รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรพีพงศ์  มาลากุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ศรีงามผ่อง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมนทิรา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธฤต  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกฤคิพงศ์  กอบแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายศิวกร  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สิทธินาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสุทธิพงษ์  พันแสนชา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายนวพล  ฆ้องประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธันวา  ศิริรัตนวุฒิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภูผา  หอมทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงเตชินี  แจ่มสว่างสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชยาภา  สมอารมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องแสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปภัชญา  เตชะเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวริทยา  สัปจาตุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนรินทร  คำประไพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงลฎาภา  โสมภีร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชลพินธุ์  วจีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณฐภัทร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายชนม์  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายนพดล  เฉลิมวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายนวพล  ล้อทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายชวัลวิทย์  หาญธีราศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายนฤพนธิ์  อิ่มคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายชัชพล  รุ่งมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐวร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศรีกุลณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายกิตติ์ณัฐ  โตพานิชสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายจักริน  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศุภกฤต  เลิศมงคลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายชนะพล  พลับพรึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์เจริญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายปกป้อง  ทองชิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายขาวดอกมะลิ  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภิรามณ  แผ่อารยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐานิดา  แจ้งสวะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสิทธิพล  ฉิมบุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐพร  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายคุณากร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสิริกัญญวี  เล็กมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มรรคเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธัชชัย  สุขประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชชาภา  วิถีคลองคืน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพลวรรธน์  จากผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนัทธมน  แสงไข่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธีมา  กี่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปุณยวีร์  ออประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภิรัญญา  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรชิตา  กองวารี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาตาเดิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภคพร  ชูพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปริชญา  หงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภาคิน  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสนธยา  บุรินรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกฤต  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวธัญญา  ม่วงกลิ่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสิริจันทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐจีตา  เนียมสูงเนิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวรกานต์  สุขีภาพ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจันท์จิรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพีรยา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฏฐพล  วิสีปัตน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธัญนที  จันทร์คำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงเบญจพร  โพธิสาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิยดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภนาขวัญ  สุนทรวิภาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายเรืองศักดิ์  นกลอย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายจิรายุ  ติดใจดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอำพัน  กลาบบัวเหลือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายก้องภพ  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายนิธิกันต์  แซ่เล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐนนท์  คำสะท้อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุกมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองขยัน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  นามมะเริง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุนิษา  คำใส โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภาสินี  รสหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองบ่อ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกุลสตรี  พจนาภรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอภินันท์  วันยะโต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฏฐกรณ์  โทธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสุทธิเกียรติ  สาสุข โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิชญา  แป้นรักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอ้อมฤทัย  พันธนาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุริโย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนวรโชติ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวุฒิตา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวันวิสา  นันตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนะไพศาล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอมรรัตน์  แท่นทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงแพรวา  สินธุไพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปรารถนา  ศิลปสมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกชกร  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอนุวัต  ศรีโพลา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศุภิสรา  โลกธาตุ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวริสา  แท่นนิล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงประพัฒสณี  อยู่อ่อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงทักศิกา  พิมหนู โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายชินวุฒ  โตรื่น โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายธนกฤต  ใจดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายจิรบดี  เมืองคำ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายอนุภัทร  ผลอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายอรรตพร  เจริญผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฐิติยาพร  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวรินทร  ฉลาดรอบ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เกิดท้วม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุดนะไตร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายนิธิโชติ  ดวงประทุม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตั้งเจริญงามวงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปาณอุษา  รตะวาณิช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชิวิตา  เข็มศรี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายชยพัทธ์  มะโน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายฑีฆวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายบดินทร์ธรรม์  โครตรุชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีธนาชัยวงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกวินตา  มิตรพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกัญญาภัค  รอดดารา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วอินทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จารุพงศ์สิริ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณภัค  วัชรเกษมธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายนิติภูมิ  ศรีโปฎก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายกฤติณ  กุดวงแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายณัฐวรรธน์  หลุยเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายวรธน  เลิศคชลักษณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายรัฐธนนท์  วัฒนสุขศิริวรุณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปัญจรัตน์  บุญลือพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายณฐกร  ปานสมุทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายชยพล  สินสังข์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโตร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชลิตา  พวงพี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธนพร  อินผา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แสวงสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมขันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปฐมพงษ์  ภู่เทียน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายยุทธภูมิ  โหมดตั๋ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกฤษดา  เหมือนงาม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายฐิติพงษ์  ศิลปศร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิริวัฒน์  ชินเกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงคีตภัทร  ลิมปนนาคทอง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวัทธิกร  เดชมาก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรุจิภาส  สุระถา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธณัณชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาครพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปทิตตา  อินสิงห์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฐาปกรณ์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กิติธนานิโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายอภิญญวัฒน์  ศรีรัตนวุฑฒิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ้งเจริญสุข โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายกร  ลิขิตอำนวยชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปรียาณัฐ  พัฒนชยนันท์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงดุษฎี  มนีน้อย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายปวิตร  เจริญอุปถัมภ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงจิรฐา  บุตรรักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายพรวรรธน์  ชะอุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายเจิ้งฉี  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายสรวิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนิสรา  สวรรค์พรเพ็ญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอาชาณน  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกฤติน  แซ่ลี้ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีกิจเสรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัชจุฑา  ชะอุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวริศรา  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณปภัช  วิวิธพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุภิรตา  เวียงอินทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายรวินท์  พานธุวงค์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภัทธีรา  ธีรศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายวรพล  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์ โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม