รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายยุทธกฤต  ช้อยสุชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาสกร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนยศ  ละอองมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยะ  หมัดประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายรชานนท์  เบ็ญหาวัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภาธิดา  ชุมนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายอัศวเดช  เนียมใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายพลกฤต  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนพัฒน์  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนิธิมา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจันทร์มณี  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศยามล  เหมสนิท โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงฟิตรียา  จันทวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงฉัตรชนก  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวีรินทร์  ภู่สาย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุพรรษา  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงวรรณรดา  หมัดเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกมลชนก  นิยม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงมัญชุตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนลินี  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติกรณ์  เพชรชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธันวรัตน์  แซ่เจี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงยุวดี  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูคูขุด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธิชานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงยศวดี  บุญยศ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปาริชาติ  อ่วมประไพ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงมินตรา  สุขกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กำเนิดดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกชรัตน์  ทอดสนิท โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณิชาภา  สอติรัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธันยพร  อ้วนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสิริกร  รัตน์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรีฮันน่า  วงค์อาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิชญา  อินทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยผา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงระวีวรรณ  เจี้ยนเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอินทิรา  เขาไข่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำมี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชัชฎา  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศราวิน  สองเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุจิรา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอินทร์ยุภา  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธนกร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายศิวะ  สุวรรณปราการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอธิวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักขิโต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปัญญาวัต  เพชรยก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกฤติพงค์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายวัชรพล  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมัทนพร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสายธาร  เขียวแมว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติกา  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกรวิชญ์  อยู่เปี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงทยิดา  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพัชรา  นาคแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศรสวรรค์  รักศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภานุรุจ  บุญแก้วคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวรากร  สุนันท์ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรรษาวดี  มิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมีณา  จันนุกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภานุกร  กาญจนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศักกินะ  บุรุษราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกษมา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณฐพงศ์  จันทะโร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพนัชกร  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฐิติการณ์  ชูจิต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอภิวันท์  ภาลีกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสพลดนัย  รัตนะรัต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวัชรพงศ์  แสงแวว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายบวรพจน์  ชุมดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายจิรมงคล  ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอโณทัย  ชัยณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายเตชสิทธิ์  บรรจง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอภิวิชญ์  พฤกษาอารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมทัด โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกิตติมา  หนูปอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนทหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวายุ  จันนุกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุภัค  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมีณา  เจตสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงมธุรดา  โหรารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูริพัฒน์  จิรธนานุวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สองไทย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายวงศธร  สุขสมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิชชญา  มียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกฤษดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายธนภูมิ  รอดชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงนุชวรา  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วประดับเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงไซบีน่า  หมัดสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธินุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมฉัตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอุรัจฉทา  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเอรวัณ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฟ้าใส  นามสง่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงกัณณิกา  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายวิศรุต  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายเจษฎา  ไวยภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายนันทกร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชยุตพงศ์  เอียดเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายธนภูมิ  พัฒนสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายปฎิภาณ  ทองเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศุภเนศ  ทองโอ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายธราเทพ  จันทจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายรัชพล  ยกเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนฤปนาถ  สินสังข์เลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายมนตรี  เชียวชอุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอภิพล  ณ รังษี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายนิติธร  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนิติยา  อภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายพัสกร  เทพเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชนะสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายศุภกร  แก้วพิจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายศุภวุฒิ  ชื่นใจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายศุภกานต์  กุลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงอิงกมล  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสรศักดิ์  โอฬาร์ผล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงจิตาภา  บุญแก้วคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกรณิการ์  นวลแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงนิลจิรา  สะลีหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งอรุณสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงวรนิษฐา  คำมาตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายชาญวิทย์  แหละตี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดำมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิมุกติวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนิศาชล  ยิ้มสมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จะนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสุทธิดา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนิยดา  เค้นชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายพีรยุทธ  หนูมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายภูชิต  ทวีรส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนาเดีย  มณีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนงนุช  คงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายศิวกร  หมั่นหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อินทวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวิสุดา  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพรรณภรณ์  สายสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงวันวิสาข์  หวานแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพรสินี  รัตนสำเนียง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายฤทธิเดช  เภาแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงพัชรียา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายคฑาวัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พานชมภู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสาวิตรี  หัสนะชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเพลิน  พรหมสาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงมุฑิตา  สีคราม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทรทิชา  เนียมพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายพีรพุฒิ  วิภาตะไวทยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายปพนสรรค์  แก่นพุดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอาซียะห์  เหล๊าะโต๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธรรมวิทย์  นุ้ยมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิราภัฎ  อัศดรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอาทิตยา  ฉั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนัจญมา  หลั่งน้ำสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพมณฑา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนิธิพัฒน์  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกิตติธัช  ชีวะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงยศภัทร  อถิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นายภคพล  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเปรมจิต  ทองสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกัญญุ์วรา  วิจิตรจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์ฉาดฉาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายบุญฤทธิ์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายวงศธร  ชูพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอนุสรณ์  ช่อดอก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวสุภักจิรา  ธนนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวภัททิยา  เขื่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายบัณฑิฒฐ์  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายนราวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงญาดา  โสดาหวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวิรินรำไพ  ดำคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายพงศ์ปณต  ถนอมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายคณาธิป  ฆังคะมโน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายนรพนธ์  สินชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเหมวรรณ  เนียมคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวภาวิณี  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายอามีน  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายวรารัฐ  ปรางค์นาคี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงสุชญา  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอิงกมล  รามสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายพีรพัฒน์  ชายทุ่ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายณัฐดนัย  ทวยทา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวกนกวรรณ  ชิดเชื้อบูรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทราโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวพัชราภา  แลกาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายพงศธร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปาณิศา  เฟื่องนวกิจ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปฏิวัติ  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงนันท์มนัส  จริยา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธิติวุฒิ  วิจิตร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอันธิกา  จูดจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงมณิภา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุมานิศา  ฉิ้มสังข์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอารยา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพิชญภัค  พันรังสี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสืบศักดิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวราภรณ์  เมียนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจิณตมัย  สอนคุณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเปมนีย์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงยุวดี  จันมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  สุวรรณละออง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงธนภรณ์  ดิสโรส โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายรัชพล  รัตนไชย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายภูวิศ  แสงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสโรชา  เตชะวรรโต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภาณุพงษ์  กันทาเงิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรนภา  ใบงาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณัฐวรา  เเซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพัชราภา  สุขาทอน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธีรดนย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายเดชพนต์  ทองเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงจันจิรา  บูระพิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายสิทธิเนช  ทองจินดา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิชญาภา  หนูโยม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายชยพล  อังษานาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงเมทินี  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอัจจิมา  พูลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายัภัทรพงษ์  เขาไข่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอรณิชา  หนันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายศิรชัช  นาคปรีชา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงอินทิรา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 นายจรัส  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายศุภกิตติ์  หนูเกิด โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายสุธินันท์  รองพล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นายเตชิษฐ์  งามไตรไร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายวรวิทย์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายณัชพล  เสลิมเบิก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวปุณณพัฒณ์  พิมุตติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวมุกงาม  แห่งเสรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพิมลรัตน์  วิริยะสุข โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวอัจจิมา  วรรณเพ็ชชา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวงาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายปุณณวิธ  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงนิชญาดา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายปวีณ์กร  อุ่นปลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายตันติกร  เจริญมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสรัลพร  มณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เปียฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายพัทธดนย์  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายจิรุตม์  จันทวัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนภิสา  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หิรัญโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตุลยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุยโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอัญมณี  เกิดรพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอนัญญา  จู่เซ่งจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิชชา  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพชร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภัทราพร  จันทพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปภาวรินท์  นาทันลิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพิชญุตม์  ไชยหนู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงธารวรินทร์  สุขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเจเรลดีน ชอบบุญ  กูน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสิริกร  ใจพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณฐมน  เหมือนขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณปภัช  อินทรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้วจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนวินท์  เครือวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศตวรรณ  สังขรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวรพัฒน์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวราริณ  รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณิชา  ศักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปุณยนุช  ตุกวุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปาณิศา  วาสนารุ่งเรืองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอินทัช  จันทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชนัญญ์คณุตม์  สิทธิโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชนิษฐา  สายกี้เส้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปาณิสรา  สิ้มใต้ยิ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรุวัยดา  สมานเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกชวรรณ  ดาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปทิตตา  มุสิกะไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเพชรนรี  เพชรชี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายญาณพัฒน์  สาแหล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพัทธิชญ์  สมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิมพิศา  คลิ้งไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฌาณิกา  จู่เซ่งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธนัชญา  สุริวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายธรา  คนทารักษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอัลลณีญ์  เหย็บหมัด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายชยธร  วงศ์เทพ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายณฐกร  สิริโสทร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายพีรวิชญ์  สงวนจินต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงณฐพร  พรมโอภาษ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงกนกกร  วัฒนวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายเทพจักฤษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายอานัส  รองรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสวิตรา  หมาดทิ้ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตโสภา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายสกลเกียรติ  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายสิริ  จุง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธีรภัทร  ทองสิทธิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงภาราดล  ปภานล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ้ยกูล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงคณิศร  ภูมิชาติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายภาคภูมิ  จันทะกูฎ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐยาน์  บัวนวล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายพรภวิษย์  ปัญจรัก โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายกฤษฏิ์บดินทร์  หนูสอน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงบีสมิลลา  พัชนีย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุเบญญา  แก้วเมฆ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกิตติธรา  ควนศิริ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายภูมิพัฒน์  มุกดาวิจิตร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงหมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายธนชัย  อิสโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายกรกฏา  ยุติธรรม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสรวีย์  ชูแสง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวรเทพ  อนุพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คันทะโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปุณยาพร  พูลทัศน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอักษรจัญจ์  จันทศิริ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชนาธิป  กานุวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพสธร  รักทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนันทภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐนิชา  จองเดิน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิติวัลค์ุ  เตชะวันโต โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายยศกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกัญญ์กวี  เรืองถาวรพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจัสมิน  หวันดะหวา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรินกาญจน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งลั่น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประกอบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเที่ยว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพีรวัชร  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวีรชญา  ไสยา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสิรภพ  สงสยม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซัว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายบัญญวัต  หาญณรงค์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอาทิตย์  สุวิทยะศิริ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์วรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรัตน์ชกร  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอุหมาด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชวกร  บุญชู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์หนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิมลดา  หมัดสุเด็น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพรไพลิน  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอรสา  ลุงส่วย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนโชติ  หมีนทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรัตนโชติ  ฉั่วพานิช โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยบุบผา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุขวิมล  กาเลี่ยง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปฏิภาณ  หน่อสกูล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนิชดา  ณ รักษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายจิรกานต์  พึ่งตัว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปัณณมน  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวลีรัตน์  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงหนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภานุวัฒน์  พงษ์จีน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรัทภพ  สุวรรณะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐชร  พัฒนกิจ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวรชาติ  พัตราการ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอรรถนนท์  รักษาชล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธารา  ธรรมชาติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตนชล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนิชริน  มาเพ็ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงแพรวา  ร่มแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภานุวัฒน์  สะแม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรรถมน  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีทัต  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอรุณแลฟ้า  เทพไชย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกฤตเมธ  บุญเพ็ชร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปวริศ  บำรุงศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจันพณิกา  บุญศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกฤติยาณี  แสงแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอนุพงศ์  การะเกษร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปริยกร  ขวยสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอันนา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายเนติวัฒน์  จันทร์เพ็ชร์บุรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงโสภิศตา  สลับใหม่ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวรัตถ์  ชูบัวทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเลอรักษ์  แก้วอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปิยังกูร  คงพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายเอกรัฐ  รอดพิมพ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธิดากานต์  วงศ์น้อย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธาริดี  ฟูคณะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายมรรษกร  ถนอมเล็ก โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชนัญชิตา  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชนากานต์  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงฉัตรยา  มั่นคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณัฐนันท์  คีรีโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรุจดนัย  ผลเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปณต  จันฑโฆษ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกฏสมิทธ์  ยางทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปองพล  จิตร์นิยม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศิลปิน  เพชรตีบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศศธรณ์  ศรีสม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงริณกานต์  บุญมี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพชร  บัวเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอนพัทย์  เหมรัญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปัณฑิตา  พินทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายโภคิน  ถีราวุฒิ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัทรภร  สอนแสง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงลลิตภัทร  คงศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขำดำ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายศรัณย์  จันทัสโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงทรายขวัญ  ช่วงถนอม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองตัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมภูประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรัชชะฏา  ชัดเจน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรวรา  มาลาทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงฐิรฉัตตก์  หนูพล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัชชา  มณีรักษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงไอราวัณ  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายทัพพสาร  ลมุล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุภกร  สิทธิแก้วไกร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนันทยศ  พรหมพัฒน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนกร  ฤกษ์เมือง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพลัส  ศรีวิไล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรอบีฮ๊ะฮ์  สแลแม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชรัญ  สังข์รอด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกวินภพ  มุณีพรหม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฉายระวี  รัตนโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธรรญารัตน์  จันทร์สุข โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมาริสา  อุคะหะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกรเกียรติ  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไมตรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอรรถกร  เมืองแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอภิญญา  อัมโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงมัณฑิตา  รัตนพวศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนกร  มุสิกะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเศวตโชติ  พูลศักดิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนกฤต  ทวีจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายวงศกร  จันทบูลย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภัทรมน  กมลพัฒนะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปุณย์รตี  ทิชินพงค์ โรงเรียนสุมิตรา 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายกรณัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนสุมิตรา 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสวพัทธ์  กลั่นกล่อม โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงชนินาถ  พันธ์ทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนิษฐา  ทองญวน โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงบัณฑิตา  รามสมภพ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ชุมคง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงจิรวดี  ส่องสง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงมนต์นภา  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายปุณณภพ  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงจณิญญา  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายอัคนี  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายศุภสัณห์  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายทรงพล  จิระนิล โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพิชญา  ผุดผ่อง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายนาธาน  หลีหัด โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณิชาภา  มหปุญญานนท์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายภัทรกร  ตำภู โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิลพงศ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิมพิศา  สุธรรมวงค์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายปิติณัช  ตั้งจารุณัฐ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภูริชญา  ุทองเส้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายตุลยวัฒน์  สฤษดิ์วิริยะกุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เพชรกรณ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงรสกร  ดำชุม โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงณิชกุล  เซ้งเตี้ยน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจน์พิทยากูล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงฉัตรมาศ  นุ้ยวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ก้งท้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภคพล  ชูแก้ว โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพุทธิพงศ์  เตียวเฮงสกุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพลวัตร  แสงจันทร์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพัชรมน  พรมเมศ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนกร  ผจญภัย โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัชพล  พากเพียร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงฐนิษา  เมืองหงษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนริสรา  โมสิกะ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพิพัฒนพร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายฟ้ามังกร  ชื่นใจ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกวินธิดา  ขาวอินทร์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกันตณัฐ  อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายคุณสิทธิ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายฉันทัช  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอัญชิสา  สนิทมัจโร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายทัตเทพ  ธนะพิทักษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฌานิกา  แสงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปภังกร  เทพยา โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายฉัทชนัน  จงไกรจักร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนศรีรักษา โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปณชัย  จรรยาดี โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงยมลพร  ปาลรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายมีสติ  อวะภาค โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัชพล  แสงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปันทะนันท์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีชัย โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีรภัทร์  ชุมภูทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรัญญา  มะดีเยาะ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศิวลักษณ์  กิตติไพศาล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวนาสิริ  ทองอ่อน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายฐิรวัฒน์  ปรีชา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนฤสรณ์  หมานโต๊ะเห็น โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลรรพรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธนพันธ์  หนูเจริญ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอธิชา  จรทะผา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกรพรหม  ภู่เมธากุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเปรม  โพชกำเหนิด โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปุนญ์ณรัชม์  นาทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันระศรี โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกันตาวดี  ไชยเส้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงภัคจิรา  วิภาตะโยธิน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายศุภกันต์  ชัยมั่น โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกันติทัต  ปานเดย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปาลิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปาณัท  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกรวรรณ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลประสงค์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนทอง โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธัญรดา  โวหาญ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพฉิม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายธราดล  บุญธรรม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายพีรณัฐ  สุขทร โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายปิติภัทร  เพชรประดับ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายกันตวิชญ์  อุบลสุวรรณ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายคณพศ  มากแก้ว โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายฐณาณัฎฐ์  ศรีทองนวล โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เส้งชู้ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงศุภานิช  พานิช โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอนุธิดา  คงไสย โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมนวล โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองนุ่น โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกัณกนิษฐ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนวประภา  จิระโร โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกิตติธรา  ชูหลอง โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสิรภพ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิชญธิดา  จองเดิม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกันติยา  จันทวาส โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปลอดทองสม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายอินทัช  อินทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงเทวิกา  เจริญรอย โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุวณี  จิระโร โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงแพรวริญช์  จันทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปณิชดา  นิลแก้ว โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไล่คง โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงทิดาภา  ดวงจักร์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงฉัตรลดา  บุษบงค์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงศุภดามัน  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชยากร  ยุระพันธุ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพีรพัฒน์  รอดอุบล โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวีริสา  ทองแก้ว โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายหัสวีร์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายเฟาซี  ยุทธิปูน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายเฟาซัน  ยุทธิปูน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายอิดรีส  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายฟิรฮาน  หวันแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายอักรอม  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายซอฟรอน  อีปง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายธีรเดช  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนิวาริน  นิกรพิบูลย์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงจัสมิน  อูบี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงเกวลิน  ปินตุรัต โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนาดา  หมานเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงอมานี่  ขวัญเจริญ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนิพาดา  ทองด้วง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุไรดาฮ์  แหละตี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายมูอีส  ตุลา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนัซเราะฮ์  สามะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวทิฆัมพร  บินดุเหล็ม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายอับดุลการีม   สายสอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายมูฮำหมัด  เบ็ญมฮามะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 นายฟุรกร  หมันวาหาบ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายซิลมีย์  นาปาเลน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนัสรีน  เจริญวงษ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนิภาธร  นิกรพิบูลย์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนูรญฮาน  เบ็ญแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอารีน่า  หัสหมัด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงรัยฮาน่า  จิตต์ดำริ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงระวิวาริน  พุดสงคราม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวรัญญา  หีมหมัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภัทรียา  หมัดชะบูรณ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนริศรา  หิมมะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงตักวา  แก้วศรีสม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนัสรียา  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงจรรยาพร  สรรเพชร โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนัสริน  ดอเล๊าะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายอัฟฏ๊อล  บิลโตะแหละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายนะอีม  จินเดหวา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายฟุรกอน  ดอลี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอรณี  คงทอง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนรัตน์ศิยา  ยีหมัดเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงซันเดีย  บินนุ้ย โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอามานี  เบ็ญสะอิ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงดีนะฮ์  สายสอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนัยญ่า  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนาซีวา  นพกะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชีรีณ  หะยียามา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงฟิรฮาน่า  หวันแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มากเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงรวิสรา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายกันต์พจน์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายปภาวิน  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายคามิน  อักโขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงธีรดา  จิตรากูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายณฐกรพงศ์  ครุฑบางคัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายชนาธิป  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  นาคสวน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายภัทริศ  นมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงสุตาภัทร  เกิดนุ่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายสรวัฒน์  ชัยธัมมาวุธ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายชยพล  รอดผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงนภสร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพัชริญา  เตละวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายจตุรงค์  ชูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงอมลธีรา  พระธาตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายณัฏฐ์  เรืองปฏิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายสิทธิกร  บุญญานุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายไตรทศ  เพ็ชรล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงจิตาพัชญ์  สุวรรณลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายภาวิชญ์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายวาริฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ณะมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงเพียงพัชร  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายชยพล  แก้วแสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติกิจภิวาทย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายสิรวิชญ์  เอกอุรุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายธนกฤติ  ศรีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงปนัดดา  ผลมะขาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพริมา  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเบญญาภา  นนทะสร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภกร  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงชนัญเนษฎ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายเตชินท์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปุริณ  จันทภาโส โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายสรวิชญ์  มัจฉาวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเอกปวินท์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเกียรติขจร  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวิชชากร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญราม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายจิรภัทร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายชวภณ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงเกสรา  ดาลัดกวิน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสิปปภาส  ดำตีบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปทิตตา  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพศุตม์ธีร์  พงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงทักษอร  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายสยาม  เต่าหิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงญาณภา  พลกาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพัชริศา  จิรยศบุญยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนกฤต  รอดเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพนิตพร  ราชผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงรักชนก  เพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายสมรรถชัย  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณฐา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายนาราวินท์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  จันทสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวรัญญา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพาขวัญ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายนฤภัทร  รัสวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธนภัทร  สังษิณาวัตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพนิตชญาณ์  จีราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนัสนีน  สนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุพลิษฐา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอรธิชา  เพชรพุทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสิปปกร  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายนันท์ธนวัช  โกศลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงศศิธร  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธีรภัทร์  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายกาณฑ์  มั่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภัทรภูมิ  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณีรนุช  ชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนิติธร  เขียวหอม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกันยาวีร์  เคว็จดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงภารดี  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงตรัยรัตน์  มีแต้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสุพิชญา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชัยยุทธ  จินดากุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายสิรวิชญ์  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรอยพิมพ์  สาธรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชญานิศ  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธนาลัย  ล้อมลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักจุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงภูริมา  ทะวา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพรธิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายวศิน  สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายรตน  ณะสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกัญญาพัทร  ทองเพชรคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสิทธา  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงลีซา  เหมเหาะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงภัทรวลัญชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอมเรศ  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายณัฏฐพล  นพสิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายวชรธรรม  นุ้ยแนบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงฐาณิชญาณ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสุพิชญา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงปุญญิสา  ขวัญซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงฐิตารีย์  หนูไข่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายชนภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  เสนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายกฤตภาส  อุเทนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายตอริก  คงคาลิหมีน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสรวัชญ์  เตชะอนันต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงจิราภิมน  เจริญเนตรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายณัทณพงศ์  จิตเลขา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงขวัญนภัส  พิณสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงติชิลา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูปล้อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปัณณวิชญ์  หัตถกอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนิเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพิธญานัน  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงมนัสนันท์  เคว็จดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฐธิตา  ดำแม็ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจรินธร  สามงามทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณิฌาพัฒน์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธนรัศมิ์  กุลอริยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสิทธิโชค  คงชีพ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายยศกร  ศิริยอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปุณยวีร์  โยธี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรอฮาน่า  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายเตวิช  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนกฤต  สินวรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนฤมล  ถีราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพัชราภา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพศิน  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอธิษฐ์ติพล  จีราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายณฐกร  สุคนธมาศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธีรภัทร์  รักนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงจั้ฟนี่  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัชนิชา  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอนุชา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายยศกร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายพงศธร  จันทร์อักษร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายภริตพล  วรรณชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายศุภวิชญ์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายแทนรัก  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงมนปรียา  ศรีภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อินทรศรีไกร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสายบัว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงเตชินี  สุระกำแหง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายวรรธนัย  กิจสถิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายชยากร  พัฒน์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายสุริยวงค์  ทั่งจันธิมาธรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายพชรพล  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายสุวจักขณ์  บุญยะฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายณัชพล  แก้วประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายพชร  สวงนอาสน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายกันต์  การะเกตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายดนุสรรค์  ศรลอย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงณัฎธิยา  เพชรนิลจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงโกลัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกุลิสรา  นุ้ยแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงปฐมพร  ใจโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงปวันรัตน์  สรรเสริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกัญชรัตน์  เขมากรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงปูชิตา  จันทร์นวน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงพีรภาร์  เจริญดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงรัชนันท์  ปิยะเขตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงอรณิชา  รัตนอรุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงชนัญชิดา  หวังจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายทิวัตถ์  จิตเขม้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายณัฐธนกร  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายอนาคิน  บุญยอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายศุภกร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงรวิสรา  สาสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงกนกกร  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กหญิงมินตรา  ต่วนยี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงเหนือฝัน  นิลโกสีย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณัฐนันท์  กูลเกื้อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายวงศกร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสีดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงพรรณภัทร  มะหะหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงกฤติมา  จิตจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงภิญญดา  หนูพุ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงปวริศา  มณีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงณิชารวีร์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงนิศารัตน์  ยานะวิมุติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายศุภณัฐ  ทวีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กชายลภัสดนย์  แสงมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้ววิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงธนัญพร  จินดารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายปวลุตม์  หวันหม๊ะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายเปรมศักดิ์  มีปลอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงภูริชญา  ไทยเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายวชิรวิทย์  หลีวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายนภัส  สุวรรณภูมิ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงรดาดาว  กิตติ์ธนาณัช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายกษิดิส  กาเลี่ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายณัฎฐ์พัชร์  ทองช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายกิตติกวิน  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพรรทิวา  พลอาชา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงปพิชญา  สุขช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นิติคุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงสรินญา  กุ้งแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงชิชญา  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงธนัญญา  จันทรมโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกัลยกร  มานะศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงจิตติมา  สุนทราภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงณิชาภัทร  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายพชรพล  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายภูมิ์พัฒน์  กรรัศมีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายธราเทพ  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายนิฟาเดล  โชติสุขรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงแอนนา ซินหรง  ชวา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายรณกร  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายบัญญพนต์  สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายปิยณัฐ  จันทร์ชู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายณัฐภัทร  ชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงอรสา  เผือกพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงรพีพรรณ  เพชรศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงฐิติชญาน์  คชราช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงปาณิศา  บุญแท่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายนฤเบศวร์  เปลี่ยนสว่าง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงกชอินทร์  วิจิตรเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชนครินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายศุภกร  วุฒิโย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายศุภณัฐ  มลิวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงณัฐนภัทร  ชูศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายวชิรวิทย์  โปดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงชลิดา  รายนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงพัชรพร  จินาเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงรภัสสา  ทิพย์เสวก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงจรรยวรรฎ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงศิริกานต์  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงอมรา  ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายปกรณ์  ยอดรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายยศธร  เข็มจรัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายสมยศ  พ้นภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงแพรวศิลา  แก้วคงบุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงดากานดา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงจารุชา  มาเรือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายนันทฉัตร  ทองธวัช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงสุภาพร  บุญประวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักแดง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำสุขแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายพีรวัชร์  ประชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายธีรติ  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายธนบดี  ผิวทน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายรัชชานนท์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กชายพงศ์พล  เพ็ญเขียว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายนฤทธิ์  ทวิชศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายธีรวัต  สรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงภิรัชฌา  พลพิบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สว่างวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายปรานต์  กันภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายธันวา  รัตนอุบล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายบดิณธรรมณ์  วรเดช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายพีรภัทร  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายภูมิรพี  วสันตดิลก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายกฤติน  จงอร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงสุภะกิณาศิลป์  ปาตังคะโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายธนภณ  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายผดุงอรรถ  แก้วรัมย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงณัฐณพัชร์  แก้วอนุรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงสาธกา  คงพูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงเสลาลักษณ์  จันทะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงจิตติสุดา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงฉัตริษา  จิตรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงพาณิภัค  บุรีศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงตมิสา  ชูช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายณัฐภพ  ทองไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายอิทธิพงศ์  คำสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายณัฐชนน  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสิรพงศ์  แสงเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายกรพัฒน์  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายฐปกร  ลักษณะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุวะคต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัตนประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายชินดนัย  รัตนวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายชนะพงค์  ราชพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายจักรกริช  ทองนาคพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนภัทร  แก้วเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายวสิษฐ์พล  อีชะโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายจันทรัษฎ์  วิชญะชัยเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายรณกร  มังกรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายณัฐพัชร์  หนูไทย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายศิภณวัช  เภาทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายชวดล  พานไธสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายภูมิรภี  สุดอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณิชารัตนน์  คำศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงจัสมิน  วงค์เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอภิญญา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอรอินทุ์  เพชรชู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกวินธิดา  จิตบุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปาจรีย์  เสนเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงดนิตา  สาสนัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงบุญญานุช  ผลบุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปุณณดา  ชูพรหม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  จันทรปาโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงศรัญย์กานต์  กายพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธมกร  ยวงใย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายปริญญา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองน้อย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นวนท่วม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายเข็มทิศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายพีรัชชัย  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายศรวิษฐ์  อิสระวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสิริยากร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายพีรภัทร  เกตุสู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงจิรกานต์  หริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายณัฐพัชร์  ผ่องอำไพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธีรดนย์  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงเพ็ญพร  พรหมทัตโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายพงศกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธัชธรรม  รัตนโสภา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงพลอยณิชชา  บิลระหมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงปิยะพร  บุญอนันต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงภณิดา  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปรินดา  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงปริฉัตร  พันธ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพันธกร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายสุทธิวิทย์  หมัดสุริยะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จามิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนรองโนต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายกชทัต  รัตนกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายณบรรณ  วงศ์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงลลิดา  เพ็งศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงธนวรรณ  ล่องเซ่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงฐิติยา  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ชูใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูอาพิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพรรณิกา  ผลพูลเกิด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงคีตภัทร  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสรัญธร  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายรชต  วัฒนกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงมัททีธิยาห์  มานารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายศิรณัฐ์  เจริญจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปาณิสรา  สุริแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงปณิตา  รองพล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงญาดา  โอมอภิญญาณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอุสิชา  ซุ่นคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกชนิภา  กองประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงวรดาภัส  พินทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายศิวัฒน์  ดุกหลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายศุภกร  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายชานนท์  คล้ายคลึง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายปรัชญ์  จีระวงศ์พานิช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญรังสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายธราเทพ  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงกีรติกานต์  จันทร์ดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงณัชชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดมุณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายพชร  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ดิสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิชชาพร  ปัตตะโก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงภคพร  แย้มหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงเจนนภา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงนลินทิพย์  หมื่นเทพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงมุกมณี  รามแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายอานัสชานนท์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์สถิตยกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิ๋วสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายรัชชานนท์  วิระพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายณัฐวัศ  ศิริยอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงฐานิตา  นัทธพงศ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอริสา  ชาติวัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงนันทิตา  อาวะภาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงทรงอัปสร  กาญจเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายสรวิชญ์  มัทวัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายศรุต  เทพรัชนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงมณีประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงวิศรุตา  สังขพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพิชชุดา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงศรุตา  ชอบแต่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงศิริญา  อีอยี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงชนารดี  มูสิกะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงอาธิตญามล  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกัลยากร  ศิริกิจประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงธัญชนก  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกัณฐิกา  ยอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายศุภกิตต์  งามไตรโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายอดิศร  ชูหมุน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอสินธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายพีรภาส  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายสันติภพ  ด้วงแดง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายปาณปรีดิ์  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายภูมิรัตน  หนูคล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายรพีภัทร  ขำอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายอันนะคีล  นีละไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกานต์นที  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุติภาคโสธร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายณัทวรีว์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุระคำแหง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชนากานต์  สังฆกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัทวรีว์  ศรีศุภรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายศิวกร  ช่วยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายตรัยคุณ  ตันทชุณน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายชวกร  ฟองละมุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธีรโชติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณฐวรรธ  ณ นคร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายทิคัมพร  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายปุณยวัจน์  ละอองสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธนภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปัณณ์ณิชฌา  บัวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงพรรณพณัส  ทองขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จิตศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปสุตา  ยิ้มขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจิรธิดา  ผอมกรด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงวรางคณา  เรืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวรชุน  หยูคงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพงศ์ดนัย  วัฒนาวิทวัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายกันตพงษ์  ขนอม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงอรวรรณ  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนันทภัค  จันทร์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงปพิชญา  ทราเนตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอัมราพร  จันทร์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวผุด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงเกศินี  นัคเร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันท์วัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวริษา  บัวบาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงธารณา  เผือกพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอกพิทักษ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอรรวิ  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงณัชภัส  ขันธสามล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุวภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาติวัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงณรัญญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสิทธิชัย  คงชีพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายณัฐนันท์  เรือทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายฐปกรณ์  ช่วยตั้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงเพ็ญประภา  รัตนวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอัฏฐพรสุรัตน์  กาญจนบรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายศิรวิทย์  สุขจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เมธีไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงปรรณพัชร  จันทรโชติกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายณัฐพงศ์  ฟองประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายชยณัฐ  จรรยาภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงปรียานุช  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงบัวหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอภิษฎา  สมานุกร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงธิมาพร  สังข์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงอนุธิดา  เหรียญมลคล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงเมธาวี  สวัสดิ์กว้าน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมุน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณัฐวรารินทร์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายยุคนธร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภีมเจตพงศ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายอดิศร  ทองอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดานาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายภูรินทร์  ทองรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมวงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายัณัฐกฤษ  วิรุณสาร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายจิรภัทร  พรมเพรา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วมาก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงปณิชา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวิทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายชวัลวิทย์  วิชานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงธัญชนก  ปิจุลกิลิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงภิญญา  คงสีปาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงกมลวรรณ  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงกฤติยานี  เกื้อชู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงเรณุกา  มิ่งขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงอพิริษา  เสนาวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายคณินพงษ์  บังหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงบุณยอร  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงรินรดา  สายกิ้มซ้วน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงศิรามาวดี  กิมาคม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงณัฐทิตา  สุขบางนพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายรณกร  พุดเอียด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงอินอาม  การัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงธัญญวรัตม์  จันทร์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงเบญชญา  จงบรรดาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายภาคิน  มหารงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายจิรภัทร  พินศิริกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณหงส์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงลีลาวดี  สยมภาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  รามทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงปวริศา  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเขียว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงณัชชา  บุพอังกูร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอัดชฏาภรณ์  อินทพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณัฐธยา  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายธีรดนย์  นิมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงณิชกุล  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ดุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายธิติ  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงชัญรัตน์  ฆังคะมโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนเหลือม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปภิณวิทย์  มานะทวี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายชลมารค  ชลายนนาวิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงธันย์ธิตา  สระขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงซาฟีน่า  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วเนียม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงชรัญดา  ปานดำรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายภีรพัฒน์  เมฆะมานัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายรวิชญ์  ห้วยลึก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงรภัสสรณ์  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายเตชสิทธิ์  คณานุโกศล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิ้มด้วง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายธเนศพล  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สินธวาลัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายวรธันย์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายพีรภัทร  ศีลบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายปรมินทร์  บุญรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายมรุเดช  อัมพวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงธนมนชนก  มากสาขา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายยศนันท์  มาศเมฆ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายชินกิจ  ตันติประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายชินรัตน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงณัฐหทัย  พ่วงรับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายอรรถพันธ์  ธนามิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงพิรเวทย์  ขุนสุยหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายประกาสิทธิ์  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงอินทิรา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายชยพัทธ์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายอิทธิพล  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวรปรัชญ์  ปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายหนึ่งสุริผัน  จันทร์แดง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพัชรดา  ศรีใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงศตพร  หนูปาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงณัฐสิยากรณ์  แก้วประสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงภรภัทร  นิลโมทย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอภิชญา  แสงประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงธนวรรณ  โคจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงปัญญพร  แก้วสองสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงชนารดี  วิจิตรกานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงปุณฑริก  ทองกลิ่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงศตพร  พรหมอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงซาเนียห์  บินสะเหาะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอภิธนัญ  พูลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงรุชน่า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงบัญฑิตา  เพ็งภัตรา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงเมธาวี  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงรุชด้า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายปรินทร  วรรณโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายวรเมษ  ซุนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงนปัญย์ภัช  วัฒนาไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลายด้วง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงธัญชนก  บุญณกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงลลิตภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงณัฐธีรา  ใจห้าว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงชญานิศ  รอดขำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอาริสา  ยามาเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงพิพัชนันท์  ขาวแท้ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงศวรรยา  จันทชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงโสพิตา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายรัชกฤช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายนภินต์  ขจีจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายคริสตินันท์  กุลมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงพิณัฐฌาย์  ช่วยทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงธีร์วรา  บุณไทย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายพัฒนพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงศิริรดา  นามเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงธัญจิรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงวรรณกร  รสิตานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงนภสร  เจริญราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงเอมิกา  ประสานสงฆ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายแจน ฮาคิม  ดีคาสโตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายวรัท  แก้วประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงศรัณย์พร  พระธาตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงกัญญ์กรณัฏฐ์  จิตต์เลขา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงปวริศา  เดชพิชัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงกนกกร  เทพยา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงทะเลสวย  นวลศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงณิชกมล  คงนคร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายชนินทร์  อี่ชโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายณฐชนนท์  เถี้ยมดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายกฤติน  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายเตชิษฐ์  พันธุ์เสงี่ยม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายธนกานต์  ทองทา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายพิทยุตม์  บุญนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปุณยานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนานุสนธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงเหนือพิชชา  สุริยะพิชิตกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วรัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ใชยทิพย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงแอนเจลีน่า ซินหยิง  ชวา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายศิระชัย  ฟูจิตร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงวิชญาพร  คงขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายอัครกฤษ  หนูคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายชลสิทธิ์  ปริศวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงคคนางค์  จันทอุไร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงวรัชญา  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายกฤษดา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงยศวรรณ  ทองเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงนันทิพร  เซ่งเข็ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงหฤทัย  รักแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงปาณิสรา  ช้วนอยู่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันงาม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายเมธี  พลสังข์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายอภินัทธ์  เส้งอิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงชยุตรา  ชาญเสนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายนันทิวรรธน์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายอานนท์  ไหมงำ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายพรภวิษย์  สินโน โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงวรพิชชา  บัวบาน โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายภคชนก์  จันทร์รงค์ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายบรรลือศักดิ์  พรหมแก้ว โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายจิรันธนิน  ขาวนวล โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายสิกเกริก  สาโรจน์ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายก่อเกียรติ  ขุนนะ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายสิรภัทร  ไหมคง โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายสุรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายกิตติคุณ  เพ็ชรขาว โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายศราวุฒิ  ภูษาทอง โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายภูเมศ  แทนบุญ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายรัฐชนนท์  เสนคง โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายศรัณย์ชัย  ชื่นฤทัย โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายจิรวัฑฒ์  รักดำ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายบุญประเสริฐ  ใจกว้าง โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายอภิรักษ์  หลังสตา โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายกรณ์ดนัย  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายกรวิชญ์  บุบผะเรณู โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายนัถวุฒิ์  แซ่ตัน โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายนันทชาติ  แสงจันทร์ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรมสุ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายคีตศิลป์  คงสี โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาษร โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายอัยมาน  สุระคำแหง โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดีเดช โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายกษิดิ์เดช  นามสวัสดิ์ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายปฏิภาณ  พรหมจรรย์ โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายชิติพัฒน์  วิวัฒรางกูล โรงเรียนดาวนายร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงโขมพัสตร์  สุขศรี โรงเรียนวัดคูวา 1 ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงวรรณพร  ด้วงดี โรงเรียนวัดคูวา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงวิชญาดา  โมสิกะ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กชายโกมินทร์  เมืองฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงสติมา  ขวัญหนู โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายธรรมศร  สุวรรณภูมิ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายเนติวิทย์  เศรษฐีโภฎก โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงพัทราวดี  นันทพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายพศวีร์  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงธัญญปรัชญ์  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงลภัสรดา  รจนากร โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงมลณษา  ทองแก้วแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายจักรภัทร  โพธิโสดา โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงสรารักษ์  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงนภัส  อนุกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายคณิศร  บุญแนบ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กชายเซน  รัตนชาติ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์มโน โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1 ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กชายวรินทร  กุณฑโร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงนภสร  นิตยบูรณ์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงพิชามญช์  อรมุตร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 1 ป.4 วิทย์ประถม