รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญณันตรา  คำขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอนุสรณ์  ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวานิษา  พิมพา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายภาษิต  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปาลิตา  สากุลา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอลีนา  อุ่นจิตต์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายชรินรัตน์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชินวุฒิ  ตาอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายปัญจพล  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเตชิษฏ์  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายปภังกร  สารภาค โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชวิน  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเปรม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายรัฐสิทธิ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณราวุฒิ  คำเคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายอนิวัฒน์  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายวิษณุ  ครองเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภารดี  ศรีลาล้อม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรัตชนิดา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนภัทร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนกฤต  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนพนธ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายณฐนนท์  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจักราวุธ  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชวกร  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกิตติพงศ์  คำโท โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายภัทรพล  เจนจิต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพรสวรรค์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงโยษิตา  สะดวก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกฤษติยา  อินตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจนิสตา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปภาวรินท์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะพัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสิวิชา  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณภัค  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายปวริศ  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนกร  ภุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัชชานนท์  ธรรมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพีรวิชญ์  เทศธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชาฎาชีวานนท์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐิตาพร  จันละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกฤตนันท์  ผุดผา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเมทิกา  แซ่โล้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกานต์ระพี  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปิยรัตน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวงศกร  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายทินภัทร  ต่อพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงดวงใจ  ดาวไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวิภาภร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอริสา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สิงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชญานิศ  มนต์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธีรดา  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพนิดา  ธรรมพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชญานิศ  อบแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพสิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปัญญา  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษณนันท์  แก้วธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพงศกร  นาคมาก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปลื้ม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีรปกรณ์  โพธิ์ชาติปาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนกร  ธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวสวัตติ์  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิดาภา  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงบุษกร  จันทำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศรุตา  ผลใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนัสชยา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณิชภัทร  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุชญา  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฐิติกานต์  ข่ายทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายญาณกิตต์  รับรอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธิติวัฒน์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศุกลวัฒน์  ตะเคียนราม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอัครวัฒน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชินณพันธ์  แพงอก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณชพล  วงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนธรณ์  มรรครมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูมินธ์  หยงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายคุณากร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเดชาวัต  ผ่องฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอภิยุทธ  ปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวิทวัส  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายโสภณวิชญ์  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม