รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐวรรธน์  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอชิรญา  อ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปรีติ  ศรีจริยา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศตพร  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวรเทพ  จันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรินรดา  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูดิท  ทองปอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภโรจ  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชัช  สายสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤตภาส  ติวุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายปิยพงศ์  กิติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัญญพัชร  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธมน  อินสวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธรรณชกร  เอี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนันทพงศ์  ศรีตะวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชวิน  เขียวริด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปิยพัฒน์  จันทร์แหยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงญาณิศา  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปภาวิน  โตงิ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชนาธิป  ขาวมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอัคริมา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายรวีโรจน์  งามสิริรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกรกนก  ไตรเกษม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพลอยปภัส  ภูวพัฒน์รวีกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพิชญา  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลากลึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศุภกานต์  อาจเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนวัต  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายมิ่งแมน  มาน้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชชานันท์  มาช้ำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอัญชิสา  สมีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกรพิพัฒน์  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงบุณยาพร  เถื่อนเป้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐริกา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุธิดารัตน์  เทียนดำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายคเชนทร์  มิ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภู่เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนวัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายสิรภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนิลกานต์  จักษุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปิยภัทร  หลำพรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายปัณณวิชญ์  กันเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายบุญณกานต์  จันโท โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายจิราวุฒิ  เพิ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภูมิ  สุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศักดิภัทร  เคลือบเเก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ภู่พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมัลลิกา  เทพกุญชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงบุศรินทร์  โพธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายปรวีร์  ชมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายรชต  คงดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจินดาหรา  ปาสองห้อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณิชชา  อยู่เนตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายจักรธาร  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรนภัส  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพรพรหม  ขันผง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนะพัฒน์  ฐิติชญานิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรติกาล  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายชีวานนท์  กีรติวศิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพีรภัทร  อยู่เเย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวริศรา  เสาแบน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศศิพร  ปานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวันชนะ  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนกฤต  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญจนพร  เอี่ยมภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุกัญญา  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอนัญพร  ร่วงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเบญญาพร  ลากลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอมลวรรณ  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายฉัตร  ฉัตรชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายวีรภัทร  เสนาะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุชัญญา  หนูเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายอินทัช  สุทธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงมุทิตา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพสิษฐ์  อยู่คอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายคริสโตเฟอร์  พอลเพียร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจิรัชยา  โอดคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีวราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณภัทร  หมื่นสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชาลิสา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนพัฐธิดา  พงศ์กิจการเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายสมัชญ์  พัดเส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธาสิณี  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวริษา  จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิลปางกูร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชัชรีย์พร  ยิ้มพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายจารุพัฒน์  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปณิดา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพันธิตรา  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพชรพล  หาญทองกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายวีระพล  เจ๊กอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศดานันท์  สุขปิโชติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนภัทร  ภูสมสี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสรชัช  ขันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เล็กศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเอกณัฏฐ์  ทัพพะธนสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปองคุณ  สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเอลิสา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงบุณยานุช  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดัดดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทักษอร  อยู่ทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพามาฎี  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนาภัทร  บวบมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  นาคคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงไอรดา  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนกร  อมรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  หลายศิธาภัค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเอมมิกา  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูริต  นิวัตยะกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกษามา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฉัตรกมล  ตังคณานุกูลชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชา  วทัญญูสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสิรภพ  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีรภัทร  ภักดีอาษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐวรรธน์  อิ่มเอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปุญญวัชร์  ชัยรักษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณิชาภัทร  คิริคชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวรัญชิต  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพลอยลดา  ทิวสนสูง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชนาธิป  เมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปณิธิ  โตมอญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเกื้ออังกูร  มั่นอ้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชวิน  คำไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัญโรจน์ปชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูวดล  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรฐนนท์  แคนหนอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสิทธิรัตน์  ฉันทะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อินทนพ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปวริศา  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพีรวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเพชรลดา  วันขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุนิสา  ประวิง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพงศ์ปรีดา  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชีวาภร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปรียาณัฐ  จันทระ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอภิษฏา  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายเพ็ชระชาติ  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชามญช์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรัชพร  ชัยวรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนิรันดร์กาล  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศิริพล  ลัยกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนโชติ  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอชิรวิทย์  คงดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายรวิพล  นิรมิตรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรพงศ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติพงษ์  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคศาลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภกฤต  เพ็งทัพ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกรวิภา  ธรรมวัฒนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรรณรดา  นาดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเมธาพร  ธารีพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จงสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภัควลัญชญ์  บุญศิริษานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐธิญาน์  ปัญญาวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์พรรณวรีย์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปาณิศา  ชุมพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณภัทร  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพีรดนย์  ขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์โพยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนราวิชญ์  วุฒิรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐดนย์  เกตุฮ่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกฤตภาส  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุชานาถ  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธมลชนก  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  งามเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฏฐ์ณธีช์  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฏฐกร  เนียมน่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงบุษกร  ดีบู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอภิสรา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภาณุวัฒน์  อุ่นเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปภิณวิช  โพธิ์นาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเศรษฐิพงศ์  พุฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเสาวภา  พวงขจร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนวนนท์  เล็กทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพงศกร  แก้วกำแพง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปฐมกาล  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภานุพงศ์  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกุลยารัตน์  ก้อนเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสรัญญา  แม้นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงตุลญา  ฉินเช้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์นภา  จงสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพงศกร  ศรีอรุณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรรัมภา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมนติญาภรณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอภิชญาดา  เขียวสอาด โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นาปรัง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภาคินี  เม้ยทับ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพรรณนภา  ทาหนองบัว โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยเมือง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลาโภ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็นดี โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเกตุ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายชุติเดช  อ้นเทียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายณัฐวัฒน์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายณัฐพัชร์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายยุทธนา  แฉล้มฉัตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายปิยังกูร  พุ่มแตง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงมนรดา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายวศรุต  มากอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปาลิตา  มากมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงจิรัชยา  คูณโปก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงราช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอภิสิทธิ  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกรณ์ดนัย  แบนลี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปัณณวิชญ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติศักดิ์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพชร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายฐิฎิวัสส์  แก้วบุดสา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุพิชุพิชชา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิชญาภา  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเอกสิทธิ์  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายลัทธพล  นาพุธ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรัญญา  ถ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมณฑิรา  วัดสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกฤตเมธ  ม่วงคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายธีรัช  สุขสม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวรรณษา  วงศ์ษาไชย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายณภัทร  อิ่มเขียว โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภัสกร  อย่างรัตนโชติ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายสุรวิศ  เคียงข้าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกานตพงศ์  โตเหี้ยม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายอภิภู  กมลพันธ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธนัตถ์  เพ็ชรทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวรรณิดา  จันทโรภาส โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงฉิน ฟง  ติว โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายภาสกร  เขียวแก้ว โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ายอิ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ้นสาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภัฐวุฒิ  มากเตี้ยม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวัฎพร  ภู่วัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาโชติพันธุ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนันทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอัยการ  มาแตง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกอบศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนภัทร  คัดธรรมวงศ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปิยากร  ปูนอ่อน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีมินิพันธ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิตราสินี  งิ้วทั่ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธาวิน  นวลเนียม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงฐิติพร  สารคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนนทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรโรจน์  เพ็งอินทร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธณมน  ทัพไทย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอเมนด้า ศิรดา  ลีไวน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฎฐนิช  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวรากรณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฎฐกิตต์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกนกพันธ์ุ  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รักถึง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายสุปวีณ์  แจ่มสว่าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศุภวิชญ์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอริสา  บุญรอด โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายมิเชลล์  เฮมเยอ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายนิพนธ์  แก้วมี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิรัชยา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับเงิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฐภูมิ  วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายิอิทธิพล  ทิมจ้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายทักษ์ดนัย  ผลพระ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอนิวรรตน์  พึ่งสุข โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐวุฒิ  โตเทียน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายเตชินท์  แพงมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายแทนไท  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกัญจนพร  ซึมซาบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายธนพล  เขียวมิ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายปัณณวัฒณ์  จิวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายยศกร  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกชนันท์  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอภิชญา  ปานศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายกฤตรัฐ  ระเบียบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายทวีเดช  พรมนิล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวัชพล  เขียวขาว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนดล  คำชู โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวรกานต์  เรืองโต โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเปมิกา  กันอ่วม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงทิพรดา  สินสารธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนภัทร  จันทร์หอม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเลิศวรรธน์  เตชาคำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนกฤต  ทับเงิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนกร  ด้วงลอย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสิทธิโชค  แพงวิเศษ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพงศกร  ศรีมาลา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิงหรัตน์  สีนวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ขำแย้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจารุรวี  แสงอรุณ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชโยทิต  โลหะการก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอรรฆพร  แก้วคลุ้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายยศกร  กลัดคง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนภัทร์  เสนาะเสียง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฏฐณิช  หมอยาดี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนกร  โรจรัตนากร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์นิ่ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปัญญากร  พัดผล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานเขียว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวริศรา  นาโตนด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนาลิวรรณ  คำวัฒนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอนันตญา  สมกุล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนิภาพร  ไกรบุตร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงญารินดา  ปานพรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์สิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงริญญ์รภัส  นิธิภัทร์รุ่งศิริ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศุทธดา  เนียมมั่นคง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวัชรากร  มากอยู่ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนานนท์  แย้มเอี่ยม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอิทธิกร  นันทา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนดล  นราศรีนิสา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นประสงค์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสิรภพ  สมแสง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพนิตา  จรกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจรัส โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนิภากร  ปิ่นม่วง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุทธิตา  รักรู้ธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิชญาภา  เชื้อนิล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุภัสสร  หลำภักดี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  คชสิทธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภาวินี  จาแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายคณาธิป  เขื่อนธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสรวิศ  ม่วงคำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธัญญทัศน์  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายยุทธนา  สุขใส โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกิตติชัย  มะลิวัลย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกัษณ  ภควานนท์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธีรภัทร  แลเพ็ชร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลั่นเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงทิชญาภา  ศรีสุนทร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวทัญญู  บุญเพ็ญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวรายุส  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสวรรยา  วรนุช โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐภาส  ลือเฟื่อง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนภัทร  เผ่าถาวร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  พุ่มพวง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำเครือ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมย้อย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธีรภัทร  บุญชู โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงแกม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพาณุพงษ์  ครุธโปร่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายญาณกิตติ์  อนุไชย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนวัฒน์  แปลกมาก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสุทธิพงศ์  ฟักบัว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายจิรวัฒน์  แจ้งแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเดชอนันต์  เลิศลักษณะวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญพล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายศุภกฤต  ยุบล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงคณาพร  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจิรัฏฐ์ชยุตม์  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสุรพัศ  สอนโต โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวรปรัชญ์  หนูแย้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนพล  แก้วผูก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนกฤต  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลพัฒนะ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายวัชรินทร์  เนียมแสง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเวรุตา  สังเกตุ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอภินันท์  เมฆตะณี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนภูมิ  ศรีตนทิพย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่ป้อม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกชพร  เดชาเขียวบาง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเขมินทรา  กรณ์ผึ้ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวบาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสุข โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญเงิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณภัทร  นาโตนด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพัณณิตา  คงกำเหนิด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์ปั้น โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนันทิพัฒน์  มาฉ่ำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปริธาน  ปานเมือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชนัญธิดา  มาจาด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธารธารา  ศรีโย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสืบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีจริง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นใจ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชินาธิป  รุจิเรืองอนันต์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม