รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนวรัตน์  จิรภัทรรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังในธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤติยา  พิมราช โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสกุณา  อรุณชัยรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพาราธิป  นรินทรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทัตพิชา  ต๊ะวิกา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติ์กำจร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนวรรณ  มงคลเจริญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทะฟู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเขมิกา  เขมพฤทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายตะวัน  ไข่สีทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายรฐนนท์  สมใจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนรินธร  จินดาอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทรภา  ช่วยเจริญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกมลชนก  ยอดสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิรัชพร  ดีพา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนิชาภา  จานเขื่อง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุณิสา  มีพรหมองค์ดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปริญญา  ด่านดอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิชญธิดา  รักขุมแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวิชญ์  วิโนทัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฉัตรพิรยา  สวนสระน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณรงเดช  อากาศโสภา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนันทรัตน์  ต้นชารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอารยา  แอเขี่ยม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัณธิรา  ปิ่นหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายแทนธรรม  สถานอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทัยกรณ์  กันเกิด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิชญานินทร์  ช้างใจกล้า โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายสุกลวัชร  เฉิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงดารารัตน์  สาสะชิต โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงญาณิดา  บัวหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสรีวัลย์  จูมเกตุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณศร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปฐพี  สีนวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกฤษณพล  ทิพย์มณีมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอโนมา  วิเศษกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวิชญาพร  อรัณยกานนท์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญญณัฐ  มั่นคง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภรวิภา  สถานดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพรรทิพภา  เผ่ากัณหา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนันธิดา  ไม่หวั่น โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนากร  คงรอด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิรวัฒน์  ผู้น้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกมล  ไกรงู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกฤตเมธ  ภมร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนันทพัทธ์  วินิชเฟื่องฟู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรรณวดี  ถาวรชีพ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญานันท์  เพชรศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นเชื่อม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนา  ยอดคำลือ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายศิลากร  เจริญสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ราชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกชกร  ทาอิ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรสิกา  ปานธูป โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกิตติธัช  เพียนอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ภวพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุภกิตต์  อัคโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชฎาณิศ  แก้วกันเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปุณิกา  วันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงลดามณี  สาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสรวิชญ์  มีสง่า โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกมลชนก  กีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภานุพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปริชญา  เถิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุฐิตา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอินทิรา  เหล็กแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภูมิภัทร  แพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐพิมล  พันธ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธีรพัฒน์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพาทินธิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมนัญชยา  ภักดีรัตนมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสิธยา  ทิพยกิตติ์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูตะวัน  มงคลลาภกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวรปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฏฐพล  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงญาณิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพลกฤต  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเกณิกา  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิรตา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพงศกร  สีมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตตินันท์  มงคลสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกานต์กวิน  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาณิศา  ขนขจี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคเฉลิม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกวิน  อ่วมโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศุภกฤต  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนกร  ปถมเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปณวัฒน์  ชุ่มช้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเกณิกา  หมีดำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเกสรา  แผ่นผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนนทวัฒน์  สว่างดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนคร  เขตลาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชวกร  ช่างเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภัสสมนต์  ตรีพรพูลโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรรณษา  สังขวนิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธัชชัย  ยังคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอนุพนธ์  อินกา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิรภัทร  สุดดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปรัญรัชต์  ฐรีสีห์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรมย์ธีรา  มานิตย์ธนินท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณภัทร์  ธรรมหิเวศน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชาธาร  ตีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  โฆษิตพันธนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยติ๊บ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวีรัลพัชร  กิตติวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชาณิดา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอภิณห์พร  ตรรกนันท์ โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายอริย์ธัช  วัฒนพงศ์วรกุล โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอัสกรณ์  รัตนโสภาจิรสิน โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอิงคนิตย์  ตรงสถิตกุล โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภูริชญา  ทองภูเบศร์ โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤษณ์  ผามอญ โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนันท์นภัส  รื่นเริง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอโรชา  เสือกลั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิชญาพร  นราแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธวัชเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศุภาวิณี  อภินัยณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวรพัชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพลอยนภัส  คำอ้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงเบญญาภา  ปานประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชนาภา  วงษ์บัวขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงภัฑฑิญา  วรุณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงราชาวดี  ใบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพชรพร  คงเกตุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปวีรมัย  ปาณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวรนิษฐา  เกษมอมรกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนภัสสร  ปลื้มสนธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยอแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกัลยากร  อจลบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรธางกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทวีอริยพณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนพมาศ  เหลือล้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกริษฐา  โนรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงดิษยาณี  ซิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวิริญทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงทักษพร  พวงทวีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเขมาพร  จรรยาวิลาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทรัพย์สุภาสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอรรถยานันต์  สุขสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณธิดา  ณ นคร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพิมพกานต์  บัวสีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชยปานกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณฐรดา  บุญรอดอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันทกานต์  สุรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศิริภัสสรณ์  ลากระโทก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปัณณ์ฑารีย์  ชนประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริจินดาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวีรตี  ดีเสมอ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัทรวดี  หลีกันยกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณฐมน  มานะกสิกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรฉุย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปัทมาพร  ผลสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนกร  น้อยบำรุง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธนกร  พรมเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวิชุดา  อภิชาติเดชากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภาณุวิชญ์  ช้อยเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพิมฟ้า  ทองใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัคจิรา  คงธนอาภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสุภาพร  กุลธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณัฐศรา  วีระนนท์เรืองเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธดา  นิธิธีรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  อิ่มปิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปุญญะพัชญ์  สิทธิโชคอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายวรธน  ตรีเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอสมาภร  ชยานันทสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงวิชุดา  หลิว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงอรปรียา  เข็มทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทีษะเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเกรซ  ริชาร์ด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงลิลลี่  วิคเตอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายศราวิน  ธิติโรจนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชุมภูปะฏิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอลิชา  เจริญพรพาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงอภิษรินทร์  นพพิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงบุญญาพร  คล้ายนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงจิรัณยา  เตี้ยเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อยู่ปูน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปภัสวรรณ  จันดียืน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกรวรรณ  โฮนทุมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอธิป  อินฟ้าอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธรนินทร์  ทองย้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายคณิศร  บุญแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงฉัตรอลีนา  บุรธัชลภัสสิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชุมภูปะฏิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายโอม  เหมวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายชัยชนะ  จิรนันท์สุโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมาพิทักษ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภัทร  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอรรถนนท์  เกษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์กำภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายวศิน  จารุทัตธำธง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชนานุช  ภู่จีบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจิณณะ  มีชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายพีรวิชญ์  สินแท้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศุภากานต์  กาหวาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายฐปนวัฒน์  กัตติกมาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายปัญจพล  ศรีพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายคณาธิป  แก่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณภัทร  อินจารุสร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปณิตา  ปัดสินธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม