รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกสรา  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชพร  ชัยพิมลผลิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญพัชร  ร่มจำปา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนภสร  กองศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณภัทร  เนียมวีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกษิดิ์เดช  เลิศวรรธนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวัชต์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปิติภัทร  ลาภสุริยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฌุภิตา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อาวพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรชตพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภวิชญ์  ทัศนติธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายปุณยกร  สงวนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวรกิจ  บูรณศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกร  วิพัทนะพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพิชญุตม์  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชุติเดช  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายอาชวิน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เทพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกันติพัณท์  หาญปัญญาพิชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวรฤทัย  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิชาภา  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณฐมน  มณีเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกฤตยพร  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุษณนันทน์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัชรพร  พรพิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมียูงทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชวรรณ  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวิชญา  คำนวนวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนันทพัฒน์  ศรีจันทรามาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพีรพล  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรณกร  สุธีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกวิสรา  วรรณกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายฐิติวัฒน์  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายอภิวิชญ์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรกาญ  นุชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศุภิสรา  จำเนียรหล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณรรัตน์  กรีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงประกายมุขค์  บุญประทุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรินรชา  พิมมะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธิติวรรณ  เวียงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัชพล  อยู่โสนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฐิตินันทา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  กองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายเวชพิสิธ  รัตนวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนุธิพร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรพล  นาคลำภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายนาวี  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐนนท์  เสือเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายยศรัล  พนมรัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจิณห์วรากร  จันแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจณิกาญจน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญญามาศ  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนัธทวัฒน์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธนดล  กอวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงแพรพิไล  งามพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายเกื้อกูล  จันทาาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภารดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเขมนิษฐ  ระยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภคินทร์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภาณิสา  เสวาภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปุญญ์นพัทธ์  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายอาทิตย์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอชิรภัสร์  ศรีกันทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนโชติ  พันธ์ศาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายรัชพล  โชฏก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพาทินธิดา  ภิญโญจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายภูมิมินทร์  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  สอนดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวิศรุต  ผู้นิมิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัศนิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรสิตา  พุกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายนิปุณ  ดำรัตนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภามิล  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายนพรุจ  มณีเสวก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายจักพันธ์  พึ่งพราห์ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายกิตติภูมิ  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงผกายมาศ  สังมิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพลอยนภัส  กิจไพบูลศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปวิตา  วัธนะตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงภวรัญชน์  แต่งงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนพศร  ทรัพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวริศพัฒน์  ตันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพงศพัศ  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศุภการ  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธารา  ซุนเฟือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสมิทธิ์  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัชา  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งเพ็ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจันทร์สม์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงมนัสนันท์  แต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนาวิญ  พรรคนาวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธาวิน  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศรณ์ศรุต  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายจิตติ  รัตนเรืองวิมาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายแทนคุณ  ซุ่นเฟือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายยศกฤต  ดำรงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชวิน  เจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปณภพ  สอนตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเอกศิษฏ์  เกียรติวิวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายตฤณ  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกันตพัฒน์  มงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตริตรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรรลวิชณี  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนัษศร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนภสร  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  นอกพุดซา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญพัชร  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรลักษณ์  เชิญชัยวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิตตราพร  สะคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพลวัฒน์  อินโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนกฤต  แก่นจันทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธีรภัทร  กิจเมธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภัทรภร  เอาผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรรวิษา  ดำสีนิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพลอยนภัส  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชนิสรา  เพ่งไทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาดาณัฐ  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิริยาพร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัชชา  จามร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภาวัต  จูประจบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐพร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐนรี  จารุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐชนน  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิ๋วศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีพัฒนาทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรานนท์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนริศรา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเมธิกานต์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเจษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวรรณษพร  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทักษ์ดนยา  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐนรี  เดชานุภาพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายญาณวุฒิ  มักกะทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนากร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐกรณ์  พงษ์ไชโย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายแทนธรรณ์  ภูลายขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอักษราภัค  อึ่งพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณปภัช  รวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนภัทร  ทองกัณฑา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายฐิติพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปานฤทัย  สุวรรณวงกต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลสุกข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัคธีมา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิทยารัตน์  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุปรียา  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ธงศิลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิชาภา  ชำนิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิราพัชร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปพิชญา  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปุณณภา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกนกพร  เหมราสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนภัสสร  คาแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐธนันท์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชัชพงษ์  ราชมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชนวีร์  คำวัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิดาภา  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาณิน  เผือกผ่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกันติทัต  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชินดนัย  ทองบัวสี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธีรโชติ  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพิชญา  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณิชาภัสสร์  นาคาสุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปณิตา  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกรกร  กิจเกษมรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวริศรา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอิศราวัฒน์  โปธาเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกนกพร  กินนารี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายก้องภพ  แสนทองสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพจรินทร์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายคุณกร  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุวรรณนิธิ  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพีรญา  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกัลยกร  ใจเสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณภัทร  อุไรลักษมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โจกตะกุด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรวดี  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายทัตธน  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเมธาวัฒน์  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงลักษณาวดี  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกฤษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนนทพัทธ์  แจ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธนิสตา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนภัสสร  ทนุกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  เรืองไกล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปธิณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมินตรา  ปัญญาเดชาโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรณิชชา  อินทับทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณาณภัทร  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจิรกร  รุณธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศุภกร  ส่งพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอติชาติ  แซ่อื๊อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐพร  พรหมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณิชากร  มุสิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชญาณิน  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศุทธิกานต์  สนศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนิชาภา  ชุณห์วิสิทธิกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนันธร  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชนาเมธ  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงบุณยวีร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณฐภัทร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนิชาภา  นามประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพัฒนดนย์  แย้มจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายนาคร  จะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกวี  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชวัลรัตน์  ภู่รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพัทดนย์  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจุฑาภัท  ศรีแก่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูวดล  ชัยนิวัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวิสาข์  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศรัณยพงศ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกฤตยา  ชัยชาญธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกฤษชล  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอัครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐเนตร์  สาตร์โสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเมธาวิน  อุบลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกวิปภา  นราธิปชยากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกณิกนันต์  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สปคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายตนุสรณ์  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงประภาพร  ชะยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนลินี  อาจมุณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกรชนก  พลพหล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  สิริสุขสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงใจใส  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายนิธิกร  อยู่สมบุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมุทิตา  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวริศรา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญาพัช  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนิกานต์  คัมภีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธีร์ธัชฌา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกีรติกานต์กุล  ชื่นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวริศรา  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปุณณวิช  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปรานปรียา  กลิ่นคล้ายกัน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมรกต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายนรภัทร  กรีโภค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณฐมณฑ์  เกิดป้อม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนันท์นภัส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายนราวิชญ์  ปิ่นสวย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายสุรเกียรติ์  มณีไทย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายคณพศ  กุสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวชิรวิทย์  เลี่ยงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤษฎิ์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอริย์สร  ศักดิ์โสภากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสุริยะ  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนภัทร  เลี่ยวไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศุภกัญญา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายคณิต  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงยศวรรณ  จันทร์องอาจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอนัญญา  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเศษ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายก่อบารมี  ก่อนิติพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวรกฤต  สินปรีดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศุภกฤต  พราหมโณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงมรกต  โพธิกสิกร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวรัชริน  กุลาสัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพิรญาณ์  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายธนวิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายพสธร  โอภาชาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปพิชญา  สุรินยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงชญาดา  พานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสุทธินันท์  จ่างผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงฐิติชญา  สาลีผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายเนติพงศ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายรัชพล  บัวสิงห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายธนกร  ตาตะกา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายทวีชัย  กองแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนกฤต  ศรีระพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายสุวภัทร  โลหิตหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุ่มสาย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงภัฐรธิดา  ดีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงโศภิตา  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธันว์ชนก  นนท์คำจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงชญาภา  วัชระธำรงกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงมนัสนันท์  พีระนวกาญจน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุวิชาดา  โง่นลน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวรศักดิ์  สุขงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนกฤต  บุญฟู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐศิวภรณ์  โหลสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงระพีพร  พีระนวกาญจน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐชา  เทพสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์วิทัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธันวา  สุตจิตจูล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินทร์โสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรฤทัย  ด้วงอำไพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำขวัญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญธรณ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชิชา  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำวิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกันฤทัย  ไชยคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนราวิชญ์  ธีระนันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศิริโรจน์  ผ่องศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวริทธิ์พล  พรมที โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิริพร  ระนาดแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วาจามธุระ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิดาภา  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงไอริสา  เรียงใสนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายเตชินท์  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายตั้งปณิธาน  เปรมสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงเมชญา  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายวรวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายปวรุตม์  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายปริญญา  จั่นโต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายธนวัจน์  จันทรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายธีรัตน์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงรสิธภร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายรัฐนันท์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกรรณิการ์  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพลวรรธน์  เจนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจิดาภา  ฝากเซียงซา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัทมน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนราชิต  วันดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนกฤต  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนลินญา  คำไทย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภัชรชัย  ฮัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธีรภัท  เหล็กนาง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงรวิภา  ศรีคลหนู โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หมวกแสง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพิพัฒน์  พันพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธัชกร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญญภัค  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายจักรรินทร์  เตโช โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปาริตา  ฉุนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงเดชา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอโณทัย  สินคำคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายนันทพัฒน์  สุภาพล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงนิรามัย  หระไชย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุกัลยา  สามัญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นายชัยวัฒน์  บุตรประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายจันทรวัทน์  นิ่มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นายพงศกร  เคหะจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายธนโรจน์  กันโต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายชาคริต  ภูวนัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวกนกวรรณ  แย้มรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวจิราวรรณ  ท้ายรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายเดชาวัต  เนติชัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายนวพล  มีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงวชิตา  ทศพร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวรัชนี  ศิริราญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายนัฐนนท์  เสือหิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายปรเมษฐ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงฑิตยา  ชั่งดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายกัณต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายมูอ๊าซ  การีซอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายณัฐภัทร  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายธนกร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายภานุพัทธ์  รักษาธูป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายธนกฤต  มณีเนียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กูลกิจจรัสชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายจิรเมธ  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มลักษณะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายพิง  ทูด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐพล  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายอัครเดช  พานทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายราเมศวร์  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายปรเมศ  สิงห์อุบล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายวชิรพงศ์  เพชรไพทูรย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพนัชกร  โพธิ์พยุห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสิรีรัตน์  สกุณา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีวันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอมลรดา  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายณัฐพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกันติชา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจันทิมา  พิมมะศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายสุขสกาย  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายศุภกร  นาคนิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอุรัสยา  ทนานปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายเกียรติชัย  วารีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสุวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเนตรนภา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงฐิติมา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสัณหณัฐ  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสาริศ  ยอดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชาย  อินทร์เทา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสิริกร  ตาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพรพรรณ  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสายฝน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเอริกา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปัณณรัตน์  แพงท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพรณิชา  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิมพิกา  เกลียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกวินตรา  พุดซา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรโชติ  อู่นาท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธีรภัทร์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกรกนก  นวลวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงฮานซาร์  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิราพร  ใยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายชัยนันท์  พันธ์ภูผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกรกนก  ลาดใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเกวรินทร์  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพสชนัน  สักกะพลางกูร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจันทิมา  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจิรภัทร  บำรุงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศุภกานต์  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชนิภรณ์  แคนติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนิชา  สมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขก้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชุติมา  เหล็กกับทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธนศิริ  อุทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกัลยา  สุขสกล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุพิชชา  สำราญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปิยนันท์  ชูรส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนพัฒน์  พาริตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวิวิธชัย  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนรวี  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศุภกร  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายสิทธิเดช  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอภินัทธิ์  เสรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพชรภัทร  สอนภูงา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสิตานันท์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวรัชยา  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเอวิตา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายชุมพลภัทร  เกตุแผง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงจีรภา  แก้วโนน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายปิยนันท์  ภาคใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายชลสิทธิ์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายภูวมินทร์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายกาลัญญู  แก้วงามสอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงศิริมงคล  ขำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนุวัฒน์  สมร่าง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธารา  แก้วศิลาเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกรชนก  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงกุลณัฏ  บรรจงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ทา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายชนกันต์  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวงศกร  อ่อนคร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงเอื้อนกลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกรกมล  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงมินตร์ตรา  มนทองหลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งหมู โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายวันเฉลิมชัย  คำยัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนกฤต  คชสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายปิยวัฒน์  สาระชีพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปิยภัทร์  บุตรดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธีรดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงเบญญาภา  โหลยา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขียวระยับ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิมชญา  การุญบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม