รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภควัฒน์  ภูมิกระจาย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายญาณวุฒิ  อ่อนทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนโชติ  วงค์แก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤศ  อินทรวิศิษฐ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องกังวาน  มหาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกนกอร  วรพล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันแข็ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมรังษี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายรัฐภัทร์  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชวัลวิทย์  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายทรงวุฒิ  กองทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนิชาภา  สง่าลี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฏวรรธน์  บวรกิตติวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณภัทร  สอนสุรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทับเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศุจินันท์  อึ้งนภารัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจารุกร  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงยลรดี  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขอึ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชมพูมุก  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงประริญดา  ฝากมิตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์เพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนวินท์  เริ่มบริรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายจิณตพงค์  วงษ์มีมา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณกรณ์  ภูคำตา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพชรพล  เนียมคง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอชิตพงศ์  บุตรวิลัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วประสงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนุชิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสิปปณัช  ดอนมูล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายสุรบดินทร์  สุจิมงคล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐชา  ทีนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวงศ์พัฒน์  ทุมสงคราม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐชา  สายจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายประภวิษณุ์  จินตเมธาพรพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวรกฤต  ์จิตจำนงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธีรนัย  ศรีภูมิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชลชญา  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีเกษม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธนบดินทร์  หลิ่มน้อย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์เพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายคณพิชญ์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพีรพัฒน์  สุระเสน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายเตชินท์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณภัทรพัฒน์  พลยุทธ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงทักษพร  กงทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกวินธิดา  อ้วนศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณัฎฐนันท์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายลภัส  จำปีกาง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนวัฒน์  บุษราคัม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนโชฐ  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนวพงษ์  แสงชมภู โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนนิกานต์  พลซา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีสุทธิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิชญาภา  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วบุตดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเมธาพร  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีแดน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมบุคร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำปาสิม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกันติชา  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีหาภูธร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รีทหาร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เภาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชนันธร  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศรัณย์กร  จันอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนภัสสร  บญมีประเสริฐ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนพรุจ  โคดสาตรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพจเวทย์  อุ่นใจ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภูมิรพี  จุ้มกายี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวัฒชนะ  อ่อนศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปรัตถกร  จิตต์งามขำ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธิติวุฒิ  อารีเอื้อ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชาตวิทย์  ศรีจันเวียง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศรีสุรีย์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธาวิน  พูนศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนากร  นันทะโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเนวิน  นิโคลัส บอนนาฟุต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปภาวิน  น้อยนารถ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภาคิน  กันหาวรรณะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสิรวิชญ์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกนกพล  พรหมหาราช โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายไชยวัฒน์  ฮดลือชา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุสาหะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิราภัค  ภูเขียวศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพรรณษา  ซาวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุพัฒตรา  อาจเเก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรัตนาวดี  อาจเเก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงบงกชกร  เเก้วนํ้าเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวริศรา  โรจน์วิรงรอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรญาณี  สินเจริญพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจารีรัตน์  ภูชื้นศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจารีรัตน์  ภูชื่นศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชญาพร  วัฒนถนอม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อันทระ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรากุล  บุญทัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิรัชญา  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐรัตน์  โกศรีวงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเกตสิรีญา  ทองเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชัญญา  หลอดทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชลิต์พัชร  ชวลิตเมธารัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิชาทา  ราชพัฒ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรดา  คงสมของ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปัญชลี  รุจาคม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมวงค์ษา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิราภา  อุดมลาภ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณภัทร  แสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายดลยฤทธิ์  อันทะระ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวรภัทร  กุลสา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิตรภานุ  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิขรินวรานนท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปวริศา  ธรรมสระ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงตุลยา  ศรีแสงรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุภัสรา  นาลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงขวัญข้าว  มั่นสอน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลวงชัยศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปาร์ย  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวีรานันท์  สิริโพธินันท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐชยา  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอังศวีร์  บัวบาน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัทรมน  ป้องศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงการต์พิชชา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงโสดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตรแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชญารัตน์  ตันมิ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภาคภูมิ  จันวิมล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอาชวิน  อินทะจร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสรวิศ  ปุริศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนนธกานต์  ธุระงาน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภิศักดิ์  ลีกอก โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกาลัญญุตา  ปัญจวุฒิวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วรินทรา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปพิชญา  กมลชิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภานุรินทร์  แก้ววิเชียร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกชกร  เพียชิน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายคฑาวุธ  จันทนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายรชต  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกมลวรรษ  เหลาสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายศราชันย์  ธาตุทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภูเบศ  นาคเกษม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภพเก้า  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจิรานุวัฒน์  กาศวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไตรไทยสงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนาราภัทร  บัวอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมณฑนา  ม่วงเนียม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุภัสสร  นนศรีภักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิรินญาธร  ดีสุทธิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอนสินพูล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงถิรนันท์  ท้าวทา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐการ  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กิจเรณูสิริสกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศุภรดา  ยศปัญญา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชัยวัฑณ์  อุปรา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัญญานี  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนิชนันท์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพีรดา  พุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรชตพร  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิชชานันท์  เครือสุข โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อาจแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูมิรพี  ศรีหล่อเหล็ก โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุวิชชา  คำครู โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงแพงขวัญ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยเพีย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพัฒน  ชัยนนท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ์  เชิดโฉม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทักษภูมิ  มาตย์วังแสง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภคิน  เชื้อบุญมี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภัทรพล  พิชนะชน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญาภัสร์  กุสุมภ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัจฐณิชา  สุขบัว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวิภู  กุณวงค์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอารดา  ประชาศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกรกนก  สัตตะโส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่อช้าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธนภรณ์  ระเวงวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรินดา  โพลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงแกมขวัญ  บุญประคม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีรภัทร  จันทศร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกวีวัฒน์  พรมดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัชญา  เข็มทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวราพร  รอดกริช โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เลี่ยมวินิจ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงคณิศร  พุทธมา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงช่อลดา  อภิชาติบุญมา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพัชริดา  สาลาสุตา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวนัสนันท์  หล่มเหลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุตตะโน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธุ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  วิเศษนันท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสารชา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงขวัญจิรา  โสสุ่ย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัญญามาศ  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนพร  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุธาทิพย์  นวลศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสิริมนต์  สุรเมธีมาณพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธัญปภัสร์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จ้อยวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บัวกองกูลรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอิสริยา  ขันทะคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงประวีณา  อุบลชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำกำจร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอาฒยา  สุจิมงคล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนทิพย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภารดี  จันทะฟอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอมเรศ  จิตรกรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายทวีศักดิ์  รักเสมอวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสาธิดา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกชกร  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายนิชคุณ  สุทธิอาจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงเมลดา  พามา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกนกพร  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายกฤษณะ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายภูมิ  จันโทมา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอินทุอร  หงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายปรเมษฐ์  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนพภสสร  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายยศกร  คอนสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุกฤตา  พ้นลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายรชต  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวริสา  วิทิศลัดดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายชณชัย  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงธารปภัสร์  สุรนาทชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงลลนา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพิมลภัส  กองภา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสิริวิมล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงรดา  ตระการจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทะมูล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจวาที โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์รภัทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณิชนันท์  มูลที โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงธวัลยา  ราชมี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพรรณิภา  ผุยชา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงชนัญธิดา  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายพลพล  วีระประทีป โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายวุฒิชัย  ตันติปทุม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายอชิรัตน์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาตตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายชัยสิทธิ์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายวชิรวิทญ์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหลืองสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายวชิราวุธ  กะมุดทะศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายนพวิทย์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐกฤต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  พิกุลผล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายรัฏฐพล  เหล่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายธนพงษ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายสหพล  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายทิณกร  เนธิบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปณิตา  มุลทากุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงเพชรดา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอภิชญา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาวน้ำปาด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนนทิชา  หาชม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงปาลิตา  โสภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสุชัญญา  ป้องภัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปรียาภาณ์  ฮดลือชา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงจิตรา  จำปาสิม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายชัยพัทธ์  สันดุษิต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธีระพล  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายฐปนรรฆ์  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปาณิสรา  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายเอกศิษฏ์  นามเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสิบปีแสง  วรรณอุดม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายกล้านรงค์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายธนภัทร  ฝังใจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายนที  ภูตาเพริด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธันยารัตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤตพล  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายคณพศ  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกุลณัฐ  ก้านขุนทด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงประกายใจ  ยานะฝั้น โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชมคุณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีเศียร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนธร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นกเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาติชนะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชฎาทิพ  วัดผล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสมพล  ศรีลาสม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวศินี  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงมณฑิรา  พาพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงตีรณา  ทำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฐิติพร  น้อยศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอัจจิมา  เต็มทับ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธีรภัทร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนิชาภา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกิ่งพุทธคุณ  อุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณิชานันท์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพาขวัญ  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธัญพิชชา  อบมะลี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญสิริ  นครธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปุญญิศา  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวสุนธรานารี  โคฮาด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกันติชา  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนภัทร  ธรรมประภาส โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอนัญญา  พิมสุด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัชชา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกวินทิวา  ลีวงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงดั่งดวงหฤทัย  ชวกิจจ์โคทาลิน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงไปรดา  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอาจรีย์  บุญประชม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกิตติภณ  พิมพะบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปลายฝน  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุชานาฏ  เทียนไชย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอนิรุทร์  แซไซย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนาวิน  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอภิภู  กาวน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพลกฤษ  พ่อบุตรดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายชยพล  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกิติพงษ์  นาราศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรรณิษา  เทพโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สดงาม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพุทธรักษา  นนทวิศรุต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณธิดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภาคิน  พิคฟอร์ด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายมิ่งกมล  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกัณทราภัทธ์  บับภาวัน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจรรลญา  แก่นกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิมลนภา  อินทบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายเธียรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจิดาภา  จันดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ตองสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศิวกร  เสริญไธสง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวิรมณ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกนกพร  ทองบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายคุปต์  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธรรมภณ  คุยกลาง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพลเทพ  อินธิวรากุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐกุล  สุภา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอภิพัตกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงณัฏนรี  คามแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสุภิชญา  ยอดหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายชลสิทธิ์  พลหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายพชร  เสาร์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายพีรพัฒน์  หวาดไชโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงสุชาวลี  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายธีระวัฒน์  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายเมธา  พลคะชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายราชพฤกษ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรศิริวิทยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายรัฐภูมิ  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายรณกฤต  วิชญวรัญช์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกรณัฐ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเกวลี  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิมพาพร  นันเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนโสภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศรันยา  พรมมาอ้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์กา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรัฎชวิภา  จันทคูณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจิตตานันท์  อรัณยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธนพล  หาญลือเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิมลรัฐ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกุลพรภัส  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวัทนพร  นันทนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศศิภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวีระยุทธ  ฉะพรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายออล์แพทริค  มาพาลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายจักรภัทร  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพรชนก  พรมมาวันนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเสาวรินนิภา  มาผิว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชญา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงตามตะวันท์  จำเนียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พีระสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐนิชา  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธนัญญา  วิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจุฑามณี  นุ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกษทองมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภูริชญาภรณ์  สังฆะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพีรพล  ผาด่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปรียานันท์  ตะหวด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วนสันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกรวิชญ์  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงชนัฏนันท์  เสนาลา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงรัตฏิกานต์  พระเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายศุภกร  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายศุภกฤต  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายอัษฏาวุธ  คนฉลาด โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายพีรวัฒน์  จันดาศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัทรวดี  จำรูญศิริ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนภสร  บริบูรณ์ฺ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอารียา  ดาวันดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอรนันท์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโยต โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปราณดาว  คำอุเทน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธิร์จุฑา  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีมนตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปวริศ  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรุจิรดา  อิ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปณิธิ  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายฐิติ  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายคุณานนต์  ว่องวิริยะสกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงทักษพร  พานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายปภังกร  อุดรเสถียร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายวริศ  สามิตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายวรดิศ  โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวรรษชล  เอมอิ่มอนันต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธัญทิพย์  แก้วสา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายธนกฤต  วทัญญูคุณากร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายเมตศิริ  ศิริขันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายคมกริช  มูลขุนทศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงทักษพร  ประชาศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธัญทิพย์  สำแดงเดช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิชชญาณีย์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงคัทรีนา  ชลัช แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายตุลาการ  คุนาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกมลพร  จันทวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายฐปนวัฒน์  สง่าทรัพย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงประนิตตา  คำสิงห์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงจิรภิญญา  คามะดา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสรวิชญ์  แสงไพศาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปณิธาน  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงญาสิริ  สิริอมรกิติ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณิชา  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพนิชย์  ถนอมชีพ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชวิศ  จบดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศตพร  จุลเขตต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปวันภัสตร์  ภูสุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ธนะสูตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนวิชญ์  สามิดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกวินธินาฏ  ปาลี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุกฤตา  ช่างรัตนพานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนโชติ  โกมาสถิตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชนาธิป  ตาทอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายศรัญย์วิชญ์  เรืองโชติวัฒน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศิวกานต์  ตุแก้ว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กงเพชร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนโชติ  เสริฐศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปานชีย์วา  สันหาชนานันท์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายณัฏฐณิชา  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอดิศักดิ์  ส่วยหาร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายณัฎฐพล  แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณัชภัค  อักษรนู โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจารุวิทย์  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสิริกาญจน์  นพจรัสรุจน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงทักษพร  เนธิบุตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุพรรษา  ยามา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพรรณปพร  เดโช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชยพล  สุรัติกาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกฤติเดช  ชินน้ำพองธีรา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิชญาภา  ธัญญะวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปรมินทร์  วิเชียรเครือ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภัครภัทร์  ภาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเสาร์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปฤษฎี  สุขวิเศษ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพรธงชัย  พรมไตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจตุรภัทร  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายวิรวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีนาราง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอัสนี  มุลทา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพอใจ  แสงสว่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงขวัญมาดา  บัวทุม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปราณ  ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายจิรณัฐ  คตธมาตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอชิรญา  ภู่นวล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพิริยะ  รุ่งเรือง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงศรีณตญา  วาสิคาม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชญานิศ   พลเวียงธรรม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณภัทรษกร  ผิวอ้วน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนาธิป  เหลืองสุนทรชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเพชรดา  มาตมูลตรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงษมาวีร์  อะโน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม