รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากร  อ่อนโสภา โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิชญาดา  มนตรีสา โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทัตติญา  ศรีสถาน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกอบกาญจน์  สุริแสง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายมงคล  นันทะแพง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงภัทราวดี  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปรางค์นาค โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายจิรภาส  จุตตะโน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายอรรถพันธ์  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายสิทธิเดช  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปิยะนันต์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชลดา  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายพิมพ์ผกา  พูลสุข โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกฤษกร  วงศ์ษาโคตร โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรียมแสน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัชราวดี  บุญพจน์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายนวพล  กลยาณีย์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลาดำ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายรัฐพล  เรียมแสน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงคุณ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงทัตพร  แก้วคอนไทย โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวจิราภรณ์  บุญทศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปรเมศ  เครือหมื่น โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงประภัสสร  เกตุฤทธิ์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอรพรรณ  ส้มดี โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภูวเดช  ทิพชาติ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายสิทธิพร  บุสดี โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเลิศฤทธิ์  วรศิริ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายสุทธิศักดิ์  รังรส โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายพงษภัค  ภูละคร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หิน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิณะเสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธันชนก  เพาะเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพรนภา  พันทะมา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพัชรินทร์  พระราม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนุชรา  ทองล้วน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โรมรัมย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอฐิติยา  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายรุ่งอรุณ  อุ่มภูธร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนดล  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวิสาสินี  ผงสินสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายคงกะพันธ์  แก้วคำศร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายคมสันต์  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเปรมปรีดา  จุ้ยเรือง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์พนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปณิตา  ประสมกล้า โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชาภูคำ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรติพร  ธ.น.กุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายกฤษดา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายมิ่งขวัญ  แสนทวี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายสืบสาน  ข่อนขัน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอาทิตยา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงประภัสสร  แสนโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  แสนบูราณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิวภา  ถานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอชิรญา  อินธิแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนภัสสร  ธนาวินิจเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศรุตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายบัญชาการ  โกศล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอรอุมา  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลลิตา  มโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงประภัสสร  แสงโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสุพัชราภา  ชูศรีทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภูริชญา  สตาเขตต์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มณีแดง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสิริชัย  วงศ์ประจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนันทภรณ์  วงศ์ปทุม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญชนก  คงเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนรารักษ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงญนัญชนก  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจุฑามณี  สงบุดดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเมธาริน  ขอมีกลาง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โหนกขุนทด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวีรพล  เกตุพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอมรรัตน์  ร่างกาย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสิทธิพล  พลพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภัส  หมื่นจิต โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นันทปรีดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรรษชล  จันทร์ดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัตโชติชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจอมขวัญ  นาบุญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชัยณรงค์  ศรเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชนินทร์  ศุกยะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุนันดา  บุตรแสง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปัตธมา  พันดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัชยา  ไชยโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอัษฏาวุฒิ  พินิจโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายปุระชัย  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายกิตติภัทร  กำลังงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายฐิติโชติ  ศรีคูณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกรกช  หตะแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงมณฑิชา  เหขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายพีระพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชัญญานุช  จินดาภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายลภัสกร  เมธาวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนพวรรณ  ทัศจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนภณ  พิมพ์กลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภาณุ  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศศิกานต์  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสุภกร  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชฎาพร  ต่าเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวณิชญา  ตาระบัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดนารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนริศรา  แสนนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกัญญานี  ชีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายภาคิน  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชุติพนธ์  จันโทศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายฐปนนท์  กรุณานำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกิเตศิริ  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอิงคการณ์  นามบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  อุตรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอัยริสา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธนพร  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายสุภิชัย  สถิตย์วิมล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์สมบติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายอัษณัย  วิทยปัญญาชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายมิ่งสกุล  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสิรินทรา  ทึนรด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรพร  กุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศศินิภา  คลังสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอภิพร  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายปัญญากร  ชุมปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายธนาศิลป์  อินธิกอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายปฏิภาณ  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายอนุชน  สิริโชคกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายพงศธร  ถาวงกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธาวิน  พิมพ์โยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธนบดี  เผ่าพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศศินิภา  ลือรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุวิมล  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณิศรา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงทิชานันท์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สร้างเขต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกนกกร  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปิยะดารัตน์  คำเพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮมภาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชาลิสา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุภิสรา  ก่องดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุรีรักษ์  อยู่พูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัชทิชา  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรรณวิษา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรจนปภา  ไชยชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปาณิสรา  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายรชตะ  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายสรวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐพัชร์  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปภาวิชณ์  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายภูมิภัทร  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พรมไพสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกชกร  สายแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายดนุพล  อินทร์ไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธนโชติ  สุขวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายปฏิภาณ  หลานเศรษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายภัควี  พิมสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายภาคิน  นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายดลธภัทร  โพธิสุรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายณัฐอนันต์  นีละสมิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายอภินันทชัย  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ซาหยอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงทักษอร  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปลายฟ้า  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพรศุภกานต์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิชชาภา  อุปพงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกนกพรรณ  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  สีเทียวไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายอานนท์  บุตรแสนคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายพลวรรธน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายพชร  สุขวิริยะวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายกฤตภาส  สอนแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกนกพร  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสิริธร  วงศ์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงรณพร  คำพรหมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงรินทิรา  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิชญา  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปุณยาพร  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงบัวบุญ  คำสุจริต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศิวกร  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายก้องเกียรติ  ศรียะไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรดิษย์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายฐิติพงศ์  โคตรวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนโชค  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสงกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปภังกร  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิรปรียา  ไขประภาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญบรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศุภรัตน์  นิลจำเริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรศยา  กริชบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุกัญญา  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอนันตญา  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนุรจิรา  พรมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุภาวิณี  สมณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชญา  จันทะลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขจรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธิติวัชร์  เพ็ชรประดับกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสุรพัศ  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพัฒพงศ์  พุฒลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤตเมธ  เขียวปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภควุฒิ  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสถาพร  ดาบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปริชญา  สังข์มณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพลากร  วิพรมหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอธิปัตย์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายตินณภพ  อุดมนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภูบดินทร์  มิระสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสมคิด  ปิยะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ประดิษฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายเขมทัต  นิลเกษม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสิทธิโชค  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเอกพร  บัวรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายโกศัลย์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนพร  แพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรัตนาวลี  สุพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงมุทิตา  บุญพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณฐมน  นาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนันท์มนัส  ผารุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพณิชา  ลีนาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอินทุภา  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ไตรยขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเพชรธาร  พรหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนาวิน  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรเทวา  นันท์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงมาริสา  พรมพิลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปรเมศรุ์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิณัฐ  นพทีปกังวาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสุรวุธ  ตะลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปิยะภัทร  คำเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายราชพฤกษ์  พรหมจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฑิมพิกา  สกลธนากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวรพรต  มณีสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชญธิดา  มงคลศิริเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเพทาย  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนตื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนพัฒน์  งามหนองอ้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุญญศิริกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอัยรดา  มงคุณแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมกระวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัณฑิรา  นามเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายดลวัฒน์  กองตองกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอรปรียา  พาระแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเจนนภา  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวริศรา  มีสมมิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชวิศา  คะณานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพิชญุตม์  สุขคณา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนดล  มีเย็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศิลป์ศรุต  คำใหญ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงทักษพร  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสหรัฐ  หนังไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมีนตรา  ชีมุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนากร  คำโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงรดา  สุวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพงศกร  ขนุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชนันยา  สุวรรณโครต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรัชยา  นาอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชนเทพ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีโนนเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภคปภา  คลังทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรมณ  ภิรมย์กิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชุติกาญจนน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงโสภา  นะราราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอัญญากร  โชติธนผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเนตรณภา  เหมวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพรพรรณ  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสาวิตรี  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุภิชญา  นาคเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนรีรัตน์  พิริยะชนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุธาสินี  เฉลิมศรีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุทธิพงศ์  คนหมั้น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพลากร  คำเห็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนกร  งอยผาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอักบัรชา  บรรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกณวรรธน์  สัมโปสะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนโชติ  แสงเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอนุกูล  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยะไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธนกาญจน์  จักษุจินดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนะโม  สามศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพงษ์ธนพัตร์  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพัชรพล  แก้วโงน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภูชิต  ทุมทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัฐเอก  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวรเวท  พาวินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอชิ  ชัดเชื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปรวีร์  ปาระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอรรถวิท  สิงห์คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณัฐวงศ์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุทธิดา  เดินริมรัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอาภัสรา  จะดันพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แหวนหล่อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สนิททรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอัญชญา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวนัชพร  เวชสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุษดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนภัสรา  ดีเหมาะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงมนัสชยา  ไขไพรวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปนัดดา  พีระธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปราณธีรดา  โทไข่ษร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภกานต์  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภากร  หม่องปิง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐกรณ์  มุลณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศิรายุทธ  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐพร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศราวิน  พลอาสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภพิชญ์  บัณฑิตถาวร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงศธร  ปราบพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายวัฒนา  เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอนุวัฒน์  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัฐกรณ์  นิลสังขรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจินตนา  ห้อยระย้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชิราพร  ปันจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใจปักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศิวกานต์  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนพอนันต์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจักรพรรดิ์  โกศล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปรมินทร์  อุปพงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปักกะทานัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเศรษฐชัย  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวรเดช  ชาสงวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวศิน  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสิทธิพันธ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพุทธบุตร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภาวัต  ผาพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายเตชภณ  ลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายรณชัย  เรืองขวัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกชกร  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธิติมา  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวิภาภรณ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธิดาวรรณ  โถตันคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภิญญดา  บัวศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเนตรนรี  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปทิตตา  ยาดาฟ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอัจฉรา  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจิรธิดา  เผือกมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเก็จมณี  หนูอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายถิรเมธ  ทองนู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงส์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพงศภัค  วงษ์อนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอมรศักดิ  มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์ยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชนวีร์  ลีทนทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวนัสบดี  บุญละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนิสร  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐธีรา  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนันท์นลิน  นันตะสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุณระวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุภิกัลยาเลิศ  เหล็กโอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงลักษิกา  เพชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศิรินภา  จันทรัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงมนัชญา  ชัยวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีรวรรธน์  ผฝสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฎฐวิชญ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปิยพัทธ์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศิรวิชญ์  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายทีฆทัศน์  เกิดทวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  เจริญสุขสบายดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปิยธิดา  อุปนิสากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศิวพร  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิธุนิภา  บุทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุนิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนิดา  นาลตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงประติภา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีตระการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤษฎิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอนุภัทร  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกฤติเดช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนพรัตน์  ปิงบ้านหล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายยศภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณฐพบ  ภู่พงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกรวิชญ์  ปิระนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณวัฒน์  วงศ์ตาคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกิตติภพ  อุตศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเจษฎา  ฮ่มป่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชโนดม  มังษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภาคิน  ดวงเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนาทรัพย์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภูษณิศา  ไขไพลวัลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิชญาดา  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  สูญโย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงดวงพร  เสนาพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดารมณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปิยะพร  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายปิติภัทร  เลขะวัฒนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายไกรศร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศุภโชค  เทพิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายจิรัฐกิตติ์  ตระกูลศรสูรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวรพันธ์  นันแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรัชยา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชญานุช  บุตตะเขียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรัญญา  ทำคาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเบญญาภา  กุดนอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ธนจิรอนันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุธีมา  วรแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงฎตรียา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิรัญชนา  งิ้วสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศรุดา  ยานนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  คำเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนฤสรณ์  ผิวหอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวิชยุตม์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวชิรวิทย์  บรรไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอธิภัทร์  ศรีษะเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเกษธิพงศ์  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ลาแสดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกฤตปุญญพัฒน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภาญัพ  ชูเจริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนภัทร  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายฑีฆายุ  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายทักษ์  บุญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกวินเนตร  โคตรพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำทองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โถบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอธิยุต  พันธุ์แก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรรณณิภา  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนภัสกร  เบญจคุ้มครอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอาเดไล  โกมาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฐนัสข์พัชร  จันตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณภัสสราพร  ทิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกวิสรา  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณิชกานต์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนราภัทร  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัทธีรา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ถานะวัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศรัญญา  อุทรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฉัทชนัน  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกลิ่นขวัญ  การุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐสุดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายตรีธวัฒน์  ปุญญสุขพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายเกริกกษิต  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศิรวิทย์  เมฒิยานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอมรินทร์  หงษ์เอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธราเทพ  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกฤษณพงษ์  เนืองทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายดนัย  ใจใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศิวกร  ไชยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายโชคชัย  สวัสดิ์ทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปิยวัฒน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสุภณัฐ  คะสุดใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปรชญา  แว่นเรืองรอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศิริลดา  ประตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงรมิดา  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิรดา  ศิริฟอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมุทิตา  งอยปัดพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกมลชนก  ทองคุปต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรฐิญา  โยทองยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอนันตญา  ไพคำนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภูพาน  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสุธินันท์  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกีรติญา  วังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วเจริญผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอารีรัตน์  จรกรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  กันแตง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิชฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศิวากรณ์  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอาทิตย์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชยนันต์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสุรบดินทร์  คำงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายจิรโชติ  เกตะวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐดนัย  รสานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายฐิติวุฒิ  ระบายศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปณิธิ  นาคราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวรวิช  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวัทธิกร  ศรเหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพรหมลิขิต  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภูดิศ  วิริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชยากร  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปรัตถกร  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัฐภัทร  อภิวัชรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณฐนน  กางกำจัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณภัทรา  ใยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีเจริญธรรมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพียคำลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงขวัญฤทัย  คมคาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชฏารัตน์  คามราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิชชาภร  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณกฤตตรา  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงแพรวา  จิกโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายปธานิน  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณพิภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายสุทธิพจน์  วิเชียรปัญญาภัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายพงศกร  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายกฤษดา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายวินทกร  ทองกันทม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายไตรภูมิ  หารธงไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงธัญญาพร  กระวาลธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงเมธภัค  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายธณภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายสุภเวช  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงชีรณัฐ  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายธีทัต  ประเสริฐหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายปองภพ  รอดตัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพรปิตา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงชิรัญจ์ศิริ  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายกรธวัช  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายปรินทร  พรมมาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายทัตสุระ  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงธัญรดา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายสหรัฐ  ขจรเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงทฤฒมน  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงขวัญข้าว  เลิศศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒิสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายศักย์ศรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณนัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวรรณวิภา  เเสงเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายปรัชญพงศ์  นาโควงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายญาณพัฒน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายกฤตานนท์  ดวงก้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงภัททิยา  ดงบัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายสพล  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงธัญชนก  อินธิเเสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายณัฐกรณ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายนิค  อิเซไมเออร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายกรติศ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายโรจน์ฤทธิ์  นนท์พละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายปัณณทัต  วภักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายวายุ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายโกสินธุ์  หินดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายภัทรพล  เกตวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายไกรวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธสังข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายธรณ์เทพ  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปิตะแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายสัณหณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปัณณพร  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  อินสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายหฤษฎ์  ชุณหฤษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายหฤษฎ์  ชุนหฟษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอภัชญา  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงสายใยรักษ์  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงวีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายนรเศรษฐ์  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนฤบดินทร์  คดเคี้ยว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณฐพร  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอภิรักษ์  มุลทาเย็น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปุริม  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภัทรนนท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภานุพงศ์  วัดแพนลำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายฤทธากร  นวานุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายปลายฝน  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงลลณา  จ่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฐิตารี  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวารีรัตน์  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  การะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภโชคกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายศดิศ  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายนพกร  แถมสมดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปานนภา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธนพรรณ  กลิ่นกล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชัญญานุช  ผองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนภัทร  โสภณศีล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสายฝน  วันสว่างเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพิศิษฐ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปิยพัชร์  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงรวิพร  ศิริจันทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายอภิวิชญ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกันยพัชร  กงแก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนระวัตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธนบดี  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายปวริศ  ิอินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายโชติบารมี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิสิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงคีตกัลยา  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงเศรษฐสุดา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงสุขิตา  ประหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายรัชพล  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายโฆษิต  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฐิตารีย์  เเก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปวิชญาพร  ดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายไชยอนันต์  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงรักษณาลี  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธรรมสรณ์  หล้าชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายวิชชากร  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปาลิดา  ปุถาทาโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงบวรลักษณ์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัชญ์ชนกนันท์  ตันกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภูวดล  ครสาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายนภัทร  วังยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายสรรเสริญ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณตินันต์  อนันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายวริทธิ์  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายสิริชัย  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายก้องภพ  เหล่าชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีวันไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายกรณ์กมลภพ  วันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายปาณัสม์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอุษณิษา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวิราวีร์  ทรายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศศิ  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธนิลวัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภูริทัต  รักษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณชนก  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตั้งจิตจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกนกชนก  จั้นวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอภิชา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายทินภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเมทิกา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนภัทร  พันธุ์ปัทมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกษิรา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายรัตนพงษ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายพีรพัฒน์  วิคีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายปุณณกานต์  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายโชติอนันต์  ฉายเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายสุรินธร  ถิตย์พินิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายแทนคุณ  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงเววิชชา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนภสร  วงศืกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงจีรภัทร์  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชยาภา  ขานชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชนากานต์  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  เมยโดวส์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนันธนันท์  เเสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายนิพิชฌน์  ทวีนุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนปพร  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุธิมา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชวกร  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธมกร  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภคนันท์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวิกานดา  พัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกุลนาถ  ศิลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัญชยา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงช่อลดา  ไฟเรืองโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนิลภัทร  ศิริพวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงแพรงพลอย  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชุติการญ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายคันธารัตน์  รัตนพาณิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายเศวตโชติ  แสนปากดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีชุบร่วง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอิทธิพร  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอัครินทร์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายกรวิชญ์  พาวินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายชูเมือง  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายธนกฤต  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายปริพัฒน์  อาสาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายสุภวิชญ์  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายกฤตัชญ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายสุริยเดช  สิงห์สุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายศุภกร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายรพีภัทร  พลเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายกันตพัชร  เมฆสงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายวิวัฒน์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายหัสฎายุ  ผลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายต้นติกร  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายอเนชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายกานต์  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงศริรรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายณฐพล  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายตันติกร  คันทะนาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายรพีพัฒน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชัยวิชิต  คิดโสดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายณฐพงศ์  บุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายปุณณา  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจิรภัทร  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายธนาดล  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกวี  พิศิษฐ์บรรจง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายอรรนพ  ปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายสุชาธี  ทรงสละบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายนนทกร  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายภวิศวร์  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธนกร  ไสยสนิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกฤษ  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธราธิป  พรมไพสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายปภังกร  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพชร  อุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงเพ็ชรสินี  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนภกานต์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอติคุณ  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปราณปรียา  ตันวาริชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงวรกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุริญาพร  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนันทพร  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอัศวินี  อุปรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงปัญญรัสมิ์  ทิพย์วารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงรติญา  การุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงสกาวกานต์  วะไลใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงมณีวรา  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกิตติกาตน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพุธิตา  บุญกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงทิพย์อักษร  กันเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายสิรวิชญ์  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวัลย์ลดา  รองต้น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายชัยวัฒน์  ไพจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงชลิตา  คำชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปนัสดา  วัฒนสุระ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงผกาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุตราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์เตชะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงนรภัทร  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงลลิดา  คำเรืองศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายพงษ์พณิตย์  จันทะนุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงทอฝัน  สินบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพิฐณฎา  พจนชัยศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงปพิชญา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงธารารัตน์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงกันตา  นนธิราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงปิยพร  ศิริภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายปรานต์  บุญชัยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายกฤตพล  สุบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วแสงใส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายภูสิทธิ์  ทำนาผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายจิตรทิวัส  ไกยะฝ่าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงธิชะญาดา  วงศ์สุภาร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุทธมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายปภาวิน  ภูบุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงกชกร  แสงกล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพรรณพัชร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงกลมพร  พบจันอับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงทักษพร  สงแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงเนตรฃนก  ่ผ่านเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงภคพร  ศรีอำนวย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงชลกนก  ฐิตะฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงประกายแก้ว  ดวงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงจิราภา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงสิริอาภา  วงษ์พุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงศิวาพร  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงกรกนก  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงปรัชชญาภรณ์  บาดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงดัชฎาวี  สุวรรณเขต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายอินทรีย์  บุญจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงชยานันต์  อุดมบุญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุดชุมแพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูอาบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงปิญชาน์ภัทร  แฮนเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงศิริพรรณ  กุลเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงชุติมาณัฐ  โคตรมิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอติกานต์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงจิรัชญา  วรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปริมาพร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  มุสิกะภวัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายอภิวัฒน์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายศุภกร  หัดวิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงพรรณณวดี  จาดคล้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายพานทอง  โสนนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายนัฐกานต์  ไกรสร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายสุภกร  พรหมดีราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายปิยะนันท์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายบ๊อบ  แบร็คคี้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงชลดา  เรียมแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายนิคโคเล็ซ  โบเทล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงสุภาวิณี  พลหนองคูณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงศุภสุดา  เพ็งวิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายกิตตินันท์  ไขไพรวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายจิตรคุปต์  สุขะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายภูริ  ไชยพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชบรรทม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุขรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สีโนทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงชาลิสา  กาวรรณธง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายรัฐพล  เจริญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงกฤตยา  แก้วเวียงเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปวริศา  ยี่วาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เเก้วมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ศรล้อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปรางทิพย์  เถิงคำภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายประชันชัย  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงศิริกานต์  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายปรินทร  งอยภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตันสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายณัฐจักร  พรหมคำบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวรวลัญช์  จะชาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  วงศ์ผาบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุรัตน์จิรา  โพธิ์ขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวีรภัทรา  จามน้อยพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายมาตรฐาน  ปานศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายกฤษฎา  ภาน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โถบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงโชติกา  ตอบกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปรัชญาพร  บำรุงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายจิรายุ  ประสิทธิสาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงวรัชญาพร  แป้นโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงวรวลัญช์  โสรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงโยษิตา  อุดมศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงสุวพิชฌาย์  ฤทธิพรโสภน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงเเอสรี่มารี  แฮมมิวตั้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธนมณี  วินสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงศศิกัญญา  ชาสงวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนฤนันท์  ขำหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงพั้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงสุพิชญา  พลโลก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธีระพัฒน์  สาโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงปรรณธร  วงศ์น้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงธีรกานต์  พิมพ์สระเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงเกวลิน  บังแมน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายภาสกร  ไชยเเสงราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพีชานิกา  จามน้อยพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายฐิติพงศ์  อินทนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธนพร  การุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายอิทธิกร  ติ้วคะลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเอ็ด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณัฐภรณ์  คชศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงชญานิศ  พรชนกนาถ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายตฤณภัท  ครุฑชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายพจนศักดิ์  ทองกำพร้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายอมรฤทธิ์  นาคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงบุษบากร  สีมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงทิฆัมพร  แก้วดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงเรืองระวี  อุ่นสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงเปรมชยากร  มากเกษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงศรันพร  จันทรังษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายฐิติพงศ์  ภู่หลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกิตติยา  กุลดิลก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงญาณวรรณ  อะสุชีวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายบุณยพัต  คลังชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปัณฑา  หงษ์กลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงชนากานต์  กุลหาญกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงพรทิมล  พลชัยสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายคุณานนต์  โสรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายศตพล  วันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชวพร  นิวาสวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงวริศรา  โทอิ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายณุทรรศน์  มิสดีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายพลาธิป  พยุหะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงนาตะฌา  ตามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายกฤษดา  เสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงพิชชากานต์  สุรราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงกัญญาพัช  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงโซเฟียเมย์  ไบลเลอร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม