รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุปรีดา  โตมณฑา โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลยานันท์  บางกกระเทศ โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นชัย โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเจนจิราพร  มูลมาตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิราวรรณ  แก่นอ่อน โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายแผ่นดิน  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญมุ่ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบุตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพีรพล  ปันทา โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกุมภรินทร์  ชมชื่นฟุ้ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายเมธาสิทธ์  ศรีดัดเค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สีหะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายคณินท์  โยชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงยุพาพร  นิ่มปาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเกศชนก  บุญตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวชิรญาณ์  วงค์บุตรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงทิพยอาภา  งามนิธิจินดา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เงาเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐชนน  รักวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิระนันท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธันวา  ไชโย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจันทิมา  ยามา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปานเนตร  อิทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐวดี  อัครนิธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชนะภัทร์  ทูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอณัดดา  เขตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศกร  นครราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภูวณัฏฐ์  บัวดอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายภัทรดนัย  เสียงมงคลการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญญารัศมิ์  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงขวัญชนก  มิตรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนิสาชล  มูลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุชีวา  พันธ์โพคา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอัญมณี  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิลพัฒน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนิชาดา  ภาคเดียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรวิสัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพณิดา  เติมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสิริกานต์  ลาดำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกฤติมา  ใจชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวลัยกร  สมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญพร  อุ่นประเดิม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนาพร  ขลังวิชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนริสรา  แก้วสนธิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนันทิชา  ชุมพุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  สาทะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวัชรากร  แพงรูป โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายบวรวิทย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายรุ่งวิกรัย  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอรุชา  สุขประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเบญญาภา  แจ้งแสงฟ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพัชรกันย์  พิทักษ์ณรงค์พร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงทิพปภา  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภูวดล  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชิณวุฒิ   บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวศิน  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤษฎา  เนื่องมัดฉา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนา  ฉ่ำเสาวรส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนากร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนากร  โซซอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธัชวิชญ์  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  วิทยสิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพรพิพัฒน์  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนเทพ  แสงนคร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงลักษิกา  แสงล้ำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนพรพรรณ  แซ่ซิม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสุรชัย  ทรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายยสินธร  พึ่งเทศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปิติโชติ  ขาวฟ้อน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายมินฐฎา  ลีนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติพงษ์  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภินธ์นรา  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศพัศ  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศุภวิชญ์  มูลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชพรรณ  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายศุภณัฐ  บุญลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐพร  สินค้างาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสตะพระ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวาสณา  เฉลิมไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกรดนัย  ไชยสรรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสุพจน์  ศรีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายทิวา  เพียงเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปฐพี  โพธิรุกข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกรกช  สุวรรณรัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายคณาธิป  บุตรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภานนท์   ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพุทธิชา  จารุภุมริน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศศินภา  เทพมาลาพันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัชธร  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฌัฏฐนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชีรวาพร  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนรบดี  คงชาวนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูนรินทร์  ภิรมย์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเจียผิง  หลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศิรชัช  ชินชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิดาภา  จินดาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงคุ้มชวัญ  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสหชัย  จันทรทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิงหพีระกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภฬุตม์  หงษ์อารมณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงลลิตา  จิตรกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วคำรอด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกวิสรา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชชาภา  เปี่ยสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวิภาวี  ยืนประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพรเทพ  ปัญจาศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิง่เกษศิรินทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปุณยธร  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศศิลดา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปรมี  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองเย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอภิชาติ  พูนสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรมสำพราน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพิชญา  พุดนาค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุภวิชญ์  ถนอมไสว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชลธิชา  เนืองทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชนาธิป  เชื้อฉลาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนากานต์  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรชานนท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพุทธไทยชาติ  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสิริกัญญา  แจ้งกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูมิพิภัทร  คำมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงฐานิดา  เรืองโรจน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสลิษา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรุ้งรดา  ฉัตรทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสิรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนิชาภรณ์  สว่างแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รำกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  รื่นภิรมย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเตวิช  ยิ้มกัลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคำมูล โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายเปรมบัญชา  นาคเกี้ยว โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอติกานต์  พัดศรี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงทิพปภา  ยนตร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมลฤดี  จันทนา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธีรพล  แสงจินดา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชูเกตุ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปวรรัตน์  มาดเหมาะ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิมพ์งาม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฤทธิ์เดช  รอดทุกข์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลานิสงค์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปรียานุช  ยุงหนู โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวัลภา  พรมทา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวรรณพร  แสงอุไร โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันทกานต์  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กลัดทอง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอลงกรณ์  พรมจ้อย โรงเรียนวัดบัวโรย 1 ป.5 คณิตประถม
275 นายอำนาจ  พลีน้อย โรงเรียนวัดบัวโรย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายทศพร  กินรอน โรงเรียนวัดบัวโรย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรกนก  หมีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันดำ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสรัญธร  ไชยรต โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพศิน  ปักเขมายัง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจารุภา  หมื่นทิ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศุภสิริ  แดนไกวัลแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชลรัมภา  จันทร์ประภากรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุพิชญาภา  กลัดแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายปภังกร  มีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายภัทรพล  บุญโสม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอภิมุข  สง่าวงศ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายชิษณุวัชร  กุลดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายพีรวิชญ์  หมีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายธีรดา  มาชา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อามิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายทีปกร  พูนพานิช โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายศิรวิทย์  พรมลังกา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขอำไพจิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพชรธิดา  เพชรน้ำทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิดาพร  อินอิว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอัญญาณี  อามาตย์มนตรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธีระเดช  ท้าวเพชร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอภิวิชญ์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพรกมล  จิตรประเสริฐ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธนัชญา  หอมรื่น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นจักร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสิทธิโชค  บริสุทธิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายจีรพัฒน์  นวลงาม โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเมธิตา  สาระมู โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายวรโชติ  จันทร์ขวาง โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายศตวรรษ  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเถื่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายนัฐพล  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายพงศกร  สมมิตร โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายยุทธเนตร  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสันติ  หัสเสม โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวันทนา  คณารักษ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศิริวรรณ  พลน้อย โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงทิพธิดา  ชาสงวน โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอารยา  แซ่จึง โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายระพีพัฒน์  ทัพพลี โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจันทราภรณ์  สัตนาโค โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชลดา  ภูน้ำขาว โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุภาวดี  สอนบุญทอง โรงเรียนวัดบางเพรียง 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิติมา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  นามวงษ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มยังดี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุญเมือง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศศิธร  ขำเถื่อน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนันท์นพิน  เรือนทอง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเติมขวัญ  ขำเชย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายพัฒนเดช  ธีระสุนทรไท โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนพัสร  ภูพาดเงิน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิยะดา  สีใส โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายปรวัฒน์  ย่ามเงินทอง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์กลัด โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายปฏิภาณ  ทับทวี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิืศรี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจิรนันท์  วันกิ่ง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวริศา  สิงห์คำพุฒ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปิยธิดา  สัตถาวโห โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอาทิตยา  ชิ้นฟัก โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงญานิศา  สีพล โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภูกฤษ  ใหม่เอี่ยม โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วชื่น โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนากร  รอดสุโข โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายนัทธพงศ์  สาระคิด โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายโภคิน  คะเชนทร์ชาติ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายกันตภณ  พันทองหล่อ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายพงษ์ศดา  ลันวงษา โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายมนัสวิน  แสงประเสริฐพร โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายเทพพนม  นิราพาธ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศศิณา  มูลนาค โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วล้อม โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกิติวรา  บัวภา โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพรชพล  นัยนามาศ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพรรธิตา  วงษ์สาลี โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศิริกานดา  สิทธิจันทร โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเขมิกา  สารพัฒน์ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ทองทรงธรรม โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มใจ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเจษฎา  บุตรดี โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายอัษฎาวุธ  ดาเลาะกองเสล็ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายอชิระ  อังคะรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายราชัน  โนะคุน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายปกรณ์  หวังเอก โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปิยพัทร  นารีจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เที่ยงตรง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสาวิกา  ศรีโอภาส โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงจีรนันท์  ทองใบ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงนัฐธนา  เหมือนอ่อง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงรมิตา  กรมแสง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอรกช  อ่ำกลิ่น โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายสิทธิพร  สิทธิกุล โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายชัยยุทธ  สังขทัศไนย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชัยพล  สิงห์วงศ์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิฐากรณ์  ปางทอง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญูนี  กชฤมลายู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงลีนา  นิมา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงมินตรา  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธีรชัย  หูตาชัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงบุญยาพร  ศรบุญทอง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกัลยา  บุปปผามาลัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกัลยา  บุปผามาลัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุรอยยา  วงษ์แย้ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอนุชา  ภัยขยาด โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสุทธิกานต์  โซโต๊ะ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีพุ่ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวิชญ์พล  ทาณะระ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปรินทร์  ย่อมไธสง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธัญจิรา  อุ่นถาวร โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายญาณพัฒน์  ปุยละเทิม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายวรกันต์  ดุลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงชิดชนก  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายธนวันต์  พิมใจ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทสร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธันยพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่มา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสรัลพร  อนงนวล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนรินทร์ธารา  เล็ดลอด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณทิพรดา  วาดกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่หวัง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนิชานันท์  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายนนทพัทธ์  ลาไม้ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชลดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วนะ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอริสรารัศมิ์  เริงนิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิภาพรรณ  น้อยสง่างาม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิระพัฒน์  ยะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงบุญญพร  ฉิมมากรม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปรวัฒน์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนภัทร  ประไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพัชรพล  กิมเส็งเฮ็ง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายจิราวัฒน์  ลัทธะโล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชลธิชา  วินาโท โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงนภัสนันท์  กิมยงค์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงกิตยา  เข็มช่อ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธนดล  บุญครอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายสุริยาวุธ  พึ่งภพ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณิชาภา  แปลสนม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายหฤษฎ  หมั่นการ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปราชญ์  เกตุอัมพร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลคต โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพรกรัณย์  พรหมมาภิรมย์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัชชา  จิระรัตนชล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเมธาเศรษฐ  เสือเสน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์ญาณ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเหมาะ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรัตนาพร  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุณัฎฐา  กลิ่นรัก โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอันดามัน  กลิ่นมาลัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  กะการดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่วมภักดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัชชา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธนภรณ์  แอบจิหาด โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายมนัสชนนท์  ธรรมมี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศศิประภา  ส่องศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายไชยวัฒน์  ศักดิ์ดา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพิชชา  เขียวใจ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพิชยุตม์  พลทิพย์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเปรมมนัส  พ่อพิลา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิริกัลยา  โฉมฉาย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิไลวรรณ  พิมพล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนาคาร  แซ่ลี้ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายคเชณญ์ภพ  นิยมจันทร์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสพันโต โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนกร  จันทร์งาม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายอัจฉริยาวุฒิ  นามศักดิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงสุชญา  ประทุมศรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงโชติกา  เลิศธรรมกุล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายกันทรากร  เหมือนขาว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชราภา  นาเมือง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กวักหิรัญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมประสงค์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายเฟื่องวิชญ์  ชูภิรมย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายชนกันต์  มนตรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนภูมิ  มะโนสา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขวดใส โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณิชากมล  ไม่หลงชั่ว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายกนก  จันทร์ผล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภาศาสตร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายจุมพล  ปานทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายคณิศร  มงคลแก้ว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขโชติ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามมิสา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพีรณัฐ  หวัง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพชร  แสงบุญมี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมนพร  คงใหม่ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกร  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษาธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายพชรณัฐ  มั่นประพันธ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสะอาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายพิชญะ  บุญมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายอะชีตะ  สุขช่วย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายชยกร  คำพีระ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายวรเมธ  ยะแสง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายตฤณ  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงเบญจมาศ  คงวัฒนะ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายสุจินต์  หวัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายณภัทร  เรียนแจ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศุภิสรา  ยอดขาว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวลัยมาศ  คำพึ่ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศิริกัญญาวรรณ  แย้มผกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โคดจันท์ทัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายสุกฤษฏิ์   บำรุงวัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพีรเดช   พิพิธผลารักษ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนพล  พวงแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนันทกร  กลิ่นรัก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกัลยกร  ประทูลทอด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายริชการ  สมถวิล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายปฏิภาณ  คูณหัวโทน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอธิชา  วันทา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายการัณยภาส  ประโคม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงวษนีกรณ์  เสียงเพราะ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายกัณฐรากร  เมฆี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธัญลภัส  สืบวงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชนแดน  เหมือนบับ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงลภัสกร  แสนศิลา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชนิตสิรี  พลเกลือ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินเจริญชัย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพัชริดา  บุญญามิ่ง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชญาภา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพานรินทร์  เผือกใจเริง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนกฤต  พิศลืม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนราช โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปภังกร  คำตอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวริศรา  ไพศูนย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณิชภัทร  สุรินทร์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธเนศ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ภักดี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายพลิศร์  โคตรเนตร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายปุณณสิน  ศรีคะชา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายรณกร  ฉิมพาลี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายพีรพันธุ์  ปานท่าไข่ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศุภกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีคะชา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณิศรา  แก้วลัดดา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสโรชา  รุจิโมระ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายรธีภัทร์  จงรุ่งเรืองสิน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศาสตรพล  ดงอุเทน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพุฒิธร  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกวิน  แก้วนวน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวริศ  สุวรมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรหมรักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงฐิตารีย์  รายะรัตนกาญจน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยทอง โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงดาญาดา  วงศ์ภู่ดี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพรเดช  ป้องแก้ว โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายสมาวัฒร  บุปผาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายณฐพงษ์  รุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญกิจภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วสิมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายแฮร์รี่ ราลฟ  ฟูลเลอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลิศจริยพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายชยุตพงษ์  จงสกุลธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายพัสกร  หงษ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายหรรษวัตร  แก้วกำเนิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณภาภัช  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายธาดากร  ปิยภาตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายปภังกร  สุขสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงไอริสา  สดเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายพชรพล  ไพจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายก้องเกียรติ  โกศลกิจจาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  พรอนันต์เลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายณัฏฐชัย  ธนเศรษฐ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงรชาวดี  ศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงศิว์ศิร์  ธนวรรฆ์สิปาง ทวีรชตอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงรวงข้าว  จักรชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายฐานิติณณ์  อมาตย์กุลไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายปภากร  ทองสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายศหัศ  นิลวัชรารัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายธนกร  หลีน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสุธิตา  ลิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกุลธาดา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายชนะพุทธ  อุปทะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายพันธวัสส์  สิทธิ์ประกรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธาวิน  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนันท์นภัส  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายพชรพล  เผดียงครบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายชนาธิป  อัมพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายวงศธร  เจริญถกลศีล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพชรพล  เพชรพลอยพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายธนยุทธ  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กชายพีรวิชญ์  รอดแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สร้อยสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์  กันทะเตียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายพลายุทธ  บุญอุดมกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงศรัญญ์กานต์  ทรัพย์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เหล่าปรีชาชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 นายบรูซ ศรัณย์  ไอด์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสาริศา  เลาหะจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวศศิกานต์  นามอักษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายฐิตชัยยง  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณปภา  หอมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงเจสสิก้า  อารียามอส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพีระพงษ์  ยามา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธีรชัย  อินทวรันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวนัฏนาลิน  สุขเกิดผลเขษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวรสรินทร์  ทิพย์ประเสริฐสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงแทมมี่  คูเปอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายนราปกร  ตมเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายภาณุพงศ์  มีบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายภูวนัตต์  ใจมีสุขทุกเพลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงพรรณวดี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายปุณยวีร์  พันธุ์แพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงมัทสิการ  สุนทรวารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชลันธร  ดวงแสนพุฒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนภัทร  รสสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียบคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอาชวิน  บุญประโลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายภัทรนนท์  แก้วปลั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภูมิสมุทร  เอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชนิตา  เจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายปวริศ  ดวนใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงชาลิสา  กมลรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอรรัมภา  ศุภคติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงดลรัตญา  บุตรสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสริดา  โยธาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเจษฏ์ดนัย  จำปาเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงไอริสา  พัทรบูรณ์พิภพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายศิวกร  ดำเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิชญาพร  สุขจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปริญวรรธน์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายลัญจกร  มหาวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายชุติเทพ  ไกรสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศักดิ์ศิริธนากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒนสกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาสกิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายนนท์ปพัฒน์  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนวรัตน์  โชติสวัสดิ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภูวศิลป์  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปราณชญา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนพสรณ์  ไทยเสรีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวริศนันท์  วรนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงโมนิก้า หงส์  อีโวเนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสิรินทรา  ขาวสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเมษญา  แสงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิชญ์ชามา  แสงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเซนติณณ์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายรชภรรค  สุรัจศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพีรพงศ์  นฤภัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเพียรเพียงพอ  โพยมรัตนสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพุฒิเมธ  ปุณโณทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอนันตญา  อนันตรุจกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงศุภรดา  โอภาสวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัจยา  อินไชยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกวินธิดา  อุตตะรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงโชติกา  ทิพนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัสศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายรัชพล  เนียมกลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายวรเศรษฐ์  วรกิตติเกษมกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงมาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ธาตรีอดิเรก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจนบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนพัชนันต์  แซ่ลี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภภรกัญ  จำเริญรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพีรภัทร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญไกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอภิรดา  รากเงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงบุณยาพร  สาทช้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรทิพา  อ้วนแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม