รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชโส โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศกร  โฉมยา โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 นางสาวเกษวดี  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวุฒิไกร  ธิปไชย โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ราชปึ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธัญสินี  วงชะเนา โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศิริประภา  สามารถกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวสี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายภูดิส  ทองสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนรินทร  วงสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนลินนิภา  โทษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐภาส  วันระภา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรรณษา  สามานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธีราพร  จอมทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลิตา  ปัญญาไว โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอติมา  สินกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงกรวิภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐกมล  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวนันทกานต์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาววิชชุดา  ชุลที โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายยศพร  พระโส โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงสุทินา  พะโส โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงจีระนัน  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายชลนพัตร  แสนสมัคร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาววรรณการ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุพัตรา  ทิพวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนัทชา  นาหมีด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายอนวัทย์  คำกาบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงสุภารัตน์  ปัตถาวโร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอรสา  สุริยสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงสุนันชา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปวีณ์พร  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงขวัญกมล  เงินประมวล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณริน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสาร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจันทิมา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศุวิชาดา  ศรีระวัด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภูมิพลัง  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนนทภพ  เทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อุดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายหฤษฎ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐธีรา  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกานต์ชนก  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเบญญาดา  รักดีบุญยืน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศศิภา  ชารีพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกุลณิษฐ์ฐาน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงถิรพร  บัวขันธ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายวริศ  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวศิณี  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปราณี  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมณัชญา  ใครบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกันต์ฉนา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสหธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนวิชญ์  ภูวธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวัลรับปริณ  ต้นภูบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุธาสินี  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุจิตรตรา  พลทะรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกชพร  ใยปางแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกิตติพัศ  ทายะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายสกนธีร์  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายพิชชากร  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายกฤตเมธ  ธะนู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภัทรโชติ  พิมพ์ดั่ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุพิชญา  ทรงทันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัสรา  แพงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนกฤต  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอารยา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชันย์ชนก  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นามไพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธนภัทร  นามมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฏฐิดา  โหระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิรญาณ์  ล้อมสาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกณวรรธน์  ทิพย์นนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เตือนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนัยย์ปพร  ธรรมทาทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทายะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสศินันธ์ญา  สิงห์คู่ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชญาดา  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกานต์มณี  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอรกัญญา  อดิเรกวรโชติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐปพน  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสิรภพ  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชวิศา  แสดคง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญพิชชา  โสภา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศักดิธัช  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกัณตภณ  ศรีมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเดชาภัค  ใครอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอภิวัฒน์  เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนิดา  เคนทวาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปิยพัชร  กลางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอภิสรา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนิตา  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชามาณัฎฐ์  วงศรีไข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนาเดียอีฟลิน  โทอิ้ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปัญชลิกา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกันติชา  หมายมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนาพร  ลอยฟ้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อัศวาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสวตะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาณธิชา  อินทร์ลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชาดา  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวิพัฒน์  สังขมุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรนิชา  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไปยะพรหม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายฐิติณัฏฐ์  อุปแดง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพิชชากร  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกิตติพศ  ตามประสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จิระสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแพรวารี  ชนะภา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชัญญานุช  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเกดธิดา  วาปี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงประภัทสร  ปฏิบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิรินาถ  คำสอน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหาะเหิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธารารัตน์  มาตราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรัฐนันท์  พลจิต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพศิน  ชอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปัญญา  โสดาธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งรังกลาง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเขมจิรา  มังธานี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธนัญญา  โกมล โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคสินธ์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพันธิดา  สำลี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์ขาว โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอริศรา  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพชรลดา  คำผาย โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรภิรุณ  แสงจำปี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรชมพู โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสิทธิกร  ตรวจนอก โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิริพรรณ  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศลำหวาน โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวิภาพร  วาปี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพัชรพร  บาลไพ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐภาส  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายหัฏฐจิต  ไฝทาคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายเตชินท์  แคว้นไธสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธัญพิศิษฐ์  ทองไทย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทือกท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐวัรรษ์  รู้บุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวัชรนันท์  แลดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกฤติกา  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนภารัตน์  ฉัตรเกษ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงทิภาวดี  สวัสดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรุ่งธิวา  กาลสุข โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณ​ัฐบดี  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปฏิพล  หอมขุนทศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชินกฤติ  นิวาสประกฤติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนิธิกร  หนูเข็ม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพสุธา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสิปปกร  โคตรงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฉัตรตะวัน  อินธิโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐภัทร  พิลา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงิอริสา  ภาษี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงไอรดา  วรรณุทรวง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจุฑามณี  ชุมนุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลแสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิญญา  ภาคกินนร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศิริศักดิ์  หมั่นเสนา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพลภราพร  ลาดแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเรืองเดช  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนพัฒน์  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกิ่งกาญน์  เสน่ห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรกัญญา  เสวชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองไสย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายเจริญทรัพย์  วงจันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉลิมอนันตชัย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐดนัย  แพงพา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายยิ่งคุณ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินดา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุณยาวีย์  ศรีภูมี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเทพธิดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธนันชา  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพิกา  สารคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเยาวภา  คำบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พันธผล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิญธิดา  ชาวโคกสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุทธิดา  หนูนุ้ย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพิชญะ  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกาญจนา  ผิวทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรัญญา  เจริญท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิริวิภา  สุวเพชร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศศิภา  อาบุญงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ใจชาย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอริสา  เนตรฐา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวัตร  ธิมะสาร โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายสิทธิโชติ  หมอนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอรนลิน  แพงอ่อน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศิริขวัญ  พลศรีดา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเสาวณีย์  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิยะดา  โสภา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรัญญา  สีสอน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิยนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณรงค์รัตน์  บาลนาคม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปาวี โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปาลิตา  ทิพม้อม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายสุภวัฐ  บงบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายภัทรพล  บงบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พันทะสา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยนา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงมนัสชนก  บุญเนาว์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายพีรวัฒน์  มะลิเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม