รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายเมษ  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรเดช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนันชัย  จำศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภูเมศ  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศักดิ์ดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายป้องศักดิ์  สวัสดีไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายระพีพัฒน์  บุุญโสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพิชญางกูล  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอามีดะห์  ละใบง๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราภา  บิลังโหลด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมาดสมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลิตา  กิตติสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิลาสินี  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปาราเมศ  กมลภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงโชติรัตน์  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายตะวัน  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายอธิป  กำไลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงลีญ่า  หนุนมานะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมรพี  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุทธิดา  รักษืแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศนิษา  พะสริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปาลิตา  ประทุมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายศุภโชติ  ชุมช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายศักดา  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายรัชชานนท์  พัทมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศุภกานต์  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายอัครพล  อุหมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงโสรยา  กุคามา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายฮาฟิส  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ยอดขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธนพร  สอนคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนากร  ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนพล  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศสินา  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชลธิชา  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกาวิน  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธาราวดี  เกื่อกูลสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสิทธินนท์  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูมิพัฒน์  องสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนันทิพัฒน์  อ่องดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายสิทธิภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเอกพล  หมัดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงยุภาวดี  มนขุนทด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพินิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสวรส  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอธิตา  แดวากม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุชาดา  ยาสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสิรภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอนิต้า  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุวนันท์  ขยันงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองละมุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรกานต์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสำเริง  ปานประทีป โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรชนก  เขาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอัครพล  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายชามิล  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงตรีรัตน์  สีลาภเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเซอร์กีรีน  ยาวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิประภา  เยาวราช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชยิสรา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมดวง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภัทรทิยา  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพิทยุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายอับดุลราเชนทร์  ศาสตร์และ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายอาลินคาน  จุฬา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายมังกร  เซี่ยงหลิว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะซีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอธิชา  ปันเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรักษิณา  คงสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนิชานันท์  วิไลทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสเตฟาน  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายนนทวัฒน์  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศุภนิมิต  พักประดิษฐสร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบุษกร  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาศิรสิริวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวริศรา  สุระกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอรนิชา  คชลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิราวดี  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฏฐนันท์  มะลิซ้อน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิณณ์วัชร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพุทธิพงศ์  บังอร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิสรีน  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพชรพร  โอภาโส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรวลัย  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมนธิรา  พุทธมุสิก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมุดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนฤดี  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิริภัทรตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุพิชญา  ยีโหนด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณปภัสร์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเกวลิน  ขันศรีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอริสรา  จันสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอภิม  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุคลวัฒน์  มันเละ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายฟาฮัต  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธีรภัทร  เทพดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคาวิน  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอภิเทพ  พรหมเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสุทธิวัฒน์  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสิทธินนท์  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายฅฑา  ฮะปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายแทนคุณ  แก้วณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายตรีวิทย์  แก้วมีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกชกร  หมัดสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายธีรภัทร์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายชวนันท์  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายราชพฤกษ์  แก้วล่องลอย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายกฤติพงศ์  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายนักรบ  กอนใย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายธนากร  ทองชะอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ขุ้ยด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอามีน่า  หมัดลงจิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐพล  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายพีรกานต์  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายลีฬวัฒน์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายอัฟฟาน  บุญมาเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายซอลีฮีน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชาซาน่า  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสริตา  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเอวิกา  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอารยา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงบัลกีส  งอปูแล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกฤตธีรา  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชันนญา  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงทัดษิกา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญสินี  พรหมนินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศุภิสรา  ฮับมูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายฤทธิ์ธิรัญ  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีอาซิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนาคิม  มะเหม็ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรเมศวร์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนันทพงศ์  อุเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายมูฮำหมัดซอแหล๊ะฮ์  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกันต์ดนัย  อนิวรรตวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกฤชพล  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิติลักษณ์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐกานต์  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายดูอาร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงบุณยานุช  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอทิชา  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอริษา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอาซีย๊ะฮ์  ปูหยัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณัฐชากร  หมัดยูดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปุณณวิช  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกรกฏ  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพงศภัค  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูมินท์  เดาะหละ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะมะเจ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพิสิษฐ์  กำไร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐณิชา  โถนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพรกนก  ดอกไม้ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมุกรัตน์ดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเอมมิกา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรตนมน  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศกุลรัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศิริวิภา  จินดาบถ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกฤษญา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอิสริศา  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนูร์ราณี  ปาทาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอารยา  มาสุณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอัสมา  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธีรเดช  สีตะระโส โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายมงคล  แก้วเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนากร  หมัดซา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายรัจพล  ยีอา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอดิเทพ  เสนนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอนาวิล  ดีสลาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายซากิบ  กาสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธาวิน  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธันวา  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศักย์พิรุฬย์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจัสมิน  ตำแดสา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอนพัช  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิรดา  และหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายมุฮซิน  ยากะจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายนัควัต  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายศุภกร  รามภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายฟิตรี  รูบามา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธีราทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายรชต  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธีรกานต์  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายภูธเนศ  อาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายธนกฤต  ลำโป โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายธนศักดิ์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรหลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายพรหมดนตรี  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายสุรบดินร์  สุขมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายศตพร  ชอบหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายณัฐพล  อิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายวีรพงค์  โต๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายบวรภัทร  อินมะนิล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายรชานนท์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงฉันท์นภัส  อำกัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็ชรเขียว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกมลพรรณ  นุรักษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงทิฆัมพร  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงเดวินา  ลายู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงปุญญิศา  รัตน์โชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายศุภโชค  ตันติเลขา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายอันวา  มุตตเสรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  หยีมะเหรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิศาล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอาเมศร์  บินอิตำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายหัสดิน  มูซอ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกีรติ  หมีดหรน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอุมมุอบีฮา  เกอากะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณยานุช  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฮัซวานี  บอเน๊าะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเกรฟฟาน่า  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสิริภัทร  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอภิชญา  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอริสา  โต๊ะคด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุภัสรา  ทองเก๋ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชัชชวิน  สิริพร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพชร  ลิ่มศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฐพล  สมากัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวิทวัส  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนริศรา  เร๊าะมาส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรมิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปกรณ์  แก้วเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอนันตญา  ชูธานี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณฤต  หน่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสุทธินัย  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชนิศา  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอากิ๊บ  ยาหยาหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนันทิกานต์  เหมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิชนันท์  พึ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงดานิช  วาดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายบารมี  หนูสง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอัซมี  ลามาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสิงภู  ยกทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐกิตติ์  เอิ้ยวเล็ก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงบิลกีส  บิลหีม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชนินาถ  ชอบแต่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวัลอัฟฟาร์น  หลงสะเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จำปี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัดวาอ์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคบรรพต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสมิลัน  หลังจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรัชชานนท์  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูมิรพี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอนันตา  เจริญวิกกัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพีรดนย์  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภัทรจาริน  จ่าพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฮานีน  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชนิภรณ์  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพิพัฒน์  เงินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงไมอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนัจฟียา  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่เตื้อง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนาอีฟ  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนวัฒิ  โทบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธันยพร  รังษี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัชชา  สุงข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพีรดา  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพัชญ์พิดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สารบัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปัณณธร  รัพยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุชานันท์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฮานีฟาร์  หาโสะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปฏิพล  โกประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุวิทย์  ดอล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภาณุศิษฏ์  อรน้อม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐพล  หวานบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนกฤต  อโนมุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกันต์นธี  เลื่อนนก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวีระพล  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูริณัฐ  พานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปุณณภา  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอาเครายา  เส็นบัตร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธันยารัตน์  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศุภิสรา  คชมุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวนัชพร  ครุวรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธีรดนย์  แก้วนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอดิเทพ  แซ่ชี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอลิชา  หลงพิลา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเวธนี  ละอองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนันทิยา  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธวัฒน์  พูนประกอบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายขนนท์  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอิสริยา  มัทหมูหมาท โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวรากร  ถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอริสรา  ยาชำนาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายคุณาสิน  สงหมด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณรดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงผริตา  พิรอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงรดา  หมัดหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายพีรภัทร  สูหา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หนูสุด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายอัลฮากีม  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายจิรพนธ์  ช่วยชม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายวงศกร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายจิตติพัฒน์  แหหนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายชัชชัย  ชุมชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนวลขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายณัฐดนัย  การดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอณัฏฌา  คงสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงณรินรัตน์  ชอบแต่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายกฤษดนัย  พันธฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายปัญญา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายอามิส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายเอสฟาฮาน  สาดีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายปกรณ์  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงรับขวัญ  ทัสสโรภาส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปิยะนัฐ  นพภาศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฏฐ์ธนากร  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสิริภัสญา  บัวดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพีรวิชญ์  อังกุราภินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุ่นเรือน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอนันดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงโรสนา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอรีณี่  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอัลวี  ติงสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายสหัสนัยน์  สุขมะแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายตุลรัฐ  มุสิกวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ธรรมโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมัทลีน่า  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงจินดามุณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤตพิชาญเมธ  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพิชชากร  สุวรรณกูล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณิชนันท์  เมียนเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐรุจา  เชษฐามาศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุทธา  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิชญา  หนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกฤตพงษ์  สุนทรไชย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทราพร  ณ พัทลุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภูริภัทร  นารีเปน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพีรวัส  สุดเหลือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกูฟิรฮาน  ยาแบโด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายรวินท์  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปรายฟ้า  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงยีรดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเปรมศักดิ์  แก้วศรีนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวรเมธ  มาระตา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอัยญรินทร์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภัทร์ธิรา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายซิลวา  ยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงจรรยพร  สุเมโธกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอนุพงศ์  ตันสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณิชกานต์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพงศพัศ  สุพกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปารเมศ  นพพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกันติชา  รุ่งเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจันทกานต์  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐวดี  คงหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอรวรรยา  สะอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสุริยะ  กูมุดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายซิวา  มณีหยัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเอาฟา  มนูญดาหวี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายปวีณ์กร  เอียดมาก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวิทวัส  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายภูริพฤทธิ์  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายณัฐนนฐ์  มะมุดีน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงจุฑาธิป  ปานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนฤมล  พงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฐวดี  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงอามันดาร์  สังยุทธ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายอธิษฐ์  เริงการ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายฮันซิน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงมุคลิศ  สุขสง่า โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายชญานิน  ไปรฮูยัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายทวีรัฐ  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปรมินทร์  ใบปัญญา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมานิตา  งะหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปิญชาน์  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญชนก  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณภัทร  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงโชติกานต์  นาคนา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอนันตญา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวรรณรัตน์  อรุณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงยาสมิน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชญานิศ  ใบหมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชลิดา  บูญแก้วขวัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอัซมาน  ลัสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พราวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐรุจา  แซ่ขู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิณชนก  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงอามาลีนา  มณีโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพาขวัญ  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนูรีน  โต๊ะมอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนพล  บุญพรัด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนูรียะฮ์  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอัฟฟาน  หลังการ์ต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชลกร  ไบอุมา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอธิภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพิพัฒน์  ฮาหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอารีฟีน  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายฐฺิติโชติ  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปิยทัศน์  เชนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนภสินธุ์  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกิตติวินท์  สุบาโกย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายฐิติกร  หลุมทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสิงหา  เนียงละออง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิมาดา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงชลธิชา  ลิเก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฐณิชา  กำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงทัชชกร  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวาระฏา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงทักษอร  มะหัปผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนูรีซัน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงฟัตตาฮะห์  สันนก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฉัตรวริญ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายศุภสิน  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนูริน  มาลิกัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชญานิศ  ตะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวันวิสา  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงอชิรญา  แลหาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศศิวรรณ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอิลฮาน  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงศุนิตา  โตีะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายศุภรักษ์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอนันดา  มีนหละ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสุทธิกานต์  กายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสุชานาฏ  ทองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสุภเวช  นุ้ยเด็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธนาคาร  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงประภาพร  เกตุวิชิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐชยา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพสิษฐ์  ดำสีไหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธนภัทร  คชหึง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายฟุรกอน  รงค์สมัคร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอัชรอฟ  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายธุวานันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงญาดา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายชนัญญู  เมโช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธีรภัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายเพชรนารายณ์  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฐกุล  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายเพชรนารายณ์  อังสุภารนิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกัสนา  โต๊ะหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอรัญญา  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงมาญาวีย์  ช้างขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกาญจนา  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพลอธิป  โต๊ะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอภิวิชญ์  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายคณิสสร  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายนนทพัทธ์  หมานราโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญรัตนไมตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภูริชญา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายอับรอร  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนาทรัพย์  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายปวีณวัช  อิสโร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงศศิกาญน์  กาแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายรชานนท์  หลีนิ่ง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสมบัติ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายสวัชกร  เครือหนุน โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายนิพัฒน์  กอลาบันหลง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มประทุม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่หลี โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงศรุตา  คงพันธ์ทะระ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอรณิชา  สุภาพ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภาคิน  สวนดอกไผ่ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปัฐวิกรณ์  ศุภสารสาทร โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายนาขวัญ  หาญณรงค์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกฤษฎา  คำแก้ว โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพลอยกาญน์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูศรี โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายคุณานนท์  ทองใบ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอัสมา  แดงงาม โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอภิวัฒน์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกลวัชร  ปิติยศกุล โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายบุณยกร  จุ้ยพริก โรงเรียนจงหัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายฮานีฟ  หลีขาว โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายพฤทธิ์  จิรภัทรชนน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุทธกานต์  หมูดเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายรัชกฤต  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงบุษรา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวริศรา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปวันรัตน์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฟารีซา  ชาชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงดนิตา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศศิณา  อนุพงค์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เชี่ยห้วน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายอัครชัย  สมัยอยู่ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงมนัสวีร์  ทอดทิ้ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงณัฎฐ์ฑิตา  ชายวงศ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงสิริชนม์  ชูเสน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนันท์นภัส  ล่าเตะ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายมุฮ์ซิน  ยอดรุ่ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวิชญะค์  รักงาม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายศุภฤกษ์  เอี้ยวซิโป โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงทักษพร  กฤดิเกรียงไกร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสุสถา  แก้วสม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาลาหา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงชนกานต์  รณรงค์ไพรี โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอธิยุต  หยู่อักษร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตต์หลัง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงธฤตวัน  สุวรรณภูดิท โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเบญญาภา  สุภัคศิริกุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพีระวัฒน์  สิริพรชัยเจริญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายพิชญะ  เฮ่าฮู่เที่ยน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายราชเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายธีรศักดิ์  บริบูรณ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวรเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงคัคเนศวร์  มรรคาเขต โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอัคริมา  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกรพิณ  น้ำเยื้อง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนัฎฐากร  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายนราชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายชูอิบ  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายไฟซอล  พงหลง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายยูซุุฟ  ตะวัน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงอัสรีนา  หลังเกต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงวรพิชชา  ทุ่ยอ้น โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายอชิตะ  สารีฝีน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปิยฉัตร  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปรียาพัฒน์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศิริวรรณญา  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซิก  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวรัญญา  ชูชวด โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงนุสรา  ดีนายัง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงฟาดีละห์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนัสริน  ดีนายัง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงฟารีนา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงมาเรียม  หาสกุล โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงซัยหนา  นวลน้อย โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายกรวิชญ์  ทองสีนวล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายธนาวุฒิ  หมาดหมาน โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายชัยรัตน์  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายพิทักษ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายนิธิวัฒน์  ละอองโชค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายชนกันต์  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายศุภกิตติ์  สุวรรณทวี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวงศธร  แดงแย้ม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงแพรทิวา  ปรีดาภาค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศศิวิมล  ฝ่ายมะลิทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงศรัณศา  พรมคง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภาณุพงศ์  ฉุ้นเขา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอชิมา  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงจิดาภา  ดำฝ้าย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายชวกร  ชูผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงบงกช  จันทะภาโส โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายแพรวทิชา  ชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายทวีโชค  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองขาวบัว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายกิตติชัย  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณัฐญาดา  รักษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงภิญญดา  เมืองปาน โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายภูริวิทย์  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายศตคุณ  บิลแสละ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พัทธานิล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอรอนงค์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายอานนท์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงจารุวรรณ  ก่อกิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงทิพย์วิมล  หนุชนะภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายภูมิสุวรรณ  อนันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะโนสนีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงนัสริน  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอริส  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวริศรา  รุจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายวิทวัฒน์  อินทโณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายอัฟฟาร  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนิลธิตา  เชิดชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายนนทกานต์  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพรรณวัฒน์  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายวรชิต  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายอัคคเดช  สะเเหละ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงภัทรพร  เสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงนริศรา  สารีปา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายเอกณภัทร  คงพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) 1 ป.6 วิทย์ประถม