รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชรัตณพง  อ่อนคำพา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายถิรเดช  จันทโนทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายเจษฏากร  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายปภากร  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายวงศธร  จูคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤชภัทร  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายตามตะวัน  เรืองกิตติอังกูร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายภัทรพล  ลุ่นเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบุญทวี  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญพัชญ์  มุสิกอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุชาดา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายก้องกิดากร  สารีผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภกร  ธรรมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปริยาภัทร  คันธานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพงศ์ปณต  พันธุเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพนธกร  โพธิ์ม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกรกนก  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทรลภา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกรกนก  เนตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนันธิชา  อ่วมวิไลย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติกร  ไทยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศิรสิทธิ์  ผลจันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกิตติยา  ซิมอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  จันทร์สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รุ่งประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทยิดา  เมืองแสงศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภกร  ปิยะโชติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์เมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธราธิป  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกนกเทพ  ปังวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอัครพล  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญญาเรศ  เผื่อนนุช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองนพเก้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐวรรธน์  พุ่มไทรชลกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนับพัน  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายสกลธวัฒน์  อ่อนกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภูตะวัน  โสจะยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปุญญพัฒน์  นาครักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายต้นกล้า  พลทวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวรวุฒิ  ฉายชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภูสิริ  หล่อสุทธิเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจินดาภรณ์  เจียนพูนสิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรมิตา  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธวัชชัย  ซาสอนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพัชนพงษ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเขษมศักดิ์  เช้าโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฏฐ์ฐกรณ์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรพล  บรรลุกิจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายติณเตโช  ศรีศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายจรัณธร  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายขวัญตระกูล  ปรีดา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายชวภณ  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายนวพล  ทับนิยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธนพล  แจ่มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชวัลลักษณชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธฤต  อันทับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภัทริน  กุลกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายศรัณย์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายตุลธร  ผึ้งปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายชยพล  แสงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศักดิลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกฤตยา  สินมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุพนิตา  ประสายกา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงฐานิกา  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปุณิกา  โคปาลสูตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชญาดา  ปั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฉัตรรวี  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธีร์ธวัช  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนินธร  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายปิยชล  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐนนท์  เกตสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรพัธน์  วงษ์ลุน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภากร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภูดิส  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์ถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกนกอร  สว่างเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจริตา  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิชญาพร  ปักโคทานัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทัศสยา  ม่วงมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมประภา  ตรวจมรรคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายโภคิน  ผงด้วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพงศกร  พูลเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนภัส  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณิภาพร  คิลาคิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปิยพัชร์  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายปิติภัทร  ศิริภาพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายชยพล  ทับบุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายโมไนย  ศรีประเวศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายเจษฎาพร  ไชยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงญาณิษา  เย็นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายเตชิษฏ์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศรุตา  เย็นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงลลิตวรรณ  ปิยะปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงโอลิเวีย  อาดามอ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธนกร  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนกร  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายศิลา  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพลวัฒน์  อินทร์บึง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธนกฤต  ภักดีศุภผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริสรา  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวิศินีฑ์  โตสลุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มละมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายยศกร  อำพันศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายธนภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนสาตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนรมน  ชมผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงญาโณทัย  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอนันดา  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงลภัสรดา  บังอร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายสราวุธ  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายชลันธร  พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายศิรภัส  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายวิศรุต  ช้วนสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายกรวิชญ์  ตันสงวน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายณัทพงศ์  ทรงภู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายศดานันท์  โอภาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายศิรศักดิ์  เล็บสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายรชานนท์  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกรรชัย  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนวัฒน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอภิรักษ์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภูเทพ  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกันตพัชร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภัทรวิชญ์  สันทกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัสนิชา  รอดเฉย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นพโกศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิรัสกรณ์  ธนชัยบุณยนันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจิรชยา  หมอยาเก่า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์สินกวินกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทิศรักษ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญธร  ริ้วเลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอวยพร  ภู่ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายคณพศ  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายการันต์  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐนันท์  จับเทียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายไกลวังวล  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชนะรัตน์  ดีสม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงมิตราพร  แสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภคพร  ผูกเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอริสา  บุญมียงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีธัช  ทองสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธามนิธิศ  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐพล  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอาชวิน  เอี่ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนพนธ์  มาตสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรตนโชติ  ด้วงทองสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายไชยนันท์  คงทน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกฤติมา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอาชิรฎา  ไทยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจิรังกูร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนเทพ  ทองเผือก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพุทธรักษา  ขำทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณิชาภา  ขวัญนาคกำธร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปวริศา  อ่วมน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนวัฒน์  กองฟู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเปรียบดาว  นันทดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรุจิรา  พันธ์แตง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอุไรรัตณ์  ชาติดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรินรดา  ยุหลง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกรกมล  หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปิยาภรณ์  หลากสุขถม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชญาดา  ไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนฤมิตร  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนกฤต  จันยมิตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกิตตินันท์  พรมาแข้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอรุชา  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศิวัศปวีร์  ใหญ่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธัญชนก  ชะนะการี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายเอกราช  อ่อนแถม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนรานันทน์  วุฒิเขต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยกาญจน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชาลิสา  กรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเตวิพัฒน์  กลิ่นหัวไผ่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเอกณัท  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐนนท์  แก้งคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอนุพงษ์  ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายฐิติวัฒน์  บัวพนัส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนาสนธิ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐพัฒน์  จงกลธนาลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรกนก  คาดพันโน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศิระ  ลมุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มาฆะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงบุญญิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวาสิตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงต้นน้ำ  ปั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเปมิกา  ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรัชนก  ดิสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรศญา  ธรรมมะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกนกพร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพชร  สุรเณร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิชญาพร  ลูกเงาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวิภาวี  ฉัตร์สงวนชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมนัสวีย์  ดวงเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชลกร  รัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอตเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุวพิชญ์  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนกร  อาชะวะบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนอำภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวเผือก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงโชติรส  หมีเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุณยานุช  น้ำดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิราพร  จีมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงทรัพย์จนันต์  สุขโก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนฤมลชนก  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงโยไนย  ศรีประเวศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปทิตตา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิรพัชร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงโชติชญาณ์  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปรียา  เทียมลี้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกฤศกร  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูเบศ  เขตการ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสาริศา  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณฐกร  สงวนเนตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนพรุจ  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชนาธิป  ตระกูลปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูมิพัฒน์  เสียงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพิทยุตม์  ชัชวาลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายคฑาธร  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฐิติวัฒน์  วรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธมลพร  บุตตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรไพลิน  ช่ออัญชัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงร้อยเพชร  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวริศรา  วิริยเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุชัญญา  กาวิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปุณณิศา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปัณณวิชญ์  หอมจำรูญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธีรวีร์  ตันอำนวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภูมิ์นิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอนุภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายวาชิร  มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงบุญญิศา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงโยษิตา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายเกษมสันต์  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวชิรวิทย์  เสวกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเมธาวี  เรียมปิติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีรัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกนิษา  คงประชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกัญญาพร  เยาะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทรภร  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรพรหมพรรณ  เสวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวริศรา  หุ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนภัทร์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวสุ  สักกัจจวันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพีรวิชญ์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชุติมตี  เอียงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเอกปรีฬ์ญา  คุ้มเขต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายชัยวัญญ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายณภูดล  มิตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพีรประเสริฐ  สมพรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภวรัญชน์  สามัญเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวีระเจตร์  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภูวดล  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวัฑฒิกา  เทียมเมฆ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุจิรา  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายระดมพล  นุสไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศุภกร  โภคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศลิษา  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปีย์รดา  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรดา  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเพียงพอ  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปุษยา  กรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพชร  โกมล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายชญานิน  กุลกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนภูมิ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฎฐนันท์  ดุริยะหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธรรศพงศ์  ศิลป์ธัญภัทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกฤติน  สุขเคหา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายยศกร  สอนทองคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพสิษฐ์  ศุภนคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชัยทัต  มากพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฏฐวี  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรจนภัฏ  รุดทัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพรสวรรค์  เนกขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพชรเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงงามศิริ  พระเนตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กิริยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงโชติรส  มีเคลือบ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพันธุ์รัช  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐภูมิ  สิงห์พลับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกันต์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวาทิศ  เผือกสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธนากร  ชัยสาร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภิรษา  นวรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอิสริยา  มณฑา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกรณิสา  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงขวัญพิชชา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปวรรัตน์  เจริญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกรกมล  ผูกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายดนตรี  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพรพัฒน์  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภาณุพงศ์  เห็นสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายรุ่งภิพัฒน์  ถมเขียว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเดชาวัต  พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธีรภัทร  ไล้พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปุณณสิน  บัวกลับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอัศวิน  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกตัญญู  กาลัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายไรวินท์  แววนกยูง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภูวดล  วัดเยื้อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงมณรวี  จันรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวรวสา  แย้มศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงไปรยา  เทียนถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเปรมยุดา  เทียนถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุรพิชญ์  สุขกิจภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภาร์คุน  ดีศักดิ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปุญญพัฒน์  สงแอ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธริณรัชช์  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชัชนิกา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ผลทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพิชชาพร  สุรกร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงเบญญาดา  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกัญจณ์ชญา  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณิฐารัตน์  คำลือชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชวกร  มาลากุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนัฐกฤต  เถาว์เกลือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายดนุพล  สุขวิญญา โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายปัญชรชิต  คูตา โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายศิรวิชญ์  พรหมพันธกรณ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสิริยากร  ชัยพร โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอินทุพา  พลพุ่ม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายธีวรา  โตเขียว โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายสิงห์บุรี  เปียโชติ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายนันทวัตน์  นันทวิสาร โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกิตติพงษ์  คำโสภา โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวิภวา  ปิ่นชุมพลแสง โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพชร  สำรวม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายสมพร  ก้อนคำ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงธนาพร  วิชาเกวียน โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายศานติ  โตสุวรรณถาวร โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นายอภิชาติ  เวียงขอบทอง โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนิณา  คำพึ่งอุ่น โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพัชราภา  วงเทียนแดง โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวรพิชชา  วรสาร โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกัญกร  เหลืองาม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัชชา  คงพิทักษ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพิมณภัทร์  ดำรงรัตน์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอลงกต  แสงสว่าง โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปรายฟ้า  ชะเอม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอัจจิมา  ถิ่นคำ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชลธิชา  ทับยา โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสิรภัทร  กองแก้ว โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพลอยไพริน  สุทธิสุข โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอภิวรรณ  รัศมีวงษ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวรรณษา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพัชรพล  วงษ์แย้ม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายญาณิน  สนธิธรรม โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทมงคล โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปราณปรียา  เสือยอด โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม