รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีลอชัน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวรพล  เงาะปก โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุธีมลต์  สมบัตฺฺิทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงถิรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันติชา  สมมุติ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอิสรียา  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวัชรวีร์  วงศ์ชโยทัย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชนาภัทร  ฉัตรพัฒนศิริ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสาขา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปวริสา  นุ่มนวลศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตตินันท์  โทนทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัมภา  เข็มภูเขียว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรา  แสนนามวงษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนิชกานต์  จันทะวงค์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรัตนาพร  พูลทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธมลวรรณ  คนคล่อง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรุจบดี  ศรีอุดม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมสร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวิชญาณี  โทมนตรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายทายวุฒิ  แดนสามสวน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายสิรภพ  เศษฐาวง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทศทิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติชญา  ลุนทะโสด โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงโสดา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงประภาวดี  ลอยหา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอรณิชา  สมวัชรจิต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกรสิตา  สุธรรมมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไทยใหญ่ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวริสา  เกษทองมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะโคตร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพัชราภา  เสือโต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกันติชา  สุนสุข โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัณฑิรา  หัดรัดไชย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพินทอง  เลวงษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธีรยุทธ  ทับเอี่ยม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายภานุวิชญ์  บุบพาที โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วยาศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุภัทตา  สิงห์เพชร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพลอยไพลิน  หนูโงน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเบญญาภา  บุตนัย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมงคล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงจิณภัท  ไหลน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ละออ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงลลนา  มุกอาษา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงขวัญจิรา  จำนงค์วัฒน์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกฤษกร  อินสุระ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธีรเดช  ศรีสุระ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธ์ทัน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อัญทปัญญา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัชริญา  ศรีเพ็ง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรมิดา  ศรีกุล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปราณณิชา  พรมดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพรประพรรณ  ทิมม่วง โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศศิพงค์  ร่องจิก โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชมชื่น โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุภัสสรา  นามกันยา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวนัสนันท์  พรหมศรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภัทรผล  พสธรธนภัค โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภัทรพล  พสธรธนภัค โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภัทรพล  เกรียงไกร โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธีรเมธ  พิลาฤทธฺ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศรันย์  สุขบัว โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพัชรินทร์ทรา  รักษาภักดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หะธรรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธีรตา  จิตรสมนึก โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกนกวรรณ  แทนชาลี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรพิมล  ทองการุณ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วโวหาร โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธิติมา  คุณฟอง โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอนุชิต  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศศิพงษ์  คำสามารถ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ปานเพชร โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวิไลพร  เฮงศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรมดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าหมวด โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสโรชา  เปี่ยมผล โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเข็มมิกา  เดชเจริญ โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงแพรวา  สร้อยอูป โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรัญญา  อรัญวาส โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวรัญญา  คำยัง โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอารยา  สีคต โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงหทัยชนก  สุรรีย์ โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรุ่งวิวา  ทำดา โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพัชรินร์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสิริตรา  จันทิมา โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปัทมา  สีหาบุตร โรงเรียนดงน้อยโคกหนองแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำคุณนา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภานุวัฒน์  ตะพานบุญ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงบัณทิตา  พวงไพวัลย์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิพงษ์  องค์นาม โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวีระพงษ์  อาจปาสา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสุรเกียรติ  จิตตะ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกมลทิพย์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรรณภา  มารศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุนิษา  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายบัญญัติ  ศรีภูหลวง โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเหมรัตน์  สีออง โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรัฐภูมิ  ฉิมครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายนพคุณ  จุลเพ็ชร โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงมินฑิตา  สีใสแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายชัยณุวัฒน์  มหาพรม โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวายุตา  คำมูลศรี โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิยดา  ก้านภู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจุฑามณี  อะวะตา โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อะวะตา โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปัทมา  พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงประกายแก้ว  แก้วโวหาร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงผุสดี  พงษ์เพ็ง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายกษิก์เดช  โสภารักษ์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจันทกร  ชมภูโคตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขันเสนาะ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานศรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธิติ  พาโนมัย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยแสน โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิปรียา  แก้วกระโทก โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติพล  โยดี โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเกศมณี  จันทราษฏร์ โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงช่อทิพย์  แก้วมงคล โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายฉัตริน  วีระปิด โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภู่เรือน โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายเจษฎา  สุริโย โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายสุริยกมล  ทำบัวชา โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปุผาโต โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนัฎชริดา  ร่มจันทร์ โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐพล  เจริญผล โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพีรยา  มาลัย โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนกฤต  กลมเกลียว โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐชนน  อุดนอก โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอมราวดี  จุมพล โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอรุณรัตน์  มณีวัฒน์ โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพรทิพย์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวิรัชญา  พุฒจีบ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายโรจนัสถ์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุมินตรา  คุณฟอง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงช่อละดา  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิริกัญญา  สิริไกรศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐพล  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกฤษณา  หมวดคำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงภัทธิดา  ขาวะดา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภัทราวดี  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวจิราพร  นิลนามมะ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาววรัญญา  สะดาแนน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจักรินทร์  จันแย่ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายกนกพล  แก้วโยธา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวธิวดี  หารเห็น โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอินธุอร  บุญผึ้ง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วโยธา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุชานรี  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐกร  อุทธตรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมนธิชา  พานิน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสิริโสภา  สิริไกรศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงลลิตา  โคตแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  มูลกองศรี โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรภัส  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกัณภัส  เคมีรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปิยาพัชร  น้อยนา โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรฤทัย  สุขปื้อ โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภูมิภักดี  เจียมภูเขียว โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐรดา  ส่องแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธันยธร  จุตตะโน โรงเรียนบ้านน้ำทบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุปาวี  กรงทอง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวรัญญา  อาจปาสา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอรชา  วรจักร โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธนพัฒน์  ทานิล โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายภรภัทรพงค์  สุขสาเกตุ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายศุภกฤต  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนทีธร  วงษา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงญาติกา  บัวมี โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียรเงิน โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสายัญห์  ร่องบุดศรี โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปภาดา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญธรณ์  สมศิริ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวีรดา  สุขฉิม โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอนันตญา  พันธัง โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  สีกา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอภิกุล  ชายคำ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกุลธิดา  จันแก้ว โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนัณญา  พลเสนา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพีระพล  พลศิริ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศิวัช  อัตถาภูมิ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอภิญญา  จันทะรุน โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายคมพิษณุ  ค้าแก้ว โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรรวิสา  ชัยกาศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นคำ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงจริยา  แก้ววงแสน โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวุฒิชัย  โสภาสิน โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัทราวดี  พานิช โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูจำปา โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปนิตตา  บรรเทา โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายทรงพล  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์ด่านเจริญ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชลธิชา  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุทธิกมล  ยาผา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงมันทณา  กันพนม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายสุรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัฐนรี  อุตรคำ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายปารมี  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายอนันต์  ขันคำ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำเครือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายวีรพัฒน์  พรมเขียว โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพัชรพร  สมลา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงทิพสุดา  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  แงจิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอภิรดี  ปทุมแมน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชลดา  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกชกร  โสมาศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปัญญากร  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชมพูนุช  นนทเสน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนิภาภรณ์  อุทาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนฤตปรียา  บัวระภา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกรกนก  ลำไธสง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายบัณฑิต  เกษทองมา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายภานุพงษ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายวรัญญู  ปลัดนู โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปรียาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอชิตพล  ปลัดนู โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงเนตรนภา  มุ่งเพีย โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอัญกร  มวลเมืองสอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายศุภากร  ศรีจันทวงษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณัชพล  หนองทุ่ม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายรัชพล  พิมพ์เขต โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงมีนา  กลิ่นตัน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทะราช โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ชัยปรีดา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนาวัฒน์  โสภารักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธมลวรรณ  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงภัทราวดี  สีหะลุน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายศรายุทธ  พิมพ์สังข์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงพรทิพย์  แสงศิริ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงทิพธิดา  อยู่คง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจีระนันท์  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงชไมพร  ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงอรปรีดา  ปานอู โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายมงคล  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภัทรพงค์  พรมมาศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภควัฒน์  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวรวิช  วิถี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสินทรัพย์  เซ็งเต็บ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์รักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนดล  ปทุมานนท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเกวลิน  นันตะมูล โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุมานา  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธารนรา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทะราช โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปานิสา  สนธิมูล โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอภิญญา  จันทิหล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอรพินทร์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรัชญา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเพรชรัตน์  พรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิดาภา  แกะประจักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนุสรา  สารมะโน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  เรือนยศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริพร  อาวะตา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจิรภัทร์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุภาวิตา  ตาต่อง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเพชรกมล  ชัยศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวงศธร  ซาภักดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุกัญญา  บึงลี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนชัย  ศรีพล โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวรนุช  พรมเขียว โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แก้มกล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีจันทวงษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงแพรวา  เกศมนเทียร โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงน้ำฝน  ขันสุขะ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มนูศิลป์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แดงเกิด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรรณภา  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีรภัทร  บัวระภา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวิณัฐดา  สุวรรณล้ำ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวรินท์นิภา  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฎามณี  เหนือศรี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธวิสรา  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปริสรา  ศิริอ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายฐานพัฒน์  ทุทฮาม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวาสนา  ชูทวี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายคุณานนท์  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวุฒิภัทร  จุตะโน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวรสิทธิ์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเฟื่่องฟ้า  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายชานนท์  นุ่มทอง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงฑิชากรณ์  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศรัญญา  ครองสี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิจติกร  สันตนเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมนาม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนชาต  แย้มสรวล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายษกลวัตร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเปรมมิกา  ทัพทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสมาศรี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอริศรา  ชินระวัต โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอนุพงษ์  ประทัง โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณภัทร  มูลสาร โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีประพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรัชชะนี  บุญรอด โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวริศรา  ชุขุนทด โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงโสรดา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภนิดา  เฮียงหล้า โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสุรีวัฒน์  คำหงษา โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายชยางกูร  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวงศกร  บุญประคม โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายจรูญพันธ์  เพชรไพทูลย์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุกัญญา  ชูจิตร โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงน้ำฝน  จันทิมา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอธิษฎา  คุ้มระหาร โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายวัชรเทพ  แก้วพนัส โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายตันติพงษ์  พันเงิน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวราภร  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชลิตา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรัตณิชา  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวีรภัทร  สุขสมบรูณ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 นางสาวปราลินี  ศรีคราม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอรุณี  กลมเกลียว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาววรัทยา  จันทบุรี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายอิสระ  สุวรรณบล โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายธนกร  พรมดวง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายทรรษนะ  อินมีฤทธฺ์ โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายขัตติยะ  กันพนม โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายวีระวัฒน์  อินมีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูนิวาลย์ โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพิชชาภา  ต้นพนม โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงรัตนมน  โสมาศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปรัชญาดา  ชมิฬ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขันเงิน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีโนนยาง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกิตติคุณ  อำพรัก โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศศิรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูมินทร์  พรมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายรณกฤต  ขุนทิตย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรัตติยา  รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปภาวรินทร์  ภาพลงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สีตื้อ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรัตนาวดี  ดงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรรณณิษา  เคนเลื่อม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอุมาพร  ชัยวัณณา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเดือน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชิดชนก  ดอนขัน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงผกามาตย์  ขุนทรัพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกุลธิดา  นาอาจ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สักการิทา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายสังห์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐพร  ใจหาญ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปนัดดา  สมอฝาก โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุพัตตา  ยานเรือง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรณภัส  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงประภาสิริ  สุวรรณทร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  จันทร์โชติ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงยุภาพักต์  ทำคาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ภาพลงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภูมิรทร์  พรมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนริศรา  แก้วบับภา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายพัชรพล  กลางเสนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายสุวพัชร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกิดมงคล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายพลากร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์ซอง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอรอุรินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสิริธร  โพชะนัง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอรพิม  สินเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงจันทร์วลัย  เลิศไสงค์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงอณิชา  หาญมนตรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายกุมภา  ทาจิตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายภานุพงศ์  สุโกสิ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงโยธิกา  ปัญจะภักดี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอุษา  ช่วยชัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชุติมา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุภากร  กิ่งกนทา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอารยา  สินเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงณัฐนรรณ  หาญเชิงชัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอลิศา  งิ้วลาย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรัชชานนท์  คำประทุม โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอินทิรา  สีหงษา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเจริญ  ใจดี โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกุลนันท์  กองแก้ว โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทร์เหลา โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุญยกร  การพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  สิมนาม โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิติยา  พัดดำ โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์แสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงศิริยากร  เพือดสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายภูมิรพี  พวงทวี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายธนภัทร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกฤษฎา  วรชินา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายภาราดร  บุตรดีมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงมุกมณี  เยาว์เต่า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวิจิตรา  จำปาชื่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนันชมน  กางบิด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัยยะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกรวุฒิ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนินา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชลณี  เพ็ชรงเลื่อม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงญาณัจฉรา  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปัณณทัต  พรมชาติ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภัทราวดี  นาสมพืช โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธวัชชัย  ไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปวริศ  ชัยศรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพียปลัด โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอิทธิพล  ศิริภูมิ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอริยวิช  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอัศวิน  หารินชัย โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรักดี  จันโท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายบุณยวีร์  จำศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอัครเดช  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงฑิตยา  สารวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพุทธธิดา  รักขะเสน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสิริกัลยา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนภัทร  พรมมันทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุถาพร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายหาญชัย  พลซา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์สกล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธาริณี  ศรีมูลทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐนนท์  พลเสน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายนนทวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงเพชรลัดดา  สุทธิกุล โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพัฒสิมา  แจ่มมงคล โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายมงคล  ตะนนท์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายชิโรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  แก้ววงษ์แสน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงชลิตา  เข็มธะนู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงนิตยา  ผุยขันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงจิราพร  ม่วงนนทะศรี โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐชยา  ครุนัน โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงปภัสสร  แก้วฉวี โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามกันยา โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์กิ่ง โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปาริฉัตร  แหววกระโทก โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวรัญญา  พัตภักดิ์ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงจิดาภา  ภาษี โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปริศนา  เนตรลอง โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรุ่งนภา  เภาพรม โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงดวงพร  ซอกลม โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกิติพงษ์  สีเกตุ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายวีระชัย  โพธี โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอภิลดา  เที่ยงแน่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณภัทร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพิพัฒน์พล  วรรณะภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเทิดเกียรติ  ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนราพร  ล้านเที่ยง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงญาณิศา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ชมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจอห์นจูเนียร์  ประจักษ์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม