธินันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนดล  พรหมแท่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายวงศธร  ปั้นแววงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายสัญญา  พิลาดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวุฒิชัย  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายสิรภพ  พันธ์สน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอันดามัน  นิวรณุสิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปวรรณรรรต  ตรีเดชา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสีรงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพรนภา  จันทร์มา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุวัจณี  ศรีวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกาญจนา  กรุดวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายภูธิพงศ์  มีสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขสม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิกันดา  ขำบุญกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงนาตาชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์พุฒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวาสิตา  เพ็ญคาสุคันโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาขำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมีนา  สาททอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงประกายดาว  ขาวฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปาลิตา  กรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายโรจน์ศิริ  สังขพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญคาสุคันโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จีนเจือพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชลนิชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายสุรชัย  สิงห์เงิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายเอกภวิษย์  สมาลาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธนัชภร  ชุ่มอ่วม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพาทินธิดา  คนทน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรภัทรา  จันทร์ตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรินลดา  สุขเวช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเชิญนิชา  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายศิวกร  แน่งน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายศรัณย์  ทาเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรวดี  หวานจริง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอชิตะ  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงละไม้ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวนิดา  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรรณณิตา  เสือนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายชิษณุพงษ์  มาปู่ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐกร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายปุณณวิช  เกิดนุช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกนกพัชร  วงศ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรนันต์  แย้มมี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนรภัทร  พุทธวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ตั้งกมลงามสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวัศพล  จุลมุสิก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพงศกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก่นจันดำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษฎา  ลู่พานิช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคุณพัฒน์  บัวสีสด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสุวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปีย์วรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวชอุ่ม โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ทำดี โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกุลณสร  ลิ้มรัชชานันท์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิรวรรณ  เจียมรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีธน โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกวิสรา  อังสุวร โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม