รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชโส โรงเรียนบ้านหว้าน 1 ป.6 คณิตประถม
2 นางสาวเกษวดี  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านหว้าน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ราชปึ โรงเรียนบ้านหว้าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงธัญสินี  วงชะเนา โรงเรียนบ้านหว้าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศิริประภา  สามารถกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวสี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูดิส  ทองสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนรินทร  วงสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนลินนิภา  โทษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐภาส  วันระภา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรรณษา  สามานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธีราพร  จอมทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลิตา  ปัญญาไว โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอติมา  สินกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกรวิภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฐกมล  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวนันทกานต์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาววิชชุดา  ชุลที โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายยศพร  พระโส โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสุทินา  พะโส โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงจีระนัน  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 นายชลนพัตร  แสนสมัคร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาววรรณการ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงสุพัตรา  ทิพวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงนัทชา  นาหมีด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายอนวัทย์  คำกาบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสุภารัตน์  ปัตถาวโร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอรสา  สุริยสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงสุนันชา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปวีณ์พร  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงขวัญกมล  เงินประมวล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณริน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสาร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจันทิมา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศุวิชาดา  ศรีระวัด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายภูมิพลัง  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายนนทภพ  เทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อุดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนกฤต  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายหฤษฎ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐธีรา  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภัทรโชติ  พิมพ์ดั่ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุพิชญา  ทรงทันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัสรา  แพงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนกฤต  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอารยา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชันย์ชนก  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอัญญารัตน์  หล้าหิบ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นามไพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนภัทร  นามมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณัฏฐิดา  โหระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิรญาณ์  ล้อมสาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภาคภูมิ  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกณวรรธน์  ทิพย์นนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เตือนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนัยย์ปพร  ธรรมทาทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทายะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสศินันธ์ญา  สิงห์คู่ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญาดา  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกานต์มณี  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอรกัญญา  อดิเรกวรโชติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐปพน  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายสิรภพ  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชวิษา  แสดคง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธัญพิชชา  โสภา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศักดิธัช  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกัณตภณ  ศรีมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเดชาภัค  ใครอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอภิวัฒน์  เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนิดา  เคนทวาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปิยพัชร  กลางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอภิสรา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนิตา  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชามาณัฎฐ์  วงศรีไข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนาเดียอีฟลิน  โทอิ้ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัญชลิกา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกันติชา  หมายมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนาพร  ลอยฟ้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อัศวาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสวตะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงญาณธิชา  อินทร์ลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐชาดา  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฐวัรรษ์  รู้บุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวัชรนันท์  แลดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรนลิน  แพงอ่อน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศิริขวัญ  พลศรีดา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเสาวณีย์  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิยะดา  โสภา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวรัญญา  สีสอน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิยนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณรงค์รัตน์  บาลนาคม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปาวี โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปาลิตา  ทิพม้อม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม