รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรรณิษา  มงคลดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอาริตา  ขันทอง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศุรินทร์ทรา  อาจไธสง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพรนภา  หูกำปัง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอาทิตย์  ดวงตะขบ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชานนท์  พันทะท้าว โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธนพล  จีนพานิช โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพงศ์ธร  ไพหาร โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกณิกา  เกตุห่อ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายกิตติธัท  โล่ห์แจ่ม โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธนพร  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐวรา  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงลลิตา  สุพรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ไทย โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณวพร  ฮั่นปุดโจ๊ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเมย์ลานี  กอนโก โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเกศรา  นามวงษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณัฐพล  โนนเกิด โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอธิติยา  พาหา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกนกพร  ศิริปิ่น โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศศิมา  สุภาษร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวรพล  วสุเมธโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอานันตยา  เทียงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกมลวรรณ  นนท์มิตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพลอยชมภู  เก่งคำใบ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิชัยพัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  พรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณิชาณี  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิลปาโน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศศิธร  กุลโพนเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุริวิภา  นะชา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศฺิริื โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงใหม่  ไพรซับ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ิดิษยบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธนดล  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนพล  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงลลิตา  แสงเงินรอด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไกรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายต่อสกุล  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศรันย์  ศรีสราญนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปติญาพร  อัมภะวา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอชิตะ  กิติวิริยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุดาวรรณ  นิสัญตา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพิชชาภา  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกันตพล  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤติรัฐ  คำหอม โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายนครินทร์  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสุวิจักขณ์  มีแสนสัจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชัญญารัตน์  บ้านแสน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชัญญานุช  บ้านแสน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายฤทธากร  สนใจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายแทนคุณ  สุริยะป้อ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายมงคล  วิถารพรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญญาสุ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงตรีชฎาพร  พิรารักษ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชมน  สุดเคราะห์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฐิติภัทรา  อัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชาวชัด โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนภัสสร  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงโสรยา  ตาชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายทวีทรัพย์  แห้งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธาวิน  เนาวรัตน์กูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนกิต  นนธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวรรณภา  กุยสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชัยชนะ  เพ็ชรจิตต์ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐวดี  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพลายตา โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฑาวิตรี  ไผ่พงษ์ขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสนชัย  พลเภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายนราวิชญ์  คุณมาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอภิชาติ  ปะโคทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธีรพันธุ์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปิยะณัฐ  สันประเทียบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายดัสกร  คงทน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเปรมจวรรณ  เข็มทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรรธนภร  ศรีบวรประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิชย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงณัชชารีย์  วาทีทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายปุณณวิช  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอดิศร  สมใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายยศพล  ศรีโนย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอัจฉริยา  วงษ์ศรีเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงนันทิดา  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกฤษกร  จุลกลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงพศิกา  พิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายบารมี  สุดเเสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงศิรประภา  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายกณวรรธน์  สารบรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกฤตภัค  ปานมาก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงประกายกานต์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุภัคษา  กงเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอรยา  วรคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนัฏฐิชา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภิณานันท์  มลิเเย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงทุยจาง  มายถิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเเพรพิไล  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายมีนดึก  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายอนุรักษ์  ภูอกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุมหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูนผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีธรรมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สินธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายมนตรี  เขียวก้องสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายนภสินธุ์  สว่างกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวชรินรัตน์  บุญอ่ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวสัณห์สิริ  พันธ์กว้าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายชวกร  สันประเทียบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายศุภกิตติ์  กรรเชียงเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายศุภณัฐ  ถาเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายญาณโชติ  สุวรรณโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่องรวีธนายศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงจุรารักษ์  ปันส่วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรมิดา  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนวรรณบุญ  สวามิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปุณรดา  บุญเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทะพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกชกร  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอนันตยา  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอภิเชษฐ  นุวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงมนัสวี  บัวปั้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงประภาศิริ  มลกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุระคร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนิธินาถ  ผันประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายรัชชานนท  สีหาโบราณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอรรถพล  สุปะมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปลายลดา  เเก้วสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศศิธร  นรากร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์สิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงญาราภรณ์  ชื่นชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญดง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแพรวณิต  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรติยา  ลีหล้าน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรรณภา  บำรุงเกาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเอกลักษณ์  บุญตั้งแต่ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัณฑ์นณัฏฐ์  พงประสม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายติณหภัชร  สายทองแท้ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลาคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรุจิรา  อำไพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยนต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรนันต์  กันอาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจันทร์ทราทิพย์  ซุกแซก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิรชา  ปัทมะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุพรรณชนิษา  เพ็งรอด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนัทฤทัย  พิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอรัญญา  บุตสระน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุขนิสา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสุรเชษฐ์  แนวคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงแอน  เจีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เมืองคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภัคธีมา  โชครัตนคิรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนกฤต  บานเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เสมาทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชิติสรรค์  ทองสุก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอรริสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนกร  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนัชชา  พูนเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนกร  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพบดาว  จันทร์บาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสายป่าน  เที่ยงเลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชญาภรณ์  สิงโตวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกฤษฎา  คำโฮง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพัลลภ  เสาเปรีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศุภเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปาณิสรา  ฉายวัฒนะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤตเมธ  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนวมินทร์  นะราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุวิชาดา  ภาคภูมิทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเกียรติพงศ์  บุญเกื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัชชา  สุคนธานนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายยศพัตน์  บำรุงนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชณัญทิตา  เงินขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัชชาพัชญ์  เสกข์พาสิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรชนก  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ผลดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐานิตา  มานพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชชากร  สายเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรปวีณ์  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอนุชา  จันทร์ล้วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกุลฉัตร  กันสำอาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเชิญขวัญ  บำรุงวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรภัทร์  ผลาหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายแทนไท  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพิชยะ  อรรถกิจไพบูลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายยุทธนา  กรจับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายยงเลียง  คา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัตติกาล  นิลมณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิดาภา  เทศทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวคำสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอลีนา  แสวงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวสานารี  เงียบจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤตภาส  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐกร  แก้วกุย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชลธิชา  คำแพทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงบูรณมาศ  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศุภกฤต  ปราบทุกข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิรัชยา  สระชมภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกรวรรณ  การหนองใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤษฎา  กุลวิมล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็งปฐม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธีรภัทร  งามแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธีรศักดิ์  พานจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พุดทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สโมสร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนัชพร  เขียวไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐดนัย  เผ่าเฮ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนากร  ปะอันทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธีรภัทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายติณณภพ  ศรีประดู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพีระศักดิ์  แกมนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอนุวัฒร์  สมเสาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปุณณภา  ประสิทธ์สาท โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายคุณานนต์  อ่ำแพง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญา  ทองมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐกิตติ์  อิ้งสุวานิช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอาริสา  พร้อมเพรียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฟาติมะห์  มัธยูนุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอนันตญา  บัวผัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรมิดา  เนตรโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายอนุสรณ์  ชูวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกิจวรรณ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญข้าว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอภินันท์  สมปัก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพรรษา  โพสาวัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธาริศรา  สุวรรณเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศศิมากรญ์  ดีพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปุณยวีร์  เข็มนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภาวนา  วุฒิวุธ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนริศรา  กิจสมัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพลอยขวัญ  สามพิมพ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอรปรียา  คงสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงทักษพร  แปลงกาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิรัชญา  มาจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธินัลดา  เครืออนันต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนิภาธร  ผอสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรินาภัทร  บุญมีปรียา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายทศพร  ดาบแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธาวิน  นามบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงลาภิศร์  บรรหาญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายเพือกผู้  มาย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธีรัตม์  แซ่โซว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายณชัย  กรชุติปภา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปวีณทัศน์  บุญโท โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฐญาดา  แต้มทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองวุฒิชนะพืช โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น