รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนิสร  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายคัชชัย  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรภิญญา  สำลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรัชชนก  ับังศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธรรมโฆษิต  ธิปประโคน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญดา  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงหทัยกร  ลุดวิกส์สัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำแย้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศศิธร  เศกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุทัศนวรรณ  กลมไธสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาณิศา  นางวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอรนิษฐา  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพาทินธิดา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายโชคอำนวย  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงคันธมาลี  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปลายปวีร์  เอี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนโชติ  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภโชค  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภานุวัช  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกฤต  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชมมณี  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  บุญสองชั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพงศพัศ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสรธร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายเตชิต  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายนนทวงค์  ธาาไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปวีร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนาราภัทร  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณยวีร์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธรณ์จิตติ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสิรภัทร  สาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพัชรพล  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูริภัทร  ภูโท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงแพนนารา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายรุจธร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสุรดิษ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจินดามณี  พาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอาณากร  วิวาสุขุ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศิวัช  จุ้ยเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายขวัญชัย  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปุณยวีร์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสมบัติ  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปองพล  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเตชธรรม  สะสีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงลีลาวดี  วารี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายมัฆวา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพันกร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูวนาถ  เรียนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธิญาภรณ์  วิเวกวินย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปัณณธร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชยพล  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิราวฒน์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนันท์นลิน  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกานต์สินี  หนองเทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเนตรทราย  จินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทองประมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกานต์มณี  นาเดีย นาเดียร์ สแตนลี่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนกฤต  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนิชาภา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภคพล  บุญสืบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธีราทร  ดำพะธิก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรัฐิกาล  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรโชค  อักโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินจักร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจีรนันท์  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรนัชชา  เกยมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายบวรสรวง  บุญลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเรืองพิลาศ  รัดน์ประโคน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศุภณัฐ  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีรันธร    โคสาธนะวิสิฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปิยนุช  ทองกันยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอรรถชัย  คณานันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงดวงกมล  กาสา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงบัณพร  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ผลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนกฤต  สาณะเสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนิชานันท์  คำผง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนพนนท์  พงศาพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชี่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปฎิภาณ  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายจาฏพัจน์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัทยา  พันรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพิพัฒน์กร  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสรสิช  ปัญญากาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนัญญา  เสรฐวิชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สกุลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปาลิดา  โอชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแสนราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธณวดี  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอริสา  พงศ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปวริศา  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนภัสกร  คูณผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัยวัฒน์  หงษาล้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกษิด์เดช  สุขหลำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนพล  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอัจฉริยา  แท่นศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเพชรรดา  ด้วงคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แจ่มสงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายติณภพ  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐวิภา  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอติภา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปณิธาน  มุทิตาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกันตเมธ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายรตน  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชลรดา  ราษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภาณุวิทญ์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกฤตยชญ์  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสุพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุพิชา  พานจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรักษณาวลี  เจริญรัตนาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรรณณิภา  ชมพูพื้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศุภักษร  โสวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายยศวริศ  ชัยรัตนวนิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนัจกร  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกวิน  วังสำเภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภัสสรกร  ชนะนัสม์พงศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณฐกร  บุญกองชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสัณหณัฐ  แสงแปลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญานิศ  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงลินลี่ อลิซเบท  ฮาร์ดิ้ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเพชรฐิตา  ศิริเศวตกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันส์เวิร์ท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฉัตรีญากร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรรณริศา  ธานี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเบญญาภา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจักรภัทร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิริกัญญา  อุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตรตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอิชรญาณ์  สัตยเทวา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปริยาภัทร  สวันทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปรมี  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ตะลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 1 ป.6 วิทย์ประถม