รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุระการ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรุสลัน  พูลทอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศักย์ศรณ์  เสนพงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภูริณัฐ  เส็นยีหีม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐวัฒน์  ธนพันธ์ุพาณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายวุฒิภัทร  โรจนะรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธาราเทพ  ธาราวิศาลเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูริณัฐ  ชัดประเสริฐ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  จารนัย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายตุลานันท์  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนพนธ์  วุฒิเจริญวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภคพร  คงเช้า โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริทัต  วงศ์พุทธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธมน  ชาลีเปรี่่ยม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรณัฐ  ถาวรธรรมรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกรพล  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงมัญชุนันท์  จันทมณี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณิชกมล  เจริญรัตนากร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายอรรรถพล  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายศุภฤกษ์  โชคแสนดี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่โจว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิชิสโร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธฺ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงคาห์ลิ่ง  ลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชินโชติ  แซ่ฮ่อ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศุภัชญา  ตระกูลกองโต โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนุรอัลฮายา  สาหลำ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุพิชญา  โลหะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายฟาริส  อะปะแต โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงทาปวีณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอันนีฟ่า  กาเจ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายลภัสกร  ลลิตอุไร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนิรวิทย์  อนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิรัชญา  หลีเฮะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกนกพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายบุญญวัฒน์  ขวัญซ้าย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนภัทร  แก้วย้อย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอาลิษา  บุญนำ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนพร  ธารีย์สิทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองใบ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกรชนก  แซ่ชัง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกิตติภพ  อินเหลา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีธัช  ไทรแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทวดี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกรรณชัย  กมลรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปวิตราพร  โรจนหัสดิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนธรรม  แซ่จ๋าว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนิติภูมิ  อิตัน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเฟนดีย์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายทีปกร  ทองราช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพฤกชนันท์  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธีริศรา  จันทสโร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอนามิกา  มณีกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปภาดา  เจนวนาธนกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณรงค์พล  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชัชชญา   สันจร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอธิชา  ยับ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอุชุกร  บริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณฐิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงตาลแก้ว  เกื้อสุข โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญัสมีน  สายวารี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมงคล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพิสิษฐ์  ฉายาสกุลวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเคลลี่  สิริวิทยอนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนูรฮายาตี   อาดำ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสุรชิต  จอนใจ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิมลวรรณ  นุ่นเข้าอ้อ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกนกพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอรทัย  อนงค์เทพ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายนันท์นภัส  กาญจนนิธิสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศรัญญ่า  พรมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายจักรพงษ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายศุภกร  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์สังข์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันทวดี  บุญช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายณัฐพนธุ  แก้วศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนวุฒิ  วาทีกานท์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัลญ์รวี  เถาว์ดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกุลธิดา  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองชู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ชินธเนศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิชชาพร  ราตรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปภังกร  คงศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงหทัยภัทร์  แก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณญาดา  พิมพ์ประโคน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพีรดา  ไชยทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศิริกันยา  ชัยศร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัทรพล  ศรีนิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนานันท์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วกับบัว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤษกร  เพ็งหมาน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงเกศชฎา  ดำรงยุติ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชชากร  ฉิมวัย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปรียากร  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพจณีย์  อัครพงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายติณณ์  โรจน์หัสดิน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสิริชัย  ชายพรม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสิรินทรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกรวรรณ  สารานพคุณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายศุภโชค  แก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธีร์จุฑา  จินดาประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ทองสุข โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงทิพย์อาภา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุทาธินี  คงเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงลลิตา  หนุอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวริศรา  ทองศรีนวล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกชวรรณ  มียิ้ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนาณัติ  ชูมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิรดา  เทพเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส่งไข่ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐวรรธน์  บุญสีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐภัทร  กะลอเอียด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชนัญชิตา  สุขพินิจ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวิชชากร  เรืองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวชิรเมธ  แดงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสุรพัษ  หวังหนัน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัทรจาริน  จิตโสภิณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรุจิราพร  สุขปักษา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยของพรม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฟูฮาดาร์  จินุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติทัต  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจุไจรัตน์  ณะไชย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธารีรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงจุฑาพัฌญ์  ชูศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรรณพร  ยานะวิมุติ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรจิรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจารุกิตติ์  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเมธาวี  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปรัชญา  ย่าหลี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวีรภัทร  ศิริโทวัย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐชนน  วันชัย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนพงษ์  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรกานต์  ชี้ทางดี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีรพงค์  ประสงค์เสียง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชญานันท์  รุจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปุณยาพร  รุจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเพ็ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศรัณย์กร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพงศ์กฤต  มากพงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวุฒิภัทร  คงฉิม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกัณชัย  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวีรภัทร  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธัญสินี  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียบหงษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนันท์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชลิสรา  ไชยสนธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุฐิตา  จ้องเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฎฐาเนศ  อำไพ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปัณณิกา  มัณฑะนานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูเสน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอัษฎาวุธ  เชิดศิริกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปรเมศ  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปกป้อง  หนูขาว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิติภัทรา  แก้วจะระนัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงญาดา  รุจิระกรกุล โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปราณวริน  วัฒนธีรประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปิติชา  สายสนิท โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายสรสิช  คล้ายทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนัฐกานต์  ลี้สกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายพันธกานต์  โนมพรรณ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเบญจพร  จิ้วศรีอุดมกุล โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายปัณณวิชญ์  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิวัฒน์กิจจานนท์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสารีนี  ดือราแม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ชูสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปุณิกา  ผ่องผุด โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันเกตุ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีบุญคง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปัณณพร  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอิบติการ  นาปาเลน โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ฉิ่น โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงหรรษธนมน  จุฑานฤนาท โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปาริตา  ปานแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรรณิดา  โกมล โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัญญาจิตร์  จุฑานฤนาท โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงริษา  สาอุ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชามญช์  ด้วงนุ้ย โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชญาภา  รติพรพันธุ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณรี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนรวิชญ์  ด้วงลอย โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเสี่ยวหัน  ลิ่ม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุภัสสร  ชายสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  อินทร์ชนะ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพุฒิเมธ  กำเหนิดทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธฤต  สุวรรณเสมา โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์พรหม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายฟาริซ  หวังนุรักษ์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนิสรีน  ยามาเจริญ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายอภิสร  เพอแสละ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายแวริดดูวัล  แวอีซอ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปฎิพล  หะหมัน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายซุลฟา  หว่าหลำ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายอาร์กิฟ  มูอิ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอิรฟาน  สลำ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศรัญยาพร  คงเอียด โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงบัลกริส  หลับจันทร์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรโชติ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนกร  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  นุ้ยสีรุ้ง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนารีมาน  เละดุวี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนูรุลนัซมีย์  ทองนุ้ย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนวรรณ  ใหม่คง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงตัสนีม  ลาวนุ้ย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายซูฮัยด้า  เส็นอาลามีน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณดา  นุ้ยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปุณปัทมา  หวังน๊ะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนัสมี  มิหีม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภกฤต  ทองแจ่ม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายมุคลิศ  หมัดหลำ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจีฮาน  เหมเภอ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนัสรีน  หม่าเหร็ม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพีรเดช  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดาเหล็น โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภัทรภร  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนดารัตน์  กูสยุม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์หนูแก้ว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนภัสสร  นวลติ้ง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเตสิทธิ์  ถาวร โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอนัญญกานต์  หมัดเส๊าะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณมน  พิสุทธิชาติ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพอฝัน  ดนยสกุล โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปุญญิศา  มณี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชนาพร  บุญรัตนะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตรพันธ์ุ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บุญณะแก้ว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤษกร  วงศ์วิชาชาติ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนัสรียะฮ์  หมัดอาด้ำ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอนิสรา  ชัยรามัน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวริษฐา  ไชยบัณฑิต โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนัจญวา  โส๊ะโหรน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนิซอฟรีย์  นิเด โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฮารีฟ  หมะจิ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนูรีซัน  ยีหวัง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายมาอัพ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฟาเรียห์  สะหีม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอัญชิตา  ทองจีน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายมูฮำหมัดหัสบี  มะลี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิรดา  เจะยอ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายจิรวัฒน์  ตุ้ยนะ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงจีรวรรณ  หมะหมิง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายริซกี  ไชยตนา โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอัสมะฮ์  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิรานุช  นุ้ยสมาด โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฟาตีมะฮ  เม้งซู โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอัฟกัน  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงรุสนานี  หมิแสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศวิตา  อุเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงร็อลดา  เส็นหมาด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนูรอัลญาฮ์  โสะเด็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอามีร่า  ฮามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายมูฮำหมัดตัชกีน  ติเอียดย่อ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายนาอีฟ  แอหนิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนาซูฮา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนริสา  หวังบือซา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายซากีฟ  ขะรีด่าโอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิมลมาศศ์  ชูแก้ว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเยลฟามีมุสตีกา  วาเงาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสีตีสุไลลา  โต๊ะยะลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวันดี  แก้วสุกแสง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอามีน  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนุรฮัยดา  ยี่หวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมุซิรา  พันธุ์เหล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนูรีซัน  เจะอุมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอัชรอฟ  สะมะลาเต๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงตปนียา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายฟาร์ฮามี  เจ๊ะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โส๊ะบอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธีรภัทร  หละตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงซูไลยา  ส่าเร๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงซัลมา  ดีเยาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฟารฮาน  แอเดช โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงแพรวา  อะยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนัสรี  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายฆอซาลี  หมันเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงซอฟีญ่า  เอียดตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงซาอีดะห์  ยาตี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสงสินธุ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายฮัสซัน  หมีนหนุด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนูรอีซาตี  มะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายซัมซุดดีน  ดีเยาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอาอีช๊ะ  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงซูรฟา  เจะหมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเกศรา  แหละสัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนูรอัยนี  สันและ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงซอบีรีน  กะจิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหาะใบ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงซาฮาร่า  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนาซูฮา  เบ็ญอาหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนิโซเฟีย  ตอกอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอาบิด  หะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสีตีฟาตอนะฮ์  เหมมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเอกราช  เจ๊ะหม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเนาวารีย๊ะห์  เก็งมะลาพี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงไสฝ๊ะ  หลำเก็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเมธาวี  แดงสะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงลลนา  บวดดีน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงแวนูรอีมาน  แวยูโซะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายลุตฟี่ย์  เสมอภพ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชัดดาด  มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอาราวี  หลีฮะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฮุสนา  พันธุสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงซาฟีร่า  ยาโกะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนัควัต  อุระชื่น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายฏอฮา  หมีนยาลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปาลิตา  ปะนะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศิรินภา  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม