รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีลอชัน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวรพล  เงาะปก โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุธีมลต์  สมบัตฺฺิทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงถิรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันติชา  สมมุติ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอิสรียา  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายวัชรวีร์  วงศ์ชโยทัย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชนาภัทร  ฉัตรพัฒนศิริ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสาขา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปวริสา  นุ่มนวลศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตตินันท์  โทนทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัมภา  เข็มภูเขียว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรา  แสนนามวงษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองบุญศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำคุณนา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายภานุวัฒน์  ตะพานบุญ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงบัณทิตา  พวงไพวัลย์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภูมิพงษ์  องค์นาม โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายวีระพงษ์  อาจปาสา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสุรเกียรติ  จิตตะ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกมลทิพย์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวรรณภา  มารศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุนิษา  สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายบัญญัติ  ศรีภูหลวง โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเหมรัตน์  สีออง โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายรัฐภูมิ  ฉิมครู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนพคุณ  จุลเพ็ชร โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีทุมสุข โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมินฑิตา  สีใสแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายชัยณุวัฒน์  มหาพรม โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวายุตา  คำมูลศรี โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิยดา  ก้านภู โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจุฑามณี  อะวะตา โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อะวะตา โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปัทมา  พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติพล  โยดี โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเกศมณี  จันทราษฏร์ โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงช่อทิพย์  แก้วมงคล โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายฉัตริน  วีระปิด โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภู่เรือน โรงเรียนบ้านซำบ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายเจษฎา  สุริโย โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายสุริยกมล  ทำบัวชา โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ปุผาโต โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนัฎชริดา  ร่มจันทร์ โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพล  เจริญผล โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพีรยา  มาลัย โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธนกฤต  กลมเกลียว โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐชนน  อุดนอก โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอมราวดี  จุมพล โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอรุณรัตน์  มณีวัฒน์ โรงเรียนบ้านตาดข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรทิพย์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวิรัชญา  พุฒจีบ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายโรจนัสถ์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุมินตรา  คุณฟอง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงช่อละดา  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิริกัญญา  สิริไกรศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐพล  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกฤษณา  หมวดคำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงภัทธิดา  ขาวะดา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงภัทราวดี  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวจิราพร  นิลนามมะ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาววรัญญา  สะดาแนน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจักรินทร์  จันแย่ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกนกพล  แก้วโยธา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวธิวดี  หารเห็น โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอินธุอร  บุญผึ้ง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วโยธา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุชานรี  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐกร  อุทธตรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงมนทิชา  พานิล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสิริโสภา  สิริไกรศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงลลิตา  โคตรแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุปาวี  กรงทอง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรัญญา  อาจปาสา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอรชา  วรจักร โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธนพัฒน์  ทานิล โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายภรภัทรพงค์  สุขสาเกตุ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายศุภกฤต  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนทีธร  วงษา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาติกา  บัวมี โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียรเงิน โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสายัญห์  ร่องบุดศรี โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปภาดา  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญธรณ์  สมศิริ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวีรดา  สุขฉิม โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอนันตญา  พันธัง โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  สีกา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอภิกุล  ชายคำ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุลธิดา  จันแก้ว โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชนัณญา  พลเสนา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพีระพล  พลศิริ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศิวัช  อัตถาภูมิ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอภิญญา  จันทะรุน โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายคมพิษณุ  ค้าแก้ว โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวรรวิสา  ชัยกาศ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิชชาภา  วงษ์ด่านเจริญ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายมงคล  พลซา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภัทรพงค์  พรมมาศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภควัฒน์  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวรวิช  วิถี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสินทรัพย์  เซ็งเต็บ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์รักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนดล  ปทุมานนท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายทรงพล  วงษ์เปี่ยม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเกวลิน  นันตะมูล โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุมานา  บุญหนัก โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธารนรา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทะราช โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปานิสา  สนธิมูล โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอภิญญา  จันทิหล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอรพินทร์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชลธิชา  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรัชญา  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเพรชรัตน์  พรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิดาภา  แกะประจักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุทธิกมล  ยาผา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนุสรา  สารมะโน โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  เรือนยศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศิริพร  อาวะตา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรภัทร์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุภาวิตา  ตาต่อง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเพชรกมล  ชัยศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวงศธร  ซาภักดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุกัญญา  บึงลี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนชัย  ศรีพล โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวรนุช  พรมเขียว โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  แก้มกล้า โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีจันทวงษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงแพรวา  เกศมนเทียร โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวิณัฐดา  สุวรรณล้ำ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวรินท์นิภา  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงฎามณี  เหนือศรี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธวิสรา  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปริสรา  ศิริอ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายเกษฎาวุธ  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายฐานพัฒน์  ทุทฮาม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวาสนา  ชูทวี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายคุณานนท์  ประดิษฐจา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวุฒิภัทร  จุตะโน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวรสิทธิ์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศรัญญา  ครองสี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกิจติกร  สันตนเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมนาม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนชาต  แย้มสรวล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายษกลวัตร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเปรมมิกา  ทัพทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสมาศรี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอริศรา  ชินระวัต โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอนุพงษ์  ประทัง โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายณภัทร  มูลสาร โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีประพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรัชชะนี  บุญรอด โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวริศรา  ชุขุนทด โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงโสรดา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภนิดา  เฮียงหล้า โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุรีวัฒน์  คำหงษา โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชยางกูร  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวงศกร  บุญประคม โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจรูญพันธ์  เพชรไพทูลย์ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 นางสาวปราลินี  ศรีคราม โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอรุณี  กลมเกลียว โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาววรัทยา  จันทบุรี โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นายอิสระ  สุวรรณบล โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นายธนกร  พรมดวง โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายทรรษนะ  อินมีฤทธฺ์ โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายขัตติยะ  กันพนม โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายวีระวัฒน์  อินมีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูนิวาลย์ โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิชชาภา  ต้นพนม โรงเรียนบ้านเล้า 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรัตนมน  โสมาศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปรัชญาดา  ชมิฬ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขันเงิน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีโนนยาง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกิตติคุณ  อำพรัก โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศศิรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภูมินทร์  พรมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรณกฤต  ขุนทิตย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัตติยา  รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปภาวรินทร์  ภาพลงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สีตื้อ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรัตนาวดี  ดงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรรณณิษา  เคนเลื่อม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอุมาพร  ชัยวัณณา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเดือน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชิดชนก  ดอนขัน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงผกามาตย์  ขุนทรัพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกุลธิดา  นาอาจ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สักการิทา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายสังห์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐพร  ใจหาญ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปนัดดา  สมอฝาก โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุพัตตา  ยานเรือง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพรณภัส  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงประภาสิริ  สุวรรณทร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  จันทร์โชติ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงยุภาพักต์  ทำคาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ภาพลงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูมิรทร์  พรมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์แสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศิริยากร  เพือดสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายภูมิรพี  พวงทวี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธนภัทร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกฤษฎา  วรชินา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภาราดร  บุตรดีมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมุกมณี  เยาว์เต่า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวิจิตรา  จำปาชื่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนันชมน  กางบิด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อัยยะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกรวุฒิ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนินา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชลณี  เพ็ชรงเลื่อม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงญาณัจฉรา  โยธาภักดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปัณณทัต  พรมชาติ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัทราวดี  นาสมพืช โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธวัชชัย  ไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปวริศ  ชัยศรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพียปลัด โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอิทธิพล  ศิริภูมิ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอริยวิช  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอัศวิน  พลซา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรักดี  จันโท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายบุณยวีร์  จำศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอัครเดช  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฑิตยา  สารวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพุทธธิดา  รักขะเสน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิริกัลยา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนภัทร  พรมมันทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุถาพร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายหาญชัย  พลซา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์สกล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธาริณี  ศรีมูลทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐนนท์  พลเสน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายนนทวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเพชรลัดดา  สุทธิกุล โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพัฒสิมา  แจ่มมงคล โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายมงคล  ตะนนท์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายชิโรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  แก้ววงษ์แสน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชลิตา  เข็มธะนู โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงนิตยา  ผุยขันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจิราพร  ม่วงนนทะศรี โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐชยา  ครุนัน โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปภัสสร  แก้วฉวี โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามกันยา โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์กิ่ง โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปาริฉัตร  แหววกระโทก โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวรัญญา  พัตภักดิ์ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงจิดาภา  ภาษี โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปริศนา  เนตรลอง โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรุ่งนภา  เภาพรม โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงดวงพร  ซอกลม โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกิติพงษ์  สีเกตุ โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวีระชัย  โพธี โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอภิลดา  เที่ยงแน่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณภัทร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพิพัฒน์พล  วรรณะภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเทิดเกียรติ  ถิ่นถาน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนราพร  ล้านเที่ยง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงญาณิศา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ชมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจอห์นจูเนียร์  ประจักษ์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม