รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรณัฐ  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายปัณณธร  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกลศกร  ชุ่มอุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวชิรธร  กิจส่งแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายสิโรฒม์  ศักดิ์จ้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธรรมรัตน์  เขียววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายวงศพัทธ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายคุณภัทร  สัตยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายสุพศิน  โตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภัทรดนัย  จันลิขิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ฐาปนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกมลพร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชชิศา  ลักคนาศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันประทุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุตรลับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณฐอร  คลองน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงคณิศร  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอริสา  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สักเล็บประดู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรอาภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัชชา  เหลืองจามีกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปวริศา  พูลทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนัชญา  วรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกกร  สุดสนธิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปิยบุตร  สุวรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเมธัส  วงศ์ถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายสรอรรจน์  พฤกษสุภชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนิตา  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรฐา  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชชานาถ  ช้างนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐสรณ์  ทิพย์พยอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุพิชชา  ปลื้มสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิชญาพร  เนียมนรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐชนน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธิติกร  สินทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนภัทร์  แซ่จีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพีรกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายดรัณภพ  ซิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงรมณ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนรมน  แลกปัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอมรรัตน์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภชนก  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฐิติพร  คงอุสาหะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิชญา  อุรัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุณปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนัญญา  เจ๊กสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนะพงษ์พัรธ์  กลั่นสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตตพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจีรนันท์  เลขาณุการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมาธวี  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพชรกษมา  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณรากร  ดารา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณฐวัฒน์  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกนกพล  รุ่งสมัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศศิชา  เอมโอฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชนกนันท์  พราหมณ์รักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพงศกร  แสงเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุพิชญา  นันทิสันติกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสิริกัลยา  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงดาวิกา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประไพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจุฑามณี  ประสงค์สุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  จารุพัชร์ฤทธิไกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกเงินเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนาวดี  สุขแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอภิชยา  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกุลรดา  หัสถาพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวราลี  คงทวี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายเอกนรา  พวงทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณฐมน  สกุลโต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายอาทิวราห์  ศิริธรรม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฤทธิชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยรา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญาภา  ก้าวกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอริยะ  พลายบัว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูมิอนันณ์  เพ็ชรพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายเศรษฐ์วัฒน์  ศรศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธนานิพัทธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศราวุธ  เรืองรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวริทธิ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายชิษณุพงศ์  โอภาศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายปวริศร์  กางศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสือคุ้ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวิชิตา  แก้วนิลกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพิชญ์  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวันวิสา  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายคมศร  นามศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวรธน  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณฐมน  อารีมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเดชพนธ์  นิ่มเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปวริศ  ทองยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิชาดา  สีสด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปฐวี  กระต่ายทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธนพร  โตเงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสุขภฤกษ์  สิทธิรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิชญาภา  สีอ่อนรอด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอมลรดา  บุตโรทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนิตา  จันธิวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนวพรรษ  อาญาเมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศรินทิพย์  ทิมมณี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวชิรวิทย์  วรรณะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายคณัชญ์  สิทธิรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเดชาพล  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  สุดสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกฤษณะ  ชุ่มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายราชวัติ  ชื่นสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัชพล  รัตนภิรมย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภารดา  น้อยปานะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวีรวัฒน์  ใจตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤตภาส  แสงคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกมลสร  ชุ่มสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายวรินทร  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิรภพ  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอัษฎางค์  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ตุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภากร  ปานคล้ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศิริรัตน์  สินทอง โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายภัทรพล  น้อยมณี โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปุณณาสา  กัลปะ โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธนารีย์  อัดชุมพรมราช โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอรนรินทร์  คู่แจกัน โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายธีรภัทร  มณีแจ่มใส โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิรินิภา  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม