รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตภณ  ครรชิตชัยวาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายรพีพงศ์  มาลากุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมนทิรา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธฤต  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายอินอาม  กอบแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายศิวกร  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สิทธินาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนพร  วินโยธิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขนิล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงรินลดา  เกรียงพาณิชย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายสุขุมรัช  ดีบญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชิชญา  ผนึกทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายดนุพร  เตชะแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่าสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐนนท์  ใจมา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ศิริพาทย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกฤษ  พระสุรินทร์ทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายคุณากร  กล่อมเดช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐพล  มาลา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนพร  ภูษิตวิทย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายธัชธรรม  ลีเขียน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  โพธิจันโทพลัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนัญญา  ไม้แก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศุภัทรศรี  เซี่ยงโหล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปรางทิพย์  ใจเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกนกณัฐ  ไพรวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพีรเดช  น้อยรักษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชลลดา  เดือนสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญาณิศา  จิตแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายศิฆัมพล  ผลอินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวรพงศ์  เพ็ชรพิรุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพงศ์ศลี  พรพิมลโสภณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกันตินันต์  กรีวิโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรัชชานนท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์คงคา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอภิพร  อินทร์กลับ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอานนท์  ทุ่งมาศ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายศุภกฤษณ์  เงินสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรินทร  ภักดีไทย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชาย้อาทิตย์  อ้อนทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนันท์  ศรีสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสมภพ  รักท้วม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายฐานวีร์  อภิโรจน์จิรภากุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฐารัตน์  ลักษณโสภณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายคฑาเทพ  เปียวนิช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมปัญญา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพีรัชชัย  เจริญพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเกวลิน  อำภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวีรวัชร์  อิ่มสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิมลชยา  แจ่มโชว์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีประสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายชยาทิต  ศุกรโยธิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เดชศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุธาสินี  เฮงมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐดนัย  ดุลยไชย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายฑิตยณัฐฏ์  นิลแสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวิศรุต  ทองงาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอริสรา  ปานล้ำเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์สมบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกร  กรีวิโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนิจตยลักษณ์  กลิ่นประทุม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายมนวรรธน์  สาครสง่าศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกมลชนก  แช่มมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายภวัต  แช่มใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายสัณหณัสม์  อิ่มอำไภย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายโสมนัส  คงสมบัติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยรักษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายอภิวัฒน์  การโกศล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จันทร์เรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายศุภกิตติ์  สุภี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนพวรรณ  ผมน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายคณพศ  แพรกจินดา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินศรีชื่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศิวกร  ทองคำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกันตพัฒน์  ชมบุญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐพงษ์  ใหญ่กว่าวงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ประมงทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายบรรณสิทธิ์  ทับเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชญา  ฤาชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพัชตะ  ปิยวินิจฉัยกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธนภัทร  ภัทรเวโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวันใส  ยนตรกิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายชณัฐชัย  ทำลา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอริสรา  กมลจินดา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรัตติกาล  กิจเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชาญยะนนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุวัฒน์สวัสดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอวิกา  อ่อนอินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวิมลศิริ  เจริญสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภรภัทร  รังสิวจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรณัน  ปานดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธนัชญา  ติ่งต้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภิญญพัชร์  ทองสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวรดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงแพรวา  ฮวบอ่วม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาตแฟง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชนาภา  แซ่โซว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพสธร  ม่วงใจเพชร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายคณิศร  ตฤณรัชตเมธี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายพิพิธธน  จันทัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงตรีนภา  วิริยะกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมสังวาลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมณีมงคล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติ์นภัส  วงษ์นารี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจิดาภา  เสียงไพเราะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายศุกลวัฒน์  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายอภิลักษณ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวิริทธิ์พล  กำแพงเศรษฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงญดาวรรณ  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุุภาพร  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายวุฒิภัทร  ปิ่นแสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอัศม์เดช  น่วมนวล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายเกียรติคุณ  ขอสูงเนิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนกฤต  วิงวร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอรอนงค์  เเสงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงัณัฐพัชร์  เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพัชรพล  เสวกวัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายชยานันต์  เรืองเทพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายหฤษฏ์  นิลวิลาศ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายฐิติวัฒน์  เเสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายธนพล  ออมใช้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนภูมิ  ไพเเก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญจน์ธิญาญ์  อรุณเวทย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชนมน  สังขพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธนภรณ์  อภิรัตน์วัฒนกิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายอิทธิพล  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิชญา  ข้อแจ็ด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายศุภวิชญ์  ศุภเลิศมงคลชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงภัทรศรี  นาคเกตุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงประภาวดี  จันทร์ทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธนวัฒน์  ขาวงาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายจิรภัทร  อ้นแจ่ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายสุระชัช  สุนทรรุจิพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายอนุวัฒน์  วรรณศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธนวรรณ  เกิดจินดา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงชญานุช  ปลาสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายธรรมธัช  เหมวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายพัฒนากร  เพชรสินธพชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายศุภชัย  ผลมีศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภารดี  แสงสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนภาพัฒน์  ท่วงที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงดวงฤทัย  รอดสิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุทธิพงษ์  พันแสนซา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนวพล  ฆ้องประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธันวา  ศิริรัตนวุฒิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูผา  หอมทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเตชินี  แจ่มสว่างสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชยาภา  สมอารมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ศรีงามผ่อง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปิยะพงษ์  ภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรินรดา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมีฃ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์สอาด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธนสรณ์  ปานมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนภัทร  สถานสถิตย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงไอรินลดา  ไพศาลดวงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายิกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภัทรพล  ม่วงไทย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนภัทร  คำผ่อง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญชนก  คนป้อม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงไอลดา  ตำลึงทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศิลาดล  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนนท์ณัชชา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสิริกรานต์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวิชชากร  นวลมังสอ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณิศา  สินทะเกิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศรัยพงศ์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีราทัต  เฮงที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ้ไน้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฎฐิยา  ขอดรัมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุภาวิตา  นามเหลา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายจิณณธรรม  ชนะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภิราญา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศจี  ดาราเย็น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปิยภัทร  จันทร์เมฆา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธฤษณุ  ภัทรดำรงศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพชรวรรณ  เซ็งศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเกียรตินันท์  คำลือ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงหทัยชนก  แสวงสารศานติ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงทิพวรรณ  สันศุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองมาก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  พรรณอาราม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาไชยวงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปานสุวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งอรณสันติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงริญญาภัทร์  วัฒนะนิธิเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายจารุกิตติ์  รัตนกุลปกรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสุเมธ  แก้วจงกูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงลลิตา  ดีพรม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรินทร  กองลี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสมิญตา  เกตุเรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายหิรัณย์  จันทร์โต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกุลดา  รวมสันเทียะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงโศภชา  พลชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัญญาณี  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสุจิต  เนียมทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณภัทร  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอัคคเดช  ชาญณรงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศุภกร  นิลโนรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายต้นกล้า  สกุลวัฒนะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลัดกรูด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงฐิตินันท์  พิมพ์พัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีมงคล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายทินภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพรพิพัฒต์  พลอยบ้านแพ้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกิตติทัต  วิมลเจริญสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณภัทร  เชื่อมสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิรภพ  บุญเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอภิสรา  เขียนศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอนัญญา  สำเภานนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปัญญาวัฒน์  จักกภูมิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวัฒนนุกูล  พุ่มสลิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรัชน์พล  โนนตาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐภัทร  เสือเหลือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวริศรา  ตงมั่นคง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  คงนอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายคมสันต์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุธาสิณี  มาโต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสุทธิภัทร  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกาเล็ก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศาลิคุปต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศุภกฤต  แซ่กอ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายทัชชกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงทอฝัน  บูรณะไพบูลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชนชนก  ชื่นใจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนาริกานต์  สุขีชีพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนฉัตร  โรจน์หทัยกานต์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอรปรียา  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงลลิตา  วงอิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายทัตเทพ  ประสิทธิเวช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปวริศา  เครือวัลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปภาวิน  ตงมั่นคง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสิรวิปญ์  จั่นถลา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสิรภัทร  มูลตีปฐม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์เขียว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุธีกานต์  ใจดีเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธชาทัต  กนกพรพัทธ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่เกิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิรัชญา  ดิษฐบุตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวรธันย์  ปราศัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายคุณากร  โถบำรุง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชาร์วิน  ทาสุ่ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องเเสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษื โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอัญชสา  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณปภัช  พัฒนภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์อาษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชยารักษ์  นิติไชยณรงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธราภัทร  โฆษิตธนาธร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอชิราทัต  พรรณเกษร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเมธี  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฐิติวรดา  พูลสุขโข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเกรียงไกร  เหมทานนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอดิศร  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  หินนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสวรส  มูลศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนันทรัตน์  เมืองสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสิริมาศ  ตุ้มเพ็ชร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนภัทร  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนวัต  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณฐกร  หุตะโชค โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภชัย  ชีเอี่ยม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพัชรสรณ์  เก่งทางดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเตชินท์  แซ่แต้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธารา  โตปะคำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงทิพย์ภากร  เฮงเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจักรภัทร  ภัทรเวโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปภัชญา  เตชะเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวริทยา  สัปจาตุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายนรินทร  คำประไพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงลฎาภา  โสมภีร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชลพินธุ์  วจีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณฐภัทร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายชนม์  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายนพดล  เฉลิมวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายนวพล  ล้อทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายชวัลวิทย์  หาญธีราศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายนฤพนธิ์  อิ่มคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายชัชพล  รุ่งมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐวร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงศรีกุลณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายกิตติ์ณัฐ  โตพานิชสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายจักริน  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายศุภกฤต  เลิศมงคลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายชนะพล  พลับพรึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์เจริญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายปกป้อง  ทองชิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะการัมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภิรามณ  แผ่อารยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฐานิดา  แจ้งสวะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสิทธิพล  ฉิมบุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐพร  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายคุณากร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสิริกัญญวี  เล็กมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มรรคเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธัชชัย  สุขประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิชชาภา  วิถีคลองคืน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพลวรรธน์  จากผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนัทธมน  แสงไข่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธีมา  กี่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปุณยวีร์  ออประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภิรัญญา  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรชิตา  กองวารี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาตาเดิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภคพร  ชูพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปริชญา  หงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภาคิน  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสาริศา  พันธ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอัศวิน  สุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัชชนม์  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนิศรา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงทิพธิดา  อรุณโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจิรภัทร  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายกิตติกานต์  สุขเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายธราเทพ  กิจรุ่งรัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณมน  ธนธรรมสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชสกุลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายสนธยา  บุรินรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายธนกฤต  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงวธัญญา  ม่วงกลิ่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงสิริจันทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณัฐจีตา  เนียมสูงเนิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงวรกานต์  สุขีภาพ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงจันท์จิรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงพีรยา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายณัฏฐพล  วิสีปัตน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายธัญนที  จันทร์คำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเบญจพร  โพธิสาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพิยดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงภนาขวัญ  สุนทรวิภาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายเรืองศักดิ์  นกลอย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายจิรายุ  ติดใจดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายอำพัน  กลาบบัวเหลือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายก้องภพ  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายนิธิกันต์  แซ่เล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฐนนท์  คำสะท้อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุกมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองขยัน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  นามมะเริง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสุนิษา  คำใส โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุภาสินี  รสหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองบ่อ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกุลสตรี  พจนาภรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายบริพัตร  อิ่นคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพิมล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพาทินธิดา  ไกรกลาง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงช่อลัดดา  อาจกล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชนันธร  น้อยไธสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติบุตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนิติภรณ์  ชูชาติ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงเพชรลดา  กฐินหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังขพิทักษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงนฤมล  พันนาพบ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายนราวิชญ์  ชื่นตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกุสุมา  ศศิธร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพีรยา  กีรติยุทธ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายอัศวิน  เลิศธนวงศ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงธีราทร  หงษ์โสภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงประภาศิริ  อินธิจักร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอภินันท์  วันยะโต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฏฐกรณ์  โทธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสุทธิเกียรติ  สาสุข โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอภิชญา  แป้นรักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอ้อมฤทัย  พันธนาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุริโย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนวรโชติ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวุฒิตา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวันวิสา  นันตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนะไพศาล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอมรรัตน์  แท่นทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงแพรวา  สินธุไพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปรารถนา  ศิลปสมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกชกร  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอนุวัต  ศรีโพลา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงศุภิสรา  โลกธาตุ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวริสา  แท่นนิล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงประพัฒสณี  อยู่อ่อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงทักศิกา  พิมหนู โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุชัญญา  สง่างาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศศิธร  วรวนิชย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพรกนก  อยู่เอี่ยม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพัทธดนย์  จำปาทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมนฤดี  ตะนาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพัชราวลัย  สรแสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศิรสิชญ์  หลงเคน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายบุษรากรณ์  ไผ่แก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายจรูญโรจน์  คำนาดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายคณาธิป  แก้วมาตย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธนิดา  ขวัญจ่า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงเยาวรัตน์  จีนโสภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายวชิรวิทย์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธณัท  ทองเต็ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พวงมาลา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภัทรธิดา  แถมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปาริตา  งามทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชนัตสิรี  สีหานาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิชญธิดา  กาศเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐกุล  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอภิญญา  กุระอิ่ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศุทธวีร์  บูชากุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภกฤต  บูชากุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพีรพัฒน์  ร่มรื่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธีระชัย  ไปนั่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปาริชาติ  อันนุช โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธัญพร  นุสันรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภาพร  ดวงคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปนัสยา  สายบุตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงฐิติญาดา  โพชะกะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงฐาจิรารัตน์  วัดน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชนิรัตน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงญารินดา  คุ้มคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัชชา  วัฒน์เวียงคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีภูมิ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอัจฉริยา  สอนสืบ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายชินวุฒ  โตรื่น โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายธนกฤต  ใจดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายจิรบดี  เมืองคำ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายอนุภัทร  ผลอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายอรรตพร  เจริญผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงฐิติยาพร  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงวรินทร  ฉลาดรอบ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เกิดท้วม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุดนะไตร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายนิธิโชติ  ดวงประทุม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตั้งเจริญงามวงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปาณอุษา  รตะวาณิช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงชิวิตา  เข็มศรี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายชยพัทธ์  มะโน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายฑีฆวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายบดินทร์ธรรม์  โครตรุชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีธนาชัยวงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกวินตา  มิตรพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกัญญาภัค  รอดดารา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วอินทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จารุพงศ์สิริ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงณภัค  วัชรเกษมธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายนิติภูมิ  ศรีโปฎก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายกฤติณ  กุดวงแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายณัฐวรรธน์  หลุยเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายวรธน  เลิศคชลักษณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายรัฐธนนท์  วัฒนสุขศิริวรุณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงปัญจรัตน์  บุญลือพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายณฐกร  ปานสมุทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายชยพล  สินสังข์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโตร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชลิตา  พวงพี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธนพร  อินผา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แสวงสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมขันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายปฐมพงษ์  ภู่เทียน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายยุทธภูมิ  โหมดตั๋ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฤษดา  เหมือนงาม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายฐิติพงษ์  ศิลปศร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสิริวัฒน์  ชินเกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงคีตภัทร  ลิมปนนาคทอง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวัทธิกร  เดชมาก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายรุจิภาส  สุระถา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธณัณชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาครพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปทิตตา  อินสิงห์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายฐาปกรณ์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กิติธนานิโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายอภิญญวัฒน์  ศรีรัตนวุฑฒิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ้งเจริญสุข โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายกร  ลิขิตอำนวยชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปรียาณัฐ  พัฒนชยนันท์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงดุษฎี  มนีน้อย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายปวิตร  เจริญอุปถัมภ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงจิรฐา  บุตรรักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายพรวรรธน์  ชะอุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายเจิ้งฉี  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายสรวิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชนิสรา  สวรรค์พรเพ็ญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอาชาณน  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกฤติน  แซ่ลี้ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีกิจเสรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงธัชจุฑา  ชะอุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงวริศรา  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณปภัช  วิวิธพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุภิรตา  เวียงอินทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรวินท์  พานธุวงค์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงภัทธีรา  ธีรศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายวรพล  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์ โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงภัทรนันท์  พีระธำรงค์กุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงจรัสรวี  รสสุนทร โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพัชรธร  ตันวัชรปาณี โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณฐวัฒน์  วัฒนศิริชัยกุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายริโกเบอร์โต  อภินันท์จารุพงศ์ วาซคัส โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพีรดนย์  อัศวสว่างวงศ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภาวัต  ลีลฐิติวงศ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพรธีรา  พรมณีย์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายจรัณ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายปวิชญ  กุลมงกฎ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม