รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภควัฒน์  ภูมิกระจาย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายญาณวุฒิ  อ่อนทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนโชติ  วงค์แก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤศ  อินทรวิศิษฐ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องกังวาน  มหาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกนกอร  วรพล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันแข็ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมรังษี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์เพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายคณพิชญ์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพีรพัฒน์  สุระเสน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายเตชินท์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณภัทรพัฒน์  พลยุทธ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงทักษพร  กงทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกวินธิดา  อ้วนศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายลภัส  จำปีกาง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนวัฒน์  บุษราคัม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนโชฐ  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนวพงษ์  แสงชมภู โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชนนิกานต์  พลซา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีสุทธิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพิชญาภา  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วบุตดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเมธาพร  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีแดน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมบุคร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำปาสิม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกันติชา  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีหาภูธร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รีทหาร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เภาชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชนันธร  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศรัณย์กร  จันอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏนรี  คามแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุภิชญา  ยอดหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชลสิทธิ์  พลหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพชร  เสาร์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพีรพัฒน์  หวาดไชโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุชาวลี  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีระวัฒน์  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายเมธา  พลคะชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายราชพฤกษ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรศิริวิทยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายรัฐภูมิ  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายรณกฤต  วิชญวรัญช์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกรณัฐ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเกวลี  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิมพาพร  นันเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนโสภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศรันยา  พรมมาอ้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์กา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรัฎชวิภา  จันทคูณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิตตานันท์  อรัณยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนพล  หาญลือเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมลรัฐ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกุลพรภัส  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวัทนพร  นันทนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศศิภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวีระยุทธ  ฉะพรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายออล์แพทริค  มาพาลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายจักรภัทร  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพรชนก  พรมมาวันนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเสาวรินนิภา  มาผิว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชญา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงตามตะวันท์  จำเนียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พีระสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐนิชา  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธนัญญา  วิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจุฑามณี  นุ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกษทองมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภูริชญาภรณ์  สังฆะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพีรพล  ผาด่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปรียานันท์  ตะหวด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วนสันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกรวิชญ์  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชนัฏนันท์  เสนาลา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงรัตฏิกานต์  พระเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศุภกร  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภกฤต  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายอัษฏาวุธ  คนฉลาด โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพีรวัฒน์  จันดาศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงภัทรวดี  จำรูญศิริ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนภสร  บริบูรณ์ฺ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอารียา  ดาวันดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอรนันท์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโยต โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปราณดาว  คำอุเทน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธิร์จุฑา  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีมนตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปวริศ  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงรุจิรดา  อิ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปณิธิ  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายฐิติ  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายคุณานนต์  ว่องวิริยะสกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงทักษพร  พานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายปภังกร  อุดรเสถียร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวริศ  สามิตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวรดิศ  โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงวรรษชล  เอมอิ่มอนันต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธัญทิพย์  แก้วสา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายธนกฤต  วทัญญูคุณากร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายเมตศิริ  ศิริขันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายคมกริช  มูลขุนทศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงทักษพร  ประชาศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญทิพย์  สำแดงเดช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชชญาณีย์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงคัทรีนา  ชลัช แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายตุลาการ  คุนาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกมลพร  จันทวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฐปนวัฒน์  สง่าทรัพย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงประนิตตา  คำสิงห์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิรภิญญา  คามะดา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสรวิชญ์  แสงไพศาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปณิธาน  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงญาสิริ  สิริอมรกิติ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณิชา  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพนิชย์  ถนอมชีพ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชวิศ  จบดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศตพร  จุลเขตต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปวันภัสตร์  ภูสุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ธนะสูตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนวิชญ์  สามิดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกวินธินาฏ  ปาลี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุกฤตา  ช่างรัตนพานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนโชติ  โกมาสถิตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชนาธิป  ตาทอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศรัญย์วิชญ์  เรืองโชติวัฒน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิวกานต์  ตุแก้ว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กงเพชร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนโชติ  เสริฐศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปานชีย์วา  สันหาชนานันท์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฏฐณิชา  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอดิศักดิ์  ส่วยหาร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฎฐพล  แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัชภัค  อักษรนู โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจารุวิทย์  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิริกาญจน์  นพจรัสรุจน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทักษพร  เนธิบุตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุพรรษา  ยามา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรรณปพร  เดโช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยพล  สุรัติกาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤติเดช  ชินน้ำพองธีรา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชญาภา  ธัญญะวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปรมินทร์  วิเชียรเครือ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัครภัทร์  ภาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเสาร์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปฤษฎี  สุขวิเศษ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพรธงชัย  พรมไตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายจตุรภัทร  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวิรวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีนาราง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอัสนี  มุลทา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพอใจ  แสงสว่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงขวัญมาดา  บัวทุม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปราณ  ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรณัฐ  คตธมาตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอชิรญา  ภู่นวล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพิริยะ  รุ่งเรือง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศรีณตญา  วาสิคาม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชญานิศ   พลเวียงธรรม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณภัทรษกร  ผิวอ้วน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนาธิป  เหลืองสุนทรชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเพชรดา  มาตมูลตรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงษมาวีร์  อะโน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม