รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนิสร  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายคัชชัย  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรภิญญา  สำลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรัชชนก  ับังศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธรรมโฆษิต  ธิปประโคน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญดา  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงหทัยกร  ลุดวิกส์สัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำแย้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศศิธร  เศกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุทัศนวรรณ  กลมไธสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาณิศา  นางวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอรนิษฐา  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพาทินธิดา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายโชคอำนวย  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงคันธมาลี  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปลายปวีร์  เอี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนโชติ  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภโชค  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภานุวัช  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกฤต  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชมมณี  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  บุญสองชั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพงศพัศ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสรธร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายเตชิต  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายนนทวงค์  ธาาไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปวีร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนาราภัทร  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณยวีร์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธรณ์จิตติ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสิรภัทร  สาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพัชรพล  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูริภัทร  ภูโท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงแพนนารา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพุทธิชัย  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิณนภา  พุทธิ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศุภาวดี  สุริยะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฐิติวรดาภรณ์  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนงนภัส  คำมอน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพัชภณ  มาสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศาสตร์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณฐกร  ปัทมจิราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธีรติ  นิติพานจันทร์กุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายศุภกฤต  สุดสาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายก้องภพ  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายชัชพิสิฐ  ฝังนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปิยะพัชร  พินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถือศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนภัสสร  คมใสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐชยา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอติมาพร  สว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายทศพร  โมลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงสายทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐธนดา  วันศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายรุจธร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสุรดิษ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจินดามณี  พาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอาณากร  วิวาสุขุ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศิวัช  จุ้ยเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายขวัญชัย  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปุณยวีร์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสมบัติ  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปองพล  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเตชธรรม  สะสีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงลีลาวดี  วารี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายมัฆวา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพันกร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูวนาถ  เรียนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธิญาภรณ์  วิเวกวินย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปัณณธร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชยพล  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจิราวฒน์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันท์นลิน  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกานต์สินี  หนองเทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเนตรทราย  จินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทองประมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกานต์มณี  นาเดีย นาเดียร์ สแตนลี่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนกฤต  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิชาภา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภคพล  บุญสืบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีราทร  ดำพะธิก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรัฐิกาล  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายจิรโชค  อักโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินจักร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจีรนันท์  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรนัชชา  เกยมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายบวรสรวง  บุญลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเรืองพิลาศ  รัดน์ประโคน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภณัฐ  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพีรันธร    โคสาธนะวิสิฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปิยนุช  ทองกันยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอรรถชัย  คณานันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงดวงกมล  กาสา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงบัณพร  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ผลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนกฤต  สาณะเสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนิชานันท์  คำผง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนพนนท์  พงศาพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชี่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปฎิภาณ  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายจาฏพัจน์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพัทยา  พันรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพิพัฒน์กร  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสรสิช  ปัญญากาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนัญญา  เสรฐวิชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สกุลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาลิดา  โอชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแสนราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธณวดี  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอริสา  พงศ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปวริศา  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนภัสกร  คูณผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายชัยวัฒน์  หงษาล้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกษิด์เดช  สุขหลำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนพล  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอัจฉริยา  แท่นศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเพชรรดา  ด้วงคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แจ่มสงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายติณภพ  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐวิภา  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอติภา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปณิธาน  มุทิตาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกันตเมธ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายรตน  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชลรดา  ราษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงภาณุวิทญ์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกฤตยชญ์  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสุพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุพิชา  พานจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงรักษณาวลี  เจริญรัตนาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวรรณณิภา  ชมพูพื้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงศุภักษร  โสวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายยศวริศ  ชัยรัตนวนิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายนัจกร  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกวิน  วังสำเภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภัสสรกร  ชนะนัสม์พงศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณฐกร  บุญกองชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสัณหณัฐ  แสงแปลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชญานิศ  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงลินลี่ อลิซเบท  ฮาร์ดิ้ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเพชรฐิตา  ศิริเศวตกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันส์เวิร์ท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฉัตรีญากร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรรณริศา  ธานี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเบญญาภา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจักรภัทร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศิริกัญญา  อุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตรตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอิชรญาณ์  สัตยเทวา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปริยาภัทร  สวันทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปรมี  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ตะลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอนาวิล  รินวงธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสราชมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปวริศา  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอัษฎาภคพร  จอมนก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชลลดา  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายฉัตรมงคล  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณฐมน  คำริยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนภัสสันติ์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปริชมน  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คานเครือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชุติมตี  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกิรติกุล  สาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายฤกติพงษ์  หงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุตรมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายปฏิภาณ  เย็นดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลีรัตนเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเทวิกา  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมณฒิภา  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  สายชมภู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกัญชลิกา  ดาราชู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิชญภา  พาหุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเชาวลิต  ฉาดเส็น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพิจักษ์  ฉัตรอริยวิท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฐดนัย  พฤกษีดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชาญธวัช  สามารถ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทะคำแพง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศุภิสรา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ่นชิม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงรภัสสรณ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายพิชญางกูร  นารี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายศิวกร  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายภัทรกร  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายพรวิษณุ  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงดวงอมร  ช่างปัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายไชยภัทร  คำพิราช โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพิชชา  บำรุงราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปาริฉัตร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายนวพล  อินวันนา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายธีรพล  อุณชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพอเพียง  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายรวีฤทธิ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิริกัลยา  ม่วงคง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายปัณฑร  สุดใหม่ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงดารุวรรณ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวแจ่มนภา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวจุฬาลักษณ์  รินทร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกันต์ฒวราฤทธิ์  พิศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอัศวิน  ดังประภา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพัทธนันท์  ศรีดารา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงญาณธิดา  สุภาพไพบูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรนิษฐาฑ์  จุรันชัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศศิกานต์  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงมาริสา  จัสมิน กร็อนดัลฮ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิรประภา  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภากร  สิงห์คร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธีรศาสนติ์  สิริพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเกสรา  แก้วลอย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุพิชา  ยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายจักรพล  รัศมี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอำไพ  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายไกรินทร์  บุญหนัก โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายทวีชัย  ทิศพรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนภัส  พรมมาแข้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายยุติวิชญ์  หนองเทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพลพล  สมประสาสน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายกิติภพ  ปั้นทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายเตวิช  นิยม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายกิตติเชษฐ์  สัพพวิญญูชน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายธัชชัย  ชะนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายศิวัช  สอนเสนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายณภัทร  โบจรัส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายกัณภพ  หาญรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายประภัสสร  ศรีสันต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงเกสรา  พิมาทัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสิรดา  รัตนสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุชานาฎ  ชัยปัญญา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีดาโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐรมณ์  ระวังดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมกล่อม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงธัญญเรศ  วรรณเทพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาชนะกาญจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สายแวว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบุตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอินทิรา  ผดุงสิทธิโชค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงรุ่งระวี  นำสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายอติรุจ  เสนใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายราชย์ชนินทร  ไชยนิล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายนพปภพ  ช่างเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายธนาโชติ  แสงใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์วัฒนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายแก้วกุลบุตร  สะอาด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายศิรวิชญ์  งามเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายณฐคุณ  แซ่เตียว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงญานิกา  สุขเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงไบรนีย์  แอนน์ โคป โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงเมธาวี ลินลี่  มาสติค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรงกลด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศกุลตลา  จูมสิมมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงไอรดา  ทองคำผุย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงญาโณทัย  แซ่อือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ใยแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายฤชายุส  นำพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายธนโชติ  ทองสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายกันตภณ  คมใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายอนาวิน  กำลังดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายพีรวิชญ์  ขาวอรุณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายอภิชญกุล  ดำรงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายณัฐภัทร  ทะวาปี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายวัฒนพงษ์  พวงจำปา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายธนวัฒน์  สาลีธี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายปฏิภาณ  คำมะกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายยอดเพชร  ดวงแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายพรเทพ  ลาพุฒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายภาณุพงษ์  อนุสินธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายศุภณัฐ  เตรียมศิลปานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายภัทรกฤต  สุระชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงชญานี  เข็มพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงศิวะเวทย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสุภาวิดา  ส้มหวาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพรนภัส  ไวยวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกิตติลักษณ์  คำศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกิตติยา  เจตินัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงอธิชา  สายสิงห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธัญรัตน์  ทำนัก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุภาวิณีย์  เสียงดัง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงกัลยวรรธ์  คำสันกอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปลายฝน  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีหาราช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธนัญญา  สงคราม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงฌณัฐวิภา  อัมภรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงอรณิชา  ผลดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐธิดา  มานพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเกศแก้ว  ศรีหาบุตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายศุภโชติ  ผาอินดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายวรากร  ประทาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายธนวัฒน์  บุญอุ้ย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายกำธร  คมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายรัตติชัย  อรชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายกิตตินนท์  สอนไชยญาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายเจริญวุธ  วรแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายชัยภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเสนาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายจิรพัทธ์  โคตรสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายวรโชติ  ใสเนตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายรวิวรรธน์  อดทน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายธนโชติ  ทอดแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายดนุพร  ไชยนิตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายอภิสิน  นิลเพชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายชญานนท์  ขอพันดุง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวิชญาพร  ศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  ปกป้อง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนิภาธร  แก้วคำสอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฎฐานันท์  ภูปัทมเศรญฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงจันทิมา  อินทร์งาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงชลิตา  บุญเสนาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภักดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์จร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์วิจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณัฐณิญา  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปณิดา  รักสวนจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงนัชชา  รักสวนจิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงสุธาสินี  โรคน้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธาระชีวะศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายธนธรณ์  แสงเนตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายปรวิทย์  ไชยคุณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายพลพิทักษ์  พวงพิลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายดิสกุล  อ่อนทรวง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายชยพล  สำราญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายทีปกร  มิสรัง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายธีรเมธ  แวววงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายแพทริกซ์  แอนโทซั่นบุสดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายชัชชน  วรรณวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายนวัตชัย  เนื้อทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเสริม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายธนภัทร  ประดับพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายชญชย์  กุนดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงสิริยาภัทร์  สอนพูด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงรวีวรรณ  จรัสนพรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพัชราภา  สีงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงศิริพร  บัวบังศึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกนกพร  คมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชาร์นอล  แมคแคน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงวรากานต์  พรหมโลก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงมัญชุพร  หนองสี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพชรพรรณ  ประภาสะสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงภูษณิศา  ราษี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกันยาวีร์  ดวงศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายรัฐภูมิ  ตะเส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายปธานิน  ทองเทพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายณัฐวัศ  วงค์เจริญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรใดทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายพลางกูร  เนตรสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายกฤษณา  กัลยาพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายธีรโชติ  วงษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายกฤษกร  ตีวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายฐปณ  ตีวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายนันทวัฒน์  ตีเงิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายกันตินันท์  ชัยชมภู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายพงษ์รัตนกุล  หากวี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ทะคำวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษรัฐถาสิงห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงชญาดา  มัสยามาศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเอเวอร์ลีน  พาล์ม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพลอยชมพู  แถบหอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงโสพิยา  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงภคมน  ยอดจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงแจสมินค์  เฮ็งสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใยแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์มาเกษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายภัทรพล  สิงหัษฐิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณมาศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายจิรายุ  เจตนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายกฤติกร  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายวศิน  ประพฤติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายอิทธิกร  ศรีบุรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายชยานันท์  ฉลาดศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายวุฒิกร  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายปัณณวัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายภูรินท์  ศรีวงษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายภูริภัทร์  ปรุโปร่ง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายกิตติกร  ธีระวิศิษฐชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายวิพุทธิพงษ์  หอมคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธนวัฒน์  ภูโท โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายนราวิชญ์  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายชรินธร  หนูยัง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายณัฐชพล  ณัชสุพัฒน์ภาคิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายนวพล  ศรไชย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายธนศาสตร์  วันโสภา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครุธทัสสะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงพัณณิตา  ร่ำรวย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนันทิดา  ร่ำรวย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงจิรนันท์  สนามวงศ์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงณัฐธภา  เจียมไชยศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงพรรวษา  พานภพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนสิทธิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงรุ่งธิวา  สุขเจริญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงหทัยขวัญ  ประสมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายวงศ์วริทธิ์  นำพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายพรรษา  พลรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายวโรดม  อินสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายธีระ  มุ่งมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายภูวณัฎฐ์  สีใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายคณพศ  เสนาภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายกิตติชัย  งามตรง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ดา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายสุขพิพัฒร์  ประถมมูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายนันทกานต์  สมาศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายภัทรพล  คณานิตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชื่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประชม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายธนกฤต  ไพศาล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายปราการ  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายธีรเมธ  ศรีสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายศาสตราวุฒิ  บุญขวาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายกชกร  ไพยการ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอัญวีณ์  ถิระพัฒนะศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงพัชร์ฐิดา  เลิศกิจธนนันท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงญาณิศา  อินทรโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงอภัสนันต์  ราชวันดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงมุฑิตา  เถาว์บุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฐวดี  สิงสัญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสุธีกานต์  นางวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงแก้วมณี  ละมูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงวรัญญา  ดอกพุฒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงศิรินทิพย์  อุดทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงมณฑาธาร  อนันต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงฐิตาพร  มูลกะกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายลัคนทิน  ช่างเจรจา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายปริพนธ์  อินทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายภาคภูมิ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายจรัสรวี  พันธุ์น้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายธนากร  ธุระพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายวรรณศิลป์  การะเมฆ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายภูริวัฒน์  รัตนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายจิรพงศ์  แก้ววังปลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายภากร  ใจเอื้อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายรัชชานนท์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายสิทธิโชค  บุญฉลวย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงปิยนุช  พันธ์พูน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทราภรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงจิดาภรณ์  นิลวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกวินทรา  ประชุมชื่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงจิตติมา  จันทะมุด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงขวัญณพิศ  เชื้อชื่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงลาภิสรา  เนติเจริญโชค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายอรรถชาติ  ตั้งปัญญานุกูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายเดชณรงค์  ทองเจริญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายณัฐพงษ์  บัวภา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายศุภวิชญ์  อ้วนหินกอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายวชิรวิทย์  พิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายกษิดิศ  ทางาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายจตุวิทย์  ตรีแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายณรงค์เดช  เบ้าทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายเปรมมินทร์  เบ้าคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายภูริภาคย์  คูณพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายธรรศ  สมประสาสน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายเจมส์  จตุรงค์ โซโลมอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายธนกฤษ  พละพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงจิรภิญญา  งามสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงสิริธิดา  ชัยศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงอธิรญาณ์  บํารุงกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงณัฐกานต์  บ้านซอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงวรัญญา  รัตพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายเนติธร  รอดคำทุย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชำนาญค้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายฐิติกร  คูณสว่าง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายชนาเทพ  ขำศรีบุศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายชัยพิพัฒน์  ตะนะสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายสุภัทร  มรรคุวัฒพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายสุริยะ  ทองลือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายประยุทธ  มุ่งหมาย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธนธรณ์  กุลบุตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายปธานิน  มากมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายวัฒน  สุกรอดรู้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีกะชา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปานชีวา  ไชยเกิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงชุติมา  มนเวช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพรรณปพร  วังคะฮาด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงอรไพลิน  สายทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงสุจิตรา  สังสงหา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงอฐิติชญา  สายโอ่ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  พลกระโทก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงบุณยภรณ์  สุทธิวรรค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงศรัญญา  ถนอมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันดากรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงวิภวานี  ทองไสล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขันติวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอภิชญา  สะอาด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐวิภา  นางวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายอดุลวิทย์  สิทโท โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายจิตรกร  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายพชรวรรษ  จําเริญนุสิทธิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายธรรมปพล  สุดรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายนฤปนาท  เชื้อพรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริชนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายกันตวิชญ์  พุฒิประภาส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายคลพล  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายเรืองศักดิ์  มาคาลูโซ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายภาณุ  สถิตโชติคุณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงพิญธุสรณ์  คัญไทร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงบัณฑิตา  สนามวงศ์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงวันธิตา  คําแพงจีน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงเพชรนัดดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงจิราภา  ไผ่เลี้ยง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงจิรัชญา  ยศเกตุ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงพรรพษา  ไชยโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงอาลิษา  ศรีคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวริษฐา  สุชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ขันตรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสายพระทัย  จิตปรารภ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสรัลพร  สุครีพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงสโรชา  แซ่เตียว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายตะวัน  บุญสร้อย โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพิริยกร  บุญสร้อย โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปิยะ  พรมมา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอนุพนธ์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกมลชนก  อรรคบุตร โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธัญยรดา  หล้าบุดดา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงถิ่นฐาน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประสมพันธ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐกรวรรณ  โคตรดก โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม