รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนัชญา  สุริวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธรา  คนทารักษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอัลลณีญ์  เหย็บหมัด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายชยธร  วงศ์เทพ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณฐกร  สิริโสทร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพีรวิชญ์  สงวนจินต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณฐพร  พรมโอภาษ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกนกกร  วัฒนวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเทพจักฤษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายอานัส  รองรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสวิตรา  หมาดทิ้ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตโสภา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายสกลเกียรติ  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสิริ  จุง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรภัทร  ทองสิทธิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภาราดล  ปภานล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ้ยกูล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงคณิศร  ภูมิชาติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภาคภูมิ  จันทะกูฎ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐยาน์  บัวนวล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายพรภวิษย์  ปัญจรัก โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายกฤษฏิ์บดินทร์  หนูสอน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชนาธิป  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงบีสมิลลา  พัชนีย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุเบญญา  แก้วเมฆ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกิตติธรา  ควนศิริ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภูมิพัฒน์  มุกดาวิจิตร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงหมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนชัย  อิสโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกรกฏา  ยุติธรรม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสรวีย์  ชูแสง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวรเทพ  อนุพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คันทะโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปุณยาพร  พูลทัศน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอักษรจัญจ์  จันทศิริ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชนาธิป  กานุวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพสธร  รักทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนันทภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐนิชา  จองเดิน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงฐิติวัลค์ุ  เตชะวันโต โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายยศกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกัญญ์กวี  เรืองถาวรพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจัสมิน  หวันดะหวา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรินกาญจน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งลั่น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประกอบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเที่ยว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรวัชร  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวีรชญา  ไสยา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสิรภพ  สงสยม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซัว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายบัญญวัต  หาญณรงค์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอาทิตย์  สุวิทยะศิริ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์วรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรัตน์ชกร  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอุหมาด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชวกร  บุญชู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์หนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมลดา  หมัดสุเด็น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรไพลิน  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอรสา  ลุงส่วย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนโชติ  หมีนทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัตนโชติ  ฉั่วพานิช โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยบุบผา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุขวิมล  กาเลี่ยง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปฏิภาณ  หน่อสกูล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนิชดา  ณ รักษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรกานต์  พึ่งตัว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปัณณมน  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวลีรัตน์  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงหนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภานุวัฒน์  พงษ์จีน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวรัทภพ  สุวรรณะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐชร  พัฒนกิจ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวรชาติ  พัตราการ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอรรถนนท์  รักษาชล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธารา  ธรรมชาติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตนชล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนิชริน  มาเพ็ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงแพรวา  ร่มแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภานุวัฒน์  สะแม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอรรถมน  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีทัต  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอรุณแลฟ้า  เทพไชย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤตเมธ  บุญเพ็ชร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปวริศ  บำรุงศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจันพณิกา  บุญศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกฤติยาณี  แสงแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอนุพงศ์  การะเกษร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปริยกร  ขวยสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอันนา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเนติวัฒน์  จันทร์เพ็ชร์บุรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโสภิศตา  สลับใหม่ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวรัตถ์  ชูบัวทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเลอรักษ์  แก้วอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปิยังกูร  คงพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเอกรัฐ  รอดพิมพ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธิดากานต์  วงศ์น้อย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธาริดี  ฟูคณะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายมรรษกร  ถนอมเล็ก โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนัญชิตา  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนากานต์  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฉัตรยา  มั่นคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐนันท์  คีรีโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายรุจดนัย  ผลเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปณต  จันฑโฆษ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฏสมิทธ์  ยางทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปองพล  จิตร์นิยม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศิลปิน  เพชรตีบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศศธรณ์  ศรีสม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงริณกานต์  บุญมี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพชร  บัวเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอนพัทย์  เหมรัญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปัณฑิตา  พินทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายโภคิน  ถีราวุฒิ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภัทรภร  สอนแสง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงลลิตภัทร  คงศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขำดำ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศรัณย์  จันทัสโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงทรายขวัญ  ช่วงถนอม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองตัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมภูประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรัชชะฏา  ชัดเจน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรวรา  มาลาทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฐิรฉัตตก์  หนูพล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัชชา  มณีรักษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงไอราวัณ  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายทัพพสาร  ลมุล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสุภกร  สิทธิแก้วไกร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนันทยศ  พรหมพัฒน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนกร  ฤกษ์เมือง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพลัส  ศรีวิไล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรอบีฮ๊ะฮ์  สแลแม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชรัญ  สังข์รอด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกวินภพ  มุณีพรหม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสวพัทธ์  กลั่นกล่อม โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนินาถ  พันธ์ทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนิษฐา  ทองญวน โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบัณฑิตา  รามสมภพ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ชุมคง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิรวดี  ส่องสง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงมนต์นภา  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายปุณณภพ  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจณิญญา  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอัคนี  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายศุภสัณห์  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายทรงพล  จิระนิล โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชญา  ผุดผ่อง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายนาธาน  หลีหัด โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณิชาภา  มหปุญญานนท์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายภัทรกร  ตำภู โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิลพงศ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิมพิศา  สุธรรมวงค์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายปิติณัช  ตั้งจารุณัฐ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงภูริชญา  ุทองเส้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายตุลยวัฒน์  สฤษดิ์วิริยะกุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เพชรกรณ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรสกร  ดำชุม โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณิชกุล  เซ้งเตี้ยน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจน์พิทยากูล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงฉัตรมาศ  นุ้ยวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ก้งท้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภคพล  ชูแก้ว โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพุทธิพงศ์  เตียวเฮงสกุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพลวัตร  แสงจันทร์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพัชรมน  พรมเมศ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนกร  ผจญภัย โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัชพล  พากเพียร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐนิษา  เมืองหงษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนริสรา  โมสิกะ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพิพัฒนพร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายฟ้ามังกร  ชื่นใจ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกวินธิดา  ขาวอินทร์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกันตณัฐ  อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายคุณสิทธิ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายฉันทัช  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอัญชิสา  สนิทมัจโร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายทัตเทพ  ธนะพิทักษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฌานิกา  แสงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปภังกร  เทพยา โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายฉัทชนัน  จงไกรจักร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนศรีรักษา โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปณชัย  จรรยาดี โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงยมลพร  ปาลรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายมีสติ  อวะภาค โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัชพล  แสงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปันทะนันท์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีชัย โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรภัทร์  ชุมภูทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรัญญา  มะดีเยาะ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิวลักษณ์  กิตติไพศาล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวนาสิริ  ทองอ่อน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายฐิรวัฒน์  ปรีชา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนฤสรณ์  หมานโต๊ะเห็น โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลรรพรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนพันธ์  หนูเจริญ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอธิชา  จรทะผา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกรพรหม  ภู่เมธากุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเปรม  โพชกำเหนิด โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปุนญ์ณรัชม์  นาทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันระศรี โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกันตาวดี  ไชยเส้ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัคจิรา  วิภาตะโยธิน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภกันต์  ชัยมั่น โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกันติทัต  ปานเดย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปาลิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปาณัท  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกรวรรณ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลประสงค์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนทอง โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญรดา  โวหาญ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพฉิม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายธราดล  บุญธรรม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายพีรณัฐ  สุขทร โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายปิติภัทร  เพชรประดับ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายกันตวิชญ์  อุบลสุวรรณ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายคณพศ  มากแก้ว โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายฐณาณัฎฐ์  ศรีทองนวล โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เส้งชู้ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศุภานิช  พานิช โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอนุธิดา  คงไสย โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมนวล โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกัณกนิษฐ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนวประภา  จิระโร โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกิตติธรา  ชูหลอง โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสิรภพ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชญธิดา  จองเดิม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกันติยา  จันทวาส โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปลอดทองสม โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอินทัช  อินทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเทวิกา  เจริญรอย โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุวณี  จิระโร โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงแพรวริญช์  จันทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปณิชดา  นิลแก้ว โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไล่คง โรงเรียนกิติคุณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มากเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงรวิสรา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายกันต์พจน์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายปภาวิน  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายคามิน  อักโขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธีรดา  จิตรากูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายณฐกรพงศ์  ครุฑบางคัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายชนาธิป  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  นาคสวน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภัทริศ  นมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุตาภัทร  เกิดนุ่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายสรวัฒน์  ชัยธัมมาวุธ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายชยพล  รอดผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนภสร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพัชริญา  เตละวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายจตุรงค์  ชูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพริมา  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเบญญาภา  นนทะสร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศุภกร  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชนัญเนษฎ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเตชินท์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายปุริณ  จันทภาโส โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสรวิชญ์  มัจฉาวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเอกปวินท์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเกียรติขจร  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวิชชากร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญราม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจิรภัทร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชวภณ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเกสรา  ดาลัดกวิน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสิปปภาส  ดำตีบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปทิตตา  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพศุตม์ธีร์  พงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงทักษอร  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสยาม  เต่าหิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงญาณภา  พลกาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพัชริศา  จิรยศบุญยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนกฤต  รอดเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพนิตพร  ราชผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรักชนก  เพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสมรรถชัย  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณฐา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนารารินท์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  จันทสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธรัญญา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพาขวัญ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนฤภัทร  รัสวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนภัทร  สังษิณาวัตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพนิตชญาณ์  จีราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนัสนีน  สนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุพลิษฐา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอรธิชา  เพชรพุทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสิปปกร  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนันท์ธนวัช  โกศลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศศิธร  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธีรภัทร์  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกาณฑ์  มั่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภัทรภูมิ  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณีรนุช  ชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนิติธร  เขียวหอม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกันยาวีร์  เคว็จดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภารดี  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงตรัยรัตน์  มีแต้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุพิชญา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชัยยุทธ  จินดากุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสิรวิชญ์  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรอยพิมพ์  สาธรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชญานิศ  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธนาลัย  ล้อมลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักจุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภูริมา  ทะวา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพรธิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวศิน  สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายรตน  ณะสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัญญาพัทร  ทองเพชรคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสิทธา  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงลีซา  เหมเหาะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายยศกร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายพงศธร  จันทร์อักษร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายภริตพล  วรรณชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายศุภวิชญ์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายแทนรัก  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงมนปรียา  ศรีภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อินทรศรีไกร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสายบัว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงเตชินี  สุระกำแหง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายวรรธนัย  กิจสถิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายชยากร  พัฒน์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายสุริยวงค์  ทั่งจันธิมาธรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายพชรพล  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายสุวจักขณ์  บุญยะฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายณัชพล  แก้วประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายพชร  สวงนอาสน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายกันต์  การะเกตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายดนุสรรค์  ศรลอย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฎธิยา  เพชรนิลจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงโกลัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกุลิสรา  นุ้ยแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปฐมพร  ใจโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปวันรัตน์  สรรเสริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัญชรัตน์  เขมากรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปูชิตา  จันทร์นวน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพีรภาร์  เจริญดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงรัชนันท์  ปิยะเขตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงอรณิชา  รัตนอรุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชนัญชิดา  หวังจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายทิวัตถ์  จิตเขม้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐธนกร  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายอนาคิน  บุญยอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายศุภกร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงรวิสรา  สาสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงกนกกร  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงมินตรา  ต่วนยี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงเหนือฝัน  นิลโกสีย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐนันท์  กูลเกื้อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายวงศกร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสีดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพรรณภัทร  มะหะหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกฤติมา  จิตจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงภิญญดา  หนูพุ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปวริศา  มณีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณิชารวีร์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนิศารัตน์  ยานะวิมุติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายศุภณัฐ  ทวีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายลภัสดนย์  แสงมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้ววิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงธนัญพร  จินดารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายปวลุตม์  หวันหม๊ะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายเปรมศักดิ์  มีปลอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงภูริชญา  ไทยเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายวชิรวิทย์  หลีวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายนภัส  สุวรรณภูมิ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงรดาดาว  กิตติ์ธนาณัช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายกษิดิส  กาเลี่ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายณัฎฐ์พัชร์  ทองช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกิตติกวิน  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพรรทิวา  พลอาชา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงปพิชญา  สุขช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นิติคุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสรินญา  กุ้งแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงชิชญา  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงธนัญญา  จันทรมโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัลยกร  มานะศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงจิตติมา  สุนทราภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณิชาภัทร  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายพชรพล  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายภูมิ์พัฒน์  กรรัศมีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายธราเทพ  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายนิฟาเดล  โชติสุขรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงแอนนา ซินหรง  ชวา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายรณกร  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายบัญญพนต์  สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายปิยณัฐ  จันทร์ชู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายณัฐภัทร  ชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงอรสา  เผือกพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงรพีพรรณ  เพชรศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงฐิติชญาน์  คชราช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปาณิศา  บุญแท่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายนฤเบศวร์  เปลี่ยนสว่าง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงกชอินทร์  วิจิตรเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชนครินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายศุภกร  วุฒิโย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายศุภณัฐ  มลิวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณัฐนภัทร  ชูศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายวชิรวิทย์  โปดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชลิดา  รายนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพัชรพร  จินาเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงรภัสสา  ทิพย์เสวก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงจรรยวรรฎ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงศิริกานต์  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพีรญาณ์  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอมรา  ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายปกรณ์  ยอดรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายยศธร  เข็มจรัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายสมยศ  พ้นภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงแพรวศิลา  แก้วคงบุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงดากานดา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงจารุชา  มาเรือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายนันทฉัตร  ทองธวัช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุภาพร  บุญประวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักแดง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำสุขแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายพีรวัชร์  ประชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายธีรติ  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายธนบดี  ผิวทน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายรัชชานนท์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายพงศ์พล  เพ็ญเขียว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายนฤทธิ์  ทวิชศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายธีรวัต  สรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงภิรัชฌา  พลพิบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สว่างวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายปรานต์  กันภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายธันวา  รัตนอุบล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายบดิณธรรมณ์  วรเดช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายพีรภัทร  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายภูมิรพี  วสันตดิลก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายกฤติน  จงอร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุภะกิณาศิลป์  ปาตังคะโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธนภณ  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายณัฐภพ  ทองไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอิทธิพงศ์  คำสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐชนน  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสิรพงศ์  แสงเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกรพัฒน์  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายฐปกร  ลักษณะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุวะคต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัตนประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชินดนัย  รัตนวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายชนะพงค์  ราชพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายจักรกริช  ทองนาคพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนภัทร  แก้วเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวสิษฐ์พล  อีชะโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายจันทรัษฎ์  วิชญะชัยเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายรณกร  มังกรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐพัชร์  หนูไทย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศิภณวัช  เภาทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายชวดล  พานไธสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภูมิรภี  สุดอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณิชารัตนน์  คำศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจัสมิน  วงค์เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิญญา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรอินทุ์  เพชรชู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกวินธิดา  จิตบุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปาจรีย์  เสนเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงดนิตา  สาสนัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงบุญญานุช  ผลบุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปุณณดา  ชูพรหม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  จันทรปาโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศรัญย์กานต์  กายพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธมกร  ยวงใย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปริญญา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองน้อย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นวนท่วม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายเข็มทิศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพีรัชชัย  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศรวิษฐ์  อิสระวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกฤษดา  นิดหน่อย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสิริยากร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพีรภัทร  เกตุสู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจิรกานต์  หริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐพัชร์  ผ่องอำไพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรดนย์  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเพ็ญพร  พรหมทัตโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพงศกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธัชธรรม  รัตนโสภา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพลอยณิชชา  บิลระหมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปิยะพร  บุญอนันต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงภณิดา  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปรินดา  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปริฉัตร  พันธ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพันธกร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสุทธิวิทย์  หมัดสุริยะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จามิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนรองโนต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกชทัต  รัตนกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณบรรณ  วงศ์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงลลิดา  เพ็งศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธนวรรณ  ล่องเซ่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงฐิติยา  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ชูใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูอาพิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพรรณิกา  ผลพูลเกิด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงคีตภัทร  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสรัญธร  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายรชต  วัฒนกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงมัททีธิยาห์  มานารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศิรณัฐ์  เจริญจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปาณิสรา  สุริแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปณิตา  รองพล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงญาดา  โอมอภิญญาณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอุสิชา  ซุ่นคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกชนิภา  กองประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวรดาภัส  พินทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศิวัฒน์  ดุกหลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายศุภกร  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายชานนท์  คล้ายคลึง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปรัชญ์  จีระวงศ์พานิช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญรังสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธราเทพ  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกีรติกานต์  จันทร์ดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัชชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดมุณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพชร  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ดิสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิชชาพร  ปัตตะโก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภคพร  แย้มหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเจนนภา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนลินทิพย์  หมื่นเทพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงมุกมณี  รามแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอานัสชานนท์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์สถิตยกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิ๋วสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายรัชชานนท์  วิระพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัฐวัศ  ศิริยอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงฐานิตา  นัทธพงศ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอริสา  ชาติวัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนันทิตา  อาวะภาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทรงอัปสร  กาญจเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสรวิชญ์  มัทวัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายศรุต  เทพรัชนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงมณีประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงวิศรุตา  สังขพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิชชุดา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศรุตา  ชอบแต่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศิริญา  อีอยี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชนารดี  มูสิกะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอาธิตญามล  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกัลยากร  ศิริกิจประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงธัญชนก  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกัณฐิกา  ยอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศุภกิตต์  งามไตรโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอดิศร  ชูหมุน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอสินธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพีรภาส  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสันติภพ  ด้วงแดง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายปาณปรีดิ์  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภูมิรัตน  หนูคล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรพีภัทร  ขำอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอันนะคีล  นีละไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกานต์นที  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุติภาคโสธร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณัทวรีว์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุระคำแหง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชนากานต์  สังฆกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณัทวรีว์  ศรีศุภรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายศิวกร  ช่วยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายตรัยคุณ  ตันทชุณน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายชวกร  ฟองละมุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธีรโชติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณฐวรรธ  ณ นคร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายทิคัมพร  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายปุณยวัจน์  ละอองสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปัณณ์ณิชฌา  บัวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพรรณพณัส  ทองขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จิตศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปสุตา  ยิ้มขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจิรธิดา  ผอมกรด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวรางคณา  เรืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายวรชุน  หยูคงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพงศ์ดนัย  วัฒนาวิทวัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกันตพงษ์  ขนอม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอรวรรณ  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนันทภัค  จันทร์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปพิชญา  ทราเนตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอัมราพร  จันทร์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวผุด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเกศินี  นัคเร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันท์วัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงวริษา  บัวบาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธารณา  เผือกพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอกพิทักษ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอรรวิ  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัชภัส  ขันธสามล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสุวภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาติวัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณรัญญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายสิทธิชัย  คงชีพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณัฐนันท์  เรือทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายฐปกรณ์  ช่วยตั้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเพ็ญประภา  รัตนวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอัฏฐพรสุรัตน์  กาญจนบรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศิรวิทย์  สุขจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เมธีไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปรรณพัชร  จันทรโชติกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายณัฐพงศ์  ฟองประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายชยณัฐ  จรรยาภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปรียานุช  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงบัวหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอภิษฎา  สมานุกร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงธิมาพร  สังข์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอนุธิดา  เหรียญมลคล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงเมธาวี  สวัสดิ์กว้าน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมุน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐวรารินทร์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายยุคนธร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภีมเจตพงศ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอดิศร  ทองอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดานาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภูรินทร์  ทองรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมวงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายัณัฐกฤษ  วิรุณสาร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายจิรภัทร  พรมเพรา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วมาก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปณิชา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวิทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายชวัลวิทย์  วิชานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธัญชนก  ปิจุลกิลิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภิญญา  คงสีปาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกมลวรรณ  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกฤติยานี  เกื้อชู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเรณุกา  มิ่งขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอพิริษา  เสนาวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายคณินพงษ์  บังหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงบุณยอร  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรินรดา  สายกิ้มซ้วน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศิรามาวดี  กิมาคม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐทิตา  สุขบางนพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายรณกร  พุดเอียด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอินอาม  การัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธัญญวรัตม์  จันทร์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงเบญชญา  จงบรรดาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภาคิน  มหารงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายจิรภัทร  พินศิริกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณหงส์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงลีลาวดี  สยมภาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  รามทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปวริศา  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเขียว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัชชา  บุพอังกูร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอัดชฏาภรณ์  อินทพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐธยา  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธีรดนย์  นิมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณิชกุล  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ดุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธิติ  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงชัญรัตน์  ฆังคะมโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนเหลือม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปภิณวิทย์  มานะทวี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชลมารค  ชลายนนาวิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงธันย์ธิตา  สระขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงซาฟีน่า  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วเนียม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชรัญดา  ปานดำรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภีรพัฒน์  เมฆะมานัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายรวิชญ์  ห้วยลึก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงรภัสสรณ์  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายเตชสิทธิ์  คณานุโกศล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิ้มด้วง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธเนศพล  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สินธวาลัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายวรธันย์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายพีรภัทร  ศีลบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปรมินทร์  บุญรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายมรุเดช  อัมพวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธนมนชนก  มากสาขา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายยศนันท์  มาศเมฆ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชินกิจ  ตันติประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชินรัตน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐหทัย  พ่วงรับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอรรถพันธ์  ธนามิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพิรเวทย์  ขุนสุยหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายประกาสิทธิ์  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอินทิรา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายชยพัทธ์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอิทธิพล  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวรปรัชญ์  ปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายหนึ่งสุริผัน  จันทร์แดง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพัชรดา  ศรีใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงศตพร  หนูปาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัฐสิยากรณ์  แก้วประสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงภรภัทร  นิลโมทย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอภิชญา  แสงประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธนวรรณ  โคจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปัญญพร  แก้วสองสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชนารดี  วิจิตรกานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปุณฑริก  ทองกลิ่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงศตพร  พรหมอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงซาเนียห์  บินสะเหาะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอภิธนัญ  พูลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงรุชน่า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงบัญฑิตา  เพ็งภัตรา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงเมธาวี  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงรุชด้า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปรินทร  วรรณโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายวรเมษ  ซุนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงนปัญย์ภัช  วัฒนาไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลายด้วง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธัญชนก  บุญณกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงลลิตภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐธีรา  ใจห้าว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงชญานิศ  รอดขำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอาริสา  ยามาเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิพัชนันท์  ขาวแท้ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศวรรยา  จันทชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงโสพิตา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายรัชกฤช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายนภินต์  ขจีจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายคริสตินันท์  กุลมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิณัฐฌาย์  ช่วยทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงธีร์วรา  บุณไทย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพัฒนพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงศิริรดา  นามเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงธัญจิรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงวรรณกร  รสิตานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงนภสร  เจริญราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงเอมิกา  ประสานสงฆ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายแจน ฮาคิม  ดีคาสโตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายวรัท  แก้วประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงศรัณย์พร  พระธาตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกัญญ์กรณัฏฐ์  จิตต์เลขา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงปวริศา  เดชพิชัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกนกกร  เทพยา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงทะเลสวย  นวลศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณิชกมล  คงนคร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายชนินทร์  อี่ชโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายณฐชนนท์  เถี้ยมดำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกฤติน  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายเตชิษฐ์  พันธุ์เสงี่ยม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธนกานต์  ทองทา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายพิทยุตม์  บุญนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปุณยานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนานุสนธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงเหนือพิชชา  สุริยะพิชิตกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วรัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ใชยทิพย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงแอนเจลีน่า ซินหยิง  ชวา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายศิระชัย  ฟูจิตร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายนันทิวรรธน์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายอานนท์  ไหมงำ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม