รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัชกฤศ  สวนเรียบ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพรพิพัฒน์  แสดขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนิธิพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  สือขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายธงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปฎิภาณ  อำภา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายทวีวิทย์  ขำมา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติชัย  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรรณพร  สามศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวรกมล  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิรชยา  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอรสา  อัคนิถิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงวรรณพร  สมเพท โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพรพรรณ  เปาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกาญจนา  แดงโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงผุศดี  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุจิตราภา  ฟักแฟง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอภัสรา  อัศวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพรชนก  สมบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงภูริชญา  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เนยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐสินี  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงมิ่งกมล  มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิตสุภา  เซื้อเถาว์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอภิชาดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจิรัสยา  ม่วงคุ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชลาลัย  จุมปาเคริอ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐณิชา  เณรเนือง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวชพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพรรณพร  คำสี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายวีรภัทร  บุญแช่ม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกิตติศักดิ์  สระทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสสิวิมล  ดำสอน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายรังสิมันต์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายรัฐศาสตร์  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กองแก้ว โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกมลพร  ฮดสูงเนิน โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวรนุช  โตนน้ำขาว โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอภิชาติ  คนขยัน โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปฐพี  ใบบัว โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอภิญญา  สมประติ โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนรีกานต์  วรทุม โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศิธร  สังเขป โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิริกมล  บุญมี โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิติชาญ โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมชุดา  บุญกลิ่น โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายรัชพล  มากหลาย โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงจิรภัทร  สนสุุด โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายพีรพัฒน์  เดชกุญชร โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชุติมา  เพชรยอด โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชฎาพร  เกตุขาว โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปริยพงศ์  กิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสิรภพ  พูนประชา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤตภาส  สุคนธ์พานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  พละทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวันวิสา  สวัสดี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเนตรชนก  กันเชื้อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนชาญชัย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายกิตตินันท์  ทีภูเวียง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงบุรัสกร  เชียงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรินทร์  ลือเฟื่อง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐพร  เขียวเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายเตชิต  แสนบุตร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกุลนันทน์  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปรียาพร  ทองคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจามิกร  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายตรีเทพ  อ่ำนามอญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายสิทธิกร  แสนสุด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรรณภา  ทองทุ่ง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวรรณวิษา  สมจิตต์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนันทิมา  ศรศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัทราวดี  แย้มวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเปมิกา  จำรัส โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายรัชภูมิ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณรีพร  มั่งมี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมัทนิน  วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชุบกระโทก โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธีรนุช  บุญเสือ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวิภาดา  โต๊ะถม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนิภาธร  ชัยยะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวราภรณ์  รอดประทับ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายไมตรี  เพียงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกฤติยาณี  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภู่เจริญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพัณณิตา  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงดรัลพร  พวงจินดา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงภาราดา  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณทิพรดา  ใบศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุทธิกานต์  วงศ์อิสสระ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอภิสรา  จ่าศาล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จูหว้า โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรินยุพา  จาดไทย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฑิตยา  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐภัทร  บัวคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งอั๊ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกิตยา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกรรณิกา  ประเวศ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนงรัตน์  แก้วกัญจะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนิภาพัทธ์  ภู่รา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกันตยา  ทาริยวงค์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพรธีรา  ทับทอง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณธิดา  ยี่หวา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมัญชุภา  คำเสน โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอาทิติยา  ทิงาเครือ โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศวิตา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงรัตนาพร  เพ็ชร์มาลี โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายนิลพัฒน์  แก้วงาม โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายคเชนทร์  ศึกษา โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤต  เมทาวงศ์ โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิรินันท์  หลวงเอียม โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสดุดี  รินไธสง โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอริสา  แสนคำวงค์ โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชยานันต์  สืบอ้าย โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ศรัทธา โรงเรียนบ้านกลางดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพสิกา  คงคา โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภูผา  อำพนพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุชานาถ  น้อยเทพ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิภารัตน์  ชุมปลา โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ป.6 คณิตประถม
129 นายธีรชาติ  เปี้ยทา โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงไอลดา  ปินญา โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงปัณฑิตา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายปัณณวัฒน์  อินจันทรา โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนาจฤดี  เดือนเพ็ญ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปุณณวิช  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายคุณานนต์  โปงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภูมิสิทธิ์  วรชาตวัฒนากรณ์ โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายเชาว์วรรธณ์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภกร  สายด้วง โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ชาติราษี โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หมื่นข่ม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมบุบผา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูถมเงิน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐภูมิ  คำมีถา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุทธิดา  ทักขินัย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนารักษ์  กาวิละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจิรทีปต์  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐธัญญา  จิตรนึก โรงเรียนบ้านนาพง 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงดรัลพร  บุตรหรั่ง โรงเรียนบ้านนาพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงซากีน๊ะ  เหล็มหลี โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธนกฤต  พรพรม โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชญาดา  คำทอง โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำดีวงศ์ โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสิรวิชญ์  จินดารัตน์ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชนิภรณ์  ประมูลชาตรี โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเจตฏพร  ละอองเดช โรงเรียนวัดคลองกระจง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเพธาพร  รัตนมานะ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฎฐนันท์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรัญญา  เจียนพันธ์ โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายปิยภัทร์  สุขชื่น โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนภัทร  กันภัย โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงหทัยภัทร  อินเรือน โรงเรียนบ้านไม้งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนชาติ  งงงวย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธนโชติ  โชคชัยทวีสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวรากร  ทุสกิจ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิวาทิพย์  ลาเต โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอิษฏ์อานิก  เทพเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกชกร  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจีระนัน  เฮาเฮง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรกนก  อุบลสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงบุณญรัตน์  หลีกเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรวินันท์  ทีปะนะ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟักปั้น โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกมลรัตน์  กล่ำโอด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอาณัฏฐ์ศิกา  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรติการ  มุสิกปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายกรรณชัย  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศักดิ์เสือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายชุติพงธ์  สิงห์สถิต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกช์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายปรมัตถ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายชนภัทร  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชัยพร  ทูนมาก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายศุภวิชญ์  มีใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายธนารักษ์  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายวีรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิณณพัต  ลี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฐิติวัลย์  ศิละวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปรีย์วรา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐฌวียา  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวทันยา  ศิริสมวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงธัญภรณ์  ชีเปรม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้วดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชญานี  ธีรเลิศนภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงธนิดา  เพ็งสลุด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายธนพัฒ  วงษ์เรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงลัลลลิลล์  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธวัลฉัตร  ทศนักข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรพิมล  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเขษมศักดิ์  อินทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกันต์ธีร์  หมีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกิตติกานต์  เจ๊กหนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นิคาโม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนวรรณ  จงบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรัญญา  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสถิริศา  โครตปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรชนีกร  แผลงศร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  ฝั้นสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปาลิดา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภูพิญญา  วงศ์ภูสรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิดาภา  ศรัทธาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนิภาธร  ภูมะณะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปานตะวัน  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบธุ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาทรัพย์เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชนัญญา  ป่านไหม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณฐกร  พัฒนสุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอรจิรา  เทพพระ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงดากานดา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงมาริษา  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชฏาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงบุญยะฏา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเจนจิรา  หงษามารถ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกัญจน์นิพัทธ์  น้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายยศกร  ถิรพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐธิณี  เบ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกฤตพลอย  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจันทร์มณี  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐวัศห์  จันทร์ดนู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนวัฒน์  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนันท์นภัส  ล้นเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอนุวัติ  ตุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอัศนัย  รุ่งรัฐแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐชนน  จอมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวงศกร  สุขสด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เส็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภัทธิลา  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงตรีรัตน์  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงหทัยกานต์  การนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกวิสรา  ประสมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันมอย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนพร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรทิพย์  ช่างการ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุญรัก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศศิลดา  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชัญญานุช  อุไรวร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิชญาพร  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอชิรญา  กองนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศุภาภิญญา  มาเวก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศิริวัฒน์  เนียนหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงถาวรีย์  การภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวชิรวิทย์  คำภิโร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทิวาวัลย์  สุ่มสี โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอิสรีย์  พริบไหว โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพัดชา  เทวะประกาย โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศรัญญา  จั่นจีน โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวริศรา  เครือกุนา โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนนทนันท์  ดอกชา โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสิรีธร  พันแพง โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อยู่พ่วง โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิรภิญญา  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรัชพล  โฮ้ธัญการ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายก้องตะวัน  ปานซัง โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนภัทร  ปิลานนท์ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายกชกร  หอยศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายนิติภูมิ  วงรอบ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายบุลากร  แสนศรี โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เกิดแพร โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรพรรณ  ในรัก โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกฤษณพงค์  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชาญชัย  ไชนิท โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุรยาตร โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธิติธร  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมินตรา  คงเกื้อ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนารีย์  อินกอง โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสิรามล  ทำความชอบ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชนกนันท์  เวียงทอง โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนาภา  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนวพรรณ  สารีทัศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิษฏิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุนิศา  ขยัน โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอริญชยา  บุกล่า โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรมิสฐากรณ์  ฮุย โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอนุวัฒน์  วันผา โรงเรียนบ้านสุเม่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธรณ์ธันย์  คุ้มชาติ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายจิรายุ  หลายสัน โรงเรียนบ้านสันหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสันหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐกิตติ์  จงบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปิยะดา  นพดล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิมพิกา  การงาน โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปัณณพร  เทพนิมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวนิดา  ประสงกุล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงประกายทิพย์  กิจทน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจหล้า โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวีรภัทร  พุ่มต้นวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพุทธิปภา  ทองเชตุ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤตพจน์  นุ้ยสิงห์ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองเทศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงอยู่ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจีระศักดิ์  วีระยุทธ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนพนธ์  พลอยเหลือง โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายทยุติธร  บัวผัด โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศุทธินี  ปาระวงศ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปริศนา  นอบนพ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสุภัชชา  สายอินทจักร์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศิริกานดา  ลีลาศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงวริศรา  วินิจ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพสิงห์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศิปภา  ปาระปิน โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปิยะรัตน์  ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพรชิตา  หม่อมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุภัสสร  จีนทั่ง โรงเรียนบ้านสารจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนากร  ตันกาบ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงญาโณทัย  ใจเฉลียว โรงเรียนบ้านแก่ง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชาลิสา  พลอยเหลือง โรงเรียนบ้านแก่ง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงปัญชญา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชณากานต์  พึ่งมีสุข โรงเรียนบ้านแก่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองทิว โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอาทิตย์  เนืองศิลป์ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรรธนะ  ซังฆนาก โรงเรียนบ้านป่ากลัวย 1 ป.6 คณิตประถม
329 นางสาววาสนา  นาใจนึก โรงเรียนบ้านป่ากลัวย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายเจนณรงค์  เกษา โรงเรียนบ้านป่ากลัวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิรภิญญา โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภัทรศยา  นิมานะ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวรัญญา  จันทะวาด โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายอธิภัทร  อุปถัมถ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายชยากร  เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายกองพล  วงศ์จ๋า โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกัลยกร  กองโกย โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกรองกนก  บุตรยา โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธีรวัฒน์  คุ้มภัย โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายภูตะวัน  นิมานะ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยช่างชิด โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธัญชนก  รักวงษ์วาลย์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายอิศลาคำ  โมรี โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชรินรัตน์  ประทุมมา โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงจรัญญา  มโนนัย โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงเอกอนงค์  ขวานา โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัญยาณี  รอดนวล โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพรกนก  ทองบ่อ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพรกนก  หลินกัน โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุกาญดา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนนุ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวราพร  พะวัง โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนฤภร  เชื้อจั่น โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุภัสสร  เพลิดเพลิน โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอารยา  เขียวแสน โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงนลินทิพย์  มีเจริญ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วชิน โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายวรวิทย์  ปิ่นโพธิ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธันย์ฌากรณ์  นวลพงษ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณิชนันทน์  อุ่นทอง โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกัลญาณี  วงศ์จ๋า โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายชนาธิป  มาอินทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพัฒน์ฐานิดา  รื่นรักษ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายศุภณัฐ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฏฐ์  พลอยสัมฤทธิ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายธนภัทร  จับใจ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายธนวัฒน์  พยุง โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายบุญฤทธิ์  คนกล้า โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขุนบุญ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายกฤษณะ  ปริมาณ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำลือ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐวดี  กัลยา โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศิริพร  ปริมาณ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวณิชยา  ปาลี โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวรัญญา  รุณเกล้า โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงภัทราวดี  ขอสุข โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงฐิตาพร  บริวุฒิ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมูล โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงม้าย โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายแฝดพี่  โชติโก โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายศักรินทร์  สัตพันธ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพรกนก  เรือนเต็ม โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสิทธิพร  บุตรโคตร โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุฒิฤทธิ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสราสินี  อาจารย์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณปภา  ร่วงรู้ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนันทภัทร์  อินต๊ะปัญโญ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพรนัชชา  วันฟู โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ้มพะ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกิตติภณ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกิตติภพ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศราวุฒิ  ไสวกุล โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะอาด โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศิริรัตน์  มอไธสง โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภูริ  ชาวน่าน โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเกียรติยศ  นุภาพ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงทิพารัตน์  ทองพันธ์ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธวัชชัย  นุภาพ โรงเรียนไชยะวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอุรัสยา  จามูล โรงเรียนบ้านแม่คุ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกำไร  ซุ่นบุญ โรงเรียนบ้านแม่คุ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายปัณณวิชญ์  แหลมหลัก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงบุญยานุช  เนียมสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพันธิกา  คนกล้า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายรวิโชติ  ไพบูลย์เศรษฐกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายศูภกฤษ  แสงเวียง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเกวลิน  กฤษดาวาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงนิภาพร  พลธีระ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปัณณพร  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศุภจิตรา  มะตะบอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายอิทธิพล  ทรงวิลาศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวฤนดา  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศรัญญา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชญาน์สินี  พรจันทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนฤภร  บุณยวิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธีรกานต์  พงศ์สรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายภาคภูมิ  ทองกำไร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายนนทกร  คงชัชวาลย์กุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายวรภาส  โกญจนาท โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปุณณมา  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ใจกาวิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทโชติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณัฐมน  จันสุตะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายรักษพล  พูลรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายวรภัทร  อุประวรรณา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายนิติธร  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายธรรศ  เล็กสมบูรณ์ไชย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภณัฐ  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายไชยภัทร  อรชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายรชต  แกมทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงประภัสสร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปุณยาพร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวิลาสินี  เต็มศิรินุกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงบุญญาพร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญแย้ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงญาดา  สอนธรรม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงบุญยวีร์  เจียนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปริยฉัตร  มาลัยบุตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุภัสสร  ดินเพชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงรมิตา  จิราพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพีรดา  ด่วนเดิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงณัฎฐากร  เมืองสว่าง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายพิตตินันท์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐวิภา  คงชาติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายวีระพัฒน์  พัฒนอุตสาหกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสุวิชญา  ด่วนเดิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงปาลิตา  กำเงิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมืองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธนพนธ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายชัยวัฒน์  ใจอยู่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายแทนไท  ท้องฟ้า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชญานนท์  ขอบทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายศิริศักดิ์  ยอดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอนวัช  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศิรายุ  แก้วจำรัส โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสุพรรษา  ใจอยู่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงอภิชญา  ยมนา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศิวณัฏฐ์ชยา  จันตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภัทรติ์วิทย์  ประจำวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกชพรรณ  เชื้อทหาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์ตะมะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐนันท์  อยู่รัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รอดกุน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธีวรา  เจื้อยแจ้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกุศลินวราภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธนพร  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัชชา  สารีพัว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ระเริง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกชกร  จีนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณิชาพร  สุภรุ่งอรุณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพชร  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มทับทิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปุญญาพร  ประกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอัครวินท์  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชนบดี  พรชยากร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐวัตร  หวานสนิท โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนสุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภสร  ขุมเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกฤติธีรา  สาระมนต์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเนตรชนก  แสงพิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภคนันท์  เจริญเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณรัชกานต์  คุ้มครอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทองคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  เพลินพรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวัชรพล  ฉุยฉาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกันต์ธีภพ  วงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปัณณิกา  ติยรัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกาญจนา  อึ้งตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกนกรดา  คล้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงญาณิน  เดชะปรากรม โรงเรียนเดชาบดินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม