รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเมษ  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรเดช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนันชัย  จำศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภูเมศ  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศักดิ์ดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายป้องศักดิ์  สวัสดีไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายระพีพัฒน์  บุุญโสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพิชญางกูล  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอามีดะห์  ละใบง๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราภา  บิลังโหลด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมาดสมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลิตา  กิตติสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิลาสินี  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปาราเมศ  กมลภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงโชติรัตน์  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายตะวัน  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายอธิป  กำไลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงลีญ่า  หนุนมานะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมรพี  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุทธิดา  รักษืแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศนิษา  พะสริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปาลิตา  ประทุมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายศุภโชติ  ชุมช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายศักดา  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายรัชชานนท์  พัทมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศุภกานต์  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายอัครพล  อุหมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงโสรยา  กุคามา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายฮาฟิส  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ยอดขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธนพร  สอนคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนากร  ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนพล  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศสินา  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชลธิชา  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกาวิน  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธาราวดี  เกื่อกูลสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสิทธินนท์  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูมิพัฒน์  องสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนันทิพัฒน์  อ่องดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายสิทธิภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเอกพล  หมัดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงยุภาวดี  มนขุนทด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพินิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสวรส  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอธิตา  แดวากม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุชาดา  ยาสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสิรภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอนิต้า  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุวนันท์  ขยันงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองละมุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรกานต์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสำเริง  ปานประทีป โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรชนก  เขาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอัครพล  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายชามิล  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงตรีรัตน์  สีลาภเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเซอร์กีรีน  ยาวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิประภา  เยาวราช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชยิสรา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมดวง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภัทรทิยา  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพิทยุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายอับดุลราเชนทร์  ศาสตร์และ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายอาลินคาน  จุฬา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายมังกร  เซี่ยงหลิว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะซีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอธิชา  ปันเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรักษิณา  คงสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนิชานันท์  วิไลทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสเตฟาน  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนนทวัฒน์  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภนิมิต  พักประดิษฐสร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงบุษกร  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาศิรสิริวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวริศรา  สุระกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอรนิชา  คชลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวิราวดี  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฏฐนันท์  มะลิซ้อน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิณณ์วัชร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพุทธิพงศ์  บังอร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนิสรีน  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพชรพร  โอภาโส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรวลัย  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมนธิรา  พุทธมุสิก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวรรณสิทธิ์  นวลมะโน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุกฤษฎ์  จีวรงคกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนรวิชญื  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวุฒิชัย  พานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤติพงค์  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวริศรา  คำหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงบุษบา  พาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ชรกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรอฟีฮะห์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายคุณากร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฆาวี  ยะโกบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปรัชญา  เจ๊ะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสลำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวริษฐา  สะดน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐกมล  นวลแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุนันทา  คงรักษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรพิมล  ชาวปลายนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกนกรัตน์  ภาณุลาวัณย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศรสวรรค์  หมันเหตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสมัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมาริสา  ตำโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปณิตา  พวงรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์สอน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมุดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวลิศ  เพ็งจำรัส โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายดุนยลิต  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายนันทกาณต์  ขาวสุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวิภัทรา  เขียนงาม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงนัทชา  ประชา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธนัชชา  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัญญาภัค  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัชชา  ณ รัชชกาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอชิรญา  ยาลัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรภัทร  เริงนันทกร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงลูกน้ำ  วิจารณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุธิตา  กูดาอี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงโสภิตา  ยีโหนด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศกุณา  เกียรติอารยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายณัชฐพงศ์  ปูหัด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงรัศมีกานต์  อ้นวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกัสวาณี  วาโด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงโสรยา  ซุ่นจิต โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงยาวีเราะฮ์  เขาพรง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรมย์นลิน  พรหมเมศร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายกฤษกร  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนฤดี  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิริภัทรตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุพิชญา  ยีโหนด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณปภัสร์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเกวลิน  ขันศรีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอริสรา  จันสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอภิม  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุคลวัฒน์  มันเละ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายฟาฮัต  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรภัทร  เทพดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายคาวิน  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอภิเทพ  พรหมเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสุทธิวัฒน์  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิทธินนท์  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุนิสา  ทองทับ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเจษฎา  บุญสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงดารุณี  หลีหลัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธราธิป  อบทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐสุดา  ยะระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันทิชา  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอัสมา  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์วงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจัสมิน  นางา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชนิสรา  เริงนันทกร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนลินทิพย์  หวันเหล็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลงสามะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อับโดระมาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเอมิกา  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชานนท์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรอซีดีน  สำเริง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอาวุธ  มนูญดาหวี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายฮาดีส  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชฎาฉัตร  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฮาลีน่า  เต๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ยาโกบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ทั่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนิชาภัทร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวริศวรรณ  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงไอลดา  หลีนิ่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชนะชนม์  สาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวรภัทร  อ้อเอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอภิสิทธิ์  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนภัทร  ช่างนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายมนพัทธ์  เส็นติระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปราการ  บาลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวัชรากร  แก้วกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงไอรินทร์  ชัยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวีรพล  หลังเก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงซีตีอัยฉ๊ะ  ชมโคกกรวด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายฅฑา  ฮะปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายแทนคุณ  แก้วณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายตรีวิทย์  แก้วมีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกชกร  หมัดสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายธีรภัทร์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายชวนันท์  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายราชพฤกษ์  แก้วล่องลอย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายกฤติพงศ์  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายนักรบ  กอนใย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายธนากร  ทองชะอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ขุ้ยด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอามีน่า  หมัดลงจิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายณัฐพล  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายพีรกานต์  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายลีฬวัฒน์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายธันวา  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายอัฟฟาน  บุญมาเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายซอลีฮีน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชาซาน่า  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสริตา  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเอวิกา  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอารยา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงบัลกีส  งอปูแล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายอดิเทพ  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายพลากร  ทิพวารี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายอัษฎา  คำทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกฤตธีรา  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชันนญา  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทัดษิกา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธัญสินี  พรหมนินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศุภิสรา  ฮับมูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายฤทธิ์ธิรัญ  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีอาซิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนาคิม  มะเหม็ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายปรเมศวร์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนันทพงศ์  อุเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายมูฮำหมัดซอแหล๊ะฮ์  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกันต์ดนัย  อนิวรรตวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกฤชพล  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกิติลักษณ์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐกานต์  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายดูอาร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงบุณยานุช  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอทิชา  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอริษา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอาซีย๊ะฮ์  ปูหยัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐชากร  หมัดยูดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปุณณวิช  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกรกฏ  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพงศภัค  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภูมินท์  เดาะหละ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะมะเจ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพิสิษฐ์  กำไร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐณิชา  โถนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพรกนก  ดอกไม้ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงมุกรัตน์ดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเอมมิกา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรตนมน  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศกุลรัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศิริวิภา  จินดาบถ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกฤษญา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอิสริศา  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนูร์ราณี  ปาทาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอารยา  มาสุณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอัสมา  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีรเดช  สีตะระโส โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายมงคล  แก้วเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนากร  หมัดซา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายรัจพล  ยีอา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอดิเทพ  เสนนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอนาวิล  ดีสลาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายซากิบ  กาสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธาวิน  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศักย์พิรุฬย์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจัสมิน  ตำแดสา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธีรเดช  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภาณุวัศ  หลังยาหน่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสุรวุฒิ  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐชนน  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอภิชาติ  สมันตรัฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภาสกร  บุญทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายฮูเซน  ไชยวร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกีรติกา  นารีเปน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเขมริน  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนารีรัตน์  สายน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรัตนพร  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุตานัน  สำเริง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ช้างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธัญจิรา  พ่อหมีน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอนพัช  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงศิรดา  และหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายมุฮซิน  ยากะจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายนัควัต  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายศุภกร  รามภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายฟิตรี  รูบามา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธีราทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายรชต  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงธีรกานต์  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายภูธเนศ  อาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายธนกฤต  ลำโป โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายธนศักดิ์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรหลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพรหมดนตรี  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายสุรบดินร์  สุขมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายศตพร  ชอบหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฐพล  อิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายวีรพงค์  โต๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายบวรภัทร  อินมะนิล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายรชานนท์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงฉันท์นภัส  อำกัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็ชรเขียว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกมลพรรณ  นุรักษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงทิฆัมพร  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงเดวินา  ลายู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปุญญิศา  รัตน์โชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายศุภโชค  ตันติเลขา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายอันวา  มุตตเสรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มหิ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายธีรภัทร  พรหมเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายธันวา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายกฤตภาส  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายเจริญ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายเอกฤกษ์  หวานหนุน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงศิราภรณ์  โอ่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สงขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายธัชธรรม  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายภานุกร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายสรวิทญ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพันศักดิ์  ทองชู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายธาดา  วัดเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายภาคิน  บือโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายพชฏ  หลวงพนัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายอิมรอน  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายกฤษณะ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายกรวิชญ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงสุธารส  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอามานีร่า  ภู่เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมฆทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฐฐ์ชญา  มัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนววรรณ  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงอรรวรรณ  ประภาส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชูชม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงกันตพิชญ์  สโมสร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงศิริรัตน์  มะแอเคียน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายศุภกฤต  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงนาศีเราะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงฟาริสา  นางา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไฝขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายธนภัทร  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายฐิติวัสส์  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายณฐกร  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายอากิล  ดาแล่หมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายฟัตต๊ะ  หมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายธีวสุ  วีระไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธิตาพร  บินตำมะหงง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงนัจญวา  สาเบาะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาไรภูมิกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงรมิตา  เลิศอรยะพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอาซียา  สูเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  หยีมะเหรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิศาล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอาเมศร์  บินอิตำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายหัสดิน  มูซอ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกีรติ  หมีดหรน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอุมมุอบีฮา  เกอากะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปุณยานุช  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงฮัซวานี  บอเน๊าะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเกรฟฟาน่า  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสิริภัทร  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอภิชญา  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอริสา  โต๊ะคด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุภัสรา  ทองเก๋ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชัชชวิน  สิริพร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพชร  ลิ่มศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัฐพล  สมากัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวิทวัส  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนริศรา  เร๊าะมาส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรมิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปกรณ์  แก้วเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอนันตญา  ชูธานี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณฤต  หน่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายสุทธินัย  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนิศา  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอากิ๊บ  ยาหยาหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนันทิกานต์  เหมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนิชนันท์  พึ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงดานิช  วาดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายบารมี  หนูสง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายอัซมี  ลามาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายสิงภู  ยกทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐกิตติ์  เอิ้ยวเล็ก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงบิลกีส  บิลหีม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชนินาถ  ชอบแต่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวัลอัฟฟาร์น  หลงสะเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จำปี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอัดวาอ์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคบรรพต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสมิลัน  หลังจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายรัชชานนท์  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภูมิรพี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอนันตา  เจริญวิกกัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพีรดนย์  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรจาริน  จ่าพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงฮานีน  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชนิภรณ์  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพิพัฒน์  เงินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงไมอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนัจฟียา  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่เตื้อง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนาอีฟ  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธันยพร  รังษี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัชชา  สุงข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพีรดา  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพัชญ์พิดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สารบัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปัณณธร  รัพยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุชานันท์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฮานีฟาร์  หาโสะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปฏิพล  โกประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายสุวิทย์  ดอล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภาณุศิษฏ์  อรน้อม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐพล  หวานบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธนกฤต  อโนมุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกันต์นธี  เลื่อนนก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายวีระพล  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูริณัฐ  พานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปุณณภา  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอาเครายา  เส็นบัตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธันยารัตน์  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศุภิสรา  คชมุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงวนัชพร  ครุวรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธีรดนย์  แก้วนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอดิเทพ  แซ่ชี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอลิชา  หลงพิลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเวธนี  ละอองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนันทิยา  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธวัฒน์  พูนประกอบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายขนนท์  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอิสริยา  มัทหมูหมาท โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิลาสินี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชญานัน  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงลีลาวดี  อำมาตย์นิติกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงภทรกช  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงขวัญฤดี  กิตติวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายณัฐฏพล  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอชิตะ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงหงส์นภา  พิกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนาเดีย  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพีรวัส  สมัยอยู่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกันตภณ  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงซิลฟานี  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอันนาลักษม์  คุณลักษณ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายเอกบูรพา  หลงสมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลาอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเตี่ยว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชญานิศ  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงไปรยา  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอัฟฟาน  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธีทัต  วุฒิพรศุภา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธฤต  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธีรดล  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายนอีม  กองบก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายมารีฟาต  เกอากะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศิริณี  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิชญดา  วนิชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงมัสวินนันตาชา  นาฮา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปัณณพร  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพรรณรา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนิสรีน  เหมเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนิสฮาน่า  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสาวิตรี  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงฐิติยาพร  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทคาม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกานต์สิมา  ดำเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเจนน่าร์  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆยงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนาดา  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงภิญญาภัส  แดงเอียด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอาร์มีรูล  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายบารมี  สุขุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสืบพัฒน์  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสุทัตตา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจาลิลาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงิณิชกมล  ติ้งถื่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสิตางค์  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงฉัตรกนก  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐวดี  ด่านพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนาซาณีน  อานับ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรัชนี  สาดล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายศุภวิชญ์  วิภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายณัฐวัศท์  รุ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายวรากร  ถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอริสรา  ยาชำนาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายคุณาสิน  สงหมด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงณรดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงผริตา  พิรอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงรดา  หมัดหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายพีรภัทร  สูหา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หนูสุด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายอัลฮากีม  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายจิรพนธ์  ช่วยชม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายวงศกร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายจิตติพัฒน์  แหหนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายชัชชัย  ชุมชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนวลขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายณัฐดนัย  การดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอณัฏฌา  คงสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณรินรัตน์  ชอบแต่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายกฤษดนัย  พันธฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายปัญญา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายอามิส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายเอสฟาฮาน  สาดีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายปกรณ์  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายถิโรดม  สอนขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายธนกฤต  จิตสมุทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สิริอรรถสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายเยจูน  ชิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายอกนิษฐ์  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงสุภัสรา  สุภาเส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอริสรา  ระยี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายอดิษร  ศิริวัฒโน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายนาซิม  มณีหยัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายธีรดนย์  ด่อล๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายณัฐภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงพิมพิกา  อิดเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงรับขวัญ  ทัสสโรภาส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายปิยะนัฐ  นพภาศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายณัฏฐ์ธนากร  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสิริภัสญา  บัวดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพีรวิชญ์  อังกุราภินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุ่นเรือน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอนันดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงโรสนา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอรีณี่  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายอัลวี  ติงสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายสหัสนัยน์  สุขมะแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายตุลรัฐ  มุสิกวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ธรรมโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงมัทลีน่า  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงจินดามุณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกฤตพิชาญเมธ  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายพิชชากร  สุวรรณกูล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณิชนันท์  เมียนเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฐรุจา  เชษฐามาศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายศุทธา  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพิชญา  หนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกฤตพงษ์  สุนทรไชย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภัทราพร  ณ พัทลุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายภูริภัทร  นารีเปน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพีรวัส  สุดเหลือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกูฟิรฮาน  ยาแบโด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายรวินท์  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปรายฟ้า  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงยีรดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายเปรมศักดิ์  แก้วศรีนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายวรเมธ  มาระตา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอัยญรินทร์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงภัทร์ธิรา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายซิลวา  ยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงจรรยพร  สุเมโธกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอนุพงศ์  ตันสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณิชกานต์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพงศพัศ  สุพกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปารเมศ  นพพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกันติชา  รุ่งเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงจันทกานต์  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐวดี  คงหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอรวรรยา  สะอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายสุริยะ  กูมุดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายซิวา  มณีหยัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายเอาฟา  มนูญดาหวี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายปวีณ์กร  เอียดมาก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งจำรัส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธาดากร  ดาเระหมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวรนิษฐา  โคมละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพงศพัศ  รัตนชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายอธิพัทธิ์  ขุนศรีหวาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายมรุเดช  โต๊ะดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายศิวัช  วัฒนะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายวชิรวิทย์  ดำมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอัซรี  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายเพทาย  ทุ่งปรือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวริสรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายภูมิเนตร  โลหะผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธีร์ธวัช  โสระถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงนัสรียา  ยีอา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงศศิภา  ประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงพรทิวา  มีทองขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธีรฎา  จิตตวาที โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธาราทิพย์  เรืองขนาบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายรณกฤต  มุณีแนม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพิยดา  รัตนภูมิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงโรสฮาน่า  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนกฤต  โตสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพิชญุุตม์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายวุฒิกรณ์  เดชณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงไปรยา  เล่งอี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนูรดีนี่  ลิมมิตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายนาวินทร์  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพริมพริมา  ธังดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เฑียรฆโรจน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณภัทร  จันตรีวา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายยศพร  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายยศพล  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสรัสวดี  สโมสร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปะลาวัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพัชนิดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาพระจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรังศ์คุณากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์บุตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายพงศ์นรินทร์  หนูรุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายสรวิชญ์  ลักษมีอาภากุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุดชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายจักรพล  เข็มขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงญาณกร  หวังดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงมัยอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงโสภิดา  เซ่งเข็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภัทรนันทร์  บัณฑิตย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงฟาติน  เจะแว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอินธิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงภัทรพร  ละอองโชค โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายปองคุณ  จินรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพิชชภา  มณีรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายอับร๊อร  สาดีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายอัสลาม  ชะยานัย โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ดวงตา โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายวิศรุต  วงศ์กฤตพร โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงบุรฮาน่า  แหนุ่ม โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงวราภรณ์  บิหลังเจ๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายอัซรอฟ  เกปัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงซุนฟา  ดาฮิง โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายอัซมี  ยีบากา โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายอัซมาน  ยีบากา โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายนูรดีน  หาสกุล โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงสิริวิภา  หมาดปูเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงอามีนา  มาลียัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงสุธิชา  ขำนุรักษ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงปุณณาสา  อาดัม โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายกูฟาซิล  มณีกามัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงฮานาน  เถาวัลย์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงคอดีย๊ะ  อารีฟีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชาณัณบูกิตต์  ไชยกุล โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนิสริน  หมีดหรน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงซิลมีย์  หลงจิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอนิซา  วาเหตโดย โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภูริณัฐ  โจมฤทธิ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอันวาร์  เจสาสน์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนารียา  อาดำ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงศิโรธร  ทองจีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายเพชรชนะ  สุริยาทรัพย์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงปานไพลิน  เสือนาค โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายจีฮาน  เพอโหด โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภูวิศ  มัจฉา โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายอัฟนาน  บิลหมาด โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายหวันซาคิร  ฮะอุรา โรงเรียนมุสลิมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายวิทวัส  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายภูริพฤทธิ์  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายณัฐนนฐ์  มะมุดีน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงจุฑาธิป  ปานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงนฤมล  พงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงณัฐวดี  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงอามันดาร์  สังยุทธ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายอธิษฐ์  เริงการ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายฮันซิน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงมุคลิศ  สุขสง่า โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายชญานิน  ไปรฮูยัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายทวีรัฐ  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายปรมินทร์  ใบปัญญา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงมานิตา  งะหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปิญชาน์  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธัญชนก  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณภัทร  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงโชติกานต์  นาคนา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงอนันตญา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวรรณรัตน์  อรุณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงยาสมิน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงชญานิศ  ใบหมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชลิดา  บูญแก้วขวัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอัซมาน  ลัสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พราวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฐรุจา  แซ่ขู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิณชนก  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอามาลีนา  มณีโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพาขวัญ  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนูรีน  โต๊ะมอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนพล  บุญพรัด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนูรียะฮ์  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอัฟฟาน  หลังการ์ต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายชลกร  ไบอุมา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายอธิภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายพิพัฒน์  ฮาหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายอารีฟีน  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายฐฺิติโชติ  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายปิยทัศน์  เชนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายนภสินธุ์  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกิตติวินท์  สุบาโกย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายฐิติกร  หลุมทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสิงหา  เนียงละออง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพิมาดา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงชลธิชา  ลิเก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณัฐณิชา  กำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงทัชชกร  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงวาระฏา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงทักษอร  มะหัปผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงนูรีซัน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงฟัตตาฮะห์  สันนก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงฉัตรวริญ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายศุภสิน  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนูริน  มาลิกัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงชญานิศ  ตะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวันวิสา  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงอชิรญา  แลหาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงศศิวรรณ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอิลฮาน  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงศุนิตา  โตีะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายศุภรักษ์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายอนันดา  มีนหละ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายสุทธิกานต์  กายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุชานาฏ  ทองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายสุภเวช  นุ้ยเด็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธนาคาร  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงประภาพร  เกตุวิชิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงณัฐชยา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายพสิษฐ์  ดำสีไหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายธนภัทร  คชหึง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายฟุรกอน  รงค์สมัคร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายอัชรอฟ  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายธุวานันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงญาดา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายชนัญญู  เมโช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธีรภัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายเพชรนารายณ์  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายณัฐกุล  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายเพชรนารายณ์  อังสุภารนิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกัสนา  โต๊ะหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงอรัญญา  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงมาญาวีย์  ช้างขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกาญจนา  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายพลอธิป  โต๊ะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอภิวิชญ์  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายคณิสสร  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายนนทพัทธ์  หมานราโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญรัตนไมตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงภูริชญา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายอับรอร  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายธนาทรัพย์  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายปวีณวัช  อิสโร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายธนสร  สุระกำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสุชานันท์  หลงหา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงปวริศา  เวียงคำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กชายฟิตริ  สานิง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายตุลาการ  จิโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายชัยวัฒน์  อำมาหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงซิลมี  ง๊ะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายอรัญ  หมื่นระย้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงสุไรญา  เพ็ญสุข โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงอภิชญา  คงแก้ว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงภิรญา  ธรรมพานิช โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายวินอาร์ม  ถิ่นกาแบง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายอัศวิน  ลม้าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงลักขณา  ราเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  หลงโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงขวัญชนก  แซะอาหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงสิรภัทร  อาหน่าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายฮัซวาน  งะเจ๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงนาตาชา  สาล่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงกุลฟามีย์  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงณัฐวรีย์  แซ่เจี่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงอรสินี  นวลดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายนนทพัทธ์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงซามี่ย์  อุรามา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายปฎิภาณ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายซัลซาบีล์  สามะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงอุซมี  มณีโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงดามิาฮ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงฟาฎินลา  หมะเต็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงฮัซวานี  ตาเยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงสุรัสวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงสุชัญญา  อิ่มแย้ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงมูนีเราะ  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายอับดุลลาตีฟ  หล๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงมุมตาซ  แคยิหวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายอานัส  หลีด้วน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กชายเอกรินทร์  เตาวะโต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงนุอัยม์ดา  เส็มสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กชายเตชิน  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายมุอาวิน  เกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงโซเฟียร์  ลาลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กองบก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงแอนจิรา  ราหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายกฤตติกุล  อมสารา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงอัยมี่ย์  บินสอาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายอิคลาส  หมาดหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงอัฟตินา  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงดาลิยา  หมีนสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายพชร  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายภัทรกร  เจะหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสมปราถนา  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายอนาวิน  อุศมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนูรีน  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงนูรีญา  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงโสรญา  กูลดีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงซิลมีย์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายพิริยกร  แอนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนูรรีนา  หีมปอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงนูรซัลวา  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนาเซีย  รอเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพันธกานต์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายชนะพล  ดำกระบี่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายกฤติน  บิลละเตะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายฮาซิก  เกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงสุภาพิมพ์  ฉิมประดิษฐ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายกีรกฤษ  สตอหลง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายฟิรฮาน  เอ็มเล่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอัสนี  โส๊ะเต้ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายอิรฟาร  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายเวชพิสิฐ  อินทะเขื่อน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายฟากูร  อ่อนละมุน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนาดา  เดชะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงษุรัยนา  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงร๊อยมี  หมันดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายซีวา  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายมินธดา  เต๊ะขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จิเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายนวพล  แอหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวรรณวนัช  นุ้ยคดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปองแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายฟูดัยล์  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายรวิชญ์  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายณัฐชนน  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายภูธนพัฒน์  ทิพยากูล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนัสนีน  บุตรา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงรานีม  รอสูน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงโรซิต้า  ดลภาวิจิต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพิชญาภา  มากู๋ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายรอยฮาน  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายรุสลัน  หมีดหรน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายสะนูซี  ยาบา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงมติกานต์  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวรานุช  ลักษณะอินท์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงอัยนาอ์  ยี่มะเหร็บ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงจามิล  ปาละสันต์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายอภิรักษ์  สันนก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายจักริน  ล่าหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายกิตติภัฏ  มาทมาร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงฟิลซาลีน  สะแลมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายอานิส  เจ๊ะแต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายฟาอิส  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายซัยฟุดดีน  หยังสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายอัลกอน  อาหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภาคภูมิ  ขุนนา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงนูรนูรีน  หีมปอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายนาซิม  รอเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายซิกร์คาฟี่  หมินเด็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายรังศิโรจน์  อุรามา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายมูฮำหมัดอัซรี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายวิชานนท์  หมีทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภักดีผล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัสสุวรรณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอัสมา  เตบสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงวรพรรณ  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงฮาฟินดี้  หมินเด็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสุนิชา  ตุกังหัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงฐานัชฌา  หลังนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายฟาฏิว  กูดาอี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนริศรา  ลาเต๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงมุมีนา  เส็นทุ่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายฐิติพงศ์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายเปรมณภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงวาร์ดีณา  บินวาหะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัญวาศรี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายวีรภัทร  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายพีรภัทร  ศักน้อย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงนัจลาอ์  เล่งเจะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงปาริศรา  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงศศิกาญน์  กาแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กชายรชานนท์  หลีนิ่ง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสมบัติ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กชายสวัชกร  เครือหนุน โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายนิพัฒน์  กอลาบันหลง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มประทุม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่หลี โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กชายธีรดนย์  ช่วยเนื่อง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายสุธิวัฒน์  สุคนธ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายฆรบดินทร์  จำเริญ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายนิติกร  สุจริต โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายณชรต  ไชยวานิช โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงเมลิสษา  โต๊ะยีหล๊ะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายธีรกานต์  พูลสุข โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายศารากร  อนุวัฒน์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายณัฐยศ  จันทร์เจ้า โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงสุภาษิตา  ทองอินทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงอามีนดา  และตี โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายวีรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงณัชณิชา  ทักขินันท์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายศดานนท์  ลีลาพิทักษ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงสรัลพร  พงษ์เกื้อ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายสิปปภาส  แซ่เลี้ยว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงจิตตราวดี  อิหมำหมาด โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงบุณย์วีร์  ศรีสน โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายจิรภัทร  ตั้งหลุน โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วยัง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงจอมขวัญ  กองบก โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงสาริศา  หาหลัง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงสาริศา  สมันตรัฐ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงศรุตา  คงพันธ์ทะระ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงอรณิชา  สุภาพ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายภาคิน  สวนดอกไผ่ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายปัฐวิกรณ์  ศุภสารสาทร โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายนาขวัญ  หาญณรงค์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายกฤษฎา  คำแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงพลอยกาญน์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูศรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายคุณานนท์  ทองใบ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงอัสมา  แดงงาม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายอภิวัฒน์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายกลวัชร  ปิติยศกุล โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายบุณยกร  จุ้ยพริก โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงปวริศา  มะโร โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายณพรัตน์  อุดม โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงวาสนา  รอดมินทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชายนวล โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายมงคล  จูห้อง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวรรณกร  หอมขาว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงวันดี  สุขสงวน โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายกูชานนนท์  ไทยบุรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงสิรภัสสร  ภูมิลำเนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายวรากร  จุลนิล โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอะริยา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงสุภัสสรา  อาษาราษฎร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงภัทราวดี  อิสสระ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมบัว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายพงศ์ปณต  เส้งทับ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกัณฐิกา  ณ นคร โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายอนุพงศ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเนิด โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงกชกร  เรืองญา โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายเนติพงศ์  คงแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงวรนุช  สกุลา โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายภูริทัศน์  แก้วเขียว โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยุงยัง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สร้อยศรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายวิทวัส  เหร็บควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายอภิวิชญ์  ซุ่นเส้ง โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายภูตะวัน  สาแหยะ โรงเรียนจงหัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงจันทราลัษณ์  ชาญสูงเนิน โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายวุฒิกร  จิตโสภา โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงโซเนียร์  พุ่มแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ธีระราษฎร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายวีรศักดิ์  ชูทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จุลมณีโชติ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงภูษณิศา  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายณัฎฐกิตต์  กาญจนเกตุ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายปรเมศวร์  รักษี โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายรชต  คำอุดม โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายสุทธิราช  นาคแท้ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงธุมากร  มรรคโชติ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงปรียาภัทร  จีระเสถียร โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงเมริษา  มนูญดาหวี โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงพิชธาดา  หิมะพานิช โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายอดิศัย  อนิวรรตวงค์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายนวนพ  บัวเพ็ชร โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายอิทธิกร  พรหมเมศ โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงณิชารีย์  พรรณราย โรงเรียนจงหัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงดามิยาอ์  มะอะนี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงนุชรีต้า  อาดำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงนูรอัยนีย์  หัศนี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงจัสมีน  สุลง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายพริษฐ์  พยายาม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงกูฮัซวานี  บิสนุม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงนัจญมี  หลีวัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงจณิสตา  ท่าชะมวง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงสุชาวดี  มรรคาเขต โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงอัครีมา  อุพัมมา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงภูพิตต้า  แก้วสลำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงศริญญา  สาเม๊าะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสูละดา  หะมะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอัลเบ็นต์  หลีดินซุด โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงซากีนะฮ์  มนูญดาหวี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงจัสมิน  อมฤตบุตร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายอับบาส  สมันตรัฐ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายบาซิล  อูโหยบ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายอิรฟาน  ทิ้งน้ำรอบ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายอนุวัต  เพชรยก โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายอัสลาม  อาดตันตรา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงอัยมี่  วิชา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงโรสนามี  สามารถ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงนัสรียา  ล่านุ้ย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายฮานีฟ  หลีขาว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงนัซนีน  หรันหลัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กชายวรเมธ  แซ่ซือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายรัฐกานต์  เพ็ชวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กชายวรธันย์  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ด้วงราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงสลิลลา  ชูสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงอภิญญาดา  ดุกสุกแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายพงศ์พศิน  วิจักขณาภรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงวรวลัญช์  แสงอรุณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายอินทัช  วารีคาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายศิริมงคล  ภู่ทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายพฤทธิ์  จิรภัทรชนน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงสุทธกานต์  หมูดเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายรัชกฤต  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงบุษรา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงวริศรา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงปวันรัตน์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงฟารีซา  ชาชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงดนิตา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงฮานีนี่  ปิริยะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายซากิจคาล  ชาชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายนิธิเดชน์  หนูเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงอัซรีญา  ฮะปาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงปริชญา  ฮ่องสาย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงภัทรธิดา  โต๊ะเจะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงอัมนานี่  อาดุลเบบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงมัยซาน  หะมะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายธีร์ธวัช  เอียดเฉลิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงฮานีน  แดงนุ้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงวาดตะวัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มช้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายพฤกษชาติ  ปิริยะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงอนา  แคยิหวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายพัชรพล  สุภาพบุรุษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงปานรพี  พัทลุง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงนุ่น โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายวรกานต์  เทศนอก โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงนลินทิพย์  ห้าวหาญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงสุนิภา  หมาดเตี้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายธีรภัทร์  จันทระ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายฟาซิล  วิเศษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายระพีภัทร  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงภาสุข  คงทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ต้นหน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขใส โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงขนิษฐา  นพรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนิติลดา  ขุนขันทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายพันธกานต์  กิ้มติ้น โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนิชานาฎ  โสสนุย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงปพิชญา  เอ็กหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายยศภัทร  ตุลยประวัติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงสุธีรัตน์  เขียนงาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายดุษฎีกร  แซ่เอียบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายอัดนัย  องศารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายกามิล  ปากบารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายภูรินทร์  สงราช โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอัฎฟาน  ตาเดอิน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายสรวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประพันธ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายรชต  นวลแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงอธิชา  จันทภาโส โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธฺ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงอภิชญา  เดชอรัญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายมินทดา  วิจิตร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายกฤตชานนท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายกษิดิศ  ดินงะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายอนุชิต  แจ้น้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายาิควัชร  ตันประดิษฐ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงบุษราคัม  ทุ่งปรือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงวิชญาดา  จิ้วจวบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขู่ซุ่ยหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงพศิกา  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายฟุรุศซาน  ติงหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายชามิน  กาสเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายจิรศักดิ์  สุขจิตต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายภัทรพงศ์  จันทร์ปาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายอามีน  ฤทธิโต โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงรัชราภา  ภู่พนธ์ศร๊ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงพราวลดา  รักษ์ทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเขียว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงญาณิลา  หมาดเตี้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติกุลรัศมี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณปภัสร์  เสียมไหม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายสรกฤต  เจือกโว้น โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายอริย์ธัชร  เลิศบัญญัติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายธนวัต  บูเทศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายจิรวิสุต  สว่างเพชร โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงรุสมีนี  นาคสง่า โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายปารมี  โต๊ะราเกตุ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายยูลัยบิบ  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงอานาลิน  อุสมา โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงรูกอย์ยะฮ  อุมารี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงนูรียะฮ์  เหมนะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงนูรามี  ทุมมาลี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ยาพระจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงอรนิษา  อุมารี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงอัจฉริยา  เหมนะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงนัจย์วา  เส็มสัน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กชายฟาซัน  อุมารี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงวริสรา  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงชุติกาญจ์  บูเก็ม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงนุรซูรีต้า  เกษมสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงนริศรา  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงวีรยา  เเดหวามาลัย โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงณัฐริชา  บิลละโอะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงวริศรา  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงนูรีน  ดำท่าคลอง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงอลีนา  ศรียาน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงนูรียา  มะหาด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงฮัซซูน่า  ดำกระบี่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงไรมีบุชรอ  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงมัยดีนา  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงดัจญ์วา  หมีนเเดง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงวรรณภา  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงวิชญาดา  ติงสา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายอัสลัน  สตันน๊อด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายธนภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายอัลฮาซีมร์  สตันน๊อด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงกุลนัฐ  ก่ำเเก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงมัยซูน  เสนี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงสุกัญญา  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปริศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงรัยฮานาห์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงวานีต้า  สำลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงอัซมี่  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงนูรฮันนาน  เง๊าะเห๊าะติ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงโยษิตา  ยีสมัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงบุญญารัตน์  ยาประจัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงวิรากานต์  ใบหลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงวริศรา  ตีกาสม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงกณิการ์  มุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายนัศรอน  ดำท่าคลอง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายอันวาร์  ชอบงาม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายกันต์กวี  เตาวโต โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายฮะฟีซุดดีน  เส็มหลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายกันภพ  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายกันภพ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายฟาริส  นุ้ยเด็ย โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายอัชรอน  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์แป้น โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายมูฮำหมัดฮาดิล  ยาโงะ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กชายณัฐพล  ชมอินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงวินัสญา  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงศุภิสรา  มริกัน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพิสุธา  ใจน่าน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงศิรินทรา  เหมรา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงวรัณญา  ยีระงู โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายอาณัติ  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายวีรวัฒน์  ชูฟอง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงลิยานา  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายวรณัฐ  เหมรา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงศศิณา  อนุพงค์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เชี่ยห้วน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายอัครชัย  สมัยอยู่ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงมนัสวีร์  ทอดทิ้ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงณัฎฐ์ฑิตา  ชายวงศ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงสิริชนม์  ชูเสน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงนันท์นภัส  ล่าเตะ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายมุฮ์ซิน  ยอดรุ่ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายวิชญะค์  รักงาม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายศุภฤกษ์  เอี้ยวซิโป โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงทักษพร  กฤดิเกรียงไกร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายสุสถา  แก้วสม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาลาหา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงชนกานต์  รณรงค์ไพรี โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายอธิยุต  หยู่อักษร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตต์หลัง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงธฤตวัน  สุวรรณภูดิท โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงเบญญาภา  สุภัคศิริกุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายพีระวัฒน์  สิริพรชัยเจริญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายพิชญะ  เฮ่าฮู่เที่ยน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายราชเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายธีรศักดิ์  บริบูรณ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายวรเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงคัคเนศวร์  มรรคาเขต โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงอัคริมา  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงกรพิณ  น้ำเยื้อง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงนัฎฐากร  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายนราชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายชูอิบ  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายไฟซอล  พงหลง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายยูซุุฟ  ตะวัน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงอัสรีนา  หลังเกต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงวรพิชชา  ทุ่ยอ้น โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กชายอชิตะ  สารีฝีน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงปิยฉัตร  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงปรียาพัฒน์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงศิริวรรณญา  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซิก  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงวรัญญา  ชูชวด โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงนุสรา  ดีนายัง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงฟาดีละห์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงนัสริน  ดีนายัง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงฟารีนา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงมาเรียม  หาสกุล โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงซัยหนา  นวลน้อย โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงณิชกานณ์  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงปวริศา  นิจกร โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงรัตนวดี  เซ่งเข็ม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงสุชานันท์  รักขาว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายเฟาซาน  หมัดอะด้ำ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่ใหล้ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายรัตนพล  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงชลธิชา  หลงเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายเทพทัต  ฤทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงบุณยาพร  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงนรีกานต์  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กชายกรวิชญ์  ทองสีนวล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายธนาวุฒิ  หมาดหมาน โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กชายชัยรัตน์  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กชายพิทักษ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายนิธิวัฒน์  ละอองโชค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กชายชนกันต์  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กชายศุภกิตติ์  สุวรรณทวี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงโชติกา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงวงศธร  แดงแย้ม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงแพรทิวา  ปรีดาภาค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงศศิวิมล  ฝ่ายมะลิทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงศรัณศา  พรมคง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายภาณุพงศ์  ฉุ้นเขา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายอชิมา  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงจิดาภา  ดำฝ้าย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายชวกร  ชูผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงบงกช  จันทะภาโส โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายแพรวทิชา  ชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายทวีโชค  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองขาวบัว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายกิตติชัย  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงณัฐญาดา  รักษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายภาคภูมิ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กชายวงศ์วรัณ  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กชายธนภัทร  ดำหนู โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กชายคณิศร  ยอศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ป.6 คณิตประถม
1832 นางสาววนันท์ชนก  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาวจันทิมา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายภูริวิทย์  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กชายศตคุณ  บิลแสละ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พัทธานิล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงอรอนงค์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กชายอานนท์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงจารุวรรณ  ก่อกิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงทิพย์วิมล  หนุชนะภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กชายภูมิสุวรรณ  อนันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กชายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะโนสนีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงนัสริน  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายอริส  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงวริศรา  รุจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายวิทวัฒน์  อินทโณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายอัฟฟาร  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงนิลธิตา  เชิดชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายนนทกานต์  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายพรรณวัฒน์  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายวรชิต  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายอัคคเดช  สะเเหละ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงภัทรพร  เสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงนริศรา  สารีปา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายเอกณภัทร  คงพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงนุสบี  โกบสมา โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงอัลญาห์  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กชายชัชวี  สารีฝีน โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายอาริฟ  หนุนพ่อเด็น โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายพงศกร  ปังแลมานุม โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายบัดรอน  บิลไมล์ โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายอับดุลอะซีม  อาดำ โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายมารุต  มะแอเคียน โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงฟิรฮานา  บิลหลี โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงฟิรฮานี  บิลหลี โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงนัสรีนา  สามัญ โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายฐิตินันท์  ทองหมัน โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงณัฐวศา  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงนาซีเราะฮ์  หน่อนะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.4 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงรักษิณา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.4 คณิตประถม
1877 เด็กชายกิตติภณ  เจะสา โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงมาริษา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงพรรณภัทรสร  ช่วงหาราช โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงสุอัยดา  ศิลปรัตน์ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงอัญวาณีย์  หมาดอี โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงรุสณีย์  ทอดทิ่้ง โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายซันวา  อุเส็น โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1 ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กชายอัครวินท์  สันเหลบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1 ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กชายตระการ  วาหาบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวิญาดา  หาดเนิน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงแก้วปภัสร์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.5 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงเปมิกา  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.4 คณิตประถม
1891 เด็กชายซาอูดีน  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กชายอภิชาติ  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กชายกิตติภูมิ  หยู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายนพนิธิ  มูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงสุภัชชา  เจ๊ะหล้าเต้ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกาะทอง โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงพิมพิษา  อาหมัน โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงวรัชยา  รอดหนู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงมยุริน  หนูรอด โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงสุจินธรา  ดาราไก โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงสโรชา  สีสอาด โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงอมรรัตน์  สีสอาด โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายธีรภัทร  วงอนุ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานแป้นน้อย โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายอาสัน  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านนาทอน 1 ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงอารียา  พูนสิน โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  โสะฝี โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงนัจญีวา  นุ้ยเด็น โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงดิศรินทร์  เตาวะโต โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงคนัสรณ์  เปาะโกะ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงซีมียาอ์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงมารีน่า  สมจริง โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงอรียา  เตบอางะ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 นายอดุลย์  เปรมใจ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 นางสาวสกินา  หนูชูสุข โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 นายอานิส  กิมเอ๊ะ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1919 นางสาวสิริรัตน์  แยบคาย โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 นางสาวโรสนีซา  หลงกอหราบ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น