รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชร์ชพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐยาน์  กัดผุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรพงศ์  น่วมโต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายวัชรากรณ์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายพชรพล  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
7 นายพิมพ์พิชชา  บริสุทธิ์ธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยาเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาษ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิพวรรณ  กรกนก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมมาดา  อัชรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภูมิสิริวรัญ  สินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธรรมวิทย์  สิริกาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจักรภัทร  รอดวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรพิมล  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอรุชา  ผลสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรเดช  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายสุบรรณ  มาสาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอมเรศ  นวลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภาณุพัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเสกสรรค์  สกุลสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชรินรัตน์  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุนิษา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพเนตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
39 นายฐิติพันธ์  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวพิมพ์พรรณ  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวภัทรวดี  ถามูลแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพรสวรรค์  สุขคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอมริศา  วะราหะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเกวลิน  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงสิริมา  โพธิ์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวันเพ็ญ  หร่ำรัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเมธมงคล  เจนกิตติเมธี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายปรัชญา  ดุลโคกสูง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุภากาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวรากร  ชอบทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายกฤติเดช  โคตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงรรรรรร  หวังพลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจิราพร  เกตุสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงเนตรชนก  สิงห์ลอ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทธีมา  พรมศร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายชนากร  จันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายภรภัทร  มีสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวัชร  เขาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเพชรธารา  จันทรา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวีระภาพ  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอภิวัฒน์  ปีกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรกัญญา  เขาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวราภรณ์  วังทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงการศิริ  สีสุช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกวินตรา  แดงปัตแวว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรมย์นลิน  ฤทธิชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิราดา  เจนกิตติเมธี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณภัทร  เงินอยู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภิณชรัศมิ์  ชอนครบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณิรัญชยา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศุภิสรา  คำศักดิ์ดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายทัศนพงษ์  แดงสุมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพีรวุฑฒิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเตวิต  คันธงฉาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวนาลี  เบือนขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงยุพากร  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุภาพร  สาทำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจินต์กัญญา  จันลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศิวาพร  เทพจันตา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปริยนันท์  ทาสี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  น้อยภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายดนุพงษ์  รักษาธูป โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพฤฒิ  พรมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกชมน  เบาวะนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัยวรินทร์  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเนตรดาว  พลเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ประยูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวณิชชา  เจริญศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนาพร  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวชิรมินทร์  ประสิทธิเม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผอสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  เสนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนัดกิจ  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงปภาวี  แจ้งกร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทิพรดา  ขำเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงบุหลัน  อินยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชัชฎาพร  วงษ์ทน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอารยา  ภู่บุปผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก่นท้าว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนเดช  มุสิธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกมลวรรณ  โสดาคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัครดา  สายชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกุลธิดา  เริ่มพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลิกาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจันจิรา  นิตย์สูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สุก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนบดี  วรกุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงวาสนา  ประจันตเสน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสมพร  ปันยา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายพีรภัทร ห้วยหงษ์ทอง  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอรรติพล  ระหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกรพินธุ์  พรหมสอาด โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จัทร์ส่วาง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเอมมิกานต์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงทิตา  วรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญโชค โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงทิพานัน  เทีนยทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกมลชนก  อุไร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฐิติการต์  คมอาวุธ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเรือนขวัญ  รุกขชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิธร  หัสคุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสันติสุข  รอดเขียน โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชัยวัฒณ์  อ่วมเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชุรีพร  เอกสุภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภคพร  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสยุมภู  ยศพล โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงญาดา  มหาพันธน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพศิน  อ้วนไพศาลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุพัตรา  รอดเขียน โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนิภาพร  เกตุเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาณ๊  ฐิติโสภณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจันทิมาพร  เรืองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถ้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายกฤตาณัฐ  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนันทพร  ยิ้มขลิบ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายวีรภัฎ  ปินตาบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรัณญา  สีละขันธุ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงญาณิศาร์  อินทเสนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธัญชนก  คัมภิรานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศิริกัลยา  เขื่อนจันทึก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอารยา  สอนกลาง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกานต์ปภา  พลศักดิ์เดช โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชนิการต์  บุญไทย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจิราภา  อ่อนสกุล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรัชดา  ผูกพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงศศิจำนงค์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายณัฐชนน  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายชินภัสร์  ร่วมเผ่าไทย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภาคภูมิ  เทพตาแสง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายวัชพล  อิ่มเอิบ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกวินตรา  สุทธิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนาอีม  ขันธพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐชา  บุญทิพย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยางสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพีระพัฒน์  ผายบึงแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงไอริส  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชญานี  ภูมิจารย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนาถชญา  ผายบึงแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชโวทัย  จันทร์ดิลก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์อ่อน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงคีตภัทร  ปิวมา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวารุณี  ไม้คำ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเอวิตรา  ไพเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชุติมณต์  ค้าข้าว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงท่อฝัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐกานต์  สราญจิตต์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายซามี  ขันธพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนพดล  โคกวาริตร์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนฤมิตร  วงษ์พา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฏฐากรณ์  อินทรจร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกลรัตน์  เจ๊ะหวัง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มเปีย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกิตญาดา  ก้านบัว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปิณิดา  พวงพันธ์นา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศศิกานต์  อัฐมาลา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธัญพิชชา  พิลามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายอนุวัฒน์  ทาวัน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงฐิตาภา  โม้พา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจอมขวัญ  หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงจินตนา  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นายภาณุพงศ์  ทิกามล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายจารุวัฒน์  ม่วงอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกูล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธัญชนิต  โลกนิยม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วินทะไชย โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบุษกร  แก้วนาง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปภัสรา  บุตรศรีสาย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายพายุ  แจ่มใสดี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายวรกานต์  มีทะโจร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายมีนา  จันทะบูรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงซิม  ผลประเสริฐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกัลยา  ประทุมมา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายสิงห์  เสื่อย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชนม์สิตา  พุแค โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายชาญยุทธ  เชษฐา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ศรีระโท โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจันทกานต์  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวิภาวี  หาญวิชา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสุธินันท์  มูละสีวะ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนัชรดา  หล้าไชย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์สง่า โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัณติญาภา  มีทรัพย์สิน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงขนิษฐา  แตงทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพิจักษณ์  เกษร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชาพักตร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทบูรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนวินท์  เขียวนุช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปิยะนุช  มะลิวัตร โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงเนตรนภา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกิตติพงษ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวงศพัทธ์  ศรีชัย โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพรบุณยา  อ่อนพงษ์ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เพ็ชรวัฒนา โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงรมย์ชลี  เบ็ญพาด โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอริสา  ผ่องสะอาด โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกาญจนา  ลาน้ำคำ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริปรุ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอิทธินันท์  พลปาน โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1 ป.6 คณิตประถม