รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกสรา  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชพร  ชัยพิมลผลิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญพัชร  ร่มจำปา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนภสร  กองศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณภัทร  เนียมวีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกษิดิ์เดช  เลิศวรรธนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวัชต์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปิติภัทร  ลาภสุริยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฌุภิตา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อาวพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรชตพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภวิชญ์  ทัศนติธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปุณยกร  สงวนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวรกิจ  บูรณศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกร  วิพัทนะพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิชญุตม์  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชุติเดช  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายอาชวิน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เทพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกันติพัณท์  หาญปัญญาพิชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวรฤทัย  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิชาภา  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณฐมน  มณีเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกฤตยพร  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุษณนันทน์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัชรพร  พรพิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมียูงทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชวรรณ  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวิชญา  คำนวนวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนันทพัฒน์  ศรีจันทรามาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพีรพล  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรณกร  สุธีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกวิสรา  วรรณกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายฐิติวัฒน์  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายอภิวิชญ์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรกาญ  นุชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศุภิสรา  จำเนียรหล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณรรัตน์  กรีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงประกายมุขค์  บุญประทุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรินรชา  พิมมะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธิติวรรณ  เวียงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัชพล  อยู่โสนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฐิตินันทา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  กองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายเวชพิสิธ  รัตนวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนุธิพร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรพล  นาคลำภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายนาวี  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐนนท์  เสือเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจิณห์วรากร  จันแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจณิกาญจน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญญามาศ  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนัธทวัฒน์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนดล  กอวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงแพรพิไล  งามพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายเกื้อกูล  จันทาาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภารดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเขมนิษฐ  ระยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภคินทร์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภาณิสา  เสวาภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปุญญ์นพัทธ์  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอาทิตย์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอชิรภัสร์  ศรีกันทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนโชติ  พันธ์ศาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายรัชพล  โชฏก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพาทินธิดา  ภิญโญจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภูมิมินทร์  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  สอนดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวิศรุต  ผู้นิมิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัศนิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรสิตา  พุกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายนิปุณ  ดำรัตนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภามิล  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายนพรุจ  มณีเสวก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายจักพันธ์  พึ่งพราห์ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายกิตติภูมิ  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงผกายมาศ  สังมิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพลอยนภัส  กิจไพบูลศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปวิตา  วัธนะตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภวรัญชน์  แต่งงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนพศร  ทรัพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายภานุพร  สุรมูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายวรเมธ  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกฤษบดินทร์  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายนิติธร  มาลากรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายอิทธิพล  ราษฎร์เริงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายจิรัฏฐ์  เฟื่องประชากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ตันอารีสุโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายวรกร  วงษ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเตชินท์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปิติณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายภัทรพล  ญานถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปุณณธรรม  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐนนท์  บุญโทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวริศพัฒน์  ตันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพงศพัศ  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศุภการ  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธารา  ซุนเฟือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสมิทธิ์  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัชา  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งเพ็ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมนัสนันท์  แต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนาวิญ  พรรคนาวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธาวิน  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศรณ์ศรุต  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจิตติ  รัตนเรืองวิมาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายแทนคุณ  ซุ่นเฟือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายยศกฤต  ดำรงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชวิน  เจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปณภพ  สอนตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเอกศิษฏ์  เกียรติวิวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายตฤณ  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกันตพัฒน์  มงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตริตรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรรลวิชณี  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธนัษศร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนภสร  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  นอกพุดซา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญพัชร  สง่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรลักษณ์  เชิญชัยวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิตตราพร  สะคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพลวัฒน์  อินโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนกฤต  แก่นจันทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรภัทร  กิจเมธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรภร  เอาผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวรรวิษา  ดำสีนิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพลอยนภัส  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนิสรา  เพ่งไทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงญาดาณัฐ  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสิริยาพร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัชชา  จามร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภาวัต  จูประจบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐพร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐนรี  จารุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฐชนน  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิ๋วศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีพัฒนาทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรานนท์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนริศรา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเมธิกานต์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเจษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรรณษพร  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงทักษ์ดนยา  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐนรี  เดชานุภาพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายญาณวุฒิ  มักกะทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนากร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐกรณ์  พงษ์ไชโย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายแทนธรรณ์  ภูลายขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอักษราภัค  อึ่งพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณปภัช  รวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนภัทร  ทองกัณฑา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายฐิติพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปานฤทัย  สุวรรณวงกต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลสุกข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภัคธีมา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิทยารัตน์  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุปรียา  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ธงศิลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนิชาภา  ชำนิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิราพัชร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปพิชญา  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปุณณภา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกนกพร  เหมราสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนภัสสร  คาแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐธนันท์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัชพงษ์  ราชมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชนวีร์  คำวัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิดาภา  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิน  เผือกผ่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกันติทัต  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชินดนัย  ทองบัวสี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธีรโชติ  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุพิชญา  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชาภัสสร์  นาคาสุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปณิตา  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกรกร  กิจเกษมรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวริศรา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอิศราวัฒน์  โปธาเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกนกพร  กินนารี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายก้องภพ  แสนทองสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพจรินทร์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายคุณกร  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุวรรณนิธิ  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพีรญา  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกัลยกร  ใจเสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณภัทร  อุไรลักษมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โจกตะกุด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัทรวดี  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายทัตธน  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเมธาวัฒน์  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงลักษณาวดี  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกฤษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายนนทพัทธ์  แจ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธนิสตา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนภัสสร  ทนุกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  เรืองไกล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปธิณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงมินตรา  ปัญญาเดชาโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอรณิชชา  อินทับทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณาณภัทร  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายจิรกร  รุณธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศุภกร  ส่งพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอติชาติ  แซ่อื๊อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐพร  พรหมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณิชากร  มุสิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชญาณิน  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศุทธิกานต์  สนศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนิชาภา  ชุณห์วิสิทธิกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชนันธร  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายชนาเมธ  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงบุณยวีร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณฐภัทร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนิชาภา  นามประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพัฒนดนย์  แย้มจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนาคร  จะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกวี  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชวัลรัตน์  ภู่รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพัทดนย์  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจุฑาภัท  ศรีแก่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภูวดล  ชัยนิวัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวิสาข์  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายศรัณยพงศ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกฤตยา  ชัยชาญธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกฤษชล  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอัครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐเนตร์  สาตร์โสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเมธาวิน  อุบลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกวิปภา  นราธิปชยากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกณิกนันต์  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สปคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายตนุสรณ์  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงประภาพร  ชะยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนลินี  อาจมุณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกรชนก  พลพหล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  สิริสุขสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงใจใส  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนิธิกร  อยู่สมบุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมุทิตา  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวริศรา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญญาพัช  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชนิกานต์  คัมภีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธีร์ธัชฌา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกีรติกานต์กุล  ชื่นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวริศรา  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชนาธิป  ทับอุดม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชญานันท์  ปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศรัญฐ์พรณ์  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนกฤต  ปิยสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกิตติพัฒน์  สาธุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณภัทร  ลาภสุริยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายตฤณ  สุขประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพิพัชร์ภณ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจุฑามาศ  กองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภูวดล  ศฤงคารบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงฐิตากานต์  นรจีน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกัญจน์ชิณภฬ์  รู้ทวีผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศศิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อึ่งวะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงลลิตภัทร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณภัทร  วัฒน์วันทนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกิตติธัช  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปฐวีย์  ตังควุฒิวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอานัส  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐพงศ์  อินชมภู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกันตพัฒน์  พุกพิกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณภัทร  สดสมศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขุนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีรดนย์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนกร  ขุนสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพิทวัส  ชาวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อิทธิเหตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนศาสตร์  สุหัสปรีชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปุณณวิช  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปรานปรียา  กลิ่นคล้ายกัน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมรกต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายนรภัทร  กรีโภค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงณฐมณฑ์  เกิดป้อม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนันท์นภัส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายนราวิชญ์  ปิ่นสวย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายชิตษณุพงศ์  วังคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายธีรเชษฐ  ดามี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปารณัต  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงทัชชภร  อัศวประพล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายชินภัทร  ศิริปาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายวิรัลพัชร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยลิขิต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายรชกิต  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสาธิดา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกชนันท์  สระวาสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายปฏิภาณ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงยมลพร  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพอเพียง  พูนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยเจียม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภคอร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอิงพร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงชโลธร  ร่วมชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายณัฐดนนท์  ชมบุญตา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายรชต  เขียวงาม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงศิริกัลยา  เข็มรส โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงวรกมล  ศรีคำม้วน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธาดาพงศ์  อินต๊ะชุ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายสุรเกียรติ์  มณีไทย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายคณพศ  กุสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวชิรวิทย์  เลี่ยงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกฤษฎิ์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอริย์สร  ศักดิ์โสภากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสุริยะ  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนภัทร  เลี่ยวไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศุภกัญญา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายคณิต  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงยศวรรณ  จันทร์องอาจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอนัญญา  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเศษ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายก่อบารมี  ก่อนิติพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวรกฤต  สินปรีดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปองคุณ  สุนทรธนานุกูล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงถวิลรดา  เอกสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มศรีธร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอัยยาสิริ  ศรีธัญญะโชติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายวีรภัทร  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปลายตะวัน  แย้มสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงรักษิณา  เมฆะวนิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนพกร  บุญมาชัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพัฒนภัทร  วิสัชนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์นายะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสองสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธีราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชญาณิศา  ลาภสิบ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนันท์นภัส  คีรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงมินทร์ตรา  อิฐาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอจิรวดี  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชัชชัย  ติณณนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวิมลรัตน์  นิลชาติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนกร  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปทิตตา  โทษาธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภัทรพัทธ์  วิสัชนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิมปโกมล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุภกฤต  พราหมโณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงมรกต  โพธิกสิกร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวรัชริน  กุลาสัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพิรญาณ์  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายธนวิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายพสธร  โอภาชาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงปพิชญา  สุรินยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชญาดา  พานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสุทธินันท์  จ่างผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงฐิติชญา  สาลีผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายเนติพงศ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายรัชพล  บัวสิงห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายธนกร  ตาตะกา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายทวีชัย  กองแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายธนกฤต  ศรีระพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายสุวภัทร  โลหิตหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุ่มสาย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงภัฐรธิดา  ดีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงโศภิตา  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายธันว์ชนก  นนท์คำจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงชญาภา  วัชระธำรงกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงมนัสนันท์  พีระนวกาญจน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุวิชาดา  โง่นลน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวรศักดิ์  สุขงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนกฤต  บุญฟู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐศิวภรณ์  โหลสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงระพีพร  พีระนวกาญจน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐชา  เทพสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์วิทัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธันวา  สุตจิตจูล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินทร์โสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวรฤทัย  ด้วงอำไพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำขวัญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธัญธรณ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชิชา  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำวิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกันฤทัย  ไชยคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนราวิชญ์  ธีระนันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายศิริโรจน์  ผ่องศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวริทธิ์พล  พรมที โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศิริพร  ระนาดแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วาจามธุระ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิดาภา  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงไอริสา  เรียงใสนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุภาพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายกัญจน์ณณัฏฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายกวินธร  รอดพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายสุวพัชร  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  วุฒิพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งบุญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายพชรวัฒน์  เหลืองศิรินภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายชวกร  จันทรศร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายปภาวิน  โมราขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงยุวดี  สินคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกันต์อติคุณ  เจตินัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐชนานันท์  สรรพิบูลย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพรนภา  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพีรธัช  พินสนิท โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปัทมพร  เลี้ยงปิยะประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงมิ่งขวัญชนก  ไขแข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชนาธิป  พันเถื่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูรี  สุวถาวรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณภัทร  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนวกชมณ  บุญบาล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุกาญดา  ปัญจระ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงจิดาภา  วสันต์สิริสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพรรณวลิน  อินทเคหะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกวินธิดา  บรรเทาญาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงตีรณา  กุหลาบทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนารีรัตน์  มะโนเเจ่ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวรปรัชญ์  จันแดง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฐณิชา  คมชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุญสังห์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พันธุ์พรหมธาดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชวณิช  ไวยวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายสุธิมนต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายสราวุฒิ  ลี้ภัยเจริญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายทิตาธร  ปานสีดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายภูดิฐวัธน์  ดารามาตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายสิรภพ  ลับแลใจ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายอธิภูมิ  ทรัพย์เมือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันพุทธ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายคณิน  ชุมศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุวพิชชา  น้อยแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายคุณากร  นุ่นสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กองคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายพิชญะ  ถุงเงิน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ้วนคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพรรณประพร  โพธิ์พิจารย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลิ้มวัฒนพงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงวรกานต์  บัวทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงกัญญาภัค  หงส์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกรกมล  ก้องเวหา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายวฤศ  เต็มเนื้อทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสุฐิตา  พรมมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายสุภกิจ  ผาปะทะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายธนวัตน์  จินวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายฐานพัฒน์  วัชรเสถียร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงพรรณภรณ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงธันยธรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงฐาณิการ์  ทองวอน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงแพรวตา  สุภาลักษณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายอธิภัทร  วงษ์ศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวนัสนันท์  เนาวลักษณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกมลชนก  นาคเพชร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีประไหม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศิริม่วง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงกันยกร  นาวาประทีป โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายฐปนนท์  สุวรรณดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกชกร  หอมทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงรัศมีโชค  ปุ่นหลั่ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเมือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวรวรัญ  ทองประสาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายศิวโรจ  ขำขัน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชลธิชา  มหาโมธิศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปริฉัตร  พานดอกไม้ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงอรรัมภา  ราชเครือ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายกัลยวรรธน์  วงศ์กัลยา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายภควัฒน์  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงณิชาภัทร  คินน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายนพกร  ฝั้นเต็ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธีรเดช  พุฒคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ศรีพัฒนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนพณัฐ  มีมงคล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ด้วงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพรรณวดี  บุญเกื้อ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงฐิติกานต์  พินธุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสิริกร  จีบดำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพรรณุพงษ์  ผะเดียงฉันท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสรวิชญ์  พิศิลป์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายทีปกร  แพรศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงรวิกานต์​  จันทร์​ประดิษฐ์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปัณฑิตา​  ธรรมา​นนท์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณชนน  ธรรมปิติกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปวินท์  เมฆขยาย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุมนต์​มนัส​  โพธิ์ทอง​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธัญชนก​  อรุณรัตน์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจอมขวัญ​  หลงเจริญ​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพีรศุษม์​  เปลี่ยนสะอาด​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงมณฑกาญ  ศรีทองสุก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายนิติธรรม​  ธรรมอาภา​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายจตุภัค​  สมมาก​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายทศ​  สิงห์​สง่า​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกัญจน์  ไชยฤกษ์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงเตชินี  จันทร์​สิงห์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิชามญชุ์​  ปัตนา​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธีรพัฒน์​  จิตไชย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณัฏฐธิดา​  วาดเขียน​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปุณยวัจน์  ธรรมานนท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงเนตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพศวัฒน์  ธีระเกษตรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวรันธร  หมื่นเดช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนนทิ  เผ่าหอม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสุทธิดา  เพียรศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนฤสรณ์  แจ้งวิจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปุณณวัตน์  เที่ยงตรง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายเตชินท์  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายตั้งปณิธาน  เปรมสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงเมชญา  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายวรวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายปวรุตม์  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายปริญญา  จั่นโต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายธนวัจน์  จันทรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายธีรัตน์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงรสิธภร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายรัฐนันท์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกรรณิการ์  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพลวรรธน์  เจนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจิดาภา  ฝากเซียงซา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัทมน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายนราชิต  วันดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนกฤต  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนลินญา  คำไทย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภัชรชัย  ฮัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธีรภัท  เหล็กนาง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรวิภา  ศรีคลหนู โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หมวกแสง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพิพัฒน์  พันพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธัชกร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญญภัค  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจักรรินทร์  เตโช โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงปาริตา  ฉุนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงเดชา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายอโณทัย  สินคำคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายนันทพัฒน์  สุภาพล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงนิรามัย  หระไชย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงสุกัลยา  สามัญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 นายชัยวัฒน์  บุตรประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายจันทรวัทน์  นิ่มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายพงศกร  เคหะจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายธนโรจน์  กันโต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นายชาคริต  ภูวนัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวกนกวรรณ  แย้มรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวจิราวรรณ  ท้ายรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นายเดชาวัต  เนติชัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นายนวพล  มีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวชิตา  ทศพร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวรัชนี  ศิริราญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 นายนัฐนนท์  เสือหิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายปรเมษฐ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงฑิตยา  ชั่งดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายกัณต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายมูอ๊าซ  การีซอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายณัฐภัทร  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายธนกร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายภานุพัทธ์  รักษาธูป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายธนกฤต  มณีเนียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กูลกิจจรัสชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายจิรเมธ  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มลักษณะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายพิง  ทูด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายณัฐพล  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายอัครเดช  พานทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายราเมศวร์  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายปรเมศ  สิงห์อุบล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายวชิรพงศ์  เพชรไพทูรย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงพนัชกร  โพธิ์พยุห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงสิรีรัตน์  สกุณา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีวันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงอมลรดา  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายณัฐพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายกันติชา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงจันทิมา  พิมมะศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายสุขสกาย  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายศุภกร  นาคนิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอุรัสยา  ทนานปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายเกียรติชัย  วารีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงเนตรนภา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงฐิติมา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสัณหณัฐ  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสาริศ  ยอดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายชาย  อินทร์เทา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสิริกร  ตาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพรพรรณ  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสายฝน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงเอริกา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปัณณรัตน์  แพงท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพรณิชา  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพิมพิกา  เกลียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกวินตรา  พุดซา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธีรโชติ  อู่นาท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธีรภัทร์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกรกนก  นวลวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงฮานซาร์  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจิราพร  ใยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายชัยนันท์  พันธ์ภูผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกรกนก  ลาดใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงเกวรินทร์  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพสชนัน  สักกะพลางกูร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจันทิมา  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงจิรภัทร  บำรุงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงศุภกานต์  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชนิภรณ์  แคนติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนิชา  สมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขก้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงชุติมา  เหล็กกับทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธนศิริ  อุทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกัลยา  สุขสกล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสุพิชชา  สำราญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปิยนันท์  ชูรส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายธนพัฒน์  พาริตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายวิวิธชัย  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายธนรวี  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายศุภกร  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสิทธิเดช  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอภินัทธิ์  เสรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพชรภัทร  สอนภูงา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสิตานันท์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวรัชยา  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงเอวิตา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายบุลากร  ชาติสุข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายวุฒิพร  พันธุ์สุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปุณยานันท์  เบญจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงเมธิกานต์  ขำจิตต์สุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงแก้วปรียา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเมธาพร  เอมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพัชรี  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงหฤทัยชนก  แสงดวงดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงนลิน  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายชุมพลภัทร  เกตุแผง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงจีรภา  แก้วโนน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายปิยนันท์  ภาคใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายชลสิทธิ์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายภูวมินทร์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายกาลัญญู  แก้วงามสอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงศิริมงคล  ขำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนุวัฒน์  สมร่าง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายธารา  แก้วศิลาเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงกรชนก  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกุลณัฏ  บรรจงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ทา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายชนกันต์  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายวงศกร  อ่อนคร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงเอื้อนกลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงกรกมล  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งหมู โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายวันเฉลิมชัย  คำยัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธนกฤต  คชสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปิยวัฒน์  สาระชีพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายปิยภัทร์  บุตรดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงธีรดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงเบญญาภา  โหลยา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขียวระยับ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพิมชญา  การุญบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายอิงครัตน์  สุมโนจิตราภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวปิยดา  บุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 นางสาววิรกาญน์  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวบวรลักษณ์  ดีสุคนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงยุรดา  ทองคำพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงวรกานต์  ไวย์คุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สัตรูคร้าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นายภูดิศ  วงษ์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 นายนันท์นภัส  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวเปมิลัลน์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวกฤติยาณี  พานวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวจุฑามาศ  ทองละมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวณัฐธิดา  เจตสุวรัตนมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงวนัสนันท์  กิ่งโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงชัชชญา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น