รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัชกฤศ  สวนเรียบ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพรพิพัฒน์  แสดขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนิธิพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  สือขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายธงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรรณพร  สามศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวรกมล  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจิรชยา  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอรสา  อัคนิถิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวรรณพร  สมเพท โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพรพรรณ  เปาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกาญจนา  แดงโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงผุศดี  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุจิตราภา  ฟักแฟง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอภัสรา  อัศวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรชนก  สมบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงภูริชญา  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เนยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฐสินี  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงมิ่งกมล  มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิตสุภา  เซื้อเถาว์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอภิชาดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจิรัสยา  ม่วงคุ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชลาลัย  จุมปาเคริอ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิชา  เณรเนือง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวชพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพรรณพร  คำสี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวีรภัทร  บุญแช่ม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกิตติศักดิ์  สระทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสสิวิมล  ดำสอน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายรังสิมันต์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายรัฐศาสตร์  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวรนุช  โตนน้ำขาว โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปฐพี  ใบบัว โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอภิญญา  สมประติ โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิธร  สังเขป โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสิริกมล  บุญมี โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิติชาญ โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิมชุดา  บุญกลิ่น โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายรัชพล  มากหลาย โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจิรภัทร  สนสุุด โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพีรพัฒน์  เดชกุญชร โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชุติมา  เพชรยอด โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชฎาพร  เกตุขาว โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปริยพงศ์  กิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิรภพ  พูนประชา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤตภาส  สุคนธ์พานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  พละทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวันวิสา  สวัสดี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเนตรชนก  กันเชื้อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนชาญชัย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกิตตินันท์  ทีภูเวียง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงบุรัสกร  เชียงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรินทร์  ลือเฟื่อง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐพร  เขียวเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายเตชิต  แสนบุตร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกุลนันทน์  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปรียาพร  ทองคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายจามิกร  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายตรีเทพ  อ่ำนามอญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสิทธิกร  แสนสุด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรรณภา  ทองทุ่ง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวรรณวิษา  สมจิตต์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันทิมา  ศรศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัทราวดี  แย้มวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเปมิกา  จำรัส โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายรัชภูมิ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณรีพร  มั่งมี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมัทนิน  วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชุบกระโทก โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธีรนุช  บุญเสือ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวิภาดา  โต๊ะถม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนิภาธร  ชัยยะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวราภรณ์  รอดประทับ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายไมตรี  เพียงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกฤติยาณี  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภู่เจริญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพัณณิตา  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงดรัลพร  พวงจินดา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภาราดา  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณทิพรดา  ใบศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุทธิกานต์  วงศ์อิสสระ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอภิสรา  จ่าศาล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จูหว้า โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรินยุพา  จาดไทย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฑิตยา  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฐภัทร  บัวคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งอั๊ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกิตยา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกรรณิกา  ประเวศ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนงรัตน์  แก้วกัญจะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนิภาพัทธ์  ภู่รา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกันตยา  ทาริยวงค์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพรธีรา  ทับทอง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณธิดา  ยี่หวา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปุณณวิช  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายคุณานนต์  โปงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายภูมิสิทธิ์  วรชาตวัฒนากรณ์ โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเชาว์วรรธณ์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภกร  สายด้วง โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมบุบผา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูถมเงิน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐภูมิ  คำมีถา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุทธิดา  ทักขินัย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนารักษ์  กาวิละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิรทีปต์  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงซากีน๊ะ  เหล็มหลี โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธนกฤต  พรพรม โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชญาดา  คำทอง โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำดีวงศ์ โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสิรวิชญ์  จินดารัตน์ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชนิภรณ์  ประมูลชาตรี โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเจตฏพร  ละอองเดช โรงเรียนวัดคลองกระจง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเพธาพร  รัตนมานะ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฎฐนันท์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรัญญา  เจียนพันธ์ โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายปิยภัทร์  สุขชื่น โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนภัทร  กันภัย โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงหทัยภัทร  อินเรือน โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนชาติ  งงงวย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธนชาติ  โชคชัยทวีสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวรากร  ทุสกิจ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงคีวาทิพย์  ลาเต โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอิษฏ์อานิก  เทพเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกชกร  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงจีระนัน  เฮาเฮง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรกนก  อุบลสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบุณญรัตน์  หลีกเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกมลรัตน์  กล่ำโอด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอาณัฏฐ์ศิกา  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรติการ  มุสิกปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายกรรณชัย  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศักดิ์เสือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายชุติพงธ์  สิงห์สถิต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกช์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายปรมัตถ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนภัทร  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงลัลลลิลล์  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธวัลฉัตร  ทศนักข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอรพิมล  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเขษมศักดิ์  อินทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกันต์ธีร์  หมีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกิตติกานต์  เจ๊กหนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นิคาโม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนวรรณ  จงบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวรัญญา  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสถิริศา  โครตปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรชนีกร  แผลงศร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  ฝั้นสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปาลิดา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภูพิญญา  วงศ์ภูสรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิดาภา  ศรัทธาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนิภาธร  ภูมะณะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปานตะวัน  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบธุ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาทรัพย์เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนัญญา  ป่านไหม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณฐกร  พัฒนสุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอรจิรา  เทพพระ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงดากานดา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมาริษา  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงทิวาวัลย์  สุ่มสี โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอิสรีย์  พริบไหว โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัดชา  เทวะประกาย โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงศรัญญา  จั่นจีน โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจิรภิญญา  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายรัชพล  โฮ้ธัญการ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายก้องตะวัน  ปานซัง โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธรณ์ธันย์  คุ้มชาติ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายจิรายุ  หลายสัน โรงเรียนบ้านสันหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสันหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงประกายทิพย์  กิจทน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจหล้า โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวีรภัทร  พุ่มต้นวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพุทธิปภา  ทองเชตุ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายกฤตพจน์  นุ้ยสิงห์ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองเทศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงอยู่ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจีระศักดิ์  วีระยุทธ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนพนธ์  พลอยเหลือง โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายทยุติธร  บัวผัด โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศุทธินี  ปาระวงศ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปริศนา  นอบนพ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุภัชชา  สายอินทจักร์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศิริกานดา  ลีลาศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวริศรา  วินิจ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพสิงห์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิปภา  ปาระปิน โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองทิว โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิรภิญญา โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัทรศยา  นิมานะ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงวรัญญา  จันทะวาด โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายอธิภัทร  อุปถัมถ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายชยากร  เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณปภา  ร่วงรู้ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนันทภัทร์  อินต๊ะปัญโญ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพรนัชชา  วันฟู โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ้มพะ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติภณ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติภพ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศราวุฒิ  ไสวกุล โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะอาด โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศิริรัตน์  มอไธสง โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอุรัสยา  จามูล โรงเรียนบ้านแม่คุ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกำไร  ซุ่นบุญ โรงเรียนบ้านแม่คุ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปัณณวิชญ์  แหลมหลัก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงบุญยานุช  เนียมสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพันธิกา  คนกล้า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายรวิโชติ  ไพบูลย์เศรษฐกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายศูภกฤษ  แสงเวียง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเกวลิน  กฤษดาวาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนิภาพร  พลธีระ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปัณณพร  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศุภจิตรา  มะตะบอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายอิทธิพล  ทรงวิลาศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวฤนดา  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศรัญญา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชญาน์สินี  พรจันทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนฤภร  บุณยวิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธีรกานต์  พงศ์สรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายภาคภูมิ  ทองกำไร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายนนทกร  คงชัชวาลย์กุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายวรภาส  โกญจนาท โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปุณณมา  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ใจกาวิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทโชติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐมน  จันสุตะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายรักษพล  พูลรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายวรภัทร  อุประวรรณา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายนิติธร  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธรรศ  เล็กสมบูรณ์ไชย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศุภณัฐ  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายไชยภัทร  อรชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายรชต  แกมทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงประภัสสร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปุณยาพร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวิลาสินี  เต็มศิรินุกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงบุญญาพร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญแย้ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงญาดา  สอนธรรม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอภิชญา  ยมนา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงศิวณัฏฐ์ชยา  จันตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภัทรติ์วิทย์  ประจำวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกชพรรณ  เชื้อทหาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์ตะมะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐนันท์  อยู่รัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รอดกุน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธีวรา  เจื้อยแจ้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกุศลินวราภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนพร  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัชชา  สารีพัว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ระเริง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกชกร  จีนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณิชาพร  สุภรุ่งอรุณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพชร  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มทับทิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปุญญาพร  ประกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอัครวินท์  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชนบดี  พรชยากร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐวัตร  หวานสนิท โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนสุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนภสร  ขุมเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกฤติธีรา  สาระมนต์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเนตรชนก  แสงพิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภคนันท์  เจริญเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณรัชกานต์  คุ้มครอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทองคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  เพลินพรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวัชรพล  ฉุยฉาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกันต์ธีภพ  วงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปัณณิกา  ติยรัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงญาณิน  เดชะปรากรม โรงเรียนเดชาบดินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม