รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัชรพร  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงอินทุกร  หนามพรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล่าจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงอภิญญา  สังข์สัจจธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงพรไพลิน  เลี้ยงสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพลอยภัฑรา  พันเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกนกพล  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพรรณปพร  งามศัพท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกรวรรณ  จิตตรีงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงขวัญเกล้า  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพรชนก  ดำรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงแพรวา  สกุลไกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปรัชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกิตติกร  สครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสามารถ  พึ่งมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณัฐเดช  ถิ่นสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุทธิโยชน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายสุทธิภัทร  สาระการ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายหาญณรงค์  ณรงค์เพชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวิภวา  เอี่ยมเอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนัฐกิตติ์  เทียมผล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายทองแท้  ศรีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  กำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอัฑฒกร  แขวงจักร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอภิญญา  อรุณเนตร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรัญญา  แขวงจักร์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุญยดา  สาระกิจ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  แขวงจักร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายกษิดิ์เดช  สีลาผอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงลลิตา  ขุมศรี โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุทธิดา  สิงโตทอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนกฤต  ศรีเหมือย โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอริสศรา  พิมเสน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสุริยา  แม่นปืน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิ์ปล้อง โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิตราทิพย์  สีหนา โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อรรถศิริปัญญา โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีแก้ว โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปลภพ  สิงชมพู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวรพล  สงรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงษ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรรณวารี  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณสน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนิธิกร  เจนดง โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกันตพงษ์  บงแก้ว โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวรัญญู  สงรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤตยชญ์  พิทักษ์ภิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงไอริณ  ศรีชุมพล โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนรินทิพย์  สับผาง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายไตรทศ  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรัตติกาล  ประจงบัว โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวรกานต์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนะโมรา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจรรย์อมล  ด่านเรือ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอารยา  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนทีกานต์  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุชาดา  อนันต์นิล โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอรวินทร์  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนลิตา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปรเวช  ประหูศรี โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอัจฉรา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุปราณี  ใจภักดี โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิรัชญา  อย่ากลาง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนภาวรรณ  บัวนาค โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวรัญญา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรชนก  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอรปรียา  โบพิมาย โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนลพรรณ  พาโส โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายสุทธิพร  แก่นวิจิตร โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายบุรินทร์  คำเรืองศรี โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงทิพวรรณ  คำนอก โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกรรณิกาต์  ผดุงพันธ์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกฤติยา  คำด้วง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัทธีมา  แปลกจังหวีด โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนัตถ์  ชายสีอ่อน โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิรัชยา  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชยพล  หล่อทอง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนภัทร  มานะคิด โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภูมิพัฒน์  พึ่งเกษม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนภัสพิสุทธิ์  สิงหา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจิราภรณ์  หนามพรม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุตรสุริย์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายเตชิต  เฮงประเสริฐ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอภิชญา  เปียพา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอรนลิน  สองพล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกวินท์  อ่อนศิลา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภูษณิศาพรรธ  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงทัชชกร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐพิชชา  โต่นวุธ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยจ่ายสิน โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รู้กิจนา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สังชม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปานไพลิน  วัฒนโรจนาพร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธันย์วริศ  ภัทรพลชัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงโปรดปราน  จันทโสภณพร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม