รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญณันตรา  คำขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอนุสรณ์  ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวานิษา  พิมพา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายภาษิต  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปาลิตา  สากุลา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอลีนา  อุ่นจิตต์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายเกล็นไฮเดอะ  เนราเซ่น โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงประติภา  กาฬหว้า โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายอนันดา  พินโสภา โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงสไบพร  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกิตติกวิน  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายสุภชัย  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  เกษหอม โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรัญญา  ยาพานแก้ว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชนาธิป  แดงดี โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกรกช  กล่อมขุนทด โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายรภีภัทร  คำพินิจ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงศ์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐพล  ประชุมวงศ์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนพล  พลแก้ว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกวินทรา  คำขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชรินรัตน์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายชินวุฒิ  ตาอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปัญจพล  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเตชิษฏ์  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายปภังกร  สารภาค โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชวิน  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเปรม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายรัฐสิทธิ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณราวุฒิ  คำเคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอนิวัฒน์  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายวิษณุ  ครองเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภารดี  ศรีลาล้อม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรัตชนิดา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปิติกร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนะชัย  สดสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายญาณากร  บุตดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนัธทวัฒน์  ใจนวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายดิลกพัฒน์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสิรวิชญ์  จาตุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฉันท์ณัฐชา  ฉลาดรอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรพัส  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายทินภัทร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายภคพล  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปภังกร  สถานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายเทวัญ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวิชชูทิศ  ระวิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกันยศรัณย์  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุณยวีร์  วันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนกมล  ทองเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนภัสสร  อรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปรัตถกร  กันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปุณญาพัศร์  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะภาณุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐพงษ์  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพิไลย์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีลาชัยธนพัต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธนวินท์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายฐิตินนท์  สมบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธนภัทร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนกฤต  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนพนธ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณฐนนท์  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักราวุธ  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชวกร  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกิตติพงศ์  คำโท โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภัทรพล  เจนจิต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพรสวรรค์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงโยษิตา  สะดวก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกฤษติยา  อินตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจนิสตา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปภาวรินท์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะพัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสิวิชา  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณภัค  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปวริศ  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนกร  ภุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัชชานนท์  ธรรมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพีรวิชญ์  เทศธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชาฎาชีวานนท์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐิตาพร  จันละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกฤตนันท์  ผุดผา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเมทิกา  แซ่โล้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกานต์ระพี  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปิยรัตน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวงศกร  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายทินภัทร  ต่อพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงดวงใจ  ดาวไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวิภาภร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอริสา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สิงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชญานิศ  มนต์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธีรดา  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพนิดา  ธรรมพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชญานิศ  อบแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพสิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปัญญา  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกฤษณนันท์  แก้วธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพงศกร  นาคมาก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปลื้ม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรปกรณ์  โพธิ์ชาติปาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกร  ธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวสวัตติ์  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิดาภา  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงบุษกร  จันทำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศรุตา  ผลใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนัสชยา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณิชภัทร  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุชญา  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฐิติกานต์  ข่ายทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายญาณกิตต์  รับรอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธิติวัฒน์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุกลวัฒน์  ตะเคียนราม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอัครวัฒน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชินณพันธ์  แพงอก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณชพล  วงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนธรณ์  มรรครมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูมินธ์  หยงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายคุณากร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเดชาวัต  ผ่องฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอภิยุทธ  ปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวิทวัส  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายโสภณวิชญ์  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอรปรียา  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงระถิรา  คุณลุน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธํญยธรณ์  ครุฑสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงขวัญใจ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนาเดช  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายหริวัต  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปรีดา  อุตตะมะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญาพร  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนิธิศ  ถนอมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกฤษณ์ระพี  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชนาธิป  ปิดตะคุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวันที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพุทธิภัทร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสุทธินันท์  วิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนวัฒน์  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพชรวิชญ์  สังสนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปริญญา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนิชานันท์  มายา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีระวัฒน์  จำปาขีด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายทวีวรวุฒิ  ฉายกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนารตี  งามใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนโชติ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายทีปกร  ดวงสิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐกรณ์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอรรถพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชยพล  รัตนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกรณ์ดนัย  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรรณกร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ  นิที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอัจฉริยา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฎิษญาภรณ์  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนมน  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายมงคล  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัชราวดี  ฟรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภาพิมล  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิภาฎา  ทันวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนิษฐา  บูระพา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธัชกร  กลมประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณชพล  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวรเวช  บงกชเบญจรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายทรงวุฒิ  สองพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม