รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนบดี  วรกุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงวาสนา  ประจันตเสน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงสมพร  ปันยา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายพีรภัทร ห้วยหงษ์ทอง  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงเด็กหญิงบุษกร  แก้วนาง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปภัสรา  บุตรศรีสาย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพายุ  แจ่มใสดี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวรกานต์  มีทะโจร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายมีนา  จันทะบูรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงซิม  ผลประเสริฐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายชาญยุทธ  เชษฐา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายไตรรัตน์  ยอดทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ศรีระโท โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายภูซิต  บุญลี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายดนัย  สุรินทร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายจันทกานต์  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวิภาวี  หาญวิชา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายสุทธินันท์  มูลสีวะ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนัชรดา  หล้าไชย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์สง่า โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัณติญาภา  มีทรัพย์สิน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงขนิษฐา  แตงทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพิจักษณ์  เกษร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชาพักตร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทบูรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม