รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุปรีดา  โตมณฑา โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลยานันท์  บางกกระเทศ โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นชัย โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเจนจิราพร  มูลมาตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิราวรรณ  แก่นอ่อน โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายแผ่นดิน  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญมุ่ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบุตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพีรพล  ปันทา โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกุมภรินทร์  ชมชื่นฟุ้ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภูมิพิภัทร  คำมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐานิดา  เรืองโรจน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสลิษา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรุ้งรดา  ฉัตรทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนิชาภรณ์  สว่างแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รำกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  รื่นภิรมย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเตวิช  ยิ้มกัลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอลงกรณ์  พรมจ้อย โรงเรียนวัดบัวโรย 1 ป.5 คณิตประถม
25 นายอำนาจ  พลีน้อย โรงเรียนวัดบัวโรย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายทศพร  กินรอน โรงเรียนวัดบัวโรย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายสิทธิโชค  บริสุทธิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจีรพัฒน์  นวลงาม โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเมธิตา  สาระมู โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายวรโชติ  จันทร์ขวาง โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายศตวรรษ  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเถื่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายนัฐพล  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพงศกร  สมมิตร โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายยุทธเนตร  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสันติ  หัสเสม โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวันทนา  คณารักษ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศิริวรรณ  พลน้อย โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงทิพธิดา  ชาสงวน โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอารยา  แซ่จึง โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายระพีพัฒน์  ทัพพลี โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจันทราภรณ์  สัตนาโค โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชลดา  ภูน้ำขาว โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุภาวดี  สอนบุญทอง โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกัญจน์  ทิพยะณี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายญาณพัฒน์  ปุยละเทิม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวรกันต์  ดุลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชิดชนก  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธนวันต์  พิมใจ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทสร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธันยพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่มา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสรัลพร  อนงนวล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนรินทร์ธารา  เล็ดลอด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชลดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วนะ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐปภัส  ยันต์รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอริสรารัศมิ์  เริงนิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณิชาภา  แปลสนม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนกร  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษาธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพชรณัฐ  มั่นประพันธ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสะอาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพิชญะ  บุญมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอะชีตะ  สุขช่วย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายชยกร  คำพีระ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายวรเมธ  ยะแสง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายตฤณ  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเบญจมาศ  คงวัฒนะ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสุจินต์  หวัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณภัทร  เรียนแจ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภิสรา  ยอดขาว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวลัยมาศ  คำพึ่ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศิริกัญญาวรรณ  แย้มผกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โคดจันท์ทัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนพล  พวงแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนันทกร  กลิ่นรัก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายสมาวัฒร  บุปผาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายณฐพงษ์  รุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญกิจภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วสิมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายแฮร์รี่ ราลฟ  ฟูลเลอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลิศจริยพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายชยุตพงษ์  จงสกุลธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพัสกร  หงษ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายหรรษวัตร  แก้วกำเนิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณภาภัช  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธาดากร  ปิยภาตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปภังกร  สุขสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงไอริสา  สดเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายพชรพล  ไพจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายก้องเกียรติ  โกศลกิจจาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  พรอนันต์เลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฏฐชัย  ธนเศรษฐ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรชาวดี  ศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศิว์ศิร์  ธนวรรฆ์สิปาง ทวีรชตอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงรวงข้าว  จักรชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายฐานิติณณ์  อมาตย์กุลไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปภากร  ทองสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายศหัศ  นิลวัชรารัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายธนกร  หลีน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุธิตา  ลิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกุลธาดา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายชนะพุทธ  อุปทะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศรัญญ์กานต์  ทรัพย์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เหล่าปรีชาชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 นายบรูซ ศรัณย์  ไอด์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสาริศา  เลาหะจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวศศิกานต์  นามอักษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายฐิตชัยยง  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณปภา  หอมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงเจสสิก้า  อารียามอส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพีระพงษ์  ยามา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธีรชัย  อินทวรันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวนัฏนาลิน  สุขเกิดผลเขษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวรสรินทร์  ทิพย์ประเสริฐสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงแทมมี่  คูเปอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายนราปกร  ตมเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภาณุพงศ์  มีบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายภูวนัตต์  ใจมีสุขทุกเพลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรรณวดี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปุณยวีร์  พันธุ์แพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงมัทสิการ  สุนทรวารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชลันธร  ดวงแสนพุฒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนภัทร  รสสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียบคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอาชวิน  บุญประโลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภัทรนนท์  แก้วปลั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูมิสมุทร  เอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชนิตา  เจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปวริศ  ดวนใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชาลิสา  กมลรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอรรัมภา  ศุภคติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงดลรัตญา  บุตรสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสริดา  โยธาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเจษฏ์ดนัย  จำปาเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงไอริสา  พัทรบูรณ์พิภพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศิวกร  ดำเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิชญาพร  สุขจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปริญวรรธน์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายลัญจกร  มหาวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชุติเทพ  ไกรสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอภิรดา  รากเงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบุณยาพร  สาทช้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรทิพา  อ้วนแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม