รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากร  อ่อนโสภา โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิชญาดา  มนตรีสา โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทัตติญา  ศรีสถาน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกอบกาญจน์  สุริแสง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายมงคล  นันทะแพง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงภัทราวดี  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปรางค์นาค โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายจิรภาส  จุตตะโน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายอรรถพันธ์  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายสิทธิเดช  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปิยะนันต์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชลดา  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายพิมพ์ผกา  พูลสุข โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกฤษกร  วงศ์ษาโคตร โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรียมแสน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัชราวดี  บุญพจน์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนวพล  กลยาณีย์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลาดำ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายรัฐพล  เรียมแสน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงคุณ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงทัตพร  แก้วคอนไทย โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวจิราภรณ์  บุญทศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปรเมศ  เครือหมื่น โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงประภัสสร  เกตุฤทธิ์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอรพรรณ  ส้มดี โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภูวเดช  ทิพชาติ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายสิทธิพร  บุสดี โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเลิศฤทธิ์  วรศิริ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายสุทธิศักดิ์  รังรส โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพงษภัค  ภูละคร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หิน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิณะเสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธันชนก  เพาะเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพรนภา  พันทะมา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัชรินทร์  พระราม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนุชรา  ทองล้วน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โรมรัมย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอฐิติยา  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายรุ่งอรุณ  อุ่มภูธร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนดล  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวิสาสินี  ผงสินสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายคงกะพันธ์  แก้วคำศร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายคมสันต์  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเปรมปรีดา  จุ้ยเรือง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์พนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปณิตา  ประสมกล้า โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชาภูคำ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรติพร  ธ.น.กุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายกฤษดา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายมิ่งขวัญ  แสนทวี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายสืบสาน  ข่อนขัน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอาทิตยา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงประภัสสร  แสนโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  แสนบูราณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิวภา  ถานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอชิรญา  อินธิแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภัสสร  ธนาวินิจเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศรุตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายบัญชาการ  โกศล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอรอุมา  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวรภัทร  แก้วมหาสุริวงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปรวีร์  ศรีชนะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนาวุฒิ  สิงห์พรมมา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายมิ่งขวัญ  แสงทวี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศรุตา  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงประภัสสร  แสงโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุพัชราภา  ชูศรีทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภูริชญา  สตาเขตต์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มณีแดง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสิริชัย  วงศ์ประจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนันทภรณ์  วงศ์ปทุม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธัญชนก  คงเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนรารักษ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงญนัญชนก  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจุฑามณี  สงบุดดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเมธาริน  ขอมีกลาง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โหนกขุนทด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวีรพล  เกตุพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอมรรัตน์  ร่างกาย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสิทธิพล  พลพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนภัส  หมื่นจิต โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นันทปรีดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรรษชล  จันทร์ดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัตโชติชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจอมขวัญ  นาบุญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชัยณรงค์  ศรเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชนินทร์  ศุกยะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุนันดา  บุตรแสง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัตธมา  พันดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรัชยา  ไชยโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไทยเหนือ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐิติมา  นครังสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุชานาถ  เรียมแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอัษฏาวุฒิ  พินิจโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปุระชัย  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายกิตติภัทร  กำลังงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายฐิติโชติ  ศรีคูณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกรกช  หตะแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงมณฑิชา  เหขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายพีระพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชัญญานุช  จินดาภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายลภัสกร  เมธาวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนพวรรณ  ทัศจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายธนภณ  พิมพ์กลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายภาณุ  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศศิกานต์  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายสุภกร  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชฎาพร  ต่าเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวณิชญา  ตาระบัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดนารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนริศรา  แสนนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกัญญานี  ชีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภาคิน  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายชุติพนธ์  จันโทศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายฐปนนท์  กรุณานำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกิเตศิริ  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอิงคการณ์  นามบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  อุตรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอัยริสา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนพร  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายสุภิชัย  สถิตย์วิมล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์สมบติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายอัษณัย  วิทยปัญญาชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายมิ่งสกุล  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิรินทรา  ทึนรด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภัทรพร  กุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศศินิภา  คลังสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอภิพร  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายปัญญากร  ชุมปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายธนาศิลป์  อินธิกอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปฏิภาณ  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอนุชน  สิริโชคกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายพงศธร  ถาวงกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธาวิน  พิมพ์โยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนบดี  เผ่าพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศินิภา  ลือรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุวิมล  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณิศรา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงทิชานันท์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สร้างเขต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกนกกร  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปิยะดารัตน์  คำเพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮมภาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชาลิสา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุภิสรา  ก่องดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุรีรักษ์  อยู่พูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัชทิชา  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวรรณวิษา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรจนปภา  ไชยชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปาณิสรา  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายรชตะ  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายสรวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายปภาวิชณ์  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายภูมิภัทร  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พรมไพสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกชกร  สายแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายดนุพล  อินทร์ไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนโชติ  สุขวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายปฏิภาณ  หลานเศรษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายภัควี  พิมสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายภาคิน  นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายดลธภัทร  โพธิสุรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐอนันต์  นีละสมิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอภินันทชัย  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ซาหยอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงทักษอร  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปลายฟ้า  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพรศุภกานต์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชชาภา  อุปพงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกนกพรรณ  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  สีเทียวไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายอานนท์  บุตรแสนคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายพลวรรธน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายพชร  สุขวิริยะวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายกฤตภาส  สอนแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกนกพร  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสิริธร  วงศ์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงรณพร  คำพรหมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงรินทิรา  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพิชญา  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปุณยาพร  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงบัวบุญ  คำสุจริต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอรณพา  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปรางค์นภา  พรมชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภาศิริ  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชนาภัทร  หาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายกิติคุณ  สุขสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายจิระพงศ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายณัฐพงษ์  สีสัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธีระภัทร  เย็นบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายพิทยาธร  คำผิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายอัครพล  นามวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายเอกราช  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายปกฉัตร  รอดอุตม์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  นาคโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงประภัสรา  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวริศรา  ขะชาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายวรวงศกร  มาศงามเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอนาวิล  อินทะนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายจิรพนธ์  แจ้งไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณภัทร  เพชรสังหาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายศิรวุฒิ  สุดสังข์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายบัณฑิต  ทับทิม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธนัญญา  อินธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธนพร  ติไตรวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายจักรเพชร  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายศิรวิทย์  พรมน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกิ่งกมล  หลินภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนภัสสร  สุดโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงตรีดามาศ  อินทร์เกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศิวกร  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายก้องเกียรติ  ศรียะไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรดิษย์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายฐิติพงศ์  โคตรวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนโชค  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสงกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปภังกร  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจิรปรียา  ไขประภาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญบรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภรัตน์  นิลจำเริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรศยา  กริชบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุกัญญา  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอนันตญา  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนุรจิรา  พรมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุภาวิณี  สมณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิชญา  จันทะลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขจรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธิติวัชร์  เพ็ชรประดับกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสุรพัศ  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพัฒพงศ์  พุฒลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกฤตเมธ  เขียวปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภควุฒิ  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายสถาพร  ดาบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปริชญา  สังข์มณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพลากร  วิพรมหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอธิปัตย์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายตินณภพ  อุดมนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภูบดินทร์  มิระสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสมคิด  ปิยะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ประดิษฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายเขมทัต  นิลเกษม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสิทธิโชค  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเอกพร  บัวรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายโกศัลย์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธนพร  แพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรัตนาวลี  สุพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมุทิตา  บุญพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณฐมน  นาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนันท์มนัส  ผารุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพณิชา  ลีนาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอินทุภา  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ไตรยขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเพชรธาร  พรหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนาวิน  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพรเทวา  นันท์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงมาริสา  พรมพิลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปรเมศรุ์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศศิณัฐ  นพทีปกังวาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสุรวุธ  ตะลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปิยะภัทร  คำเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายราชพฤกษ์  พรหมจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฑิมพิกา  สกลธนากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวรพรต  มณีสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชญธิดา  มงคลศิริเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเพทาย  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนตื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนพัฒน์  งามหนองอ้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุญญศิริกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอัยรดา  มงคุณแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมกระวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภัณฑิรา  นามเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายดลวัฒน์  กองตองกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอรปรียา  พาระแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเจนนภา  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวริศรา  มีสมมิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชวิศา  คะณานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพิชญุตม์  สุขคณา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนดล  มีเย็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศิลป์ศรุต  คำใหญ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงทักษพร  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสหรัฐ  หนังไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมีนตรา  ชีมุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนากร  คำโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรดา  สุวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพงศกร  ขนุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชนันยา  สุวรรณโครต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรัชยา  นาอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชนเทพ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีโนนเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภคปภา  คลังทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงรมณ  ภิรมย์กิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชุติกาญจนน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงโสภา  นะราราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอัญญากร  โชติธนผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเนตรณภา  เหมวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรพรรณ  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสาวิตรี  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุภิชญา  นาคเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนรีรัตน์  พิริยะชนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุธาสินี  เฉลิมศรีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสุทธิพงศ์  คนหมั้น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพลากร  คำเห็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนกร  งอยผาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอักบัรชา  บรรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกณวรรธน์  สัมโปสะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนโชติ  แสงเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอนุกูล  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยะไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนกาญจน์  จักษุจินดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนะโม  สามศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพงษ์ธนพัตร์  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพัชรพล  แก้วโงน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูชิต  ทุมทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรัฐเอก  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวรเวท  พาวินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอชิ  ชัดเชื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปรวีร์  ปาระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอรรถวิท  สิงห์คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐวงศ์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุทธิดา  เดินริมรัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอาภัสรา  จะดันพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แหวนหล่อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สนิททรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอัญชญา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวนัชพร  เวชสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุษดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภัสรา  ดีเหมาะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงมนัสชยา  ไขไพรวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปนัดดา  พีระธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปราณธีรดา  โทไข่ษร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศุภกานต์  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภากร  หม่องปิง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐกรณ์  มุลณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศิรายุทธ  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐพร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศราวิน  พลอาสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภพิชญ์  บัณฑิตถาวร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพงศธร  ปราบพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวัฒนา  เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอนุวัฒน์  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐกรณ์  นิลสังขรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจินตนา  ห้อยระย้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชิราพร  ปันจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใจปักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศิวกานต์  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนพอนันต์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายจักรพรรดิ์  โกศล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปรมินทร์  อุปพงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปักกะทานัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายเศรษฐชัย  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวรเดช  ชาสงวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวศิน  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสิทธิพันธ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพุทธบุตร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภาวัต  ผาพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเตชภณ  ลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายรณชัย  เรืองขวัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกชกร  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธิติมา  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวิภาภรณ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธิดาวรรณ  โถตันคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภิญญดา  บัวศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเนตรนรี  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปทิตตา  ยาดาฟ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจิรธิดา  เผือกมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเก็จมณี  หนูอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายถิรเมธ  ทองนู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงส์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพงศภัค  วงษ์อนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอมรศักดิ  มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์ยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายชนวีร์  ลีทนทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวนัสบดี  บุญละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชนิสร  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐธีรา  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนันท์นลิน  นันตะสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุณระวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุภิกัลยาเลิศ  เหล็กโอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงลักษิกา  เพชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศิรินภา  จันทรัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมนัชญา  ชัยวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีรวรรธน์  ผฝสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฎฐวิชญ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปิยพัทธ์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศิรวิชญ์  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายทีฆทัศน์  เกิดทวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  เจริญสุขสบายดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปิยธิดา  อุปนิสากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิวพร  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิธุนิภา  บุทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุนิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธนิดา  นาลตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงประติภา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีตระการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกฤษฎิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอนุภัทร  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกฤติเดช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนพรัตน์  ปิงบ้านหล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายยศภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณฐพบ  ภู่พงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกรวิชญ์  ปิระนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณวัฒน์  วงศ์ตาคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกิตติภพ  อุตศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเจษฎา  ฮ่มป่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชโนดม  มังษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภาคิน  ดวงเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนาทรัพย์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงภูษณิศา  ไขไพลวัลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวิชญาดา  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  สูญโย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงดวงพร  เสนาพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดารมณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปิยะพร  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปิติภัทร  เลขะวัฒนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายไกรศร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายศุภโชค  เทพิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายจิรัฐกิตติ์  ตระกูลศรสูรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายวรพันธ์  นันแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวรัชยา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชญานุช  บุตตะเขียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรัญญา  ทำคาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเบญญาภา  กุดนอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ธนจิรอนันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุธีมา  วรแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงฎตรียา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวิรัญชนา  งิ้วสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศรุดา  ยานนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  คำเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนฤสรณ์  ผิวหอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวิชยุตม์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายวชิรวิทย์  บรรไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอธิภัทร์  ศรีษะเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายเกษธิพงศ์  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ลาแสดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกฤตปุญญพัฒน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐพัชร์  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภาญัพ  ชูเจริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธนภัทร  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายฑีฆายุ  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายทักษ์  บุญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกวินเนตร  โคตรพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำทองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โถบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอธิยุต  พันธุ์แก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรรณณิภา  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนภัสกร  เบญจคุ้มครอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอาเดไล  โกมาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฐนัสข์พัชร  จันตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณภัสสราพร  ทิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกวิสรา  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณิชกานต์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนราภัทร  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพัทธีรา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ถานะวัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศรัญญา  อุทรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฉัทชนัน  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกลิ่นขวัญ  การุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐสุดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายตรีธวัฒน์  ปุญญสุขพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายเกริกกษิต  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศิรวิทย์  เมฒิยานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอมรินทร์  หงษ์เอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธราเทพ  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกฤษณพงษ์  เนืองทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายดนัย  ใจใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายศิวกร  ไชยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายโชคชัย  สวัสดิ์ทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปิยวัฒน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสุภณัฐ  คะสุดใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปรชญา  แว่นเรืองรอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศิริลดา  ประตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงรมิดา  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศิรดา  ศิริฟอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงมุทิตา  งอยปัดพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกมลชนก  ทองคุปต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงรฐิญา  โยทองยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอนันตญา  ไพคำนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภูพาน  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสุธินันท์  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกีรติญา  วังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วเจริญผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอารีรัตน์  จรกรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  กันแตง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิชฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศิวากรณ์  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอาทิตย์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชยนันต์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุรบดินทร์  คำงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจิรโชติ  เกตะวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฐดนัย  รสานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฐิติวุฒิ  ระบายศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปณิธิ  นาคราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวรวิช  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวัทธิกร  ศรเหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพรหมลิขิต  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูดิศ  วิริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชยากร  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปรัตถกร  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐภัทร  อภิวัชรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณฐนน  กางกำจัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณภัทรา  ใยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีเจริญธรรมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพียคำลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงขวัญฤทัย  คมคาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชฏารัตน์  คามราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิชชาภร  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณกฤตตรา  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงแพรวา  จิกโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชญาดา  โทขนาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกุลวัฒน์  ไชยมาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายคณิศร  เพ็ญคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูวงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายแทนคุณ  ทับทิม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นแพน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายสิทธิชัย  ไกยะษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายฉลองชัย  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธีรเดช  อุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีรพล  ไชโยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพัสกร  คำมุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจประทุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายจิตติพัฒน์  โคตรบรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายฐิติกร  มอญปาก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกฤษดา  เงาสมรูป โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกชกร  ทองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงค์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธัญสินี  กัลยาบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธารีรัตน์  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์โท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงยศวิมล  จันทะวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอรพรรณ  ฝ่ายเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกมลรัตน์  กุลลินพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธัญญสินี  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนพรัตน์  เขมนพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปรีชา  เจริญสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีรเทพ  ชีวะธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายนันทพัทธ์  ศรกายสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพชรพล  แซ่เชียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพูนสิน  กิ่งโก้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายภรัณยู  นุัยเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวีรพล  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสิงห์ขรเมธี  นรสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอภิเดชรัตน์  จันทริมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปัญญา  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพลพล  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายรัฐพล  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอริญชัย  งามขำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายชัยภัทร์  ขีดโนนโจด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงช่อผกา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนันทกานต์  ผาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพิชชาภา  ยังแสนภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวราภรณ์  รัตตะมาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงวริศรา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีทิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปิยรัตน์  งันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกุลนาถ  ถาวรสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เสน่ห์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูโปร่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปานชนก  บุคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชวิศ  ไพศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายจรณะ  ไชยกว้าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายนันทวัฒน์  ร้อยพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณรงค์รัชช์  ยะไวทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใจปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอดิเรก  ทองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธีรเดช  สงทุ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธเนศพล  มานิตยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายติณณภพ  พิมพ์สมแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกวี  คำสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายเจษฎาพร  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายวรฉัตร  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายฐานวุฒิ  เทเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวิทยา  แสงวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนภัทร์  สิงห์คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนากร  สมสายผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธีรพัฒน์  คงมังคละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายสิรภพ  พรหมไพสณฑ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนศักดิ์  แสงวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณัฐวัฒน์  โกษาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอชิตศักดิ์  ดำช่วย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศุภกฤษ  นวนแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพรนิภา  โคตรพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงรัชนีกร  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกิตตพัชร์  จันทวีระกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงรอยตะวัน  ล้านแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกิตตินันท์  คงธนกุลโรจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายทินกร  พึ่งสุขแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายฟิลิปป์  โกมาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายกันตพัฒน์  วังคะฮาต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณัฐปกรณ์  ผิวขม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภัทรนันท์  อัคฮาดศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรพีภัทร  วงสะโด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงบูน  ฮุย กี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายศรายุทธ  สุขเกษม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณภัทร  สุขรักษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงชลดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนโชติ  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปิยดนัย  ภูมิภาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพูนทรัพย์  เทวสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนชัย  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธีรเมธ  ระวังสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณิฌา  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธีระพล  ขอลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายฉัตรชัย  แสนปัดสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลหาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายคฑาภัค  ธราสิทธิดล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภัทรภรณ์  สินธุโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภัทรพล  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายนนทภพ  จินจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจรรยพร  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายตฤณพฤกษณ์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภูรดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงศิรวิชญ์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงวรกานต์  มีไกรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงทิพกฤตา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนันท์นลิน  กาสินพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพัชรพร  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิชญธิดา  สอนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐชุดา  มีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลื่อมประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุชานาฏ  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพรสินี  บุระพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงจรรยพร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงรมิดา  ทองบุญธาตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฐานพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปัญฑิกา  อุ่มอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธ์โสรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพายุชัย  เชื้อชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกษิดิ์เดช  ใจใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนงนภัส  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายทิวัตถ์  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายกฤษติกรณ์  คงปราโมทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายโกสินทร์  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภาวรินทร์  สัญจรเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายปธานิน  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณพิภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายสุทธิพจน์  วิเชียรปัญญาภัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายพงศธร  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายกฤษดา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายวินทกร  ทองกันทม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายไตรภูมิ  หารธงไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงธัญญาพร  กระวาลธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงเมธภัค  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธณภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายสุภเวช  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงชีรณัฐ  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายธีทัต  ประเสริฐหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงพรปิตา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงชิรัญจ์ศิริ  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายกรธวัช  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายปรินทร  พรมมาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายทัตสุระ  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงธัญรดา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายสหรัฐ  ขจรเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงทฤฒมน  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงขวัญข้าว  เลิศศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒิสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายศักย์ศรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงณนัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงวรรณวิภา  เเสงเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายปรัชญพงศ์  นาโควงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายญาณพัฒน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายกฤตานนท์  ดวงก้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงภัททิยา  ดงบัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายสพล  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงธัญชนก  อินธิเเสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายณัฐกรณ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายนิค  อิเซไมเออร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายกรติศ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายโรจน์ฤทธิ์  นนท์พละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายปัณณทัต  วภักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายวายุ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายโกสินธุ์  หินดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายภัทรพล  เกตวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายไกรวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธสังข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายธรณ์เทพ  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปิตะแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายสัณหณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงปัณณพร  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  อินสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายหฤษฎ์  ชุณหฤษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายหฤษฎ์  ชุนหฟษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอภัชญา  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงสายใยรักษ์  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงวีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายสิทธิพล  อนรรฆวีกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายสิริดนัย  พิทักษ์สกุลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายณัฐภัทร  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายภัควัฒน์  ชุมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายณัฏฐ์  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายกันตภูมิ  คิดคำนวณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายศุภณัฐ  ณะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แสนสงตราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงทยุตา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงเขมิสรา  บุษมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิสูตรสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายศุกล  อุฬารกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายณัฐขัชต์  ภูริเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอรกฤตยา  ธัญญาบุญญาพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายณัฐชนน  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงมุทิตา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายธัชพงศ์  มหาอัทฒิสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายกิตติพงศ์  พันธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายจุลภัทร  ราษฏร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายณัฐกรณ์  มณีบู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายปุณยวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายปิยังกูร  พอพระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายพิชญุตม์  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายโสภณวิชญ์  พิมพ์อักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายชนสรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายกรณ์ดนัย  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงลักษิกา  รุ่งกิิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงชุติกานต์  จันทวี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เดชวิทยานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายภูมิวัฒน์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายคเณศ  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายพีรวิชญ์  เเสนหูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงอชิรญา  สุขขัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายภูผา  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายธรรมรัน์  วรรณโชคศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงอภิตยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอฤทธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพิสุทธิชา  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายนรเศรษฐ์  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายนฤบดินทร์  คดเคี้ยว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณฐพร  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายอภิรักษ์  มุลทาเย็น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายปุริม  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายภัทรนนท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภานุพงศ์  วัดแพนลำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายฤทธากร  นวานุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายปลายฝน  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงลลณา  จ่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงวารีรัตน์  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  การะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภโชคกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายศดิศ  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายนพกร  แถมสมดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงปานนภา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธนพรรณ  กลิ่นกล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กชายปองภพ  รอดตัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชัญญานุช  ผองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนภัทร  โสภณศีล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสายฝน  วันสว่างเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายพิศิษฐ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงปิยพัชร์  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงรวิพร  ศิริจันทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอภิวิชญ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกันยพัชร  กงแก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนระวัตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธนบดี  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายปวริศ  ิอินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายโชติบารมี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิสิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายนนร์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงคีตกัลยา  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเศรษฐสุดา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสุขิตา  ประหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายรัชพล  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายโฆษิต  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงฐิตารีย์  เเก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปวิชญาพร  ดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายไชยอนันต์  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรักษณาลี  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงธรรมสรณ์  หล้าชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายวิชชากร  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปาลิดา  ปุถาทาโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงบวรลักษณ์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัชญ์ชนกนันท์  ตันกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภูวดล  ครสาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนภัทร  วังยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสรรเสริญ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณตินันต์  อนันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวริทธิ์  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายสิริชัย  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายก้องภพ  เหล่าชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีวันไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายกรณ์กมลภพ  วันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายปาณัสม์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงอุษณิษา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงวิราวีร์  ทรายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงศศิ  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายธนิลวัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายภูริทัต  รักษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณชนก  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตั้งจิตจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกนกชนก  จั้นวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายอภิชา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายทินภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงเมทิกา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายธนภัทร  พันธุ์ปัทมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายกษิรา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายรัตนพงษ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายพีรพัฒน์  วิคีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายปุณณกานต์  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายโชติอนันต์  ฉายเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายสุรินธร  ถิตย์พินิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายแทนคุณ  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงเววิชชา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนภสร  วงศืกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงจีรภัทร์  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชยาภา  ขานชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงชนากานต์  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  เมยโดวส์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนันธนันท์  เเสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายนิพิชฌน์  ทวีนุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนปพร  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงสุธิมา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงชวกร  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธมกร  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงภคนันท์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกุลนาถ  ศิลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงณัญชยา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงช่อลดา  ไฟเรืองโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายนิลภัทร  ศิริพวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงแพรงพลอย  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงชุติการญ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายคันธารัตน์  รัตณพาณิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายเศวตโชติ  แสนปากดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีชุบร่วง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายอิทธิพร  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายอัครินทร์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายกรวิชญ์  พาวินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายชูเมือง  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายธนกฤต  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายปริพัฒน์  อาสาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายสุภวิชญ์  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายกฤตัชญ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายสุริยเดช  สิงห์สุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศุภกร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายรพีภัทร  พลเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายกันตพัชร  เมฆสงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายวิวัฒน์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายหัสฎายุ  ผลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายต้นติกร  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายอเนชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกานท์  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงศริรรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายณฐพล  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายตันติกร  คันทะนาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายรพีพัฒน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายชัยวิชิต  คิดโสดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายณฐพงศ์  บุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายปุณณา  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายจิรภัทร  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธนาดล  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายกวี  พิศิษฐ์บรรจง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายอรรนพ  ปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายสุชาธี  ทรงสละบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายนนทกร  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภวิศวร์  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธนกร  ไสยสนิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายกฤษ  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธราธิป  พรมไพสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายปภังกร  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพชร  อุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงเพ็ชรสินี  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงนภกานต์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงอติคุณ  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปราณปรียา  ตันวาริชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวรกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงสุริญาพร  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนันทพร  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงอัศวินี  อุปรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปัญญรัสมิ์  ทิพย์วารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงรติญา  การุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงสกาวกานต์  วะไลใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงมณีวรา  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงกิตติกาตน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพุธิตา  บุญกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงทิพย์อักษร  กันเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ล้านแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายสิรวิชญ์  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงวัลย์ลดา  รองต้น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายนิธิศ  สุบุญมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายกิตติภูมิ  สายใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายนวคุณ  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายกัญจน์  เทือกเพีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายภัทรดนัย  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายวิชยกุล  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายถิรวัฒน์  พิมจักร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายญาณวุฒิ  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายวิชกานต์  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายณฐมน  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายณรงค์รัชช์  พชรรัตน์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายณภัทร  สุภากิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงฟารีดา  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงหิรัญญา  คำโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงภัทรนันท์  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงคุนัญญา  เหง้าน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงสิริโสภา  เพ็งทุมมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงกชพร  ชือเติมสิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรบวรณากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงรัชชุดา  เปวะนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงภัทรวดี  เกตวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณิชชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธิมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงกณิศา  ทุพแหม่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงปัณฑิกา  สาไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงรมิตา  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุจิวรรณ  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงนวพรรษ  เวกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงพิชญาภัค  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงธิฌากรณ์  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงจณิสตา  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงศุชญา  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงวิมลศิริ  จงสุขใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงปรางทรัพย์  คณาทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปุณญิศา  มาสิงบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปิยากร  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงอัญชลิดา  ชัยสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงศิริพรรษา  ราชาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงเขมภัทร  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงนงนภัส  วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุสาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เผ่าบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายภูทริศ  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายวัชรวิทย์  เทือกตาหลอย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายมนัสนันท์  ใยสิงสวน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายณัฐคุณ  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายยุทธภพ  สนิททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายทินทินกร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายก้องภพ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายชนาธิป  แรมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายจิราธิป  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายปลายวสันต์  กันทะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมมีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายนนทวัชร์  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายญานนท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายวันชนะศึก  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายนภัทร  ปาระคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  บานพับ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงภีมมฎาภา  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงณัฐชนน  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงทอฝัน  เวทย์กิตติพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงปุณยวีร์  โรจนชีวะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงพชรกมล  พรหมเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงสุชัญญา  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายสิทธชัย  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายวีระพล  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธนโชติ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายศิริศักดิ์  เชื้อคนเเข็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายธีรัช  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายธนดล  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายศุภชีพ  พิมจักร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายจิรายุ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายเจสัน  ฮาร์เวิร์ด แพททิสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายอภิวิชญ์  สิรภัทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายพิพัฒน์  หัดวิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงกมลสิริ  อินธิแแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงสุพิชชา  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงศิริปุณณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรดาภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพรรณอร  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงปาริตา  พรหมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงอุบลวรรณ  อุ่นลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงภัทรภร  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงวันวิสา  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงมีนา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาข้างฮุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงอาริษา  ไทยพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายชัยเจริญ  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายพงศพัศ  ถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายโกมล  อร่ามอรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายชวิน  อภิชนรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายธีระพัฒน์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายธราวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายอคิน  คนึงหมาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายเสรฏฐพงศ์  สละสินธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายธีรดนย์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพมนต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายอภิรักษ์  แพงพิมโล้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลตองคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายพุทธมณฑล  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายปัณวิทย์  พันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายกิตติพันธ์  เคนงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายฐิติกร  ปัสสาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายอิศรา  โคตรบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงญาณิศา  ผายงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงอภิสรา  แสงวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงแพรประภา  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงจิรสุตา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงภณิตา  สิงห์สดุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงภัทราริษฐ์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงปาจารีย์  พรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงผกามาศ  สมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงณิชากานต์  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงรักษิณา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงธนพร  โสมศรีดำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงวริศรา  เพียรภายลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงมาริษา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงปัณณพร  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงสุชานันท์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงละอองรัก  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายชัยวัฒน์  ไพจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงชลิตา  คำชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงปนัสดา  วัฒนสุระ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงผกาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุตราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์เตชะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงนรภัทร  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงลลิดา  คำเรืองศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายพงษ์พณิตย์  จันทะนุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงทอฝัน  สินบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงพิฐณฎา  พจนชัยศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงปพิชญา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงธารารัตน์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงกันตา  นนธิราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงปิยพร  ศิริภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายปรานต์  บุญชัยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายกฤตพล  สุบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วแสงใส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายภูสิทธิ์  ทำนาผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายจิตรทิวัส  ไกยะฝ่าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงธิชะญาดา  วงศ์สุภาร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุทธมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายปภาวิน  ภูบุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงกชกร  แสงกล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงพรรณพัชร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงกลมพร  พบจันอับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงทักษพร  สงแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงเนตรฃนก  ่ผ่านเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงภคพร  ศรีอำนวย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงชลกนก  ฐิตะฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงประกายแก้ว  ดวงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงจิราภา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงสิริอาภา  วงษ์พุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงศิวาพร  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงพัชรพร  สงแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงกรกนก  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงปรัชชญาภรณ์  บาดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงดัชฎาวี  สุวรรณเขต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กชายอินทรีย์  บุญจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงชยานันต์  อุดมบุญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุดชุมแพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูอาบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงปิญชาน์ภัทร  แฮนเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงศิริพรรณ  กุลเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงชุติมาณัฐ  โคตรมิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1517 นางสาวอติกานต์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงจิรัชญา  วรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงปริมาพร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  มุสิกะภวัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายอภิวัฒน์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายศุภกร  หัดวิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงพรรณณวดี  จาดคล้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายพานทอง  โสนนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายนัฐกานต์  ไกรสร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายสุภกร  พรหมดีราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายปิยะนันท์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายบ๊อบ  แบร็คคี้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงชลดา  เรียมแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายนิคโคเล็ซ  โบเทล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงสุภาวิณี  พลหนองคูณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงศุภสุดา  เพ็งวิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายกิตตินันท์  ไขไพรวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายจิตรคุปต์  สุขะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายภูริ  ไชยพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชบรรทม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุขรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สีโนทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงชาลิสา  กาวรรณธง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายรัฐพล  เจริญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงกฤตยา  แก้วเวียงเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปวริศา  ยี่วาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เเก้วมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ศรล้อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงปรางทิพย์  เถิงคำภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายประชันชัย  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงศิริกานต์  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายปรินทร  งอยภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตันสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายณัฐจักร  พรหมคำบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงวรวลัญช์  จะชาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  วงศ์ผาบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงสุรัตน์จิรา  โพธิ์ขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงวีรภัทรา  จามน้อยพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายมาตรฐาน  ปานศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกฤษฎา  ภาน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โถบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงโชติกา  ตอบกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงปรัชญาพร  บำรุงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายจิรายุ  ประสิทธิสาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงวรัชญาพร  แป้นโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงวรวลัญช์  โสรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงโยษิตา  อุดมศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงสุวพิชฌาย์  ฤทธิพรโสภน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงเเอสรี่มารี  แฮมมิวตั้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงธนมณี  วินสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงศศิกัญญา  ชาสงวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงนฤนันท์  ขำหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงพั้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงสุพิชญา  พลโลก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายธีระพัฒน์  สาโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงปรรณธร  วงศ์น้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงธีรกานต์  พิมพ์สระเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงเกวลิน  บังแมน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายภาสกร  ไชยเเสงราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงพีชานิกา  จามน้อยพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายฐิติพงศ์  อินทนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงธนพร  การุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายอิทธิกร  ติ้วคะลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเอ็ด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงณัฐภรณ์  คชศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงชญานิศ  พรชนกนาถ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายตฤณภัท  ครุฑชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายพจนศักดิ์  ทองกำพร้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอมรฤทธิ์  นาคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงบุษบากร  สีมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงทิฆัมพร  แก้วดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงเรืองระวี  อุ่นสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเปรมชยากร  มากเกษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงศรันพร  จันทรังษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายฐิติพงศ์  ภู่หลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงกิตติยา  กุลดิลก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงญาณวรรณ  อะสุชีวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายบุณยพัต  คลังชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงปัณฑา  หงษ์กลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงชนากานต์  กุลหาญกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงพรทิมล  พลชัยสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายคุณานนต์  โสรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายศตพล  วันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงชวพร  นิวาสวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงวริศรา  โทอิ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายณุทรรศน์  มิสดีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายพลาธิป  พยุหะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงนาตะฌา  ตามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายกฤษดา  เสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงพิชชากานต์  สุราราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงกัญญาพัช  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงโซเฟียเมย์  ไบลเลอร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงณัฐนรี  พิทักษ์วงค์จินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงปาริตา  กลยนี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงณฐพัชรนัญฌ์  สารธิยกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายเอกชัย  คำสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายเจนณรงค์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายอัครพนธ์  สบายวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงเขมจิรา  วุฒิอุตดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงกันติชา  โทนกกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงอุนนดา  หลานเศรษฐา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงบุพรัตน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม