รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำภูเวียง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนนทกานต์  บำรุงจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปณิตา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนนท์ธนัย  ปโคทัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แพนลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธารา  เวชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานติมา  เกษถนอม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนัญชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอดุลวิทย์  เวชศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวันชนะ  การรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณิชกุล  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวิภาวี  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฎฐ์ดาภรณ์  ไผ่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิยดา  ลือชา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทันไชย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภกร  อ่อนโพธา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพิทักษ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายสุรยุทธ  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันทิชา  พรหมเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพีรดา  ดีทองสุข โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนนภา  จันประสาร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชมน  ทรัพย์อุดม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศินา  คำมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายวรวรรธน์  น้ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายศุภคณัญฐวิชญ์  จิตตรีงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชัยภัทร  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกฤต  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเขมิสรา  กลิ่นดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายโยธา  ยุติการ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญย์ฑิศา  มาปา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกรวินต์  ทูคำมี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกรวลัย  ทูคำมี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภีมนภัส  หอมหุน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธิมาพร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชชาพร  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายสิทธิภาคย์  สัตยา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายปรเมษฐ์  เจริญดง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสุรัตน์  อึ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายวิศรุต  เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญชนม์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรัตนาพร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอารียา  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นใจดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรวรรณ  สาโท โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปุณยวีร์  ฉลาดจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายฤทธ์พอเพชร  ตุลาชม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายชณพงศกร  พรศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสามารถ  คำเอื้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนวัต  สุปาลกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐพล  ต้นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรพร  ชิดปลัด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจันทวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอินทุกร  หนามพรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงบุณยวีร์  เหล่าจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอภิญญา  สังข์สัจจธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพรไพลิน  เลี้ยงสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพลอยภัฑรา  พันเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกนกพล  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพรรณปพร  งามศัพท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกรวรรณ  จิตตรีงาม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงขวัญเกล้า  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพรชนก  ดำรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงแพรวา  สกุลไกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปรัชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติกร  สครรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสามารถ  พึ่งมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐเดช  ถิ่นสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุทธิโยชน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสุทธิภัทร  สาระการ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายหาญณรงค์  ณรงค์เพชร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวิภวา  เอี่ยมเอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนัฐกิตติ์  เทียมผล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายทองแท้  ศรีอุทิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนาธิป  คนทัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายฐิติพงศ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอภิสิทธิ์  อนุสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพลากร  กองจันดา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายศรวัส  พันผูก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงประภัสสร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  จิตละมุน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิศารัตน์  อินเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายบุญญพัตน์  สารวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายมติชน  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุริวินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อร่ามศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสุธี  ขุนราม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมิไสล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฏฐชัย  กลมเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คล้ายวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาณัช  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอจลวิชญ์  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวริศรา  กำเหนิด โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอัฑฒกร  แขวงจักร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอภิญญา  อรุณเนตร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวรัญญา  แขวงจักร์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงบุญยดา  สาระกิจ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  แขวงจักร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายกษิดิ์เดช  สีลาผอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงลลิตา  ขุมศรี โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุทธิดา  สิงโตทอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนกฤต  ศรีเหมือย โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอริสศรา  พิมเสน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสุริยา  แม่นปืน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฤทธิ์ปล้อง โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจิตราทิพย์  สีหนา โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อรรถศิริปัญญา โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงทอสิตา  ชัยศิริ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวิชญาดา  สวยกระโทก โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจักรภพ  วงษ์ทา โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สีแก้ว โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายปลภพ  สิงชมพู โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวรพล  สงรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงษ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวรรณวารี  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณสน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนิธิกร  เจนดง โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกันตพงษ์  บงแก้ว โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวรัญญู  สงรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤตยชญ์  พิทักษ์ภิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงไอริณ  ศรีชุมพล โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนรินทิพย์  สับผาง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายไตรทศ  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรัตติกาล  ประจงบัว โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรกานต์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนะโมรา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศุภิสรา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจรรย์อมล  ด่านเรือ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอารยา  หลักทอง โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนทีกานต์  สอาดศรี โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุชาดา  อนันต์นิล โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอรวินทร์  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนลิตา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปรเวช  ประหูศรี โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอัจฉรา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุปราณี  ใจภักดี โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรัชญา  อย่ากลาง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนภาวรรณ  บัวนาค โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรัญญา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรชนก  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรปรียา  โบพิมาย โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนลพรรณ  พาโส โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายสุทธิพร  แก่นวิจิตร โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายบุรินทร์  คำเรืองศรี โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงทิพวรรณ  คำนอก โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกรรณิกาต์  ผดุงพันธ์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกฤติยา  คำด้วง โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัทธีมา  แปลกจังหวีด โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนัตถ์  ชายสีอ่อน โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิรัชยา  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชยพล  หล่อทอง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนภัทร  มานะคิด โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายภูมิพัฒน์  พึ่งเกษม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนภัสพิสุทธิ์  สิงหา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายอภิวิชญ์  ขุนเมือง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายพรหมพิริยะ  เพชรยังพูล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิราภรณ์  หนามพรม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุตรสุริย์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเตชิต  เฮงประเสริฐ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอภิชญา  เปียพา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอรนลิน  สองพล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกวินท์  อ่อนศิลา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภูษณิศาพรรธ  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทัชชกร  สิทธิจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐพิชชา  โต่นวุธ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยจ่ายสิน โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รู้กิจนา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สังชม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปานไพลิน  วัฒนโรจนาพร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธันย์วริศ  ภัทรพลชัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงโปรดปราน  จันทโสภณพร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอมรวดี  ธงชัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกลวิช  ปัตนารินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอริสรา  ประธานศิริ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฐรินดา  จันทร์ยศ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณิชา  เขตต์กลาง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุชาวดี  รุนบุญ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมัณฑิตา  คำสิงห์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปริชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายปิติภัทร  บุญมี โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิลารักษ์  ทองแสง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญวรรณ  ดีจุ้ย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนเสฏฐ์  นันต์เชาวกุล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพัทนินทร์  ตัณฑิกุล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทาเล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพีรวัส  สมทรง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศรันย์พร  พรมมูลศร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายก้องภพ  นาคำสี โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสิรวิชญ์  สวัสดิ์ลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพชรศร  แซ่ลี้ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภศักดิ์  แสนวิเศษ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเอื้ออังกูร  เอี่ยมภูเขียว โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงประดิษฐา  จันทร์ท้วม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนภัสศร  จันทร์คูณ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนากรชัยกุล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลลิตา  เจียมอร่ามรัตนา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิตสุภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญานิสา  เวณุพุกกะณะ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกวิน  ดอกพุด โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรพิชชา  ศักดิ์ศิริ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิณสุดา  สิวาภิรมย์รัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวรพล  เลือกนารี โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม