รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซิลเวียร์  และตี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมาริสา  แซ่จอง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายภาณุเดช  สุทธิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญศิริ  เย็นศิริ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์เจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ติวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวาซีนี่ย์  จันอิ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคุณากร  แก้วบุญจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกัญภัคณัฐ  สมพล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพิชยานนท์  อรัญดร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพิมสิริ  สิริธัญธีระโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงออมรัก  คงแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนิชา  มีแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเขมิกา  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุริวิภา  นุ่นคง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายอรรถฤต  มณีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปริยากร  บริรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงครองขวัญ  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบุญฤทธิ์  ย่องตีบ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายศิวัช  อริยภูวอนันต์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงภาณิชา  พรหมเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธัญญรัคน์  รจนาสุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกัญญณัช  ชุติศรีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแป้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายอภิชาติ  สุภาพบุรุษ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภวิศ  ขิมมากทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวชื่น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายอัครเดช  เรืองรอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอภิมุกข์  น้อยสำลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปภัสรา  คำมาลา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงญาชิตา  ยิ้มหิ้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกิตติภูมิ  พอกพูน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุนิสา  ห่อนพเก้า โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงลภัสนัทธ์  หนูเอียด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สองเมืองสุข โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณแท้ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเหมนิภา  ช่วยเกิด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงมณีทิพย์  ทิพย์มุณี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวราศินี  ภู่สาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญญาพรณ์  อาวรเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปวริศา  ศิริวรรณสกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวรัทยา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศุภวัลย์  คงทอง ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงโรจนา  โรจน์อนุสรณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศศธร  อังสุภานิช ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรรณณวร  โอสถาพันธุ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนลินรัตน์  อุทัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงดลลดา  ทองจันทร์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวิชยา  หนูมณี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงรัศมี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงแก้ว ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเปรมณพิชญ์  บัณฑุชัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จันทนะ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจีรวีร์  มีวาสนา ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กาละสงค์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทราวดี  สุวรรณรัตน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิชญาพร  วิวัฒน์ศิริพงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงลลิภัทร  รักษา ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  กองคำ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจื่อ เฉวียน  จู ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรกานต์  วิหาญ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จิรายุสวิบูรณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปองละออ  คงมี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงมุกตาภา  สิทธิศักดิ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงซีรีน  หมัดบาซา ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจิดาภา  เตชะตันติวงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีวรงคกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชิฌาภัฐ  สมทรง ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศตพร  เทพยจาย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกิรณา  พัวสันติกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงโชติกา  โชติธรรมรส ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงขวัญมณี  มณีโชติ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนริศา  รัตนสุภา ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มีสมจิตต์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกฤติมา  โพธยาภรณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธีริศรา  ลีละศิธร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภพิสิฐกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงดำ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามเขต ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเอริกา  ตั้งกิจวรกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุภาวรัญญ์  มนูญวิริยะกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัญดารัตน์  พิทักษ์สมบัติ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธนพร  จันธนะไทยเอก ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกิดาการ  เลิศวณิชย์วัฒนา ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปรรณ์  เตชินรุ่งธรรม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมณสิชา  ชัยเจริญวัฒนะ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิชญ์ธมน  ไชยถาวร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปาริชา  ลิ่วลักษณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณฐพร  ปี่แก้ว ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอิสรานันท์  พรพัฒนาพงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกวิตา  แซ่ลิ่ม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  พรหมเชื้อ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรประสมกูล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลับกลาย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนาดา  รัชกิจพิพัฒน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชญานิศ  นภาดลกิจ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  โรหิโตปการ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวริศรา  จิรศักยกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณราลี  ศักดิ์ศรีบวร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทวรัตน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชญาภัค  ว่องวิษณุพงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพัชร์จีรา  พิสุทธิ์พิทยากุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เยาวพันธุ์กุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทรัพย์อนันต์ชัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรณิชา  สินกิจเจริญชัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอทิชา  แซ่ซิว ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกานต์ชุดา  ณ ลำปาง ธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรจนทิพย์  ศิริจิรวัฒนวงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปัณณ์  ตันพาณิชรัตนกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญรดา  วัฒนะถาวรวงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัชชา  ลิ่วลักษณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  แซ่ลือ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสิริกานต์  สิทธิการิยะวัตร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิทยาภา ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุภนิชา  บำรุงพฤกษ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงยศพัฒน์  ชนะพาณิชย์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิริสิทธิ์ภคกุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกุลภาภร  ทำความดี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงขวัญวีรยา  รุจิวณิชย์กุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณฎา  กีรติชนานนท์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิชญาภา  ปล้องไหม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิติรดา  วิทยากิตติพงษ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนิตา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปวริศา  แซ่คู ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบูรณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชญารัฐ  รัตนพันธ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรมณีวรรณ  แซ่ลือ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัชมณ  ขวัญนิมิตร ธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชญาภัค  จองนิธิโรจน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุคนธ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนสรรค์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปูริดา  พรแก้วศรี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์วีระยุทธ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สังข์ศิลชัย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงดาราธร  อินนุพัฒน์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิรตา  รุ่งคุณากิจ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณฤทัยญกัญ  ศรีอินทร์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศวรรยา  เทพลักษณ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอัสมา  อาลีอิสเฮาะ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ช่วยประสม ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชฎาพร  วงศ์อนันต์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงคนธรส  ศรีรัตนโชติ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนภัสชนก  มาลากุล ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาติวงศ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนชนก  สุขฤกษ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สุนทรปิติคุณ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวิรตี  รุ่งคุณากิจ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจันทร์บุรี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพีรดา  อินทร์จันทร์ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภีรดา  ผิวไทย ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงญาณภัทร  ชูบัวทอง ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณภัคมนต์  ปิ่นแก้ว ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมุณี ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิรดา  ไทยเจริญ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวิริย์ธารา  วงศ์วิชญะ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอชิรญา  จีระเศรษฐ ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูกำเนิด ธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกรรชัย  พรหมเมศวร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายทัตเทพ  รัตนพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายธรรศคมณ์  ตันติพิมลพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายจิรภัทร  เมืองจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายศุภกร  บุญกอบแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายศิรธัช  ศรีตะนัย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุประวีณ์  ละอองเทพ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณโณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเปรมิกา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงฐานิดา  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงญาโณทัย  เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชนิตนันท์  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชนิสรา  ลัภกิตโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดละเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศุภัชญา  อุทรส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายพสิษฐ์  มากแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงแทนขวัญ  ไตรภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงรุ้งรดา  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธนพร  สาลิกา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายธีรเดช  ไกรขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายนัธทวัฒน์  โชติช่วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายรุสฟาน  สุระคำแหง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายเมธัส  กุลนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายกฤตภาส  พงศ์ชะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ประทีป โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปาริชาต  คงมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงธนภร  เพชรสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเจษฏา  จันทวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายบรรณวิชญ์  เพชรศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอรรถชัย  โสพิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไร่สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายจิรภัทร  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิริกรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภัทรศิริโสภณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพรพรรณ  ธรรมเสริมสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่มุ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงมินทร์ฐิตา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกวิตา  เปาะเชื้อจีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุตดีวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายศิวกร  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายพีรพัฒน์  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นพวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายนราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปุญญิศา  ขวัญเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวิริยา  ธรรมชูโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธมนันท์  สุวรรณชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกฤติญาณี  คงคาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายอนันดา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกิตต์รวี  สร้อยอนุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศรัณยพร  รุ่งอรุณอโนทัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายจิรายุ  บรรณสัก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายกฤตเมธ  ย่องลั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายกันดิศ  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายอภิชาติ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสิราวรรณ  เจียมบุษย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชญาดา  ชาติวัฒนธาดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงขวัญมนัส  เสาะสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปพิชญา  วิจิตรเวชการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายชวิน  เซียมราย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฐพล  สว่างธนะสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายธนกร  หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองอร่าม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสิรินดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเปมิกา  ทองพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายพงศกร  เรืองเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายกฤติน  บุญประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงแพรมณีแก้ว  ปาณะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายจอมทัพ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสินนภา  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายภัทรชาติ  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายปวเรศ  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอาภาสิริ  ไชยธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอนันตญา  หวุ่นจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายรณกรณ์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธีรเมธ  บุบผา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายชนินทร์  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกัญญภัทร  จุลภักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายเด่นภูมิ  ธีราวรดิฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายกมลพันธ์  สุวัณรากรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเกสรา  ศรีมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกรินทร์  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายผดุงศักดิ์  ทองประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายพฤษธวัช  ผิวเหลือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายธนดล  สุขลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายเพิ่มพงศ์  นิคมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายภูทอง  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายลุฏฟี  และตี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พวงสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปุณยนุช  พูลนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสิริรัตน์  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนวินดา  พลภัทรพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเปมิกา  คงสุวรรณมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธนัญชนก  ล่วนควั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพรรณปพร  ปานสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายณัฐวัฒน์  เก็บเบ็นหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงโมน่าร์  หวันมาแซะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรธิชา  มนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปุณิกา  พลพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสุภิสรา  ประเสริฐศิลป์ คาเล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายธนกฤติ  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายศิรวุฒิ  ขาวผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเพลินภิรมย์  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายกันตพงศ์  สุขสงวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายศุภฤกษ์  สมดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายริซวัน  แสแลแม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจิติกานต์  ณภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายธนกฤต  แท่นทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายณภัทร  แก้วแสงศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายชนินทร์  จิตอนุกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายนรธีร์  กูรูซามี่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายกร  เขียนวารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายธนกร  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายธีรพล  พละกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายรชต  เอียดเฉลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายอิทธิกร  อะวะภาค โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัชชา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายเผ่าพงษ์  อินทะสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายชยุตม์  ไชยภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายปัญกร  เศรษฐสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนกร  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมีสุข  จงสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนกฤต  ประทุมวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงบุญญาพร  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพณธกร  เจริญวัฒนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัชราภา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายถนัดกิจ  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอุฬาร  คงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกรกนก  แก้ววารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฮุสนา  พุ่มเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญมน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกฤตภัค  วรรณสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปวริศา  แก้วสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายบวรกฤต  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายไอศูรย์  เจตนเมษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศศิธร  ทองฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุชานรี  ชูนวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงเมธนิยา  ชมภูพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายบัญญวัต  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัชยาพร  สระมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐภัทร  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชญดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวรรษชล  กุฏิภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธีรภัทร  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอิงหลุณ  หัฐกร ชัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอัฟนาน  ราดหามาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภรพิพัฒน์  ยืดยาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรัฐพล  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงมานิตา  จิตพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสเปน  อยู่ด้วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายชลธี  ยิ้มยก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวราภรณ์  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกันติชา  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภชัย  คงฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรติกร  นพแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวฤณภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปาลิตา  ธำรงสถาพรสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุธิดา  เสริฐ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเจตน์จันทร์  จันทร์เมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายคทาหัส  กรีพละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายราชวัฒน์  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณิชกานต์  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพันโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอมินตรา  ขวัญสุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอาลิส  พรมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิริกัญญา  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวริศรา  วรรณทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงซันญ่า  อะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนฤเบศร์  เขียวกุ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนรากร  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐธิชา  พันชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอดิศร  แสงดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกฤษฎา  ชนะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชิณณวรรธน์  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพีรดา  ศรีสุธนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศุภสัณห์  หนูรอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภิญญามาศ  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอชิตะ  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายตรัยคุณ  ศรีเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพนธ์ฤทธิ์  ไชยมนตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพงศกร  ลาสุนนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปรมินทร์  มะเดื่อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์บัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณภัสนันท์  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ชูรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสิริยากร  ขาวพิมาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอติกันต์  รัตนมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัชชา  วสยางกูร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอชิรญา  กมลศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลับกลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองเผือก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปณชัย  ทองดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกรภัทร์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายยุทธศาสตร์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนรินทร์จิรพัทกร  เกษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรรณกนก  เภาทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณิชากานต์  รอดรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธนัชพร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พงษ์รุ่งเรืองกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณปภา  หงอนไก่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายขจรจักษณ์  กังแฮ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภควัฒน์  ถาวรกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอัญชิสา  เกื้อลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายคณัสนันท์  เศรษฐรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเมธาวิทย์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองจีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงมณฑ์นิษิตา  รมนัดถ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพัชรพล  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดารารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศุภกิจ  ภูมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภัทรพล  ตรีพลอักษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิทยานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภาคภูมิ  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายประสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุชาดา  โครธาสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายทวีชัย  ประจักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปรัญชัย  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายเจตวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอธิภัชค์  เจริญพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัชภัค  ซิ่นหลิว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ประสาทแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพรรณภัทร  ชูมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายทีฆายุ  เพชรทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนัทธพันธุ์  พลอยอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนราธิป  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายศุภวิชญ์  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนฤเบศ  เกตุแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจักรภัทร  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพภัสสรณ์  สุขิตกุลพฤทธิพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศศิธร  ดำส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชุติมา  อุษามาลย์เวท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปุณรดา  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญญาภัค  บินหม้าหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธาราธาร  ม่วงขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเมสิณี  รักษ์วงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายภูวสิษฏ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายชนะพงศ์  เพ็ญธิสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงจริณญา  สังข์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณวพล  นาคกลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายนพฤทธิ์  คงชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเตชิษฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฏฐ์  หาญยุทธ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนภัทร  ไข่เกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอาฒญา  รัชนาการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธัญชนก  นกแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายนรสิงห์  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพัชรพร  สุสานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอริสรา  สุขบัวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธนยศ  มุกข์ดาแดงเข้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชนกชนม์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณิชานันท์  อรรถกรวิกรัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทราพร  ไทรทองคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงจิรัชยา  สาวิโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุนิสา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายรชตะ  เส้งอิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพลอยปภัช  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงดวงใจ  เข็มทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภควัต  เฑียรฆราตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกันตินันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเอกปพน  เขียวเข็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปรมินทร์  พัดสมุทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัชพล  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิชชากร  เฮง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมามารีน  หัสเล็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายตฤณ  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนปพน  เถาสุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภัทรวุฒิ  แซ่หว่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายเยลโล่  ภูษาธร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัฐนนท์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญที่สุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูมิภัทร  สุทธิบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศุภณัฐ  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธัญเทพ  สุดตรง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายอัมรินทร์  สิทธิสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  สุทัศนานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนพล  วิไลศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชุมนิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายฮาฟิซ  ยีหมัดอะหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนวุฒิ  แก้วพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปกรภวัต  สาครินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทิวัตถ์ชยานันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสมอทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสิธิยา  จินดาพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนิษา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงบุณฑริกา  ปล้องไหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายสิรภพ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนกร  ภวัตเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปรวัฒน์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพีระณัฐน์  ปลื้มใจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายธนกฤต  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชลธิชา  แนวประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอัสมี  กอและ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัณฑิมา  บุญมะโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตหมั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปวิชญา  ศรีวรรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัชรพร  สมชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนูร ชูฮาดา  บินตีฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปัญจฬี  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงรวิอาภา  พัฒนภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปราณณิชา  ธนวสุตม์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพิราอร  พิลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปณิชา  สุขราษฏร์กนก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปวันรัตน์  เวชการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกวินธิดา  สินสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกชกร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอภิรดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเปมิกา  ชนะชัยปรเมศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเบญญานีน  เบ็ญหีม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสนธยา  สังคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณฐกร  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพัฒนพล  พานิชย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจิรภัทร  ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายเขมนันท์  เจตนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอัญมณี  สันติภราภพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชยานันต์  จริวัฒถิรเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปุณณเมธ  รุ่สว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศรัญย์รัฐ  คล้ายหิรัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงหฤทัย  จิตรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชลัทธศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณธพงศ์  เหมราช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชนิดาภา  คณาสิริเวช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงฐิติพร  พูลสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนริศรา  คงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจิณห์นิภา  จงพุ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชทิพกฤตา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปรารถนา  ศรีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพศวีร์  แก้วงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายชยากร  รัตนบุรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณฐพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงวริศรา  ขันทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงญาณินท์  บุญเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชญานินท์  เวชรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพนสณฑ์  รัตนพงศ์สงวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธฤต  จันทร์เกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธันวาวดี  บัวคลี่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอาลีม  ยีดะหมะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัทมเมธิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจันทัปภา  จันทุรส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชลดา  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณฤทัย  ตรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงจรัสระวี  ทองปัญจา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิมพัชฌา  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายทยากร  ด้วงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายยศกร  ชายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจรัสทิวา  ดวงมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปาณัสน์  นวลงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชาลิสา  บุญรอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภัทรกฤต  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงทิพธัญญา  ภูวตนนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพรลักษณ์  บุญยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธีรเดช  พลแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอนุพงค์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองเลื่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอธิฐา  อนุสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธีรเทพ  ชุ่มชื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพิชานนท์  วงศ์งาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกรวินท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายศุภรากร  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพีรวิชญ์  กิจชาลารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายศิวัช  ดำแสงสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกฤติน  สุขมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฐายิกา  จันทุรสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภัทรพงษ์  เกรียงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐนิช  เพชรมะณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธนกฤต  บุญแท้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวังชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายต้นตระกูล  คชวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกาญจน์กนก  พรประภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขกา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายปุณณวิช  เดชาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ด้วงปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธนสร  นวลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภูปกรณ์  คีรีเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงลักษิณา  ลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงแฌนน์  อรุณเบิกฟ้า ดูฮาเมลน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอภิชญา  เยาว์ธานี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอามีน  หวังเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพัทธวรรณ  อารมณ์ศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปาริมาศ  หนูเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงฉัตราพร  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมเชื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงนรมนย์  ฤิกษ์เกษม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายณัฐภ้ทร  อิ่มมณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสกิตติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายกมล  วงศ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงบุณรดา  คอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายปิยวัฒน์  สังขโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงอภิษรา  อรัญญกูลกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงพิชญ์ชนากานต์  แก้วคงศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงฐิติกา  เหมือนคิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงกวินธิดา  นวลแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงปาลิกา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เส้งแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงคีตกมล  คงนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพริสร  พรหมจรรย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงบิ่ญจมาส  จันทร์นวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงปรรณพัชร์  สุขใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงจิณัฐตา  จิตต์หมั่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายกฤตบุญ  นพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายวิชญ์พล  ราชสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงณัฐากุญช์  โง้วประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายเภตรา  รักษาศีล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธนพร  ทองงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายธรรญธร  แสงอุไรประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปวริศา  รุกขพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณัชลดาวี  ฟูสิษฐ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกานต์ชิดา  ปาลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงหฤทชนก  เพชรโชค โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงพรศิรัตน์  แก้วละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงชาลิสา  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวริศา  พรสุขนิมิตกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประภามณฑล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายอันวา  ฮะอุรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณปภัช  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายวรดร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายพิทยุทต์  กาฬศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงศวรรยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ผดุงภักดีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุฬามณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายธนดล  โกยทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายภัทรกร  แซ่ฉิ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายอัลฟานี  หวังเบ็ญหมูด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงศศินิภา  สากุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันทร์ต้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายกฤตเมธ  ชูแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันสุกสี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงคนธวัลย์  โกยสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนันทชพร  ภุมมาวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสงขลา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณเวศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวรพิชชา  งามวรกิจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติมุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงมณีวรรณ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธนภร  จาระพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงชุติกานต์  โพธิ์โพ้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวิศรณ์รัศมิ์  แก้วละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพสิษฐ์  ชูเชิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณัฐพล  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายณัฐชวินทรื  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนกฤต  ชิตวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายพริษฐ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายรัชพล  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายดุลยพล  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธีธัช  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายบวรลักษณ์  โปจีน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายศุทธการต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุชัญญา  อิสรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกานต์สินี  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงจิรัฐิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงลภัส  คีมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภูนุชอภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณิชารัศม์  ไชยเมธีเวทย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเอื้อการย์  พฤฒิพรรลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกฤษฏา  โกมลตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายปรัตถกร  แก้วนิล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุปรียา  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุทธิพล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายดารชาต์  ชำนาญนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพิธุอร  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอำพล  แก้วเอียด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพชรดนัย  อู่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงไปรรุ้ง  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายวรากร  ชุมคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนโชติ  กรรณสูตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภูมิ์พัทร์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปาณิสรา  คชรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  คงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายภูปกรณ์  ถลัชนันท์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายเตชทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงค์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงอาเมเรีย  หลีตอสัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพิชญา  บุณยประสาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงทาภัสสร  ตาคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายศุภณัฐ  แร่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิมพ์ญากร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปัณณ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  ช่วงพิมพ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนิจกานต์  สาสุธรรม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายคณิศร  สาราพฤษ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงทักษอร  คงปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายพงศวัต  กาพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยพร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายณภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงบุญญิสา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงกัญญพัชร  หนูเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพีรณัฐ  อัศววงษ์สันติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายดิชพล  นิยมจิตร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปิยรัมภา  อินทรมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชิดชนก  พงค์สุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพิชญาภา  สุกแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณภัสสรณ์  บุตดา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีมาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงบุศยมาศ  จันทน์เสนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรพิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธิษตยา  ณภากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอิงกมนพัชร  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงภาพิมล  ชาติภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปวริศา  แก้วหนูนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฏฐาวีร์  มากสาขา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชูมนต์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์กบ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณรงค์เวทย์  แก้วดำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงวรินทร  เตียวสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงทัศพร  แก้วบุญทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธัชธรรม  โชคผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอิสรีย์  ขาวอินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกมลพร  บุตรกลัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงโกลัญญา  กัลย์ปณชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงวรพิชชา  จีนปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงฐิติพร  พุทธสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายแทนไท  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายนราพัฒน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงมรกต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายคุณัชญ์  พรหมหอม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภูรินทร์  พันธุรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงวรดา  หลักกำจร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงดาราวดี  เขี้ยวแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงสุวนันท์  สุขแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงศื์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสุธาสินีย์  คำชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายสวิตต์  ศรีแสนสุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายเพชรศิวะ  จิตราคม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายกฤตภาส  หวั่นเส้ง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงกชพรรณ  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายวงศธร  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายพันธกิจ  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงเจนจิรา  จำนงฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงศศิธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายเกียรตืิ์ศักดิ์  พรหมราช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงกนกพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงจอมขวัญ  กาเลี่ยง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงกมลชนก  หมัดหลี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอรสา  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงยุวภา  สาธุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงเมรี  ปานอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายณัฐศักดิ์  เลาหวัฒนาวิทย์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงณีรนุช  วรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงฐาปนิชา  โภชนกิจ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหลวง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงกวินนาถ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายชนภัทร  แก้วแฝก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองนวล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยชนะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายณัฐฐ์ปวีร์  เจริญสิน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงธนพร  ใจกระจ่าง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงมัซนีย์  กอลาบันหลง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงปภาพินท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายเหนือลิขิต  ศิริชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงณิชาภา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายณัฐวัตร  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงกิตติยาพร  คงยอด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปานดวงใจ  มีกิริยา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองคำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายพลากร  กิตติรัตนภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่ล่ำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงวรกาญจน์  จันทร์ขาว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายกนวรรธน์  บุญทา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงพรธิวา  นิพัทพงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายนวพล  มณีรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงปิยภัทร  รักทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอภิรดา  ดำน้อย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายปวริศ  แก้วโขง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายพชร  ดิษฐวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอริสรา  เกิดพร้อม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงชุติมา  สืบด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงฉัตรนรินทร์  ปลอดอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายสหรัฐ  สุขมี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสาริยา  สุวัณโน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสิรารมย์  ทองมั่นคง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายธนพล  ทองสอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายยงวิสุททธิ์  บำเพ็ญ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองมาตร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายบุญธวัช  สุวรรณโน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธวัฒชัย  ทองขาว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายแสงตะวัน  นุ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธนาวัฒน์  โตวิมุติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีแก้่นจันทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายปัญญาธร  ศรีโยม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงมนสิชา  ขวัญปาน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์เทศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายณัฐภูมิ  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงณัทฐริกา  รามแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายธนภัทร  วันแรก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงวิพาดา  รัตนะชล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชนากานต์  นาคเจริญ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวินันท์ดาวี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภาศวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทับรอด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงสุริวิภา  ไชยวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภูรินทร์  รักเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภูตะวัน  ทองด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนวินท์  ทรงช่วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพชร  ครูส่งเสริม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสายธาร  ติ้นซุ่ย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ฤทธากรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงรัตน์ติยา  ศรีปิ่น โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อรรคบุตร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายปัณณวิช  ห้องเอียด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณฐวัฒน์  เพ็ชรณัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายพงศกร  พูลภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายอาธาน  ไชยสงคราม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภัทรพล  อุไรรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงชนัตดา  หนูอุไร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายรัตนพงศ์  จารุสาร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนภัสสร  พานิช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายคมสัน  ซาวลิแสน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณัฐชัย  รัตน์ทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จิตต์บรรเทา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงเลอรักษ์  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงทิพย์มณี  สมเกิ้อ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายกรตะวัน  ทองสงค์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงชลพรรษ  นคราวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกรัณรัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศรีสดใส โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายสรวิชญ์  บัวเผียน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายสุกฤษฏิ์  นิ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพิชญาธิดา  สุนทร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยยัง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธิชานันท์  ดามิลทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายกัณกวิน  สร้อยทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนันทิชา  ศิริเดช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงนุรซายัง ดี  ลาเตะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายฟาริส  จาริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายจิรภัทร  ชัยงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายอรรณวินทร์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กชายภูมิรพี  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงเอมอร  สิงหโกมล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายศรัณยพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายณัฐนันทน์  เด่นกองพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายณัฐกรณ์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธิชารัตน์  ศิริเมฑากุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงวริศรา  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณัสชา  หีมหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายกรกฎ  ยึดลั่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายภูธเรศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายกัณตนนท์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นวลบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุธาสินี  พูลศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายธีรโชติ  พิรุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายคณสรณ์  หน่อเพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสุวพัชร  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัทธธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงชญานิศ  จินนาคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายรังสิโรจน์  หนูดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพัชริญา  ดวงตา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงอลิสา  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงทักษอร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงภูริชญา  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธีรพัตร์  บิลละเต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนภสร  ณ ภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัณวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาธรรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายพันธรักษ์  โหดหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อินแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกันติชา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายน่านฟ้า  พรหมเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายธีรพัฒน์  แสงโสภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธนันธร  สังข์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายภูดิส  ไชยสาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายพีรณัฐ  สังข์น้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปณชัย  จุลมุสิก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธีรัช  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายธเนศพล  แก้วดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สว่าง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายภาณุวิชญ์  รักแคว้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายนากีส  พลาสิน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปาริชาติ  เงินจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทภาโส โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงประเพชรศิริ  เทพมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายอานันทวีป  แย้มสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธนพล  นวคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงฐิดาธาร  คงคำขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงรุนนีซา  อินหมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายประวัณวิทย์  คุรุวงศ์วัฒนา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายรัชพล  อินทรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอริสา  สุราตะโก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายเจษฎา  ทันราย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายฮารีฟิน  กังละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอินทุอร  บุญรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชญานิษฐ์  รอดภัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเพชรนารี  ธิบดีมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายภัทรพล  เล่าพานิช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายริทธวัช  หมู่ห่ำหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกวินธิดา  คงจินดามณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รัตนาคม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงบุสรีน  หมัดยู่โซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงพรรัมกา  คำภีระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงเรวดี  บิลพัสด์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายัอัฐฮารี  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กชายวงศ์ธารากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กชายกรกฏ  หนูแป้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ฟอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายสกลวรรธน์  โหดสุบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงชนันภรณ์  เอียดเสน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงสุวิชญา  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงจรัสโฉม  เพชรมีค่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงบีรอน่า  บิลแหละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงนัจมี  บิลละเตะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสองเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงณภัทร  ชัยกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงบุณยอร  คชริม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงมิลลนี  มรรคาเขต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงนันทิชา  ชูทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงสวรส  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงฉันท์ชนก  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงศศินา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงธิญาดา  เสระหมาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แซ่หลิว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายศุภกิจ  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายกิตติธัช  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายรชานนท์  อินสุราช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายบุญยวีร์  รุกขพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายธีรวิช  ศรวัฒนา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงภัควดี  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงกิฟละห์  ตเห โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงรินลดา  ไม่หายหอม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญรวด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายภัควุฒ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายชัยณรงค์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงวันวิสา  ทองฉิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายอัลฮาล  ยุพยงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายภาคภูมิ  ม่วงขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายฏอฮาวีย์  พิพัฒน์คงคา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบปรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายกันตวัฒ  ทองศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายศุภกร  ช่วยชูสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายกิตติธัช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายนัฐพงศ์  ประกิจวัฒนากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายศตนิติ  ศรีนอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายศรัณย์  จำปา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายฐปนนท์  พงษ์สะพัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธนภัทร  สิทธิพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายนวพล  เธียรโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายเพชรรัตน์  พรหมอักษร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายกันต์ธร  พิงพิทยากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายซานโตรีนี่  เดอรามันห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายฮาดีฟฟ์  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายณัฐพล  หมิโดย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายชวลิต  เหล่าจีนวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายอานัส  โต๊ะเด็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายอธิป  ทองสิรินนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายเกณฑ์ขวัญ  วงษ์ภูดร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายพีรวัส  หุ่นเก่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายสรวีย์  ทองเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสวนิต  แก้วรัฐถา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงคันธารัตน์  พิมพ์ศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงเย็น  ชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงจรัญญา  พงศ์สุวนิรันดร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงน้ำอิง  เพ็งระวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงอโนชา  แก้วชะโน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงปรรณสรณ์  ช่วยหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงนภาพิสุทธิ์  ทองชูช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันตังกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงรมิตา  ชูโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  จันทะภาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงศิศิรา  คงขัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงศรุตา  บุญเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจาะพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงเกลียวไหม  รัตนชัย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำปา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พูลแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายสมิทธ์  แก้วพลายงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายรัตณพล  แสงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายธนภูมิ  คำสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายพงศธร  หยดย้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายธันวา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะจิตต์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณิชา  หมัดสมัคร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายศิวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายณัฐวุฒิ  เซ่งเอียง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายธีรภาพ  แก้วนวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายพบพริษฐ์  พิเคราะห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงธณัชกานต์  เอียดเกิด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงธรรญชนก  ปิ่นม่วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายภานุกร  พิทยาภินันท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายรณชัย  บุญอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายสิทธิชัย  กราจู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายเฉลิมลาภ  ไล้เลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายกฤษฎา  จะเผอะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกฤษณพงศ์  สังชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงบุณณิศา  กันสุมาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงธนัฐดา  ไชยภูมิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรวงา์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายชัชวาล  วรรณกี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงณิชาดา  ปลื้มใจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายธีรภัทร์  จงจัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงนลปรียา  กา หยี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงวราภรณ์  มณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงอารยะ  หมัดล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงภัทรสุดา  พงศ์พันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายนธี  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มุสิกะชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงชามันดา  อินชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทสรัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายธนาทร  โพธิพงศา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วทองพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายรุ่งศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายอัยการ  สิมลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายธนกฤต  วรรณรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงนวลหง  ว่องประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศิภาพันธ์  สาคร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณริญา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงอรษา  มายานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายซ่อรีฟ  พรมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงพัชรี  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายปรเมศวร์  สุเรียมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอนิษา  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายธนพล  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 นางสาวศิริเนตร  รอดบน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 นายณัฐกานต์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงวราภรณ์  กังแฮ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงกัลโสม  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงเกวริณ  บุญกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นายภาณุ  ภัทรเสนานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอรอนงค์  ไข่ทองแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 นางสาวสุนิตฐา  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ยอดยิ่งประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอานัส  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1350 นายสุทธิรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 นางสาวมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายสิรดนัย  ภู่ขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงแพรวาวฎี  อินทสระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายชามิล  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงณัฐวรา  คำพึ่งพร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงภัทรมน  ผิวดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศิรดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายธีรเดช  มูสิกชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงอังขศิ  พรหมชะนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงอติกานต์  พรหมบุญทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุภมาตย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงอรวรรยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงจิราพัชร  คชศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุวรรณมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงศศิธารา  แก้วเสถียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงวริศรา  สุขสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุรภัทร  จันทนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงธันยาณัฐน์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงมุกอันดา  เกตุงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงญาณิศา  มะหะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวรกิตติ์  เด็นหรน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายณัฐดนัย  กร้าณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงเมศิญา  บินบอสอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงเอลิซาร์  หะยีแวบูละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายเกียรตินิยม  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายจักรินทร์  เจนสุนทรระวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายพัชรพล  ถิระพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายจิรภัทร์  แสงราวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายรุสลัน  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายพิชัยยุทธ  อินคำเปี้ย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายธีรพัทธ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายปรเมศ  โลพะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายธนวัต  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายคอซันลี  หมัดอะดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายวรเวช  ชูมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายอานัส  ปาทาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงเปรมกมล  ไกรแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บิลระโอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงพรรณลดาลัย  ทองขจร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายดูริทัต  ใจกระจ่าง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายภควัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายปิยรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวันชนะ  แก้วงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายดานุพงศ์  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายดลกอวีร์  เระเบ็ญหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายนัสรูล  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายโทน  - โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายปฐพี  ทองโต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายพีรพงค์  ศรีทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายธนกฤติ  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายอัลฮาน  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายทักษดนัย  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายสิทธิเดช  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายภูริภัทร  หมัดโตะปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายก้องภพ  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายก้องกล้า  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรจำเนียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายซัลฟา  ทองตั้ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายนราทัช  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงหทัยวัลย์  หมานโล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงอัลฟีฟ่า  หมาดมานัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงรัสรินทร์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงกชพร  ประกิจถาวรกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงวารุณี  เกตตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงซาฟีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงชาคริยา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงธนสร  พ่วงคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงดากานดา  หวังฝูงกลาง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกันต์ชนิต  อ้วนมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงเปรมวดี  อ่อนด้วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงโชติกา  พัฒแช่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงปันทิตา  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงวีรธิดา  ไกรดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วประสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงนัทธนันท์  บุญจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีสุก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอิสรา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงณฐมน  หนูกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงปนัดดา  บัวยม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงฐิตาภา  โสเจยยะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงโชติกา  ขิมมากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกาญย์พิชชา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงณฐอร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงราชาวดี  บุญสนิท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกัญจนา  พรหมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงกชพร  โชคผ่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายณัฐภาส  บินแตล็บ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงปณิตา  สินรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงมณีพิพัฒน์  เขจรแย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายปฏิพล  รามแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงปรีชฎา  จันทร์สุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงนิชาภา  บัวผุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายอรรถกร  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงจันทราภรณ์  มากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงชลนภัส  คงคาสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายวงศ์ธนากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายปภาวิน  ใจแผ้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงกฤษณะ  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วละเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายเสดสรร  เก็มเบ็นหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายรัฐพล  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายกิตติกร  เสียงอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงนภสร  แซ่ตั่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายฤทธิกร  ปราบฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายสุรยุทธ์  จุลมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายเนาฟัล  หมัดยู่โซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายพนธกร  ขจรกุลณิชย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงสินี  ศรีทวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงทัชชกร  ชัยสงคราม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่ลี่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายคุณภาพ  ชัยสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงเบญญาดา  จันทนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ก้งเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงณัฐหทัย  ไชยมั่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายปณิธิ  หยดย้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายอัจชฎา  รักขิตพินิจดุลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายกฤตภัทร  ทองสองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณการณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายกันตภณ  หนูมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายธนพล  พงศ์โกศล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงมัชฌิมา  วัฒนทวีกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุวรรณโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายณัฐชนน  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายภูมิภัทร  งวดเนี่ยว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายรัชตพล  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายโปษัณ  เอียดแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงพิชญดา  มาคะมาโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายณัฐรัฐ  สำเภาจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงพิชญานันต์  พรายอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสุทธิกานต์  นรพัฒน์พิศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายนพณัฏฐ์  อรุณจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายพันธวิศ  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงนรัช  หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงทิฆัมภรณ์  วงศ์อ่อนหวาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กชายกฤษฎ์  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายณกร  หนูจีนเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายเกตุนภัส  พรหมมัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงชญานิศ  เรืองตัณฑวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กชายคณิศร  มูสิกะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายอาชิตะ  ราษฎร์ทักษิณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายธนกฤต  รังสฤษฎ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายศิริวิชญ์  ศิริอักษร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงจุฑาธรรม  พารุจไชยเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงสุประวีณ์  ธรรมวาโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงลภัสธยาน์  วาณิชรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กชายธีรภาคย์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายพันธุ์ธัช  กัปปิยโวหาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงธิมาพร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงขาว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงธันยพร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายพันปีแสง  วรธงไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายธราเทพ  นิลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงศิรภัสสร  อั้นทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงณิชมน  ปานะพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงเรืองจรัส  เอียดสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงอรปรีญา  อินดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กชายกิตติ์ศุกล  ทวีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายธีรชาติ  พัฒนบรรจงกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กชายสิรวิชญ์  เศรษฐการเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงวศิราญา  แก้วกล้าหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กชายชยธร  คล้ายแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนวิชัยกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายฮานีฟ  หมัดสมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายโรจกร  วงศ์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายสุรชัย  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายพงศกร  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงพิมพืชนก  รังสิตเสถียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธ์ทองเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายรวิศชา  มุขสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กชายธนกฤต  ตันติโกญจนาท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงชยกร  อภิรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพย์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายณฐพร  แท่นประมูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงขวัญชล  สุวรรณขำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงณภัคมนต์  ดิสระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายณัฐดนัย  รติรณกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงพัฒณิตา  นุ่นดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กชายณัฐกรณ์  คำสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายวรัญญู  สุขโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายธนาทร  สุวรรณสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หวังเงากลาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงนภัสนันท์  ซุ้มสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงกรรณิกา  จำนง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงพิมพ์รตา  วัฒนสินภูวนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายพสธร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงพิชฎา  ทองหอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กชายปวริศ  ปานนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายณัฐวัตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กชายภ้คภณ  ชูกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายภูริช  มีแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายณัฐพงษ์  เต้ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงพริบพันดาว  ฉายเหล่าวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กชายสิรภพ  แซ่เจน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายก้องภพ  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายธนภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงธัญสินี  สุขสะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กชายพีรณัช  พรมนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กชายชนกันติ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงชวิศา  ปัญญานุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายชยพล  ศรีเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงคคณา  ยืนยงสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงป้องฟ้า  ถาน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงเขมนิจ  เกียรติภริพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีดำอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงบุณณดา  วิสุทธิศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงภัควรินทร์  ขีนทัพไทย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงโกลัญญา  จันทร์ทิม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายณัฐภัทร  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กชายณฐรัช  ยูระวงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กชายธนภัทร  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กชายกฤติน  ไข่สง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กชายจิรทีปต์  ภัทรเศรษฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปานพิมเสน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงนงนภัส  ปรางอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงปูณิกา  ชัยอดิศัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กชายภีรดนย์  มุขแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กชายชิษณุพงศ์  นาเคน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงธนพร  ถือแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงกิจติมา  ทองเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงธัญรัตน์  หนูนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่อประทีป โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงฐิติวรดา  กลับแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงกานต์มณี  พิบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิ้มล่องดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงปารณีย์  เชี่ยวอร่าม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายชิโนรส  หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงกนกนาถ  อินทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายรชต  ทองอนันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายกิตติทัต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงกชพรรณ  กลับทับลัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงฌาณิศา  เกิดทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงปณิตา  ธรรมสะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายดลวัตร  ดุริยรัฐการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายภควัต  ใจเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์เมืองเก่า โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพัทธนันท์  ดำรงค์ฤทธามาตย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงศรัยฉัตร  สนธิพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงชณิสรา  มณีพินิจธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายปัณณธร  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงนิจจารีย์  จิตวิบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงพิชชาภา  สมศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายกันต์กวี  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จูห้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายกฤตภาส  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายพศิน  ภัคพยัต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทองเนตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายพัชรพล  แก้วมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายกันตินันท์  หิ้นนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายปัญญา  โกศัยกานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงกัญภรณ์  รามอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงอัญชสา  ยกถาวร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงจิราพัชร  ศึกหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายธนากร  จำนง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงพัชรินทร์  เพชรศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายวชิรวิทย์  วิไลพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงปริณดา  ตันจะโข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงณัชปภา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายณัฎฐพงษ์  นวลละออง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงกัลยกร  พัทการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายภูริพัฒน์  เจริญมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงพิชญา  หว่าหลำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สวัสดินฤนาท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายก้องกิดากร  สวัสดิ์ขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงชนาธิป  ศุภกิจรัตนากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงธัญพิชชา  รักเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายพสิษฐ์  ทองศิริธนศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายติณณภพ  แก้วหมุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายดรัณธรณ์  ด้วงปาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เจน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงสุพิชา  แก้วอารีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงอรกัญญา  อนุตรสกุลวงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายคงทอง  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายปภังกร  ตระกูลบุญรอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายพงศพัส  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิธิศธัญยบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายสิรวิชญ์  นพพล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดรุ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงฐิตินันท์  อินทโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายชนสรณ์  นวนสินธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายจักริน  หนูแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงกัญณมน  ตัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงมนัญชญา  แก้วงาม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงกันธิชา  ด้วงแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายแทนคุณ  ปราบ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงเขมรินทร์  เพชรศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายปันรัก  โยธารักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วยอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปานนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงชวิศา  ประสมพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงหยาดทิพย์  นิมะพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงปพิชญา  ขันทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงแพรววริน  อินจุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พรหมทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายจอมจักร  วรรณชิต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงวิชญาดา  วิเชียรโชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกวิตา  เทพแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงลภัสรดา  วิรากรชยะกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงชนัญภรณ์  ลิ่มเซ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายพีระวิชญ์  หนูแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงญาตินันท์  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายฮัซซาน  หวันชิตนาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายพีรดนย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายพิทยุตม์  พรหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายกฤษปภัสร  เรืองกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงภูษณิศา  เลาหไชยกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จินตรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายพัสกร  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายชวัลณัฐ  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นนวน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงเอมิกา  นวลพลับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงปุญญิศา  ขวัญมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายณฐกฤต  สมรรคจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายวรรณวรรธน์  อิ่มคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงทิพนาถ  วัฒนาพงศกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายนันทกร  ประกอบกาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงวรารัตน์  จูงศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายวงศธร  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  พรมเจียม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายวงศพัทธ์  เกียรติวัฒนากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพริศา  ฤกษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายนัทนที  นวลใย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงบุศรินทร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายภัทรพล  สุคนธชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายก้องภพ  ลิ่มบรรจง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายจตุธรรม  เตชะวันโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายอดิศร  สุวรรณชิต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายเขมทัต  ด้วงยาว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายอธิษฐ์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุวรรณชาโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายชิษณุพงศ์  เย็นชุ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงพิชญา  พิรีนันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายณภัทร  โกสัยวัตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายฟารีส  หมันหมาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายธิติวุฒิ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายธนกร  ฉลาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายวชิรศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงธณัฏฐ์ภรณ์  ตั้งอารมณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายคฑาเพชร  หอมแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายตะวัน  แซ่ว่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายพัทธณดนย์  แช่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประสานสงฆ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงณัชชา  ล้นวิลัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงอารดา  เรียมแสน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงปวริษา  ทองรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงวรัทยา  สุวรรณพิบูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงปุณณภา  แก้วหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายกิตติพัทธ์  สังข์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายจิราธิวัฒน์  อภิการสกุลชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายพิตติกานต์  เทพรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สัตตหิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงส์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายปธานิน  นวนแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายจิรภัทร  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงอรณิชชา  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงฟิลดาว  กายา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงศศิประภา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  อมรทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงอุษณิษา  สิกเสน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายนรภัทร  แสงมณีธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงณิชกมล  พิทักษ์ด่านทองคำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายณัฏฐกัลย์  ธัญญลักษณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุรุวรรณพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายติณห์ธีระ  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายพัทธนันท์  สังข์สินชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ฮ่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายธนภัทร  วัชรอรรถกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายณัฎฐาภูมิ  สุขทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายพชร  เพ็ชราการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กันชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงบุญยวีร์  ประสมพงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงพรรษชล  อุนันท์จันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงจิรัชญา  ชนะวรรณโณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายธรณิน  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โพธิพงศา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายคมนภัค  แก้วชูศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงฐิรกานดา  แส้กั้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วประดับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายรชต  สุระคำแหง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงหทัยชนก  ใจกระจ่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะบุรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายปิติกร  ยอดแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายวรรณริศ  ณ พิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายณัฐดนัย  ซุ่นเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายชัยวัฒน์  อังคะจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชาญสถาพร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงอาฬษา  พลเที่ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีประสม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงศศิธารา  สิทธิมิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงกวินทิพย์  สงสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายรังสิภพ  ภู่ชุม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  แก้วศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงสุชาวลี  กาฬสินธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงจิดาภา  ชีพประสพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงเวนิช  พฤกษ์ปาริชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงวริศรา  เยื้อนหนูวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงแพรวา  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงทัศนาวดี  กาญจนรังษี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายรัชพล  รุลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายรณกร  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายจักรภัทร  อัณชนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงวิชญาดา  ลาหุนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงธีรตีพิศา  ดีจำเนียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพชิรา  แซ่ซิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงรัตนสุดา  เนาวรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุสานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยางทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  โอมเพียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายรณกร  จันทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายกฤษตฤณ  วัฒนวิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายณกฤษ  ทองรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายนรภัทร  ปานประสงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายณัฐกร  เพชรภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงสาริศา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  พลเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงพิชญาภา  หนูอุไร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงปภาพินน์  ศรีสุขใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายรักฐกฤต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชร์พรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงพู่ไหม  กฤตบวรวิชญ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงญาชิตา  รัฐกิจดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายรณกร  เกิดเอียด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงธัธชา  โกสัยวัตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงกชพรรณ  ผิวทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงกันยกร  พลรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายธีรภัทร  ทั่งจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์ขาว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงพิชญา  ลาพินี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงฐานะภัทร  จันทรมณีวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงนิธิกานต์  ทัศนอารีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงรัญชนก  พงศ์สุขนิรันดร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงณัชชา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายวิอาม  มูเก็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคทองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายฉันธณัฎฐ์  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงอริสรา  ชาอุ่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายธนโชติ  ใจนุ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงปัณชญา  สุขโข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงเพชรรดา  ลีลาวัฒนเกียรติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายศิรชัช  ศิริรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายณัฐพนธ์  เฮา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงจิรันธนิน  วัชรีบำรุง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณสะอาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายกานต์กวิน  พฤกษ์วรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงชรินรัตน์  ตันสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรวิลาศสิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงลลิตา  กษิติประดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายหวันอัฟฟาน  ปดูกา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายสุภเศรษฐ์  สังข์หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงฐนิกานต์  พินิจสกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายนริศรันดร์  ออสันตินุตสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงอภิชญา  แดงเหมือน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายธีรพงศ์  กุกแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงนนทพร  เหาตะวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายปาณัสม์  แซ่เลียว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงชลิตา  รักสองหมื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายชารีฟ  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงตราณาสภ์  แก้ววงศ์ศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันตินิจกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วงษ์ชื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลพรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงปาณิสรา  แท่นศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงศศิกร  เผือกสอาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงกันยาพร  พะสริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงปิยกานต์  จิตสะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายกิตติพศ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายภูวิศ  อินทรผาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายปิยากร  ช่วยบุญญะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงขวัญข้าว  สวัสดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายปกรณ์  ไชยภูมิ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงอภิญญา  ปักกาเวสูง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายพลกฤต  จันทร์คง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายธนกร  พวงสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายศิวรัตน์  ชุณหศิลป โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มณีรัตนโชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายพีรดนย์  จันทร์สว่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงดลนภา  หวังสวาสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายศุภวิชญ์  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายกฤชกรณ์ไชย  ตั้งต่อนิรันดร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายกันตพงษ์  ชูสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงปวิชญาดา  อิ่มเอิบ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงปวิชญา  ด้วงศรีทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงปวริศา  นวลมี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงนันท์นลิน  แซ่ลี่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายปฎิภาณ  หงส์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงคชกร  กาญจนวงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงจิดาภา  มุสิกะศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงญานิศา  เรืองนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงกานต์พิชชานัท  ลีอร่ามวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายธนนล  รื่นศิริกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายกิรติ  รักนิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายหัฎฐะกร  บารมีปกป้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูกำเนิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงกนกกร  ฉลาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงอิสรีย์มณ  วัฒนวิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายพชร  แก้วน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจมิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงณมน  ชูตระกูลวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โหดสุบ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองชูช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงพลอยปภัส  อินทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กชายธีรวีร์  ชำนาญชล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายนักรบ  ศรีแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายศุภกฤต  หริพ่าย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายธนกฤต  ยกศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงพรชนก  ชากำนัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงญาชิตา  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงปุญญิศา  ไหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายทยุติธร  อารีรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายคณพศ  ชินวร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายรามิล  รอดเอียด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประนอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายชนายุส  จรูญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอมร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เหลี่ยมไข่ต้วน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  จองนิธิโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงปัญญดา  ไหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ส่งนาวา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายศุกลณัฏฐ์  เกียรติวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงภควดี  ฆังคะมะโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กชายชวกร  ทองอนันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กระจ่างจบ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์ษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงวณัสนันท์  นวลใย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงณิชชา  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงสิรภัทร  อุทัยรังษี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อปราณีประนอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายทิชากร  พรหมเกิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายธนาคาร  นิธิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายอาชวิน  ศรีอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายสิทธิชัย  หอยมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วจุลกาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายพสิษฐ์  ผดุงธรรมรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายธราเทพ  นิลสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายวิศรุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายปกครอง  เสนาทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายวิศรุต  แซ่โค้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายธนดล  แก้วหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงปัณณพร  ยันตศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายปวรุตม์  มณีชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงรวิสรา  บุญทวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงณัฐปณิส  เกษมุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงจิดาภา  ณ ทับเที่ยง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายพีรพัฒน์  รักเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายรณกฤต  จันทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงปพิชญา  คชินทรโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงนริศรา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงชนัญชิดา  แวววรรณจิตร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงสาวิตรี  ทองรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายนนทกร  เสาวภาคย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายวรพล  ลิ่มเฉลิมชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงโยษิตา  สุขสว่างผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงศุภสุตา  เพ็ชรมาลัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงศิรดา  อุไรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายศุภณัฐ  มะสัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงพิรัลปวีร์  บุญอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงณทอง  พึ่งสว่าง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนเสวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายโชติอนันต์  รัตนอภัยพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงธัญสินี  แซ่อึ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงกรตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงรัชลัญจกร  เพชรบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงวิสิฐนลิน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายธนกฤต  เมืองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงชณิสศา  นุ่มคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงแพรววนิด  ชูชื่่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายภพพิสิษฐ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงวรัญชยา  ช่างเหล็ก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงลักษณพร  อุบล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายภูธิป  ช่วยบำรุง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายนรินทร  มานะธัญญากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงพรรษชล  วิรัชตั้งสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายวิทวัส  จาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตรีไวย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายธฤษณุ  ศุทธิธนาธาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงสุธาสินี  ล้นวิลัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงพงณภัส  อารมณฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงศรุดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายวัศวินท์  สำเภาจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงพรปวีณ์  นนทพุทธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงอนัตตา  รัตนชล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายศักดิธัช  ขวัญแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายอัมรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงลลิตา  นามมนตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงสุทัตตา  จีรวงศ์สุนทร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงสุพนิตา  คงคูณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงรวิษฎา  พิทยาเจริญวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงธัญษ์ชนก  เอียดแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงธัญพิชชา  อินทจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงพรธิดา  สิริเทียนรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายไทย  ตรงเมือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงลภัสกร  จันทร์ชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายกิตติธัช  บาลทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงณิชากร  ศรีสวัสดิ์ รติศุภกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายธนกฤต  เจริญมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงชัญญานุช  ชุสิงห์แค โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายภัทรนันท์  สุดเมือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงปัญญ์ปรางค์  ดุกล่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายธนัชาวิชญ์  พิตรพิบูลย์พันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายเหวิ่นแจ่  ตัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กชายวสิษฐ์พล  วงศ์จันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กชายคณธัช  อิ่มเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงจุฑามาส  รักหนูทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงเชอร์รี่เม  คาเนตี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงอริสรา  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  นวลสนอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  พัวพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงภาพัชร  ศรีรอด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงพิชญาภา  ปานเพชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พูลสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายนนท์ปวิธ  นาคเจียม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อินทร์ยิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายสุรชัช  สุนทราวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงณพิชญา  นาคเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุดเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงหยาดทิพย์  พิสุทธิพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงวิศรุตา  ระดมสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงอมลวรรณ  กิรดาพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงณัทนันท์  ศรีสุขใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายพาทิศ  ศรีประไพ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงกัญกร  พิชญังกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญแทน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายกันตภณ  ชูมิ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงศดานันท์  โภชนกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเอียด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงชุติมดี  อนันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงทัตพิชา  สืบเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงกมลพร  ช่วงพานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายฐิติพันธ์  พฤฒิพิบุลธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักด้วง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2054 เด็กชายพัทธนันท์  ธรรมสิทธิ์บูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กชายพีรัช  พืชมงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายกฤติน  ล้อมลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายพัสกร  คำแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงญนันทพร  แก้วนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงนวรัตน์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงธัญยรัชต์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงณิจฐาภรณ์  ทองสลับล้วน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิจนำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงปวริศา  ขันไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติพนัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงภิรดา  อังศุโชติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงชญานิศ  กันตังกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงสุทธิกมล  ศรีทองสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายพชรพล  สิงห์ขรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายศุภัช  บุญยังดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงอิสริยา  ไชยโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุ่มแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงปณาลี  ชูทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงภิรัชษา  สันติเมธา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงชมพูเนกข์  โปนุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงธันยวรินทร์  กริชพิพรรธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายธีร์ธวัช  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธนบัตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายสิรวิชญ์  พงศาธิรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายยศภัทร  บริพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายพรภวิษย์  พฤฒารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ศุกลรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กชายวัฒนพงษ์  เสนปาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2088 เด็กชายณปภัช  สังข์ถาวร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2089 เด็กชายณัฐวรรธน์  บริรักษ์สกุลชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กชายธนกฤต  ธรรมประภาส โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2091 เด็กชายปัญญ์  ชีวธนากรณ์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูอุไร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2093 เด็กชายวรพงศ์  ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กชายศุภวิชญ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2095 เด็กชายคุณพระรักษา  รุจิรไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2096 เด็กชายปติ  ทิพย์รองพล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กชายภาธรธฤต  ชูเกาะทวด โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2098 เด็กชายสันต์ทศน์  พรวิลาศสิริ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2099 เด็กชายอัคโรภาส  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2100 เด็กชายรามิล  บุญโรจน์พงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2101 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปิ่นทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กชายปภังกร  สุววัชรานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กชายเปรมากร  ไชยสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กชายพชฏะ  หนูโยม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2105 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2106 เด็กชายภูกิจ  ศักดิ์สิทธิกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2107 เด็กชายนนท์ปวิธ  โกเฮง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กชายกันต์  กิตติพล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กชายภูผา  แสงระวี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2110 เด็กชายปพนศักดิ์  สุขเสรีทรัพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2111 เด็กชายอัฐ  วนศิริพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2112 เด็กชายธัชธรรม์  กษิดิ์เดชพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2113 เด็กชายนนธวัช  เบญจพรรัตน์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2114 เด็กชายภคพล  รัตนพงษ์ชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2115 เด็กชายปัณณวิชญ์  พิธพรชัยกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2116 เด็กชายกฤษฏ์  หวังศุภดิลก โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2117 เด็กชายธรรศ  ทองเชี่ยว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายนพริศฐ์  สิริจริยาพร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2119 เด็กชายธีทัต  ละอองเทพ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กชายเทพหัสกรณ์  เซียะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2121 เด็กชายเปรม  สุรัติจินดา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2122 เด็กชายธัญนพ  อิ่มประพันธ์ตรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กชายจิรกร  ชัยอดิศัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2124 เด็กชายธกร  ชัยกาญจนกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2125 เด็กชายอติเทพ  ศรีทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2126 เด็กชายวีรวัฒน์  เชาว์กิติวุฒิ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2127 เด็กชายณภัทดล  จิระตราปู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2128 เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2129 เด็กชายกิตติวัชร์  ดีไชยเศรษฐา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2130 เด็กชายกฤตภาส  ว่องเจริญไพสาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2131 เด็กชายหาญกล้า  เหล็กกล้า โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2132 เด็กชายณชพล  คณานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2133 เด็กชายพงศ์พัฒน์  เดชานันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2134 เด็กชายพงศ์ภูดิส  จิรังวรพจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2135 เด็กชายกิติภูมิ  เชียวเลี่ยน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2136 เด็กชายธนภัทร  ชวกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2137 เด็กชายณภัทร  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2138 เด็กชายสิรวิชย์  เสนปาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2139 เด็กชายพชธกร  สุทธิศักดิ์ภักดี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2140 เด็กชายปกธรรม  ทองพูน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2141 เด็กชายสิรภพ  ปานรุ่ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2142 เด็กชายธนบดินทร์  จิตติวงศ์สาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2143 เด็กชายฟูชัย  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2144 เด็กชายกรรัช  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2145 เด็กชายธีรวัฒน์  ธีรวรวิทย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2146 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธัญญรังสี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2147 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรลาศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2148 เด็กชายกิตติชัย  ศิริพรหมพิทักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2149 เด็กชายภครวัฒน์  สาขามุกข์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2150 เด็กชายอู่เงิน  เสนางคนิกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2151 เด็กชายอชิระ  นุ่มพิบรูณ์มาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กชายนรภัทร  กุลสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กชายคณิศร  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กชายอริย์ธัช  สาสุธรรม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กชายณัฐนันท์  สมนึก โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2156 เด็กชายสุธีมนต์  กู้วรกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2157 เด็กชายกรรณ์ณวิษ  ฑปภูผา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2158 เด็กชายกฤตภาส  ชำนาญศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2159 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทะรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2160 เด็กชายณัฐธกรณ์  เรืองรัตนพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2161 เด็กชายรัชพงศ์  รุ่งแสง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2162 เด็กชายเซน  ศิวะพรประสงค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2163 เด็กชายกฤติพงศ์  พนิตจิตบุญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2164 เด็กชายณัฐกิตติ์  สมนึก โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2165 เด็กชายณัฐวินท์  แก้วเอก โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2166 เด็กชายธีภพ  อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2167 เด็กชายฉัตรดนัย  สุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2168 เด็กชายชญานนท์  ชัยมนตรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2169 เด็กชายณฐ  ปราบณรงค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2170 เด็กชายธนกร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2171 เด็กชายนรุตม์ชัย  ถาวรสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2172 เด็กชายณัฏฐนันท์  ประมวลชัยกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กชายจิรวิชญ์  วงศ์ประไพโรจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2174 เด็กชายณัฐนันท์  คงมาก โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2175 เด็กชายณปภัช  ตั้งคุปตานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กชายจิรัฐน์  รัตนชล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2177 เด็กชายอภิภู  สารภาพ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2178 เด็กชายภาม  จงไพรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2179 เด็กชายคณิศร  เจริญวัฒน์อนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2180 เด็กชายกฤตภาส  กูลสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2181 เด็กชายชยพล  ปุณญนันทกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2182 เด็กชายปัญญ์ธรรม  ทองพูน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2183 เด็กชายธรรศธรณ์  ภูมิมาศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2184 เด็กชายณฐกร  แก้วเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2185 เด็กชายปารเมศวร์  แสงแก้วสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญมี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2187 เด็กชายวชิรวิทย์ อิสระพานิช  อิสระพานิช โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2188 เด็กชายธัชชัย  ขวัญแก้ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2189 เด็กชายณฐกร  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2190 เด็กชายทัศน์พล  เพ็ญสังข์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2191 เด็กชายกันตภณ  ธีระวิวัฒน์ชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2192 เด็กชายณดณ  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2193 เด็กชายวรัตถ์  กัจฉปานันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2194 เด็กชายศรุต  หาญณรงค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2195 เด็กชายธีภพ  คเชนวัฒนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2196 เด็กชายภูดิส  ลาภพงศ์ธร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2197 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2198 เด็กชายพลอธิป  เทพนวล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2199 เด็กชายชิตะวัน  กิจถาวร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2200 เด็กชายสุวิจักขณ์  อุไรพันธ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2201 เด็กชายธยศ  บริสุทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2202 เด็กชายกันต์ &n