รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจงรัก  จันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนกฤต  จิรังดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐกิตต์  จินาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสุธินันท์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนัชญา  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรัตนากร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภคพล  สารบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกตัญญุตา  สุริเตอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศิริชัย  ตุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเดวิด  แจ็ค มอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายคณิน  ดาหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอัครวัฒน์  เครือสินธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนิติศาสตร์  ปะสาวะโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพุทธรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐธนนท์  อุราแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนภพล  ใจเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายคณิน  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปวริศา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายภูริณัฐ  สมอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพงศกร  คุ้มแถว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายกันตภณ  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายกนกพล  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนันทัชพร  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนวัติ  หอมความสัตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนัญชนก  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธราเพพ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายภัฎ  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณธีนนท์   ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวรโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายบุญญานนท์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพุทธา  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายจีรวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐธพัฒน์  ธนันท์จิระกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงขวัญชนก  สรรณ์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงฉันทพิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุธีมา  ล้อมพรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมัลลิกา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธีรดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรัฐภรณ์  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวัฒนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพัสกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายกฤตวัฒน์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชรัชวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงลดา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  ประถมปัทมะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชาพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายสันติวิธี  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัทรมณ  สุริยะฉัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายประภากร  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนิศากร  มุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเลิศณพัฒน์  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์  ศรีหะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเบญญาภา  พลเหมือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพอเพียง  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงมนัญชนก  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพนิดา  ศรีทานี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปวริศมณฑ์  ใจจง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศุกลวัฒน์  แขมคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรพงศ์  หลิมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายดนุเดช  มหาลวเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธนพร  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวรัญญู  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมพู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภูมิรพี  วรนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชนิภรณ์  พิลากรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐชนน  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงรวิปรียา  ทะไกรราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธนกฤต  คงวิบูลย์เกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพงค์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธนภัทร  สังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภูตะวัน  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธีธัช  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายชยุต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงดารากร  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุภาวิดา  พรรณราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงญาณิกา  กวาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทวีสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายลภัส  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพุฒิกร  สามี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายธีรศักดิ์  ลบยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอรรัมภา  อุตตะโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายอาภัสรา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงมนัสนันท์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายภูรินท์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายจิรายุ  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสุรวิชญ์  เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายภุฒิเมธ  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธีราพร  ศิริตาลตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสุรศักดิ์  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายต้นน้ำ  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงลักษิกา  สองศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายธนัท  พันแสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายภูตะวัน  กันยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายจิรวัฒน์  คำเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณฐฤดี  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายไตรวิชญ์  โดดเดี่ยว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธัชพล  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายภูมิพัฒน์  มหาลีวีรัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายจักรภพ  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธนวรรธน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฎุนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปภาวิน  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนา เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายบุญปกร  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงลีลี่  จอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุชญาภัค  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเขมนิจ  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ญพักตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจิรัชยา  ขุนธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนวัตน์  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจุฑาชฎาเพชร  ประจิม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทราวดี  พงษ์จันโอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิชญาดา  วังทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธฤตวัน  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชมพูนุช  รักษ์คง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณภัทร  สินกิติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เดชาศิลปพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธ์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรียันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุกฤติกา  สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนฏญวงศพร  ใจนวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนนท์ปวิธ  นามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกชยมลณ์  เงาศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรตนกร  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงญาดา  ศรีเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายบุญสพัศ  พันธุมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกานต์ติมา  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาปะโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนรากร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุพิชชา  อ้อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวัฒนพร  สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปิยนุช  อรรถวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัทธมน  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรชต  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คนมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชญาดา  ดาชาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรงกลด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศิรพงศ์  มะณูดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญพานะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอธิปพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อยู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนโชติ  ทองพันชั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวิวิธชัย  สาธุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปุณยนุช  คบพิมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงทิตาวีร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอชิตะ  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนนท์  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงทักษอร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธรรมภณ  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกล้ากวิน  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงขวัญทรัพย์  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภูวเดช  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายจุลจักร  บุญพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอินทร์ธีร์กร  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนงนภัส  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายคณิศร  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภาณุวัฒน์  วรธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฎฐา  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพชร  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิง ภิสฌาธรณ์  โสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายฉันทพิชญะ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนภัทร  นวลรอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจิรพจน์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุรภาภร  นามประไพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายฐานวัฒน์  โชติการัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพงศ์พจน์  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจิดาภา  พิกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงบุญวรีย์  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภคพร  เพ็งเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเบญญา  สถิตานุชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกสิกร  พารุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเจตพล  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนกฤต  กุลธีร์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธนพล  อุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนวิน  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนาวิทย์  มณีอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภาณุพงศ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภีมพล  ยืนมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงตวันชนก  ณัฐรังสี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปวีณ์กร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชญาภา  เต็มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนพร  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกัญญาณัช  ตั้งจิโรชธนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิรทีปต์  สิทธิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวิศัลยา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภาพตะวัน  ชิดชม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายรัชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพงษ์ภัทร์  ผางภูเขียวแซ่จึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนกฤต  แหลมไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภคิน  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนวพร  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอภิรดี  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงลภัสสินี  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายฐปนวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภักดีคำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสุรวัศ  โปร่งจิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภูมิพัฒน์  กมล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนภัทร  ธรณ์ธันยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณภัทร  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรโชติ  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธีร์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐธวัช  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงลภัสยุพา  เรืองทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชัยพงค์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปาณัทพงษ์  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนรกมล  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปพิชญา  บัวระพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชนากานต์  อัครบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวารุนันท์  คำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปรียา  อาจสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุชัญญา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายนิติธร  บุญพบ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศิริศักดิ์  วันเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัชชนม์  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปุณญชา   สุรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเกียรติยนต์  หงษ์ประดับ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีธัช  สำเร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสหะวงษ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกนกอร  สุนทรเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุจินันท์  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภัทรลภา  เทพมุสิก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงแพรววนิต  ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเกษชญา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายการัณยภาส  ศรีสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพัณณกร  ยวนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจิรชยา  รุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายทวิทัศน์  สายเย็นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐณิชชา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัลยา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายก่อกุศล  เกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนิวาริน  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกฤษฎิ์ดำรง  ไชยก้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวริศรา  คุณวุฒิปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกนก  วิทิตยนตรการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเอกภพ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตติภณ  พิเชฐโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฐิติกาจน์  ศรีโพนดวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพีรพล  จิตต์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อนัก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงบุญยอร  ศิริรัตนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศิโยน  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสรธิญ  พิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัชณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณภัทร  จูมสิมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายทยากร  สิทขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพัชรมัย  บวชไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกฤตภาส  มักสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงญาณิศา  สายเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พันธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปิยะวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกชมน  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศิวัตย์  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนิดาภา  พวงประยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพุฒิพงษ์  ราชปัก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน๋ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปริญญา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอวัศยา  คูณประไพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพฐนนท์  สมภาวะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปิยภัทร  พงศ์ผลาดิสัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชนัญชิดา  มุตตาวรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรักษาทรัพย์  ยวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนพรุจ  ซื่อตรงมั่นคง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภควุฒิ  จันทร์วิวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายทินกร  เกษศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงนราทร  หงษ์ลอย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวริศรา  ประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  เจริญกิจจาธร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุธิดา  แก้วคำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงอรวิมลมาส  ผลสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผาพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายธีรภั่ทร  สีสัน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายพรภวิษย์  วงศืวชิรนุกูล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายเพลงไทย  พรมมานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายนวพล  ัจันทะแสง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงปภาวี  พละวิชัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชญากาญจน์  แพอุดมสมบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมธร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนานันท์  กาญจนปิยะ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนฎา  ธนวาที โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายยศวรรธน์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสูต โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณิชารัตน์  ทองคำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายวิสัยทัศน์  ศิลารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิชญาณี  หอมสุวรรณ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรวิภา  เรืองวณิชกิจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐพิมล  จันครา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพิศุทธวริศ  คุณพาที โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกฤติเดช  แก้วสาย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฐนันท์  แสงสุนานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอรรถพร  อ่อมแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงบวรภัค  วันเพ็ญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภัทรกร  อินทะแสง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แดงมีสี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปภาวี  สมหมาย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภูมิปัญญา  กาทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวริศา  ศรีนาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนพงศ์  พาที โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงศศิวรรณ  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายธนภัทร  ซาจันทึก โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงษุภากร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปารีณา  ผาสุกจิตร โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเอมิกา  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสุชาครีย์  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปณายุธ  ภูครองจิตร โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวศินี  ชาลี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชัญญา  ศิริราช โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนิล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเปรมฤดี  พาหา โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์พูล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิชญากร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิสว่าง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายถกล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฑีฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายทัศไนย  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัฐวัตร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม