รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอาริตา  ขันทอง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงศุรินทร์ทรา  อาจไธสง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงชุดาธัช  หอมหวาน โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกนกเนตร  วารีใส โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเรืองฉาย  หอมบรรเทิง โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวัชรศักดิ์  หาญกร โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอัญญารินทร์  พรมสุข โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงสายธาร  เงินม่ว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงอริษา  ตัวกะลัน โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวธิดา  วิทูรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพรนภา  หูกำปัง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอาทิตย์  ดวงตะขบ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวริญา  พิกุลเงิน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พาหา โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผลาหาญ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาววิไลวรรณ  บรรจง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวรวรรณ  บุญงาม โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวสุดารัตน์  โลภตะคุ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชานนท์  พันทะท้าว โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนพล  จีนพานิช โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพงศ์ธร  ไพหาร โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกณิกา  เกตุห่อ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกิตติธัท  โล่ห์แจ่ม โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธนพร  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐวรา  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงลลิตา  สุพรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ไทย โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณวพร  ฮั่นปุดโจ๊ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเมย์ลานี  กอนโก โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเกศรา  นามวงษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัฐพล  โนนเกิด โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอธิติยา  พาหา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกนกพร  ศิริปิ่น โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศศิมา  สุภาษร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวรพล  สุเมธโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอานันตยา  เทียงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกมลวรรณ  นนท์มิตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพลอยชมภู  เก่งคำใบ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิชัยพัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนภัทร  พรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณิชาณี  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิลปาโน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศศิธร  กุลโพนเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุริวิภา  นะชา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศฺิริื โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงใหม่  ไพรซับ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ิดิษยบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนดล  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนพล  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงลลิตา  แสงเงินรอด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไกรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายต่อสกุล  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศรันย์  ศรีสราญนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปติญาพร  อัมภะวา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอชิตะ  กิติวิริยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุดาวรรณ  นิสัญตา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิชชาภา  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกันตพล  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายกฤติรัฐ  คำหอม โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายนครินทร์  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายสุวิจักขณ์  มีแสนสัจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชัญญารัตน์  บ้านแสน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชัญญานุช  บ้านแสน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายฤทธากร  สนใจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายแทนคุณ  สุริยะป้อ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายมงคล  วิถารพรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญญาสุ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงตรีชฎาพร  พิรารักษ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกชมน  สุดเคราะห์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฐิติภัทรา  อัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชาวชัด โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภัสสร  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงโสรยา  ตาชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายทวีทรัพย์  แห้งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธาวิน  เนาวรัตน์กูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนกิต  นนธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกุลธิดา  กันแม้น โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐวิภา  ลิ่มกิ่ง โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรรณภา  กุยสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชัยชนะ  เพ็ชรจิตต์ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐวดี  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพลายตา โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฑาวิตรี  ไผ่พงษ์ขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายสนชัย  พลเภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายนราวิชญ์  คุณมาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายอภิชาติ  ปะโคทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธีรพันธุ์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายดัสกร  คงทน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเปรมจวรรณ  เข็มทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรรธนภร  ศรีบวรประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงญาดา  จงเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปาณิศา  สารกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชอบทำกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายอภิเดช  เทพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายฐิติศักดิ์  เตมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐธันยา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐภาคย์  สวัสดิ์วงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายดนุวัฒร์  สมเสาร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุพัตรวดี  ชอบรัก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  เลิศยะโส โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายทวีศักดิ์  ลิ้มสอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนุชนารถ  ทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิจิตรา  สินเพ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอลงกรณ์  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศิรารักษ์  มีสำโรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายจตุพร  เขียวคลี่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรัชญาการณ์  บุญพามา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพงศ์พล  ปิ่นผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายชนันธร  อำนาจศิลป์เจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธวัชชัย  วิชพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนันทิกานต์  ฉัตรกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงดรีม  หนองสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวประสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศศิญาภัทร  ศรีโวหะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุพรรษา  ถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปนัสยา  บุญเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายฉัตรชัย  จ่าพิชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงลภัส  โชคสิริจินดารัตน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐดนัย  มิตรผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพูนภักตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภคพร  คล่องแคล่ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงดาราวดี  สุวรรณเสสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายปิยังกูร  เอื้อวิทยา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปัทมา  ขลากระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชอินทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤตบุญ  นวลปาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายกฤติพงศ์  นวลปาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรมิดา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทร์พวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายธณิตศักดิ์  พรพิชากุลโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายกิตตินันท์  ห้องแซง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายปิยพันธกร  ทองสุก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายปกาศิต  บำราบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายรัฐพล  ขุนสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุธิมนต์  ธีระจารุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพรเทพ  พวงสง่า โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพงศิริพัฒน์  หาญมนต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิชย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัชชารีย์  วาทีทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปุณณวิช  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายอดิศร  สมใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายยศพล  ศรีโนย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอัจฉริยา  วงษ์ศรีเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงนันทิดา  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกฤษกร  จุลกลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงพศิกา  พิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายบารมี  สุดเเสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศิรประภา  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายกณวรรธน์  สารบรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายกฤตภัค  ปานมาก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงประกายกานต์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุภัคษา  กงเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอรยา  วรคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนัฏฐิชา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภิณานันท์  มลิเเย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงทุยจาง  มายถิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเเพรพิไล  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายมีนดึก  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอนุรักษ์  ภูอกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุมหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูนผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีธรรมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สินธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนภสินธุ์  สว่างกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวชรินรัตน์  บุญอ่ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวสัณห์สิริ  พันธ์กว้าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายชวกร  สันประเทียบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายศุภกิตติ์  กรรเชียงเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภณัฐ  ถาเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายญาณโชติ  สุวรรณโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่องรวีธนายศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงจุรารักษ์  ปันส่วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงรมิดา  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนวรรณบุญ  สวามิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปุณรดา  บุญเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทะพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกชกร  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงอนันตยา  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายอภิเชษฐ  นุวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมนัสวี  บัวปั้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงประภาศิริ  มลกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุระคร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงนิธินาถ  ผันประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายรัชชานนท  สีหาโบราณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอรรถพล  สุปะมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปลายลดา  เเก้วสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศศิธร  นรากร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์สิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงญาราภรณ์  ชื่นชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญดง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงแพรวณิต  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรติยา  ลีหล้าน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวรรณภา  บำรุงเกาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเอกลักษณ์  บุญตั้งแต่ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัณฑ์นณัฏฐ์  พงประสม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายติณหภัชร  สายทองแท้ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลาคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรุจิรา  อำไพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยนต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธีระนันต์  กันอาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจันทร์ทราทิพย์  ซุกแซก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนิรชา  ปัทมะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุพรรณชนิษา  เพ็งรอด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนัทฤทัย  พิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอรัญญา  บุตสระน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุขนิสา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสุรเชษฐ์  แนวคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงแอน  เจีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เมืองคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัคธีมา  โชครัตนคิรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนกฤต  บานเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เสมาทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชิติสรรค์  ทองสุก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรริสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนกร  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนัชชา  พูนเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนกร  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพบดาว  จันทร์บาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสายป่าน  เที่ยงเลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชญาภรณ์  สิงโตวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกฤษฎา  คำโฮง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพัลลภ  เสาเปรีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศุภเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปาณิสรา  ฉายวัฒนะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤตเมธ  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนวมินทร์  นะราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุวิชาดา  ภาคภูมิทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเกียรติพงศ์  บุญเกื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัชชา  สุคนธานนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายยศพัตน์  บำรุงนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชณัญทิตา  เงินขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัชชาพัชญ์  เสกข์พาสิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรชนก  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ผลดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฐานิตา  มานพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชชากร  สายเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรปวีณ์  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอนุชา  จันทร์ล้วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกุลฉัตร  กันสำอาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเชิญขวัญ  บำรุงวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีรภัทร์  ผลาหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายแทนไท  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพิชยะ  อรรถกิจไพบูลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายยุทธนา  กรจับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายยงเลียง  คา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรัตติกาล  นิลมณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจิดาภา  เทศทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวคำสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอลีนา  แสวงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวสานารี  เงียบจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกฤตภาส  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐกร  แก้วกุย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชลธิชา  คำแพทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงบูรณมาศ  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศุภกฤต  ปราบทุกข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิรัชยา  สระชมภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกรวรรณ  การหนองใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤษฎา  กุลวิมล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็งปฐม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธีรภัทร  งามแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรศักดิ์  พานจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พุดทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สโมสร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนัชพร  เขียวไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐดนัย  เผ่าเฮ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนากร  ปะอันทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรภัทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายติณณภพ  ศรีประดู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพีระศักดิ์  แกมนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอนุวัฒร์  สมเสาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปุณณภา  ประสิทธ์สาท โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายคุณานนต์  อ่ำแพง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิชญา  ทองมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐกิตติ์  อิ้งสุวานิช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอาริสา  พร้อมเพรียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงฟาติมะห์  มัธยูนุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอนันตญา  บัวผัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรมิดา  เนตรโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอนุสรณ์  ชูวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกิจวรรณ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญข้าว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอภินันท์  สมปัก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุพรรษา  โพสาวัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธาริศรา  สุวรรณเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศศิมากรญ์  ดีพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุณยวีร์  เข็มนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภาวนา  วุฒิวุธ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนริศรา  กิจสมัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพลอยขวัญ  สามพิมพ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอรปรียา  คงสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงทักษพร  แปลงกาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจิรัชญา  มาจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธินัลดา  เครืออนันต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนิภาธร  ผอสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรินาภัทร  บุญมีปรียา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายทศพร  ดาบแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนงลักษณ์  แหวนเงิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปาริฉัตร  คล่องแคล่ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณวรา  ประจันบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิณห์วรา  พุฒิเจริญศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงักัญญารัตน์  พิมพรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศิรธดา  ออกเอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอภิชญา  พูนประดิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนภสร  เชื้อวงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศรณรงค์  บุญถนอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปณิดา  มานะกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฏฐกร  หอมเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงิทิงา  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรชนก  พึ่งพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพิชญะ  ปาสาจะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงไปรยา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐชา  เนินบก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดจิ๊ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุกัญญา  กันภัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายปรเมศร์  บุญโญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายนภัสกร  กาบนันทา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงวิริฒิภา  งามบุญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายธีรภัทร  บุญอินทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองเทพ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงฐิติมา  เพชรจำรัตน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงมณีจันทร์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฐนรี  ปราบมนตรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายชินภัทร  บุญทรง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนมัสยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเชิด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ศรีผดุง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์นุกูลกิจ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายจตุรเทพ  รัตนวิทย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายนพกร  ลือพืช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายฐิตเศรษฐ์  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายชางเสี่ย  จัน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตติธนะพงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภิรัญญา  ผลาหาร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพัณณิตา  รัตนโรจนธรรม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอัญชลิกา  หาญชิน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงธนพร  ตุ่ยสิมา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงณัฐณิชา  ว่องธัญกรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายฐปนนท์  วงศ์ทองเหลือ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชนาธิป  ตุใยรัมย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายศุภกร  คูณเสลา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธนกร  จันทร์ตรง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธนภิญญา  กวีกิจดิลก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อำพันธ์เสน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงฐิติพร  กุ่มประสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงอริสรา  ท่อนจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวรันธร  คำดวง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายภีมพัฒน์  เปรมปรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธาวิน  นามบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงลาภิศร์  บรรหาญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายเพือกผู้  มาย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธีรัตม์  แซ่โซว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายณชัย  กรชุติปภา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปวีณทัศน์  บุญโท โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณัฐญาดา  แต้มทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองวุฒิชนะพืช โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายป๋อฮก  ไฮ้ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายณัฐกมล  กมลอมรบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายณัชพิสิษฐ์  เขียนโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสุวพิชญ์  วิเศษกุลพาณิชย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายกฤชเชษฐา  เชิงพนม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวยุพเรศ  เพ็งรอด โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวจิรัชยา  พันธ์ชมภู โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงจิรัชยา  กันพงษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันขึง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวกมลชนก  นพพิบูลย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงวริศรา  เดชสนอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวภัคนันท์  ญาติกระโทก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวโชติรส  มงคลสถิตคุณ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวรรณิตา  สวัสดิมงคล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวนภัสสร  ปราบภัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพุทธรักษ์  ยาสา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภูบดี  บุตรคง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนะชาติ  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเตชากร  ศิริปัญญา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธนกฤต  เถื่อนทับ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายบริพัฒน์  นพทัน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนานันต์  รอดงาม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอครวรรณ  ดีมุข โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงน้ำวิเศษ  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเมธาวี  ดิษแพ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรติมา  สุมิ่งสาลี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัลยาณพรรวดีห์  คำพา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลีอุดม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธนัชพร  วะรังศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงภาธินี  สีทองเกตุ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐชา  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพนมธนากร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปาริศา  วอทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปุณยรัตนะ  ปะตินัง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวณิชยา  คำพิชิต โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงหนึ่งเพชร  แสงสี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชิษณุพงษ์  นรารักษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภูมินทร์  พันธ์ชมพู โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวุฒิภัทร  พื้นบาท โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธีรทร  ทองสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายเจษฎา  แซ่เซียง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธรรมชยกรณ์  แช่มช้อย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอรไพลิน  ณรงค์เพชร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีรเมธ  บริรักษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีอรัญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภัทรพี  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรพีพร  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีรณัฐ  กานดา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายพัชรพล  ภิญโญพิทักษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายณฐวัฒน์  กุลยดุลย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกรณ์สิริวิชญ์  คณพรชนมงคล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสิทธพล  ดาวกระจาย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกันตินันท์  จิตติธนะพงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธนัญชนก  ระบกเวีย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเซียเซีย  ชิว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนรานุกูล  บุญโญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐสุดา  พุฒตาล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐปภัสร  ลุนภิรมย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงบุญยวีย์  ประทีปเด่น โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเชิญขวัญ  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนอุทัย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศิขริน  เจริญผล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายจิรกิตติ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเมธาวี  สารศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเศษ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายจิระวัฒนะ  สมวี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภศภัทร  พิมพ์หรุ่น โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสวิชญา  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐชนันทพร  สุริหะ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนภัสร  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกรินทร์  จำนิล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพุฒิเมธ  หารชัย โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ 1 ป.5 วิทย์ประถม