รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลวยศรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนฤภัทร  กิมุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนชาดา  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่ายทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวิชะนุช  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกชกร  เพียสา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงโสภิตตา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบุษราคัม  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินธิจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุภาพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรัชยา  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤติพงษ์  ชินมาตร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภกร  บุญเสมอ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หมั่นกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปัทมา  ลีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสิริรดา  แก้วขาว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุพิชกัลยา  คณฑา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกฤษฎา  นักผูก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอณุวัฒน์  กาญบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมกสิกร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปริมประภา  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเบญญาภา  กันยาวงศ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอารยา  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายณัชพล  แก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนกฤต  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณภา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติธัช  อินจิ๋ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปริวัฒน์  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายจิรายุส  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายพงศ์พัชระ  ปฏิพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายณัฐพร  สุรำไพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายคเชนทร์  ทันสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ริยะสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิมพิมล  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชนิกานต์  เห็นภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกรกันยา  คะศรีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วะนาไชย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย่อมกลาง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัชชาสินีย์  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงช่อลดา  บุตรแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปริยานุช  เอกอุ่น โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรบรรเทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงภัทรภร  พลพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรทิชา  พรรคทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธิชา  ใยบัว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวิวรรธน์  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุฒธรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  เขียวสะอาด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุพิชชา  พิทักษ์ธนาทรัพย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิตรลดา  แก้วนริทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวัชรพล  ฮวดมาลัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพุฒิพัฒน์  น้อยพันธ์ดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนรินทิรา  รสธรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรวรรณ  มั่งมี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ถาหมื่น โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุจิรา  โสภณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศราวุฒิ  ทรัพย์พิพิตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนกฤต  เอนไลยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายทัศน์พล  ภูสีน้ำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายญาณาธิป  พระนคร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชวนากร  มีผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนพงศ์  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองวงษา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายวีรากร  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนพร  ดอนเกิด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงขนิษฐา  นาใจคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองพราว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเขมินทรา  แก้วอุดร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถาปันแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอรนุช  ข่ายทวิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชโวทัย  วัชรเกรียงไกร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิบแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงไอริษา  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัลยา  แทนรินท์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอนุธิดา  อนุประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิราชรักษ์  สาหล้า โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมภูแสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปพนศักดิ์  บุญคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไมยโภคา โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ก้อนแพง โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุชานันท์  สัพโส โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์ธรรม โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอรปรียา  สุดาชม โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศุภกานต์  เอี่ยมอักษร โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ประชานันท์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายกรกนก  เหลาสิทธิ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวีรกร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสถาพร  ประชานันท์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายไชยวุฒิ  คำพระเวช โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายชัยพล  ทาทอง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายภูวไนย  แก่นนาคำ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอรปรียา  ผาริโน โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภิญญาพร  ด่อนแก้ว โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรณิภา  แสงโรชา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แปลเพ็ง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพจณิชา  อาป้อง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงจิรัชยา  สารมานิตย์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปุณปิตตา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเกวลิน  ล้อมฤทธิ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรนุช  เกตุงาม โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนาพา  สามารถ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
119 นางสาวปาวลีย์  วงศ์ศรี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวจีรวรรณ  ปุยแก้ว โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวธนภรณ์  เปรี่ยมดี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงปิยธิดา  คำพระเวช โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพัชราภา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวิจิตรา  ระหวยใจ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกชกร  แสงโรชา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกวิน  ใจขัด โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวปวีณา  กำมา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวอิสรา  สารมนิต โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาววิยะดา  บุญคำ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายเตชสิทธิ์  คำห่อ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศักดิ์พล  สารมานิตย์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  นิลบล โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุภัสสร  ลักษณะเปื้อ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรฑิตา  อโนนาม โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริฟอง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนุชจิรา  สุดชาลี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยกมล โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบุญญิสา  คำทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสรีริลลดา  ยิ้มมี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิราพัชร  เป้าจันทึก โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงทักษอร  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนัชชา  ธรรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนาภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชชาภา  บุราณสาร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกรกฎ  มะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสหรัฐ  บุราณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษวัธน์  เบญจมาศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิระนัน  ประทุม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษณะ  พลวงศา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชาลิสา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอริยะ  ธนู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพชรพร  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกษมา  วามานนท์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายก้าวไกล  แก่นนาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประเสริฐการ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเมริษา  เเก้วอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณธีรดา  ทาอินทะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเวธนี  มณีเนตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายกันตภณ  จันทะนพ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสุรินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุพิชญา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภาพิมล  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชชาพร  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมเมืองคุก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภรานันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาลีสูน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุกัญญา  ทัศนชุมพล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงจิราพัชร  กางทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  นามละคร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายธีร์ธวัช  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายปฏิญญา  ตะนันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชัญญานุช  นาจาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายกลกานต์  แก่นนาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภคภัทร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธิดาวรรณ  สัตถาผล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายยิ่งคุณ  คำเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุชัญญา  พรมจันทร์ศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภัทรพล  เพชรรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกรกนกเรขา  กุดหอม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสกล  สกุลกิจรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันตวิช  ชาสงวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวารีรัตน์  กวานดา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวริฬญา  มานะโพน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุจริต โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชฎาฉัตร  โอษะคลัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลบุุบผา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนพร  ศรีนุกูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสิตานัน  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิริณวาภรณ์  ศิริมหาจันโท โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปภังกร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวีรวุฒิ  นาคะอินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองแสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศุภัณฑา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปุณวิชญ์  ศรีสร้อย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณปะเข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐิติกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุธิมา  เมล์ทาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายรัชชานนท์  จุฬาจตุรศิระรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัญจนพร  งาทิพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายทัชชกร  จิรัฎฐ์ปภา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงคีตภัทร  สาขามุละ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกรวิชญ์  พิลาชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวัชรวิชย์  ทิพย์เนตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐชา  ประธาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรุ่งนภา  เหมะธุลิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญบุตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกชพร  เจาะจง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงคุณัญญา  แสงวงค์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายติณณภพ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิราภา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงลักษิกา  เจริญชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐดนัย  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชนินทร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เกษเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชชาพร  ผายสียวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสุวิทัศน์  ทิพคุณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพราวนภา  วะชุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูริพัฒน์  มาลาทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญาภา  เป้งคำภา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอ้อมตะวัน  ทองธิราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเสาวลักษ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนัย  ดวงสีทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐฐาพร  มีพรหม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิริกัญญา  จิ่มอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัชณิชา  วงคาร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิชชากร  อภัยแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชญานิศ  พ่อคุณตรง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกชพร  เทียมราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกรักษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนคนันทินี  บัวเปรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธวพร  สรรพสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงตะวันวาด  ศรีภิลา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุปภาวรินทร์  ธรรมศิริ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกานต์ชนก  หงษ์ภู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐปรัตน์  ศรีวิไล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิษฐา  ไชยสีทา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐวรรธน์  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม