รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรณัฐ  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายปัณณธร  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกลศกร  ชุ่มอุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวชิรธร  กิจส่งแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายสิโรฒม์  ศักดิ์จ้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธรรมรัตน์  เขียววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายวงศพัทธ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายคุณภัทร  สัตยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายสุพศิน  โตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภัทรดนัย  จันลิขิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ฐาปนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกมลพร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชชิศา  ลักคนาศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันประทุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุตรลับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณฐอร  คลองน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงคณิศร  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอริสา  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สักเล็บประดู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรอาภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัชชา  เหลืองจามีกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปวริศา  พูลทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนัชญา  วรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกกร  สุดสนธิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปิยบุตร  สุวรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเมธัส  วงศ์ถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายสรอรรจน์  พฤกษสุภชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนิตา  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรฐา  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชชานาถ  ช้างนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐสรณ์  ทิพย์พยอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุพิชชา  ปลื้มสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิชญาพร  เนียมนรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายศิรวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเชษฐา  ช้างนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนพดล  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปารมี  โตเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนวรรณ  แข็งบุญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรชฏา  มากะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชุติญากาญจน์  แฟงมูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงลลิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐานิตา  อู่รักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชลกร  ลิมรุ่งเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายมณัสการ  เริ่มภักตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายญาโณทัย  ดรุณศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชชานนท์  สรเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายวรากร  กิติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายกฤษดา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภานุเดช  วงษ์วรุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกนกพร  ลีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกิตติธัช  ติยะพรัญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัชภวัต  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวรวัฒน์  ฤกษ์วีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนัธทวัฒน์  อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนัฐเดชน์  จงแพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐชนน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธิติกร  สินทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนภัทร์  แซ่จีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพีรกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายดรัณภพ  ซิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรมณ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนรมน  แลกปัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอมรรัตน์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภชนก  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฐิติพร  คงอุสาหะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิชญา  อุรัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุณปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนัญญา  เจ๊กสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนะพงษ์พัรธ์  กลั่นสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตตพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจีรนันท์  เลขาณุการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมาธวี  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพชรกษมา  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณรากร  ดารา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณฐวัฒน์  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศาสนันทน์  รชตะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศรัณยพงศ์  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญกรุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชญานิน  ภมร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุคนทิพย์  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงหทัยชนก  เกตุทัต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกันตพัฒน์  พนิตวงศ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤชธน  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนนันท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสราลี  วัลย์ศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนาภา  พวงเปีย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธิติมา  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวัณณิตา  กลื่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณิรัฐฐา  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอมราพร  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรุณกมล  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกฤติมา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายศิวัช  หิรัญสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชลนิธิ  ลำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรชฏ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพราว  รอดพิศดาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพิ่มอักษร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวราลี  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชุลีกร  ศรีพุก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐวีร์  ลิ้มสัจจาพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายคุณากร  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนานนันต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกฤตเมธ  ศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปรมะ  สายศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพรหมพิริยะ  เล็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอคิน  รังสิยานันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฏฐพล  คล้ายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสิงหา  สืบสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนภัทร  วุฒิทศพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสวัสดิ์พงศ์  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกสินธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชวณัฐ  ภูอุทา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกชพร  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสิรินชนกม์  แหลมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนกนันท์  ผุลละศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิรัชญา  ดำสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงลักษณพร  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชานันท์  ประยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนัทธพงศ์  ทัศน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงริณรฎา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธีรภัทธ์  ไทรพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิชาดา  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พัฒจันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปรัชญา  บัวสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนัฏฐา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภกร  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุประวีณ์  โรจนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอัษญาดา  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกฤติน  ศุทธิกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปณิธิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไวยบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพัทธดนย์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพัสกร  แดงหวาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรสุขบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงดวงธิดา  กล่อมรักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอภิชิต  เงินคงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุษบก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิทวัส  พุ่มพยุง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอุกฤษฏ์  ทาทม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธีรดนย์  โชติชาลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกนกพล  รุ่งสมัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศศิชา  เอมโอฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชนกนันท์  พราหมณ์รักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายพงศกร  แสงเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุพิชญา  นันทิสันติกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสิริกัลยา  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงดาวิกา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประไพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจุฑามณี  ประสงค์สุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  จารุพัชร์ฤทธิไกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกเงินเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธนาวดี  สุขแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภิชยา  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกุลรดา  หัสถาพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวราลี  คงทวี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายเอกนรา  พวงทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณฐมน  สกุลโต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายอาทิวราห์  ศิริธรรม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฤทธิชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยรา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิชญาภา  ก้าวกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายอริยะ  พลายบัว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายภูมิอนันณ์  เพ็ชรพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายเศรษฐ์วัฒน์  ศรศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธนานิพัทธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายศราวุธ  เรืองรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายวริทธิ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายชิษณุพงศ์  โอภาศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายปวริศร์  กางศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสือคุ้ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวรรณนารี  แก้วงาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายคามิน  ชมภูทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธนสร  มาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกรรณกา  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายวีรพล  ร่วมรัก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พริ้งเพราะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงลลณา  ชุติชูเดช โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายภานุศักดิ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายนำชัย  คลองน้อย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกาญจนา  รักษาวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเปมิกา  ปุณสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรณ์กูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนิมิตรา  เกตูสาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายภัคพงศ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายธนสาร  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอาวิกา  ขุนสาคร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงทัชชกร  จรัสเวคิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายทีฆชีวิน  เต่ามี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายธนพัฒน์  คุณช่างทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายวสุรัตน์  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่ายทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวิชิตา  แก้วนิลกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพิชญ์  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวันวิสา  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายคมศร  นามศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวรธน  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณฐมน  อารีมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเดชพนธ์  นิ่มเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปวริศ  ทองยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิชาดา  สีสด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปฐวี  กระต่ายทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธนพร  โตเงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสุขภฤกษ์  สิทธิรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญาภา  สีอ่อนรอด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอมลรดา  บุตโรทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนิตา  จันธิวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวงศ์วรรธน์  อาญาเมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศรินทิพย์  ทิมมณี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวชิรวิทย์  วรรณะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายคณัชญ์  สิทธิรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเดชาพล  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  สุดสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกฤษณะ  ชุ่มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายราชวัติ  ชื่นสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัชพล  รัตนภิรมย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภารดา  น้อยปานะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวีรวัฒน์  ใจตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวรรณฤดี  ลีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  รัตนสาคร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกนิษฐา  วิบูลย์นัติพงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปริตต์  สระแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณัชพล  มนูญโย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจันทนิภา  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกมลพร  เหมหัน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนาภรณ์  กันทัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจิรายุ  หมื่นอินทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จารุจิตร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวลีรัตน์  จันทร์ประมูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนนธวัฒน์  ไตรรัตนจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปราเมศ  มากเลาะเลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศรัทธเนต  สิทธิอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวีรชัย  ธุระกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอภิวัฒน์  สุทธิผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธนธรรมกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุธนยา  วงษ์สาโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนันทวัน  แสงอุทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปวรวรรณ  สุดใจชื้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชนารดี  แก้วประไพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนวรัตน์  บุญมา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธิติมา  อยู่เทศะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฉัตรชนก  เทพโยธี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปานประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนพดล  โต๊ะแอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวิสุทธิ์  สุทธิภาพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชลิต  เพียปลัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชวัลกร  ส่งเสริม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนภาวรรณ  สะตะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุวรรณา  จุนเจิม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชรัญญา  จันทร์กา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภรณ์นิภา  กาวงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปวรรัตน์  ราษฎร์อาศัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอนัญญา  อาทยะกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกฤตภาส  แสงคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกมลสร  ชุ่มสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายปวีณวัช  สีดอกบวบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายถิรวิทย์  พรมศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายวรินทร  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสิรภพ  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอัษฎางค์  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ตุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศุภากร  ปานคล้ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปวิตร  จันทร์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนธรณ์  สามงามยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงจิตภินันท์  เศรษฐบรมศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐกุล  เจริญกิมซือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตูวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศิริรัตน์  สินทอง โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายภัทรพล  น้อยมณี โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปุณณาสา  กัลปะ โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงธนารีย์  อัดชุมพรมราช โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงอรนรินทร์  คู่แจกัน โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายธีรภัทร  มณีแจ่มใส โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิรินิภา  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านเขตเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม