รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคณาธิป  ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรพัฒน์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจักษณา  ศรีริสิน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสิริยากร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ชำนิกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเฉลิมชัย  ภาคคำ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายวรเมธ  มีเขียว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงญาณาธิป  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชัญญานุช  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเมธาวี  มารีน่าบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเพชรลดา  ตุลาดิลก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยสอน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชาติรักษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาหยอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรพิชา  แคนดา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพีรเดช  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปุณณวิช  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนนทกร  คมประโคน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพงษภัทร  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศรัณยวิชญ์  เกตษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชโยทิต  มณีย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายบวรโชค  พิษิตโชค โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอดิเทพ  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณธิดา  โรจนทวีทองดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงรมิตา  วงศ์โสภา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐทิชา  ระวังชนม์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชินวัฒน์  งามมีศรี โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศักดิ์ติธัช  ดวงบุตร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงไกร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายจารุวัฒน์  บุญเติม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุนิสา  เครื่องคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวพัชรพร  ชาติทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวอารียา  บุญสำเร็จ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวกันธิมา  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงลักษมี  ระสอน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพนิดา  ชมพู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธันวา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะชัย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายอนุชิต  เอ็นดู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรอมล  จันดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจีรนันต์  สารีสุข โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสิรินทร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพัชร  ปิยวงค์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงดารารัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายยรรยง  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วทองคำ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายมรรษกร  ประทุมวงษ์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงวันวิสา  บุตรดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวจินดารัตน์  ชาวโยธา โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงวนิดา  บุญธง โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายเอคคนิศวร์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวสันต์  นุศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธีระ  บุตรราช โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนาวดี  ถิ่นบางบน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนกร  สุขสนธิ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรัตน์ติยา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกษณ  โพธฺิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายกรกฎ  สำสาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธนโชติ  สิงหเทพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายบุญยกฤต  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายประพัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวรภพ  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธนภัทร  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงประภาพร  เข็มโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเบญญาภา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธีราพร  ธนะคำดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพริศรา  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายคุณานนต์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปณัฎฎา  เลิศสักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชญาภา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจิรัชยา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนโชติ  สมทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายประสิทธฺ์  สุทาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภัทรภณ  คนภูู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัทรศิริ  โพธฺิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายบารมี  มรรคนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนดล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายตะวัน  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณชกร  พระแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนรากรณ์  โพธฺิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีรภัทร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูฟ้า  ชะบา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพีระดา  โพซา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนากร  มายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิริประภา  สมหนองหาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกัมพล  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศิวกร  ศิวะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูมิศธร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนกร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพชรพล  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจตุรวิทย์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพีรวัส  บุตศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอมรเทพ  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายมีโชค  สีดำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชิณราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปุณยวี  กมล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศุภโชค  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปรีชา  แสนปาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอภิรักษ์  คำผาย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกนกพร  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชวกร  เจนการ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภกฤษ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปกป้อง  เสนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนพัฒน์  ล่ำรอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกฤตยชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัชพล  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายนิติภูมิ  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสรศักดิ์  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอุดมสิทธิ์  พรรณยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภาสกร  ใยทอน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธเนศ  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศุภกานต์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสุพีพัฒน์  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปภัสรา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนฤชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฎฐญานันท์  คุณวาที โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพลอยญาดา  เดื่อดิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติวัฒนา  ภาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเมฌยา  ทุมมี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายยิ่งศักดิ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอัยย์ธนา  เกษบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวัชรพล  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวีรภัทร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูดิศ  มัธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอภิรักษ์  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภูมิภัทร  เกตุละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอาวุธ  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพีระภัทร  ตะเคียน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสุภกิจ  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายจักรพรรดิ  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเวชพิสิฐ  สาริคดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกวิน  จุนนะรัญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพีระพงศ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายโสภณวิชญ์  ล้วนโค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภูมินทร์  จิตรโชติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายศิระ  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณรงค์เดช  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศิริพร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงแจ่มฤทัย  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรไพลิน  อุไรล้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัตติกา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุวจี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธันชนก  คำแสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐรินยา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนลินทิพย์  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธนพร  โยธี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธานิยา  ลวดทรง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนิลภัทร  ธนสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงทักษอร  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอนันต์  ศรีโนนทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศุภกฤต  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายโชคดี  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายหัฏฐกร  ชมพู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทิวัตถ์  หลักงาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจักรพงศ์  แก้วประสม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงประภาพร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม