รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซิลเวียร์  และตี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมาริสา  แซ่จอง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายภาณุเดช  สุทธิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญศิริ  เย็นศิริ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์เจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ติวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวาซีนี่ย์  จันอิ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคุณากร  แก้วบุญจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกัญภัคณัฐ  สมพล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพิชยานนท์  อรัญดร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพิมสิริ  สิริธัญธีระโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงออมรัก  คงแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนิชา  มีแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเขมิกา  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุริวิภา  นุ่นคง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายอรรถฤต  มณีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปริยากร  บริรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงครองขวัญ  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบุญฤทธิ์  ย่องตีบ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายศิวัช  อริยภูวอนันต์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงภาณิชา  พรหมเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธัญญรัคน์  รจนาสุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกัญญณัช  ชุติศรีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอภิชาติ  จันทร์เรือน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายศุภกร  ผ่องผุด โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงแวโซเฟีย  แวหะมะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกฤตเมธ  เอกบุตร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนวิชญ์  ถาวรกาญจน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธันยา  สงวนสิน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุกฤตา  เฉลิมไทย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจิรายุ  เปาะจิ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายศรายุทธ  ไชยกาล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแป้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอภิชาติ  สุภาพบุรุษ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายภวิศ  ขิมมากทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวชื่น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอัครเดช  เรืองรอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอภิมุกข์  น้อยสำลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปภัสรา  คำมาลา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงญาชิตา  ยิ้มหิ้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกิตติภูมิ  พอกพูน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุนิสา  ห่อนพเก้า โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงลภัสนัทธ์  หนูเอียด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สองเมืองสุข โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณแท้ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเหมนิภา  ช่วยเกิด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมณีทิพย์  ทิพย์มุณี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวราศินี  ภู่สาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาพรณ์  อาวรเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปวริศา  ศิริวรรณสกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวรัทยา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์พฤกษ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เกตุพุก โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภวิญ  วรโชติกำจร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกันตา  ศรีจันทร์กุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรวิสุข  วรโชติกำจร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจุฑาอัจฉ์  เตียวอนันต์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุรดา  แก้วมีจีน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเปรมฤทัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัทธพล  แซ่คู โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธีร์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัชรกันญ์  ศิริวงศ์ไพศาล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสิปปกร  หินเทาว์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพีรวิชญ์  อธิกิตติ์รวี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกฤษฎิ์กวิณ  ศิริมหาชัย โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณฏฐนนฑ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปัณณวิชญ์  รุจิพัชรกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายศรันยพงศ์  โค้วโรจนสิน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนาดา  คลายนา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุชานุช  สุขสบาย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรติ  ลิม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายสุธิศักดิ์  พัดมา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวริศรา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนาซีนีน  หมัดยุโส๊ะ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปุจา  ปานเจี้ยง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกันติกร  คะนันชาติ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปรีย์นันท์  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มจันทา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายอนรรฆ  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปุณณวิช  ปานะบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนันฑวรรณ  ตามี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอนณธร  ลอยฟ้า โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเบญยาพร  บัวหลวง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทรชิต โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสุภฤกษ์  คำทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายราชวัตร  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกันต์  อุษาสุมงคล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพสิษฐ์  สุขเมธติ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรกนก  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชญาณิศา  นิ่มเนียม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปฐมพงศ์  เพชรสังวาล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงไอย์วริณณ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปวริศ  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วฉุย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชญานิศ  ปานบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงแก้วทิพย์  นาครักษา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปาณบุญ  ปานดำ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเอกธนาพงศ์  อ่อนยังศิริกุล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชณฐ์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชญานนท์  ชูช่วย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอภิรดี  ปานพรม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศรัณย์กร  เพชรประสมกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเมธัส  ศรีชัย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนมน  ธนวัฒน์วรากร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนฤพร  รัตนอุไร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เมฆ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรพิชชา  ภักดี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ยศศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสริตา  แวอาแซ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยอาจ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงน่านเจ้า  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฎธิดา  ขุมเงิน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงออมพลอย  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงโยนก  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะกิจ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสิริวุฒิ  ศรชัย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุญญิสา  ชุมชู โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศุภวัลย์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงโรจนา  โรจน์อนุสรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศศธร  อังสุภานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพรรณณวร  โอสถาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนลินรัตน์  อุทัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงดลลดา  ทองจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิชยา  หนูมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเปรมณพิชญ์  บัณฑุชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จันทนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจีรวีร์  มีวาสนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กาละสงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภัทราวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวิชญาพร  วิวัฒน์ศิริพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงลลิภัทร  รักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  กองคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจื่อ เฉวียน  จู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรกานต์  วิหาญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จิรายุสวิบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปองละออ  คงมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมุกตาภา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงซีรีน  หมัดบาซา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิดาภา  เตชะตันติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐวลัย  นันทสาโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองพูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วใจบุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรมณ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสริลพร  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐชยา  สมกาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนะชัยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุธีรา  หิรัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอาชัญญา  ปาลาเร่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจติพัฒนกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัฐกฤตญาภัสร์  ภู่พันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ลอยจิ๋ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุภาวดี  ช่วยแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปราณปรียา  เตจา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วรรณมูลิก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาววิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวชลิตา  จุลสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงรมิตา  วินัยศักดิ์เสรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณราย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองสงฆ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอุมาวดี  สุขวัฒนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชัชชญา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนวินดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปารณีย์  ไชยสาลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงคุปต์กาญจน์  ศรีอินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปริยากร  ศุภอักษร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองดีเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวพิชชาพร  นุทัต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงไอสุรีย์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสิริยากร  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวชลิตา  ขาวนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวโชติกา  ดิสระพงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาว ณ กานต์ธีรา  พลเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัชชา  วิกรมโรจนานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวนันทัชพร  สุดใจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวนฤสรณ์  จันทรประทิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาววรนิษฐา  โชติการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวณัฐพัชร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาววริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอดิภา  เสนาชัยสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวจีรณา  สายวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวแก้มชาด  สิงหะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวปุณยนุช  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวณิชา  ศรีพิริยะวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิมพ์สิมา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวลภัสวริญ  นัครัง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  นิลเศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลาศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศุภกานต์  คงประพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณิชากร  อินทคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โอสถาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนากานต์  มณีโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงปิญชร  อิ๋วสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจิดาภา  ทหงษ์เจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกิรณา  เดชธนาสินรักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงมัลลิกา  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงชนากร  จันทศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิตานุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงวีรภัทรา  อรนพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงธันยพร  ชวกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงปานไพลิน  ปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงบุณยานุช  จันทรจนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภูณิษา  แก้วไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงอารดา  สุขมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปพิชญา  เพชรบุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงตุลยดา  เชี่ยววิจิตรพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงมานิตา  สงสุรินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอรณิชา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงลัยลาฮ์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภูริชญา  สอนดอนไพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนิชภา  บังหมัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสมิตานันท์  พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกฤตยา  ชมตันติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เหล็กนิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงรมิดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภีมพิมล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประชุมทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสริตา  วชิรพิศุทย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอรัชพร  สินโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีวรงคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชิฌาภัฐ  สมทรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศตพร  เทพยจาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกิรณา  พัวสันติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงโชติกา  โชติธรรมรส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงขวัญมณี  มณีโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนริศา  รัตนสุภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มีสมจิตต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกฤติมา  โพธยาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธีริศรา  ลีละศิธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภพิสิฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามเขต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเอริกา  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุภาวรัญญ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอัญดารัตน์  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธนพร  จันธนะไทยเอก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกิดาการ  เลิศวณิชย์วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปรรณ์  เตชินรุ่งธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมณสิชา  ชัยเจริญวัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญ์ธมน  ไชยถาวร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปาริชา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณฐพร  ปี่แก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอิสรานันท์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกวิตา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  พรหมเชื้อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรประสมกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลับกลาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนาดา  รัชกิจพิพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชญานิศ  นภาดลกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  โรหิโตปการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวริศรา  จิรศักยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณราลี  ศักดิ์ศรีบวร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทวรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชญาภัค  ว่องวิษณุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพัชร์จีรา  พิสุทธิ์พิทยากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทรัพย์อนันต์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรณิชา  สินกิจเจริญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอทิชา  แซ่ซิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกานต์ชุดา  ณ ลำปาง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรจนทิพย์  ศิริจิรวัฒนวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปัณณ์  ตันพาณิชรัตนกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญรดา  วัฒนะถาวรวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัชชา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิริกานต์  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิทยาภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุภนิชา  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงยศพัฒน์  ชนะพาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิริสิทธิ์ภคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกุลภาภร  ทำความดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงขวัญวีรยา  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณฎา  กีรติชนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิชญาภา  ปล้องไหม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจิติรดา  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชนิตา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปวริศา  แซ่คู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชญารัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงรมณีวรรณ  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชมณ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิชญาภัค  จองนิธิโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุคนธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนสรรค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปูริดา  พรแก้วศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์วีระยุทธ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สังข์ศิลชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงดาราธร  อินนุพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวิรตา  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณฤทัยญกัญ  ศรีอินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศวรรยา  เทพลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอัสมา  อาลีอิสเฮาะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ช่วยประสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชฎาพร  วงศ์อนันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงคนธรส  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนภัสชนก  มาลากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนชนก  สุขฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สุนทรปิติคุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิรตี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพีรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงภีรดา  ผิวไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงญาณภัทร  ชูบัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณภัคมนต์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมุณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศิรดา  ไทยเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวิริย์ธารา  วงศ์วิชญะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอชิรญา  จีระเศรษฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูกำเนิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฐฐาวรี  คำภีระ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิยรัตน์  มักคะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกันธิชา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอาทิชา  ธรรมรงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภูษณิศา  เศารยางกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเก็จชญาสุ์  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูดวงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  แก้วศรีนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวทัญญา  อนันต์วิทู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภูริชญา  เฟื่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรินทร์วดี  ตะนุสะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนันทนัช  วัชรพิมลพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงติณณา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ศีลประเสริฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปาณิสรา  บางเมือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกันติชา  ไตรแสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเรือนใจ  จันทราช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนิกานต์  โสภี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุขิตา  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปานระพี  ตันวงศ์ศานต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภกิจบุญชู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปุณยวีย์  ปิยะถาวรชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเตชินี  อธิษเดชโภคิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงฉัตรชยา  ลัคนากาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  ยอดขยัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธรสธน  รอดเมื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ไอศวรรยานุภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูดวงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงเบญญาสิริ์  ตุ้มคร้าม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปภาดา  ธนวรวิบูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  เทียมเมฆา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพรนับพัน  พลรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอชิรภัสญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัชชา  ฟุ้งทศธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจองซอน  พฤทธิ์พหล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปวริศา  อินทมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุณากัณฑ์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปทิตตา  ศรียะพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงมนัสวี  เมฆทัศน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จารุวิวัฒนสุนทร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกรรชัย  พรหมเมศวร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายทัตเทพ  รัตนพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายธรรศคมณ์  ตันติพิมลพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายจิรภัทร  เมืองจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายศุภกร  บุญกอบแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายศิรธัช  ศรีตะนัย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวินตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือดผ่อง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายมาวิน  วรรณพงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสุประวีณ์  ละอองเทพ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณโณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงเปรมิกา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกษพร  กาฬสุวรรณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสิรวิชญ์  สุดยอด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอินทิรา  จุลสราญพงษ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงฐานิดา  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงญาโณทัย  เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชนิตนันท์  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงชนิสรา  ลัภกิตโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดละเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงศุภัชญา  อุทรส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายพสิษฐ์  มากแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงแทนขวัญ  ไตรภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงรุ้งรดา  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงธนพร  สาลิกา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธีรเดช  ไกรขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายนัธทวัฒน์  โชติช่วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายรุสฟาน  สุระคำแหง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายเมธัส  กุลนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายกฤตภาส  พงศ์ชะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ประทีป โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปาริชาต  คงมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธนภร  เพชรสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายเจษฏา  จันทวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายบรรณวิชญ์  เพชรศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายอรรถชัย  โสพิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไร่สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายจิรภัทร  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิริกรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภัทรศิริโสภณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพรพรรณ  ธรรมเสริมสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่มุ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงมินทร์ฐิตา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกวิตา  เปาะเชื้อจีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุตดีวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายศิวกร  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายพีรพัฒน์  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นพวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายนราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปุญญิศา  ขวัญเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวิริยา  ธรรมชูโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงธมนันท์  สุวรรณชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงกฤติญาณี  คงคาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายอนันดา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงกิตต์รวี  สร้อยอนุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงศรัณยพร  รุ่งอรุณอโนทัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายจิรายุ  บรรณสัก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายกฤตเมธ  ย่องลั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายกันดิศ  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายอภิชาติ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสิราวรรณ  เจียมบุษย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงชญาดา  ชาติวัฒนธาดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงขวัญมนัส  เสาะสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงปพิชญา  วิจิตรเวชการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายชวิน  เซียมราย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฐพล  สว่างธนะสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายธนกร  หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองอร่าม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสิรินดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงเปมิกา  ทองพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายพงศกร  เรืองเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายกฤติน  บุญประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงแพรมณีแก้ว  ปาณะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายจอมทัพ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงสินนภา  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายภัทรชาติ  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายปวเรศ  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอาภาสิริ  ไชยธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอนันตญา  หวุ่นจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายรณกรณ์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายธีรเมธ  บุบผา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายชนินทร์  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกัญญภัทร  จุลภักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายเด่นภูมิ  ธีราวรดิฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายกมลพันธ์  สุวัณรากรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงเกสรา  ศรีมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายกรินทร์  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายผดุงศักดิ์  ทองประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายพฤษธวัช  ผิวเหลือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายธนดล  สุขลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายเพิ่มพงศ์  นิคมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายภูทอง  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายลุฏฟี  และตี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พวงสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงปุณยนุช  พูลนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสิริรัตน์  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงนวินดา  พลภัทรพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเปมิกา  คงสุวรรณมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงธนัญชนก  ล่วนควั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพรรณปพร  ปานสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายณัฐวัฒน์  เก็บเบ็นหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงโมน่าร์  หวันมาแซะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอรธิชา  มนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปุณิกา  พลพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุภิสรา  ประเสริฐศิลป์ คาเล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายธนกฤติ  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายศิรวุฒิ  ขาวผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงเพลินภิรมย์  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายกันตพงศ์  สุขสงวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายศุภฤกษ์  สมดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายริซวัน  แสแลแม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงจิติกานต์  ณภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายธนกฤต  แท่นทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายณภัทร  แก้วแสงศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายชนินทร์  จิตอนุกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายนรธีร์  กูรูซามี่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายกร  เขียนวารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายธนกร  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายธีรพล  พละกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายรชต  เอียดเฉลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายอิทธิกร  อะวะภาค โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัชชา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายเผ่าพงษ์  อินทะสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายชยุตม์  ไชยภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายปัญกร  เศรษฐสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงทวิตา  อชิรกำจรกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายสเตฟาน  ชาติรัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายปัฐยาวัต  จันทร์กอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายภัทรพล  เวฬุบรรพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วอุทัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายอธิภัทร  ชินกระจ่างกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายจิตตภู  จิตคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอัฟฟานฮัซวัน  ซำซี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธนัญชนก  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเกียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฎฐณัฏฐา  ชูศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์สว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนายุทธ  จันทร์กบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 นายเพชรนาครินทร์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายฮาพิช  สองเมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายกริช  รมนัดถ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายมณีโชติ  แก้วอำพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายบวรทัต  หาญณรงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายกฤติเดช  ตระกูลจิระวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงมารีน่า  ดำใหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายเปมทัต  สะมะแอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายบุญรอด  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภูริณัฐ  ฝันย่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์กบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  งอนงอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงเชิญขวัญ  คงปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงเพียงขวัญ  มงคลสิริตระกู โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอัรฟาน  ซือรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายธีรภัทร  หมวกพลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายรณกฤต  วงษ์บุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายชนพัฒน์  วุ่นซิ้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอนุชิต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายพิรชัช  โสยบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนลินทิพย์  เหตุทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายไซเวงเจค็อบ  ปูน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายฐานิสสร  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายรัฐพันธุ์  บูเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายสุภสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายกรวิชญ์  หนุดหละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายวุฒิกร  ดำมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายกานต์รวี  คำหว่าน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณัฐชา  เนียมสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงฟ้ากมล  หงษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสิรยากร  แซ่ตู๋ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพรชนินทร์  พูลภิรมณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงนลักษมณ  รักษ์ไสย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงพัชรวรรณ  อันตรเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปาลิตา  กันอุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงภทรพรรณ  แสนชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกนกนิภา  จันทรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงธนพร  พุทธสุภะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกษิรา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงภัควดี  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กอบจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายณภนต์  รัศมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายอภิพัฒน์  บุญสนิท โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายเนติภู  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายเนติภล  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธนกร  ไข่เกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายอติวิชญ์  มีงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 นายจรัณธร  ไชยชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายติณห์  เฉลิมกุลสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายชลกฤษ  นิลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงจิตนา  อนุรักษ์ไพรสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงวรรณศิลป์  ยานิยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัคฆะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายศิวัช  นวลงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายวิศรุต  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 นายปุณณวิช  ฟูตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายสราวุธ  อึ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นายธนภัทร  ชุมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายสุรชาติ  เชื้อวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายเอ็มคาลิฟาร์  บินสอาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายทรงพล  สุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายจิรัฏฐ์  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นายกรวิทย์  เสนจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นายอาคเนย์  ธรรมชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายณัฐนนท์  หมัดสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นายจื่อ ย้วญ  พี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายยุธทกัญ  เนตรนุช โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวอรรฆญา  ไข่รอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงศยามล  ทองสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาววิสุรีย์  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงชนกกร  อ่อนยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวฐิติญา  โยลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ข้อสิ้นควัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงชฎาพร  ตันติโภคิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวญาณิศา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงนาตาชา  พูลสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวนัฐชา  โพล้งเสียง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงนรมน  อุปมนต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวมัยซูรี  จะมะจี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวศศิรดา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงหิรัญยา  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวกัญธิญา  วอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุสิกรังศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นางสาวปัณฑรีย์  ริ้วทองชุ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวอภิญญา  วุ่นดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 นางสาวปารวี  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวลลิตา  พุทธิปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริทศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงกฤษยาณี  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวกัญยรัตน์  อัจนากิตติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจษฏาภิวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอัษญาดา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงจิรทิพย์กมล  ตุลุย โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายชัยวัฒน์  แสงใส โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิณวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนกร  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงมีสุข  จงสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนกฤต  ประทุมวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงบุญญาพร  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพณธกร  เจริญวัฒนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพัชราภา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายถนัดกิจ  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายอุฬาร  คงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกรกนก  แก้ววารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฮุสนา  พุ่มเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธัญมน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกฤตภัค  วรรณสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปวริศา  แก้วสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายบวรกฤต  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายไอศูรย์  เจตนเมษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงศศิธร  ทองฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุชานรี  ชูนวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงเมธนิยา  ชมภูพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายบัญญวัต  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัชยาพร  สระมุณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐภัทร  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิชญดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงวรรษชล  กุฏิภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธีรภัทร  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายอิงหลุณ  หัฐกร ชัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายอัฟนาน  ราดหามาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงภรพิพัฒน์  ยืดยาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายรัฐพล  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงมานิตา  จิตพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงสเปน  อยู่ด้วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายชลธี  ยิ้มยก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวราภรณ์  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกันติชา  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายศุภชัย  คงฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงรติกร  นพแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงวฤณภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปาลิตา  ธำรงสถาพรสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุธิดา  เสริฐ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเจตน์จันทร์  จันทร์เมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายคทาหัส  กรีพละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายราชวัฒน์  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณิชกานต์  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพันโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอมินตรา  ขวัญสุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอาลิส  พรมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสิริกัญญา  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวริศรา  วรรณทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงซันญ่า  อะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายนฤเบศร์  เขียวกุ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายนรากร  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณัฐธิชา  พันชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอดิศร  แสงดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกฤษฎา  ชนะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายชิณณวรรธน์  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพีรดา  ศรีสุธนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายศุภสัณห์  หนูรอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงภิญญามาศ  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายอชิตะ  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายตรัยคุณ  ศรีเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพนธ์ฤทธิ์  ไชยมนตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายพงศกร  ลาสุนนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปรมินทร์  มะเดื่อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์บัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณภัสนันท์  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ชูรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสิริยากร  ขาวพิมาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอติกันต์  รัตนมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัชชา  วสยางกูร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอชิรญา  กมลศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลับกลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองเผือก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปณชัย  ทองดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกรภัทร์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายยุทธศาสตร์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายนรินทร์จิรพัทกร  เกษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวรรณกนก  เภาทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณิชากานต์  รอดรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธนัชพร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พงษ์รุ่งเรืองกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณปภา  หงอนไก่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายขจรจักษณ์  กังแฮ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภควัฒน์  ถาวรกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงอัญชิสา  เกื้อลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายคณัสนันท์  เศรษฐรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเมธาวิทย์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองจีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมณฑ์นิษิตา  รมนัดถ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายพัชรพล  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดารารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายศุภกิจ  ภูมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภัทรพล  ตรีพลอักษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิทยานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายภาคภูมิ  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายประสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสุชาดา  โครธาสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายทวีชัย  ประจักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายปรัญชัย  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายเจตวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายอธิภัชค์  เจริญพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายณัชภัค  ซิ่นหลิว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ประสาทแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพรรณภัทร  ชูมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายทีฆายุ  เพชรทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนัทธพันธุ์  พลอยอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายนราธิป  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายศุภวิชญ์  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายนฤเบศ  เกตุแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายจักรภัทร  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพภัสสรณ์  สุขิตกุลพฤทธิพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงศศิธร  ดำส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชุติมา  อุษามาลย์เวท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงปุณรดา  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกัญญาภัค  บินหม้าหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธาราธาร  ม่วงขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเมสิณี  รักษ์วงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายภูวสิษฏ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายชนะพงศ์  เพ็ญธิสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงจริณญา  สังข์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณวพล  นาคกลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายนพฤทธิ์  คงชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายเตชิษฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณัฏฐ์  หาญยุทธ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธนภัทร  ไข่เกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงอาฒญา  รัชนาการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธัญชนก  นกแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายนรสิงห์  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพัชรพร  สุสานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอริสรา  สุขบัวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธนยศ  มุกข์ดาแดงเข้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงชนกชนม์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงณิชานันท์  อรรถกรวิกรัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงภัทราพร  ไทรทองคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจิรัชยา  สาวิโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงสุนิสา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายรชตะ  เส้งอิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพลอยปภัช  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงดวงใจ  เข็มทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายภควัต  เฑียรฆราตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายกันตินันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายเอกปพน  เขียวเข็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายปรมินทร์  พัดสมุทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายณัชพล  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพิชชากร  เฮง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงมามารีน  หัสเล็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายตฤณ  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนปพน  เถาสุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายภัทรวุฒิ  แซ่หว่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายเยลโล่  ภูษาธร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายณัฐนนท์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญที่สุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูมิภัทร  สุทธิบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายศุภณัฐ  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธัญเทพ  สุดตรง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายอัมรินทร์  สิทธิสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  สุทัศนานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนพล  วิไลศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชุมนิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายฮาฟิซ  ยีหมัดอะหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายธนวุฒิ  แก้วพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปกรภวัต  สาครินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทิวัตถ์ชยานันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสมอทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสิธิยา  จินดาพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนิษา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงบุณฑริกา  ปล้องไหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายสิรภพ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธนกร  ภวัตเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายปรวัฒน์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายพีระณัฐน์  ปลื้มใจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายธนกฤต  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงชลธิชา  แนวประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอัสมี  กอและ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกัณฑิมา  บุญมะโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตหมั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปวิชญา  ศรีวรรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพัชรพร  สมชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนูร ชูฮาดา  บินตีฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปัญจฬี  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงรวิอาภา  พัฒนภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงปราณณิชา  ธนวสุตม์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพิราอร  พิลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงปณิชา  สุขราษฏร์กนก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงปวันรัตน์  เวชการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกวินธิดา  สินสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกชกร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอภิรดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงเปมิกา  ชนะชัยปรเมศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงเบญญานีน  เบ็ญหีม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายสนธยา  สังคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณฐกร  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพัฒนพล  พานิชย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายจิรภัทร  ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายเขมนันท์  เจตนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอัญมณี  สันติภราภพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายชยานันต์  จริวัฒถิรเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายปุณณเมธ  รุ่สว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายศรัญย์รัฐ  คล้ายหิรัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงหฤทัย  จิตรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายชลัทธศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายณธพงศ์  เหมราช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชนิดาภา  คณาสิริเวช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงฐิติพร  พูลสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงนริศรา  คงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจิณห์นิภา  จงพุ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงชทิพกฤตา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงปรารถนา  ศรีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพศวีร์  แก้วงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายชยากร  รัตนบุรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณฐพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงวริศรา  ขันทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงญาณินท์  บุญเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงชญานินท์  เวชรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพนสณฑ์  รัตนพงศ์สงวน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธฤต  จันทร์เกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธันวาวดี  บัวคลี่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายอาลีม  ยีดะหมะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัทมเมธิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงจันทัปภา  จันทุรส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงชลดา  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณฤทัย  ตรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงจรัสระวี  ทองปัญจา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงพิมพัชฌา  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายทยากร  ด้วงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายยศกร  ชายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงจรัสทิวา  ดวงมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายปาณัสน์  นวลงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงชาลิสา  บุญรอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภัทรกฤต  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงทิพธัญญา  ภูวตนนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพรลักษณ์  บุญยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายธีรเดช  พลแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายอนุพงค์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองเลื่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงอธิฐา  อนุสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธีรเทพ  ชุ่มชื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายพิชานนท์  วงศ์งาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายกรวินท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายศุภรากร  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายพีรวิชญ์  กิจชาลารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายศิวัช  ดำแสงสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายกฤติน  สุขมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงฐายิกา  จันทุรสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายภัทรพงษ์  เกรียงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัฐนิช  เพชรมะณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายธนกฤต  บุญแท้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวังชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายต้นตระกูล  คชวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกาญจน์กนก  พรประภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขกา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายปุณณวิช  เดชาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ด้วงปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงธนสร  นวลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายภูปกรณ์  คีรีเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงลักษิณา  ลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงแฌนน์  อรุณเบิกฟ้า ดูฮาเมลน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงอภิชญา  เยาว์ธานี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายอามีน  หวังเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธีทัต  ประชาเสรี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงพัทธวรรณ  อารมณ์ศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงปาริมาศ  หนูเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงฉัตราพร  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมเชื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงนรมนย์  ฤกษ์เกษม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายณัฐภัทร  อิ่มมณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสกิตติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายกมล  วงศ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงบุณรดา  คอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กชายปิยวัฒน์  สังขโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงอภิษรา  อรัญญกูลกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงพิชญ์ชนากานต์  แก้วคงศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงฐิติกา  เหมือนคิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงกวินธิดา  นวลแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงปาลิกา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เส้งแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงคีตกมล  คงนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงพริสร  พรหมจรรย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงปิ่ญจมาส  จันทร์นวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงปรรณพัชร  สุขใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงจิณัฐตา  จิตต์หมั่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายกฤตบุญ  นพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายวิชญพล  ราชสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงเภตรา  รักษาศีล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงธนพร  ทองงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กชายธรรญธร  แสงอุไรประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงปวริศา  รุกขพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงณัชลดาวีร์  ฟูสิษฐ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงหฤทชนก  เพชรโชค โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงพรศิรัตน์  แก้วละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงชาลิสา  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงวริศา  พรสุขนิมิตกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประภามณฑล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กชายอันวา  ฮะอุรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงณปภัช  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กชายวรดร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กชายพิทยุตฆ์  กาฬศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงศวรรยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ผดุงภักดีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุฬามณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กชายธนดล  โกยทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กชายภัทรกร  แซ่ฉิ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงอัลฟานี  หวังเบ็ญหมูด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงศศินิภา  สากุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันทร์ต้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายกฤตเมธ  ชูแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายธรรศ  ไทยวงษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายบุริศร์  ทองเสนอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายณชัย  รัตนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายรัชพล  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยเขียว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กชายปธานิน  ตุกังหัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายเกียรติรัตน์  แซ่เกาะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กชายธีรภัทร  แก้วคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขวัญพรหม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายกณวรรธน์  ฉันทวรวิจิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงนุ่ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายเตชนัต  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายปานภูร์  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กชายพริษฐ์  หนูประสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายปฐมพงศ์  ปาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายธาวิน  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กชายปรมะ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงเยี่ยม  วโรพิเชฐสรรค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงทักษอร  กาละสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายฐณธรณ์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กชายนิธิศภูมิ  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดาวรากรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงภูชยา  อัครพิมาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กชายกฤติน  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กชายกวินท์  พรหมจิิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายพันธุ์ธัช  วิไลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงปวีณ์พร  ชินโสภณทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงฮาน่า  หวันตะหา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงลภัสรดา  กลิ่นนาวี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงศิร์กานต์  ขจรสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันสุกสี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงคนธวัลย์  โกยสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงนันทชพร  ภุมมาวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายสงขลา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณเวศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวรพิชชา  งามวรกิจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติมุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงมณีวรรณ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงธนภร  จาระพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงชุติกานต์  โพธิ์โพ้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงวิศรณ์รัศมิ์  แก้วละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพสิษฐ์  ชูเชิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายณัฐพล  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายณัฐชวินทร์  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายธนกฤต  ชิตวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายพริษฐ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายรัชพล  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายดุลยพล  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายธีธัช  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายบวรลักษณ์  โปจีน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายศุทธกานต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงสุชัญญา  อิสรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกานต์สินี  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงจิรัฐิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงลภัส  คีมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภูนุชอภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณิชารัศม์  ไชยเมธีเวทย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงเอื้อการย์  พฤฒิพรรลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายกฤษฏา  โกมลตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายปรัตถกร  แก้วนิล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงสุปรียา  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุทธิพล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายดารชาต์  ชำนาญนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงพิธุอร  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายอำพล  แก้วเอียด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายพชรดนัย  อู่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงไปรรุ้ง  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายวรากร  ชุมคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายธนโชติ  กรรณสูตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายภูมิ์พัทร์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปาณิสรา  คชรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  คงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายภูปกรณ์  ถลัชนันท์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายเตชทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงค์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงอาเมเรีย  หลีตอสัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงพิชญา  บุณยประสาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงทาภัสสร  ตาคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายศุภณัฐ  แร่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงพิมพ์ญากร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายปัณณ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  ช่วงพิมพ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงนิจกานต์  สาสุธรรม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายคณิศร  สาราพฤษ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงทักษอร  คงปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายพงศวัต  กาพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยพร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายณภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงบุญญิสา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงกัญญพัชร  หนูเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายพีรณัฐ  อัศววงษ์สันติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายดิชพล  นิยมจิตร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงปิยรัมภา  อินทรมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงชิดชนก  พงค์สุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงพิชญาภา  สุกแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณภัสสรณ์  บุตดา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีมาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงบุศยมาศ  จันทน์เสนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรพิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงธิษตยา  ณภากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงอิงกมนพัชร  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงภาพิมล  ชาติภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงปวริศา  แก้วหนูนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงณัฏฐาวีร์  มากสาขา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชูมนต์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์กบ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายณรงค์เวทย์  แก้วดำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวรินทร  เตียวสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงทัศพร  แก้วบุญทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายธัชธรรม  โชคผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงอิสรีย์  ขาวอินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงกมลพร  บุตรกลัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงโกลัญญา  กัลย์ปณชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงวรพิชชา  จีนปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงฐิติพร  พุทธสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายแทนไท  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายนราพัฒน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงมรกต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายคุณัชญ์  พรหมหอม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายภูรินทร์  พันธุรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงวรดา  หลักกำจร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงดาราวดี  เขี้ยวแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงสุวนันท์  สุขแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงศื์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงสุธาสินีย์  คำชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายสวิตต์  ศรีแสนสุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายเพชรศิวะ  จิตราคม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายกฤตภาส  หวั่นเส้ง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงกชพรรณ  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายวงศธร  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กชายพันธกิจ  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงเจนจิรา  จำนงฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงศศิธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายเกียรตืิ์ศักดิ์  พรหมราช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงกนกพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงจอมขวัญ  กาเลี่ยง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงกมลชนก  หมัดหลี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงอรสา  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงยุวภา  สาธุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงเมรี  ปานอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายณัฐศักดิ์  เลาหวัฒนาวิทย์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงณีรนุช  วรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงฐาปนิชา  โภชนกิจ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหลวง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงกวินนาถ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายชนภัทร  แก้วแฝก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองนวล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยชนะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายณัฐฐ์ปวีร์  เจริญสิน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงธนพร  ใจกระจ่าง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงมัซนีย์  กอลาบันหลง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงปภาพินท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายเหนือลิขิต  ศิริชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงณิชาภา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายณัฐวัตร  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงกิตติยาพร  คงยอด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงปานดวงใจ  มีกิริยา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองคำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายพลากร  กิตติรัตนภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่ล่ำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงวรกาญจน์  จันทร์ขาว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายกนวรรธน์  บุญทา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงพรธิวา  นิพัทพงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายนวพล  มณีรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงปิยภัทร  รักทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงอภิรดา  ดำน้อย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กชายปวริศ  แก้วโขง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายธนพัชร์  ธันยวัชร์เดชากิจ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายพชร  ดิษฐวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงอริสรา  เกิดพร้อม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงชุติมา  สืบด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงฉัตรนรินทร์  ปลอดอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายสหรัฐ  สุขมี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงสาริยา  สุวัณโน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงสิรารมย์  ทองมั่นคง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายธนพล  ทองสอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายยงวิสุททธิ์  บำเพ็ญ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองมาตร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายบุญธวัช  สุวรรณโน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายธวัฒชัย  ทองขาว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายแสงตะวัน  นุ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายธนาวัฒน์  โตวิมุติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีแก้่นจันทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายปัญญาธร  ศรีโยม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงมนสิชา  ขวัญปาน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์เทศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายณัฐภูมิ  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงณัทฐริกา  รามแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายธนภัทร  วันแรก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงวิพาดา  รัตนะชล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงชนากานต์  นาคเจริญ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงวินันท์ดาวี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายภาศวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทับรอด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงสุริวิภา  ไชยวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายภูรินทร์  รักเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายภูตะวัน  ทองด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนวินท์  ทรงช่วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายพชร  ครูส่งเสริม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงสายธาร  ติ้นซุ่ย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ฤทธากรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงรัตน์ติกา  ศรีปิ่น โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อรรคบุตร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายปัณณวิช  ห้องเอียด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายณฐวัฒน์  เพ็ชรณัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายพงศกร  พูลภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายอาธาน  ไชยสงคราม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายภัทรพล  อุไรรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงชนัตดา  หนูอุไร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายรัตนพงศ์  จารุสาร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงนภัสสร  พานิช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายคมสัน  ซาวลิแสน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายณัฐชัย  รัตน์ทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จิตต์บรรเทา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงเลอรักษ์  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงทิพย์มณี  สมเกิ้อ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายกรตะวัน  ทองสงค์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงชลพรรษ  นคราวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงกรัณรัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศรีสดใส โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายสรวิชญ์  บัวเผียน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายสุกฤษฏิ์  นิ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงพิชญาธิดา  สุนทร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยยัง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงธิชานันท์  ดามิลทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายกัณกวิน  สร้อยทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงนันทิชา  ศิริเดช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงนุรซายัง ดี  ลาเตะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กชายฟาริส  จาริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กชายจิรภัทร  ชัยงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กชายอรรณวินทร์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายภูมิรพี  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงเอมอร  สิงหโกมล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายศรัณยพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กชายณัฐนันทน์  เด่นกองพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กชายณัฐกรณ์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กชายสุพัฒน์  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายชยณัฐ  เขียวเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กชายเดชานันท์  แซ่เตีย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงบัญฑิตา  นุ่นกำเหนิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายเปรม  สาสุธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กชายภากร  เส็มหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตตพงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กชายธาวิน  นพแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พรสินศิริรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงรุจิกร  สังข์แก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงเนตรศรัณพร  คชสง่า โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กชายธัญเทพ  นพแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กชายภัทรวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กชายฮัซนัย  สุวรรณวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงปัญทารีย์  ยางทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายพีรดนย์  เพ็ญเขียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงณดา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงชุติมน  หนูชาย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงซานเดียร้า  เจะหมะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กชายฆนนนท์  ทองสีอ่อน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภู่ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงฐิตารีย์  นวลจุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กชายธาดานันท์  บุญมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงอภิชญา  สุนสระบุตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กชายพีรพัทธ์  พรหมทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงพรรษชล  ไชยรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายธนพล  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กชายอนณ  ทองสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วประกอบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กชายปรินทร์  พรหมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงภาริตา  เก็บเบ็นหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายสืบสกุล  บูรณะพาณิชย์กิจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายกรกช  จู่ตันซ่วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กชายธนกฤต  บุญลือ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายปัฐวิทย์  คำคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงรติยากรณ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงกมลพร  มณีสว่าง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงกชพรรณ  มานะกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายกรวิชญ์  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงเมธปิยา  ปุญญพัฒนพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายศุภณัฐ  นิลโอภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โมสิกะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กชายธยศ  ขวัญโภคา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายตรัยคุณ  อาษาสุจริต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กชายนัทธพงศ์  ตาเตะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงอาอีซะ  หมัดสะหริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรางแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงปิยมาศ  นกแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ดำมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1647 เด็กชายเติมพงศ์  ติระยลิกะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงณภัทร  พงษ์อุดม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงสุภิชญา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กชายอัฟฟาน  อาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กชายฐปนวัฒน์  วิริยะธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สัตบรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กชายฮัสซาน  หมัดอะดัม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยพรหม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายฮัจซัน  หลีกันซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายนพพงศ์  มหาวิริยาภรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงปรมัตถ์  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายเทพณรงค์  ประสบแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีวัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายพงศ์ภานุ  ตรีไวย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายอาณัฐ  เหล็มนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายลัพธวิทย์  ศิษฎิโกวิท โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กชายกฤตภาส  สังข์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงชัญญานุช  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงธิชารัตน์  ศิริเมฑากุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงวริศรา  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงณัสชา  หีมหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายกรกฎ  ยึดลั่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายภูธเรศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายกัณตนนท์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นวลบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงสุธาสินี  พูลศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายธีรโชติ  พิรุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายคณสรณ์  หน่อเพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงสุวพัชร  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัทธธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงชญานิศ  จินนาคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายรังสิโรจน์  หนูดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงพัชริญา  ดวงตา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงอลิสา  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงทักษอร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงภูริชญา  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายธีรพัตร์  บิลละเต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงนภสร  ณ ภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัณวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาธรรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายพันธรักษ์  โหดหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อินแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงกันติชา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายน่านฟ้า  พรหมเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายธีรพัฒน์  แสงโสภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายธนันธร  สังข์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายภูดิส  ไชยสาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายพีรณัฐ  สังข์น้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายปณชัย  จุลมุสิก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายธีรัช  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายธเนศพล  แก้วดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สว่าง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายภาณุวิชญ์  รักแคว้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายนากีส  พลาสิน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงปาริชาติ  เงินจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทภาโส โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงประเพชรศิริ  เทพมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายอานันทวีป  แย้มสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายธนพล  นวคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงฐิดาธาร  คงคำขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงรุนนีซา  อินหมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายประวัณวิทย์  คุรุวงศ์วัฒนา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายรัชพล  อินทรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอริสา  สุราตะโก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายเจษฎา  ทันราย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายฮารีฟิน  กังละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงอินทุอร  บุญรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงชญานิษฐ์  รอดภัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงเพชรนารี  ธิบดีมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายภัทรพล  เล่าพานิช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายริทธวัช  หมู่ห่ำหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงกวินธิดา  คงจินดามณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงณิชกมล  กิตติรัตนสมบัติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายณภัทร  รัตนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายธีรวัส  ดิเรกวัฒนวานิช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายชัยวัฒน์  สังข์ทองกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกนกกร  ช่วยชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยอดแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายวีระศักดิ์  ลิ้มสุวรรณสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงนภัสชล  ปะทะโม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงรัชยา  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายพสธร  คันทรง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายอภินัทธ์  คงเสน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายจิรภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายทศพร  ชูมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงอัยยาณัฐ  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายพงพัฒน์  สาสุธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายณัฏฐภัทร  พงษ์อุดม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายพีรพัตน์  สีแก้วเขียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายกรวิชญ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพนิดาพร  หนูงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โสภิกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงนภสร  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายสมิตพงศ์  สาครินทร์วิทยา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงอารีญา  บิลโตะเตะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงไหมสุรีย์  บิลสะอิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายบุณยกร  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายธนกฤต  พรุเพชรแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ฤทธิพลเดช โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายทนง  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายเมธาวิน  ลัภกิตโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายธีรเมธ  แก้วพวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงชัชธิชา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายพงศธร  เจริญศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายณัฐนันท์  ทองดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงศิริญาพร  ดีสกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายเจตวีร์  สุดราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายรัฐกรณ์  ยางทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  วิริยะธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายธัญเทพ  คะรุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงวริศรา  จันทร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วโสตร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายนิติพัฒน์  ปวัฒพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายศิรชัช  คงวัดใหม่ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายทินภัทร  มุณีแนม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายณัฐภูมิ  นทีทวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายชลนิภา  ศรีสงคราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายชนกันต์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงณิชานาฏ  หยุ้งแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายวงศพัทธ์  คงดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงชยมล  เพียรดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเฉลิม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายกิตติ  มังสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงโสภิตา  ทอดทิ้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงศิรินริยา  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายรัฐศาสตร์  บิลสุริยะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงสุธิตา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงสุชานันท์  คำแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายมั่นคง  อรชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงอรจิรา  มากนคร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายศิรสิทธิ์  สโมสร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายวัฒนชัย  แสงประดับ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชศิริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงปณาลี  ไชยภักดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงผอม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงวีรลักษณ์  แปะใส้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายนเรนทร์วิชญ์  สมพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายอนุพงษ์  มะสมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงกมลพรรณ  หลิ้มชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายสันติภาพ  คงประพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงแพรวา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงนภัสสร  บุญชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงกันยกร  พรวัฒนคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงอักษราภัค  แดงยวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  ณะนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงกัศรีญา  เหมมันต์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงณัฐนรี  เทพรักษ์ชนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิพรพันธุ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงซารีนา  หมัดอาด้ำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายชัชพงศ์  ทองบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงวิชญารัตน์  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายคุณานนต์  ชนะวรรโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงปวริศา  ไชยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงวริศรา  รักขกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายชโนดม  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายกัสพงศ์  ขุนแข็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงซีรีน  สมานพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทนงาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายอาชชวะ  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายไฟซอล  แก้วเรืองศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุขขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงพิสชานันฐ์  เพชรทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงมนัสนันท์  รักนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายอนาคิณ  วิรุฬห์ผล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงเขมจิรา  เชี่ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงสุชันญา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงพาขวัญ  ชูละเอียด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงจิรดา  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงวรารัตน์  ชูวิรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายชลรักษ์  แก้วบุบผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงนภัชชา  มูเก็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงอริสราภรณ์  พัฒศรีเรือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายภูริวัฒน์  ธรรมชูโชติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายอัปราชิต  ฟักบางยุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงฟาฮาน่า  สพเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายศุภวิชญ์  อาคาสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงผทัยชนก  ว่องทิพากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มชื่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายปิยวัฒน์  ตรีวัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเกิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงภูมิสิริ  ใจแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นมะสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงปูชิตา  ไพเราะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายธีรศิลป์  ลมุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงนภัส  นวนนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายภูษิต  แก้วคงบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงณพชรภรณ์  คงหนู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงพัชรพร  เจียมบุศย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายศิวัช  ผัดสมุทร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงพลอยณิชา  สมานทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายธีรภัฒน์  หมัดสะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงชัญญาพฤฒิ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายกิตติธัช  นิยมยาตรา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายภูริณัฐ  ปลอดเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงฐิตาพร  คงจินดามณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงสุพิชญา  เรืองติก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายวุฒิภัทร  กำเหนิดดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายกฤชรัตน์  แก้วเจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายชลธาร  หนูวิจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงอติกานต์  ลิ้มสุวรรณสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายสุวพล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงอมรารัตน์  เวชโกสิทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายณัทภัทร  ใหม่ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายธัญญ์ทำปรีชา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายสัชณุกร  รัตนศิริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชุมไฝทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงทิพธัญญา  ทองทวี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงอริสชดา  มายิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก้วชูทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณมาลา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายอนุวัต  สุขสังวาลย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วเจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงธันวา  ตาผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงธนาภา  ชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายศุภกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงธนัชญา  นวลสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายกรกฤต  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงภควดี  บิลระโอ๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงสุภาขวัญ  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงปราญชลี  นวกิจกาญจน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายศิระวิทย์  สุวรรณแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายภูริภัทร  แก้วมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายศุภฤกษ์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รัตนาคม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงบุสรีน  หมัดยู่โซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงพรรัมกา  คำภีระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงเรวดี  บิลพัสด์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กชายัอัฐฮารี  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1910 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กชายวงศ์ธารากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กชายกรกฏ  หนูแป้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ฟอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1914 เด็กชายสกลวรรธน์  โหดสุบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงชนันภรณ์  เอียดเสน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงสุวิชญา  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงจรัสโฉม  เพชรมีค่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงบีรอน่า  บิลแหละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงนัจมี  บิลละเตะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสองเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงณภัทร  ชัยกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงบุณยอร  คชกริม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงมิลลนี  มรรคาเขต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงนันทิชา  ชูทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงสวรส  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงฉันท์ชนก  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงศศินา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงธิญาดา  เสระหมาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แซ่หลิว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กชายศุภกิจ  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายกิตติธัช  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1934 เด็กชายรชานนท์  อินสุราช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กชายบุญยวีร์  รุกขพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กชายธีรวิช  ศรวัฒนา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงภัควดี  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กหญิงกิฟละห์  ตาเห โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงรินลดา  ไม่หายหอม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญฮวด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1950 เด็กชายภัควุฒ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1951 เด็กชายชัยณรงค์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงวันวิสา  ทองฉิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1953 เด็กชายอัลฮาล  ยุพยงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1954 เด็กชายภาคภูมิ  ม่วงขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กชายฏอฮาวีย์  พิพัฒน์คงคา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1956 เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบปรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายกันตวัฒ  ทองศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายศุภกร  ช่วยชูสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายกิตติธัช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายนัฐพงศ์  ประกิจวัฒนากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายศตนิติ  ศรีนอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายศรัณย์  จำปา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายฐปนนท์  พงษ์สะพัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายธนภัทร  สิทธิพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายนวพล  เธียรโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายเพชรรัตน์  พรหมอักษร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายกันต์ธร  พิงพิทยากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายซานโตรีนี่  เดอรามันห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายฮาดีฟฟ์  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายณัฐพล  หมิโดย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายชวลิต  เหล่าจีนวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายอานัส  โต๊ะเด็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายอธิป  ทองสิรินนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายเกณฑ์ขวัญ  วงษ์ภูดร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายพีรวัส  หุ่นเก่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายสรวีย์  ทองเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงสวนิต  แก้วรัฐถา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงคันธารัตน์  พิมพ์ศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงเย็น  ชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์สุขนิรันดร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงน้ำอิง  เพ็งระวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงอโนชา  แก้วชะโน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงปรรณสรณ์  ช่วยหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงนภาพิสุทธิ์  ทองชูช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันตังกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงรมิตา  ชูโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  จันทะภาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงศิศิรา  คงจีน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงศรุตา  บุญเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงเกลียวไหม  รัตนชัย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำปา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พูลแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายสมิทธ์  แก้วพลายงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายรัตณพล  แสงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายธนภูมิ  คำสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายพงศธร  หยดย้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายธันวา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะจิตต์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงณิชา  หมัดสมัคร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายศิวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายณัฐวุฒิ  เซ่งเอียง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายธีรภาพ  แก้วนวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายพบพริษฐ์  พิเคราะห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงธณัชกานต์  เอียดเกิด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงธรรญชนก  ปิ่นม่วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายภานุกร  พิทยาภินันท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายรณชัย  บุญอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายสิทธิชัย  กราชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายเฉลิมลาภ  ไล้เลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายกฤษฎา  จะเผอะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายกฤษณพงศ์  สังชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงบุณณิศา  กันสุมาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงธนัฐดา  ไชยภูมิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรววงษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายชัชวาล  วรรณกี้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงณิชาดา  ปลื้มใจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายธีรภัทร์  จงจัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงนลปรียา  กา หยี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงวราภรณ์  มณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงอารยะ  หมัดล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงภัทรสุดา  พงศ์พันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายนธี  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มุสิกะชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงชามันดา  อินชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทสรัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายธนาทร  โพธิพงศา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วทองพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายรุ่งศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายอัยการ  สิมลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายธนกฤต  วรรณรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงนวลหง  ว่องประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงศิภาพันธ์  สาคร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงณริญา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงอรษา  มายานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายซ่อรีฟ  พรมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงพัชรี  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายปรเมศวร์  สุเรียมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงอนิษา  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายธนพล  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 นางสาวศิริเนตร  รอดบน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 นายณัฐกานต์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงวราภรณ์  กังแฮ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงกัลโสม  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงเกวริณ  บุญกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 นายภาณุ  ภัทรเสนานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงอรอนงค์  ไข่ทองแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 นางสาวสุนิตฐา  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ยอดยิ่งประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายอานัส  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 นายสุทธิรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 นางสาวมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายสิรดนัย  ภู่ขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงแพรวาวฎี  อินทสระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายชามิล  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงณัฐวรา  คำพึ่งพร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงภัทรมน  ผิวดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงศิรดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายธีรเดช  มูสิกชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงอังขศิ  พรหมชะนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงอติกานต์  พรหมบุญทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุภมาตย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงอรวรรยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงจิราพัชร  คชศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุวรรณมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงศศิธารา  แก้วเสถียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงวริศรา  สุขสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงสุรภัทร  จันทนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงธันยาณัฐน์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงมุกอันดา  เกตุงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงญาณิศา  มะหะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายวรกิตติ์  เด็นหรน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายณัฐดนัย  กร้าณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงเมศิญา  บินบอสอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงเอลิชาร์  หะยีแวบูละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายเกียรตินิยม  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายจักรินทร์  เจนสุนทรระวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายพัชรพล  ถิระพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายจิรภัทร์  แสงราวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายรุสลัน  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายพิชัยยุทธ  อินคำเปี้ย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายธีรพัทธ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายปรเมศ  โลพะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายธนวัต  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายคอซันลี  หมัดอะดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2104 เด็กชายวรเวช  ชูมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กชายอานัส  ปาทาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงเปรมกมล  ไกรแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บิลระโอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงพรรณลดาลัย  ทองขจร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กชายภูริทัต  ใจกระจ่าง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายภควัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2111 เด็กชายปิยรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายวันชนะ  แก้วงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายภานุพงศ์  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายดลกอวีร์  เระเบ็ญหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายนัสรูล  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2120 เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กชายโทน  - โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2122 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายปฐพี  ทองโต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายพีรพงค์  ศรีทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายธนกฤติ  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายอัลฮาน  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กชายทักษดนัย  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กชายออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายสิทธิเดช  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายภูริภัทร  หมัดโตะปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายก้องภพ  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กชายก้องกล้า  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรจำเนียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายซัลฟา  ทองตั้ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายนราทัช  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงหทัยวัลย์  หมานโล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงอัลฟีฟ่า  หมาดมานัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงรัสรินทร์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2145 เด็กหญิงกชพร  ประกิจถาวรกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงวารุณี  เกตตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงซาฟีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงชาคริยา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงธนสร  พ่วงคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงดากานดา  หวังฝูงกลาง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงกันต์ชนิต  ล้วนมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงเปรมวดี  อ่อนด้วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงโชติกา  พัฒแช่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2159 เด็กหญิงปันทิตา  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กหญิงวีรธิดา  ไกรดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2161 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วประสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2162 เด็กหญิงนัทธนันท์  บุญจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีสุก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงอิสรา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงณฐมน  หนูกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กหญิงปนัดดา  บัวยม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2174 เด็กหญิงฐิตาภา  โสเจยยะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2175 เด็กหญิงโชติกา  ขิมมากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงกาญย์พิชชา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2177 เด็กหญิงณฐอร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงราชาวดี  บุญสนิท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงกัญจนา  พรหมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงกชพร  โชคผ่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2181 เด็กชายณัฐภาส  บินแตล็บ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงปณิตา  สินรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงมณีพิพัฒน์  เขจรแข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2184 เด็กชายปฏิพล  รามแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2186 เด็กหญิงปรีชฎา  จันทร์สุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงนิชาภา  บัวผุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2188 เด็กชายอรรถกร  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงจันทราภรณ์  มากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงชลนภัส  คงคาสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายวงศ์ธนากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายปภาวิน  ใจแผ้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงกฤษณะ  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2195 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม