รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนวรัตน์  จิรภัทรรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังในธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤติยา  พิมราช โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสกุณา  อรุณชัยรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงทัตพิชา  ต๊ะวิกา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติ์กำจร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนวรรณ  มงคลเจริญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทะฟู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเขมิกา  เขมพฤทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายตะวัน  ไข่สีทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายรฐนนท์  สมใจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนรินธร  จินดาอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทรภา  ช่วยเจริญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกมลชนก  ยอดสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิรัชพร  ดีพา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนิชาภา  จานเขื่อง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุณิสา  มีพรหมองค์ดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปริญญา  ด่านดอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญธิดา  รักขุมแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวิชญ์  วิโนทัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฉัตรพิรยา  สวนสระน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณรงเดช  อากาศโสภา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนันทรัตน์  ต้นชารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอารยา  แอเขี่ยม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัณธิรา  ปิ่นหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายแทนธรรม  สถานอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงทัยกรณ์  กันเกิด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวิชญานินทร์  ช้างใจกล้า โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายสุกลวัชร  เฉิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดารารัตน์  สาสะชิต โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงญาณิดา  บัวหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสรีวัลย์  จูมเกตุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณศร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปฐพี  สีนวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอนพัทย์  สิทธิบุญภักดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพงศภัค  เนติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายกฤษณพล  ทิพย์มณีมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอโนมา  วิเศษกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวิชญาพร  อรัณยกานนท์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญญณัฐ  มั่นคง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภรวิภา  สถานดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพรรทิพภา  เผ่ากัณหา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนันธิดา  ไม่หวั่น โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนากร  คงรอด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิรวัฒน์  ผู้น้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกมล  ไกรงู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพาราธิป  นรินทรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกฤตเมธ  ภมร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนันทพัทธ์  วานิชเฟื่องฟู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพรรณวดี  ถาวรชีพ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชญานันท์  เพชรศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นเชื่อม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนา  ยอดคำลือ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศิลากร  เจริญสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ราชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชกร  ทาอิ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรสิกา  ปานธูป โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกิตติธัช  เพียนอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสิรภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์ไกรทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงอาเฉียน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสวโรจน์  อิ่มพ่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายชัยภัทร  สิทธิโกษี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ลามทุม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปัณฑิตา  กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวตาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายสุรพัศ  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายอลงกรณ์  ระรื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภคพร  ขอโน้มกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายอัจฉริยะ  อุลหัสสา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชวิศา  ยุวะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงรสิตา  พวงบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายอัศนัย  วงษ์ชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายชนวิทย์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชยกร  พรมสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเจน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุภาวี  หมื่นหมวด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรวลัญช์  รอดละม้าย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงบุษยมาส  บารพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายสุรวิช  สามสี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤษดากร  สัสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายฐนกร  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนกฤติ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนโชติ  ฉั่วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสิรภัสร์  เกตุอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัชชารี  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสิริพชร  เส้งเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกษิรา  ละมัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายกฤตภัค  นาคา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโนนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนรมน  อรรถาพิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปรวีร์  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอนัญญา  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดมสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายเสกข์  อุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัญธินา  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ้นขาว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำนวนนิคมเขต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปุณยพร  แซ่โต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภัทรียา  บุญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายกรรชัย  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกฤษณะ  ศรีทาดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธนภัทร  จำปีกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปัณณธร  บุญจันทราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชาญาดา  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพลอยใส  มาลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวริศรา  คำขัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสาริศา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวีรสุทธิ์  ทั้งสว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายสุวภัทร  จันตะเคียน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศศิชา  สำเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศุภนิดา  วุฒิชัยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุธินันท์  จดแตง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายธวัชชัย  สีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนิติรัตน์  วงทะนี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฮัลวา  มูฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศุภาวดี  ปั้นประสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนพัชร์ภรณ์  ทิพยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายเอกธาดา  เติมศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเสาวภาคย์  พรมน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอภิลักษณ์  โพธาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายวิทวัส  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสโรชินี  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธนกฤต  สิงห์จุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ต้นถาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสิรภพ  เจริญโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายพิธิภัทร์  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสรวีย์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐปภัสร์  ด้วงบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายธนวัฒน์  มุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายชวิศ  โสรัจจะภิญโญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายวีรภัทร  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงมัณฑิรายา  สิงห์หล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐนันท์  สว่างดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธีราดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายวรภาส  พึ่งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายภัทรชัย  ประสพสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเนรัญชรา  อบเชย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายปฎิภาณ  พะบำรุงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ภวพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศุภกิตต์  อัคโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชฎาณิศ  แก้วกันเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปุณิกา  วันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงลดามณี  สาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสรวิชญ์  มีสง่า โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกมลชนก  กีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภานุพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปริชญา  เถิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุฐิตา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอินทิรา  เหล็กแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภูมิภัทร  แพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐพิมล  พันธ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรพัฒน์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพาทินธิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงมนัญชยา  ภักดีรัตนมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสิธยา  ทิพยกิตติ์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูตะวัน  มงคลลาภกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวรปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฏฐพล  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญาณิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพลกฤต  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเกณิกา  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิรตา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพงศกร  สีมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตตินันท์  มงคลสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกานต์กวิน  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณิศา  ขนขจี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคเฉลิม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกวิน  อ่วมโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภกฤต  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนกร  ปถมเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปณวัฒน์  ชุ่มช้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเกณิกา  หมีดำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเกสรา  แผ่นผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนนทวัฒน์  สว่างดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนคร  เขตลาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชวกร  ช่างเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัสสมนต์  ตรีพรพูลโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวรรณษา  สังขวนิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธัชชัย  ยังคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอนุพนธ์  อินกา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิรภัทร  สุดดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปรัญรัชต์  ฐรีสีห์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญาภา  สวัสดิทัต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชวนากร  พรแสน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชนาธิป  ตันโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรรณษา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัชพล  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนนท์ชญาน์  นิธิอริยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ยิ้มรัตนานุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภาสิณี  อุทัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงไมรยา  ยามาดะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุนิสา  ซั่วพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนาราภัทร  ยิ้มนุ้ย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอลิษรา  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชนิสร  ชาตะรูปะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพัชร์  พิมลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภูริณัฐ  มีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศักดิ์ระพี  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวรภรณ์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิลป์สุภา  หงส์พนัส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายขัมน์ภูรินทร์  ตรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณพร  นาคโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวรกมล  เผื่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายปารเมศ  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวัยวัฒน์  พงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกวินตา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสัณหณัฐ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรียานุช  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภาวิดา  ศิริถาพร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธารพระกร  พาศธรกวิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณรงค์กร  ป่วนกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอโรชา  ก้านพุทรา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธิรดา  นิธิศสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพีชยา  เปี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปุณยวีร์  เวชศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิทธิชัย  คล้ายสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพชรดลย์  หมื่นถลา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรวิสรา  กรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพรรณธ์ชษา  กันต์นิกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรัดเกล้า  สุริโย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชัญญานุช  ไตรนาค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวรินทร  ปึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวิชชากร  ยอดเยี่ยม โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพัชราพรรณ  สระทองพิมพ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงภูสุดา  ตันประสงค์รัตน์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศรัณยู  โพธิ์วัน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  พรหมพงษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
304 นางสาววีรดา  โหสุวรรณ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพรพิมล  วัฒนายงภากุล โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกิรณา  เจริญอินพรหม โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวัชรพงษ์  สำแดงเดช โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงมนัชญา  อังคยุทธวิทยา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดพันธุ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายนพเดช  เฝดสูงเนิน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายไพศาล  อยู่เบิก โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปนัดดาพร  เทียมปี โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงกุลยา  บินอามัด โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพีรภัทร  ดำรงค์สกุล โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายศุภโชค  อิ่มอ่ำ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายกนกพล  คลังเจริญ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีทองใบ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองบ่อ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญตะนัย โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกชพร  รอดดี โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรกันย์  ชนูดหอม โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธนิษฐา  เทิดธีราพงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวิภาวี  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พวงทอง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธันชนก  ไผ่งาม โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชุตินันท์  แสงวิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอธิปไตย  พร้าวไธสง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุภาวดี  วัฒนายงภากุล โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุธิกานต์  ตุตะเวช โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศิรภัทร  เสาทอง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภรณ์ธมนต์  จันทร์ไพร โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกรกนก  ่เกิดภู่ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฏฐนนท์  โหน่งจันดี โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชิชญา  เรืองสมบัติ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพนิดา  โดยประเสริฐ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศิริมนตรี โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายพสิษฐ์  เชื้อชัยนาท โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายญาณาธร  เอมะรุจิ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปวริศร  สาสิงห์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศุภณัฐ  เสตะพันธ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวสุภาวิตา  จิรรัตนสกุล โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายปรัชญา  ภัทรพิชญกุล โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายธีรภัทร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายจักรีวงศ์  เพียแก่นแก้ว โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศิศิรา  สรรค์สิริโรจน์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุพนิตา  ซินโซ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวทัญญู  วิชัยคำ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิมไทย โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วม่วง โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายอรรถวรรถ  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายจักรกฤต  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายเศวตอนันต์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายวิศนุ  วณิชยธนากร โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายเมฆินทร์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชาญชัย  จันทร์สม โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนภัสกร  ทาไชย โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายประภาวัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพรมนัส  พาบัว โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายทินภัทร  ทินกรวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชาญวิทย์  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายจุฬากรณ์  บุกขุนทด โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐสินี  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิยะดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสวรรยา  พ่อพิลา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชณัญญา  ศรีบุญมา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกมลวรรณ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงทิพากร  ทิมอิ่ม โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวริศรา  ป้อมแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวัชรียา  จุริทะโย โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเบญจมาศ  เจริญชีวินทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงดารินทร์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงดมิสา  คำพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจุฑามาศ  ละมุด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงญานิศา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปณิตา  ศรีวงษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนงศักดิ์  ลาบุตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิชชาภา  ลีวงศักดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณิชา  จรูญจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงโมโม  ศรีแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศิริกัลยา  กล่อมพฤกษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกัญญาภัค  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณิชารีย์  ชูวัลย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายมนรัก  สุวรรณปาลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอัศนัย  สายโน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริวัฒนศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิขิตทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  เกล่าเรืองธนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฐานิสรา  รักษ์ตานนท์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงธันยพร  รัตนเจริญธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  วงศาริยวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงภัทธ์นฤน  คงโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศุภวดี  พรายมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอาทิมา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรมย์ธีรา  มานิตย์ธนินท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณภัทร์  ธรรมหิเวศน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณิชาธาร  ตีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  โฆษิตพันธนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยติ๊บ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวีรัลพัชร  กิตติวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชาณิดา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธันย์นิชา  สุวรรณแสงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงฬียากร  โชคพิพัฒน์พร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่แต้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรอบแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอภิณห์พร  ตรรกนันท์ โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายอริย์ธัช  วัฒนพงศ์วรกุล โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายอัสกรณ์  รัตนโสภาจิรสิน โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอิงคนิตย์  ตรงสถิตกุล โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงภูริชญา  ทองภูเบศร์ โรงเรียนทอรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนิติธร  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายวงศกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายญาณภัทร  เพิ่มพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายภูเบศ  มงคลปรีดาไชย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายรพีพัฒน์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายลิขิตเทพ  ศรีเมธารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายภาวิต  ตติยพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายเจติพัทธ์  ดิลกศักดากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายณธกร  ธิติชัยกุลธร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธร์  พจนากรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายผณินทร  ลูทร่า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายณฤต  อุชุปาละนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายคมน์ษัฑวัต  เสถียรพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธัญยธรณ์  บุญมาสู่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายภีมพัธ  พูลมา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนภาดา  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงภัทรียา  กุลถวายพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายสาริน  สุขแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายศุภกฤต  อู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายกีรติ  ตติยการุณวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายจิรภัทร  ทองปิยะภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายณัฐนันท์  วัฒนานิมิตสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนพนิธ  โทการกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศตายุ  สนามชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศุภกฤษณ์  วิเศษโสภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายธนัท  เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายอาภาพล  อภิชนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายภูเบศวร์  ผลพฤกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายกิตตินันท์  กีรติอุไร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายพันธนันท์  ฉัตรสกุลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายรวิศ  จันทิมา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายอริย์ธัช  พิชิตอนันต์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายศุภวัชร  สงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายจิรภัทร  สาบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายธัชชัย  จริยะอังสนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายเมธา  ศิริวิกรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นายสิรทัศณ์  เพชรดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายกิตติพัฒน์  ศรีนาราง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายฐิษะบรรณ  บุญรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพีรพล  คงคาศุภโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายชวินธร  เจริญจรรยากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายณัฐพัชร์  สัตย์พิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอชิรวิชญ์  ตันติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายธนวินท์  หลินศุวนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอาธิน  พรมฝ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายพิชญาณณฐ์  โรจน์ฤทธิไกร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายวริทธิ์  ไพโรจน์สรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปราชญ์  วงศ์วรชาติกาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายฐิติ  เฟื่องทองแดง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายเอื้ออังกูร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายยศกร  ไหลเจริญวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาริยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณรัช  พัฒนธนาเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นายธารทอง  ปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายภูวภัทร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอชิระ  ตั้งวิชาชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายรัชต์ธร  เลิศขจรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายนันทพงศ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกฤษฎิ์ธี  อารีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายทศพร  ฉิมไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายนมัสการ  เขียวเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายชัยพร  ออฤดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายสิรภพ  อมราพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายปัณณ์  กาละภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายสิรวุฒิ  ชินทรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายฐิตินันท์  แซ้ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธนภัทร  พัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายนพณัฐ  โทการกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธิติสรรค์  หลิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอัษฎาวุธ  รุ่งแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายปัญญ์  วงศ์วรชาติกาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกันต์ธีร์  มากโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศุศศวิษาณ  ฉัตรพัชรพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐธิวัชร์  ดุลประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐฎวัฒน์  ดำรงยิ่งสุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธรณัส  ผลสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฏฐชััย  คล้ายทับทิม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพิชญ์  ทรัพย์อดุลย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจารุกิตติ์  นิ่มวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปุณมนัส  สุนทรตรึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกษดิส  จันทร์คง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนดล  มีสุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวิภพ  ทรงพุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพร้อมพงษ์  ลีรพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอัครชัย  อรุณรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอิศวเรศ  เชาเบ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนนท์ศักดิ์  นิธิโชติวรเดช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธราเทพ  ศรีณะลา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปัตย์ทวีคูณ  นาคประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวิศรุต  กิ่งจงเจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงฐานิดา  พรเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสาธวี  บัวบานพร้อม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤษณ์  ผามอญ โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงนันท์นภัส  รื่นเริง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอโรชา  เสือกลั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพิชญาพร  นราแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธวัชเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงศุภาวิณี  อภินัยณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงวรพัชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพลอยนภัส  คำอ้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงเบญญาภา  ปานประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงชนาภา  วงษ์บัวขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงภัฑฑิญา  วรุณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงราชาวดี  ใบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพชรพร  คงเกตุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปวีรมัย  ปาณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงวรนิษฐา  เกษมอมรกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงนภัสสร  ปลื้มสนธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยอแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกัลยากร  อจลบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรธางกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทวีอริยพณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนพมาศ  เหลือล้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกริษฐา  โนรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงดิษยาณี  ซิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงวิริญทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงทักษพร  พวงทวีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงเขมาพร  จรรยาวิลาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทรัพย์สุภาสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอรรถยานันต์  สุขสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณธิดา  ณ นคร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิมพกานต์  บัวสีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญขำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกมลพร  จันทราวิภาต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงธันยรัตน์  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกวินธิดา  โมกขพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเเพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงทัชชกร  แต้ชัยวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงประณาลี  ราชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกฤติพร  โชติชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงพิมระพรรณ  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงวรรณนิภา  ทวีชีพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชาลิสา  บุญประคม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงนรินทิรา  อยู่ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงเมลินี  ทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงจิรัชญา  ทัศนพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงธนพร  ขอดเมชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพรรณิภา  น้ำพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  อารมย์อุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสริษา  เวธิตะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงสุพิชญา  ช้างน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชยปานกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณฐรดา  บุญรอดอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนันทกานต์  สุรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงศิริภัสสรณ์  ลากระโทก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปัณณ์ฑารีย์  ชนประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริจินดาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวีรตี  ดีเสมอ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภัทรวดี  หลีกันยกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณฐมน  มานะกสิกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรฉุย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปัทมาพร  ผลสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพิชิตชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพลอยพราว  รัศมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธัญกนก  นิ่มนุช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เอี่ยมละออ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธนสร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจิรภิญญา  งามพิชิตชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพภัสสรณ์  พิบูลนุรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปภาดา  น่วมศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชญานันท์  ทะสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเขมิสรา  การุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐชยา  ยันตระศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปัญฑิตา  มัทธญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงญาดา  ทิพยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชลนา  จารุวรรณาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนกร  น้อยบำรุง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายกิตต์  จิตต์แจ้ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายธนรัชฏิ์  ศุภวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายธนพล  มุสะนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายนิธิศวรรธน์  พุกเศรษฐี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงศศิประภา  บารมี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายไตรรัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายรัตธัญญา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงธนันท์ลดา  กิขุนทด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงบุญรักษา  พุทธพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช้างศิลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงชลดา  ขวัญเพชร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายอาณาจักร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงภูษณิศา  บำรุงนาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายศิรพัชร์  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดอกแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงจิณณ์ณิตา  วิธิสินธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายปฐมพร  แซ่โง้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายวสุพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายจารุพัทธ์  โจว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายพีรดนย์  จตุพรชัยมงคล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เกตุพิมล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพิมญา  สดุดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายอวีโรธน์  ภรณ์รัตนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายภคิน  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายชูตระกูล  นาคดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายพิชญา  ท่าดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายณัฏฐ์  แสนสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายประยุทธ์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
734 นางสาวณฐา  สว่างใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวเกตน์สิรี  ต้นแพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายเนาวกุล  หลวงอุดม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวชนาภา  พุกประทุม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 นางสาวกฤษญา  กมุลทรา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงอารีวัลย์  เอี่ยมรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายณัฐพงศ์  ศรีวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายสุริยะวุธ  มีพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 นางสาวสุภาวดี  อ่วมอำภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงณัฐนันทน์  พวงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวณัฐวรา  เล็งอุดมลาภ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์อ่อน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองมณี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธิชา  เอกบรรณศิลป์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงทักษอร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจิตตภัทร  สุขศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายจิรวัชร  หอมเกตุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณฐ  มหาอุฬาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายทยากร  ธรรมเจริญลาภ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนิวาริน  หะริณนิติสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แจ้งยุบล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอโนชา  บัวบุตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูริกุลทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายนิธิพัตน์  ทองเหม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเขมนิจ  เหลือกาฬ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธนปพน  ทิตาอนันต์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอานันต์สิทธิ์  ไชยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปาณิศรา  เถาว์ชาลี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธีเดช  บูรณสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสิริกร  สืบบุก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกฤตกร  นาหลวง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกันตพัฒน์  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงคณาสิริ  นามวงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอมลรดา  นนทรีย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศุภณัฐ  มีแดนไผ่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนกร  แพศักดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐิดา  ผาสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอาณัติ  เจริญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอินทร์ฉัตร  จันทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธันยา  หนูอ้น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภูมิรพี  กลิ่นเทียน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงณปภา  เพชรประดับ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายศุภณัฐ  เพียรมั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเสฏฐพันธ์  เนียลเซ็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงศริวรรณ  จาเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายนนทกร  ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศิรภัทร  ฤทธิไชย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา  อาสาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายปภังกร  คงกระพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปริชมน  เวียงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มีบำรุง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธัญวลัย  ดวงขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปฐพี  ตัมพันธ์สกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศรวัสย์  สิทธิโสภาชัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยภพ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพิทยุตม์  บุปผาดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงศรัณรัชพ์  ชมจันทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณทรรศ  อินทรวสุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศศิปรียา  อิ่มแล้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกานท์กวี  อานประยูร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพรพรรษา  กรศุภอานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพชรพร  ปลอดโปร่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  บัณฑิตอัครกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ขุนทด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายชาญพัฒน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายธนกร  พรมเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวีรยาภรณ์  มูลมั่งคั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายต้องครรลอง  บำรุงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงภทรภร  สนองโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  นันทวิจิตราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายธนกฤต  เลิศประเสริฐทวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายสรธร  สมัญญาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายสิริโรฒน์  บัวยอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงวรัชญา  กล่ำดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงจิรัศยา  บูรโสถิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงทองรัตนา  บงกชเกตุสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายเมธวิน  บุศย์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายพีรเศรษฐ์  ธีรภาพธราดล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงพัชรพรรณ  คำยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายปวิช  ประสานกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายปาณัสกร  จันทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายกันตพงษ์  เคหะบุญศิริหรรษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายนิปุณ  นามบุญสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงพรรษรัชต์  ศุภศิริลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงราธิกา  เว้บ้านแพ้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพลินภูเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายเจษฎา  สกุลเจริญวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปรารัฐดา  อุตสาห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายธิติพัทธ์  กวินวราเสฏฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำลีทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายรชตะพงศ์  รอดคลองตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงเขมิกา  หมอยาเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  พงษ์ประไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายคุณนิธิ  เลิศชัยมาโนชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงวิชุดา  อภิชาติเดชากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายภาณุวิชญ์  ช้อยเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิมฟ้า  ทองใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงภัคจิรา  คงธนอาภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสุภาพร  กุลธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณัฐศรา  วีระนนท์เรืองเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธดา  นิธิธีรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปุญญะพัชญ์  สิทธิโชคอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายวรธน  ตรีเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงอสมาภร  ชยานันทสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงวิชุดา  หลิว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงอรปรียา  เข็มทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทีษะเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงเกรซ  ริชาร์ด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงลิลลี่  วิคเตอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายศราวิน  ธิติโรจนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชุมภูปะฏิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงอลิชา  เจริญพรพาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงอภิษรินทร์  นพพิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงบุญญาพร  คล้ายนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงจิรัณยา  เตี้ยเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อยู่ปูน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงปภัสวรรณ  จันดียืน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงกรวรรณ  โฮนทุมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอธิป  อินฟ้าอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธรนินทร์  ทองย้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายคณิศร  บุญแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงฉัตรอลีนา  บุรธัชลภัสสิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงพลอยนภัส  อาภารุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงวิรินทิรา  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาภารุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงสราสินี  วิจารณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงภัทรจิณห์  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงธนพร  ศิริเรืองสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชุมภูปะฏิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายโอม  เหมวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายชัยชนะ  จิรนันท์สุโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมาพิทักษ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงภัทร  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายสถาปนา  เอื้อพรศิริกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธาวิน  คงสนทนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาอริยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนมัชริกา  ช่อสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวริศรา  บวรวัชรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายทองภูวดล  บงกชเกตุสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสน่ห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายสุรบดี  ชัยวงศ์ขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวรัตม์  ฉัตรตระกูลพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวริศรา  อรรถโกวิทยากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดยัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายพัทธดนย์  แสงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวรินทร์อร  สิทธิโชคอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัฐฐพร  วงศ์เลิศสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายแทนคุณ  บุญสรรค์สร้าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกนกภรณ์  ด้วงสำรวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายทาวิชญ์  มากช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนาราชา  ดอกเดื่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงภัทรพร  ปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปวริศา  ขุนเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภูรี  ทิวะเจริญโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงภิชญา  ชมภูทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปาณกวิน  ขันธวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพรนับพัน  ผึ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนัจกร  เฉลิมวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปารณีย์  ชีวะผลาบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอภิษฎา  ดุงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเจตปรียา  พรมทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกมนทรรศน์  เงินสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงรวินันท์  นรภัตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายรุ่งรดิศ  เจนจิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอรอินทุ์  แก้วปราณีต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสริตว  ปิยะสกุลชัยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัชชา  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิมพมาศ  เหลี่ยมเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเกวลี  นิ่มนวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณิชนันทน์  ช้างท่าถั่ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายอรรถนนท์  เกษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์กำภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายวศิน  จารุทัตธำธง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงชนานุช  ภู่จีบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงจิณณะ  มีชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายพีรวิชญ์  สินแท้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงศุภากานต์  กาหวาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายฐปนวัฒน์  กัตติกมาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายปัญจพล  ศรีพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายคณาธิป  แก่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายธนภัทร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงวรินยุพา  ภูจักรเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงณภัทร  อินจารุสร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปณิตา  ปัดสินธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงชนิตา  เพ็งพานิช โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โยธานันท์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงบุญรักษา  สมพงษ์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพานิช โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายสิทธิกร  ผิวเผือก โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายชินดนัย  เนียมขำ โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายณกรณ์  จันทาทอง โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงนฤเนตร  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมลรัตน์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มรรคระตานนท์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม