รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคณาธิป  ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงจักษณา  ศรีริสิน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสิริยากร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ชำนิกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายเฉลิมชัย  ภาคคำ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายวรเมธ  มีเขียว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงญาณาธิป  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชัญญานุช  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงเมธาวี  มารีน่าบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเพชรลดา  ตุลาดิลก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยสอน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงรมิตา  วงศ์โสภา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐทิชา  ระวังชนม์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชินวัฒน์  งามมีศรี โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายศักดิ์ติธัช  ดวงบุตร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงไกร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายจารุวัฒน์  บุญเติม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุนิสา  เครื่องคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวพัชรพร  ชาติทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวอารียา  บุญสำเร็จ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวกันธิมา  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงลักษมี  ระสอน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพนิดา  ชมพู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธันวา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะชัย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอนุชิต  เอ็นดู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอรอมล  จันดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจีรนันต์  สารีสุข โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสิรินทร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพัชร  ปิยวงค์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงดารารัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายยรรยง  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วทองคำ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายมรรษกร  ประทุมวงษ์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวันวิสา  บุตรดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวจินดารัตน์  ชาวโยธา โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวนิดา  บุญธง โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเอคคนิศวร์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนาวดี  ถิ่นบางบน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนกร  สุขสนธิ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรัตน์ติยา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกษณ  โพธฺิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายกรกฎ  สำสาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธนโชติ  สิงหเทพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายบุญยกฤต  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายประพัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวรภพ  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธนภัทร  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงประภาพร  เข็มโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงเบญญาภา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธีราพร  ธนะคำดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพริศรา  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายคุณานนต์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปณัฎฎา  เลิศสักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชญาภา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิรัชยา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนโชติ  สมทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายประสิทธฺ์  สุทาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภัทรภณ  คนภูู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภัทรศิริ  โพธฺิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายบารมี  มรรคนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนดล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายตะวัน  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณชกร  พระแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนรากรณ์  โพธฺิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีรภัทร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูฟ้า  ชะบา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพีระดา  โพซา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนากร  มายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศิริประภา  สมหนองหาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกัมพล  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศิวกร  ศิวะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูมิศธร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายนกร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพชรพล  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจตุรวิทย์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพีรวัส  บุตศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายอมรเทพ  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายมีโชค  สีดำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชิณราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปุณยวี  กมล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศุภโชค  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปรีชา  แสนปาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอภิรักษ์  คำผาย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกนกพร  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุกฤตาพันธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชวกร  เจนการ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุภกฤษ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปกป้อง  เสนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนพัฒน์  ล่ำรอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกฤตยชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัชพล  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนิติภูมิ  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสรศักดิ์  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอุดมสิทธิ์  พรรณยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภาสกร  ใยทอน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธเนศ  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายศุภกานต์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสุพีพัฒน์  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปภัสรา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนฤชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฎฐญานันท์  คุณวาที โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพลอยญาดา  เดื่อดิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกิตติวัฒนา  ภาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเมฌยา  ทุมมี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายยิ่งศักดิ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอัยย์ธนา  เกษบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวัชรพล  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวีรภัทร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูดิศ  มัธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอภิรักษ์  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูมิภัทร  เกตุละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอาวุธ  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพีระภัทร  ตะเคียน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสุภกิจ  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายจักรพรรดิ  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเวชพิสิฐ  สาริคดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกวิน  จุนนะรัญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพีระพงศ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายโสภณวิชญ์  ล้วนโค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภูมินทร์  จิตรโชติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศิระ  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณรงค์เดช  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศิริพร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงแจ่มฤทัย  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรไพลิน  อุไรล้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัตติกา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุวจี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธันชนก  คำแสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐรินยา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนลินทิพย์  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธนพร  โยธี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธานิยา  ลวดทรง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนิลภัทร  ธนสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทักษอร  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอนันต์  ศรีโนนทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภกฤต  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายโชคดี  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายหัฏฐกร  ชมพู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทิวัตถ์  หลักงาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจักรพงศ์  แก้วประสม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงประภาพร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม