รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนม์ชนก  จันดาวิชา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอริญชญา  ธะนะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงแก้ววารี  นุวันสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐิตารีย์  สองธารา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรกช  ศิริแปง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐพล  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุภนิดา  โกมลธง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายรัฏฐนันท์  สายธารนิมิต โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพลวรรธน์  ฟองคำตัน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชนะศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เมาคำลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกรวินท์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายรัชพล  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงรัดเกล้า  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวรัญญา  โปธิก๋า โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสมิตา  บ้านนาชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศุภาพชญ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะอัศวะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอลิษา  อุตสาพะแล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 นายลลิตภัทร  สูสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปรียาพัชร  อัมพรพิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันทิญา  เป็งมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสิรินทิพย์  มูลกันทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงแสงส่วย  ลุงมล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยมิตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชวินนุช  ภูมิวนาดร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธนัชชา  บรรเลงชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แปงอุด โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิชชา  ปะละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศิรภัสสร  ง่วงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้วเมืองมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปวริสท์  ง่วงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณัฐพงค์  ตามา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจิราภา  มุดชิดา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐนรี  ถานะสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวรวรรณ  สุรินทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมนัชญา  ตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปัณชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิรินภา  คำมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายรัฐฤทธ์  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพีรวัส  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจารวี  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกันติชา  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนิกานต์  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพัทธนันท์  กาวิตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบุญรักษา  วงค์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวรกันต์  สันประเสิรฐ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนฤมล  ลุงติหวิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศรัณรัชต์  หะกาศ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงบุณยกร  มหาครอง โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาพ้น โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงน้ำมาริน  เระเกียว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุดสมพร  นาทรายนุสรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายปุณณวิช  อุดทาธิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปอกกันทา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธาวิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกุลปริยา  ปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชลกร  แก้วคำปัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายจิรภัทร  เงินมูล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ๊บกาศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงประภัสสร  แดนนารินทร์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเกสรา  บดีรัฐ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชาลิสา  ใจปินตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาสกุลคีรี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศวิตา  อัคคีวิจิตร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัชญาพร  ต๊ะพรม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมณฑิตรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายดนุพัฒน์  ศศิธรโพยม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายทฤษฎี  วงค์ดี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสุทาศรี  ทะนุภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนัทธพงค์  ปาละ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูมิพัฒน์  นาหัวนิล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐธิดา  ต๊ะนะสา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพกานต์  หล้าแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวชิรญา  ไผ่ป่า โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวป้อม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอภิญญา  จันหนิ้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงแพรวา  กัญชนะ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธันยาพร  เสาร์นุ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันทรัตน์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณิชมน  เทพาชุมภู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนงลักษณ์  นวลสอน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสาร์สาร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรญาณี  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนาพร  วนาเฉลิมไกร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอภัชญา  จินะวัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนุชธิดา  วงศ์ฤดีเจริญกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธัญธร  แสงตระกูลชัย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปุณยนุช  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจิรัชญา  ทาปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนกร  ไตรเมธาวรรณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปัณณทัต  ล้อมกรรวี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปรียาณัฐ  แก้วนินตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปุณยานุช  ยาวิชัย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิมพกานต์  ดอนนาทราย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงไพลิน  ณ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรมย์นลิน  ยาทองคำ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศศิธร  รักพงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงครองขวัญ  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสาวิตรา  อมฤตธารา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐกมล  ทะสุใจ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภรภัทร  พรมมิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิชญา  ธาดาสันติพงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวิลาสินี  คำเสือ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเกดแก้ว  สารสาตร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนิติธร  ติ๊บเตปิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายไชยภัทร  วรรณภิละ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตจ๊ะสุข โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกฤต  หน่อชัย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายเวชกร  ไชยสูง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวรัญญู  เป็งปิง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศิรประภา  ชนะเคน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชาลิสา  สุดสม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงภคมน  ยะสุคำ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองขาว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอรวรรณ  เขื่อนควบ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณิชาภัทร  ต๊ะดุก โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชชิต โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธนพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภาสินี  วังสิงห์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนวัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกฤต  พื้นอินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชัญญานุช  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิตตา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงระพีภัทร์  พุทธกาล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนาพรกิติพัฒน์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฐิติกร  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรัฐพงษ์  คำเตจา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญนภัสชนม์  ปันอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกังสดาล  มณีทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรภีภัทร  สิงห์ทร โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยสมภาร โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจริยา  วงศ์นันตา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญจิรา  พงษ์อุทธา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตะวะนา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยะกาวิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนกวนัน  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชญานันท์  มณีทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินธุยา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธราดล  สิทธิกัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรภัทร  จิตรอดุลย์การ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุมปูวงศ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกวินทรา  จักรกาศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศวิตา  สุพรรณอุดม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธีระวัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจูแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนาวิน  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติพงษ์  ชัยยะสิริกุล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนาวิทย์  ยอดทาเครือ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ใจแจ้ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวิภาวี  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินออม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรกมล  จารุเฉลิม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงลักยิ้ม  แก้วแสง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปณิตา  ล่วนทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงขวัญฤดี  อนุพงค์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์พิชฎา  คำเครื่องใจ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเบญมาศ  ลิ้นฤาษี โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐกฤต  ลำพุทธา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มะโนเพ็ญ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายวัฒนชัย  แก้วนิล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายกวีวัธน์  อ่องคำ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมทราย โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายพสธร  หาญขว้าง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายจิตริน  ปัญญาคำ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายชนะชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายปริญญา  มูลทองแดง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายภาคภูมิ  จิตหาญ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนิติกานต์  ภิมาลย์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกนกวรรณ  ต๊ะนา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปาริฉัตตก์  ปิกวงศ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกาวิล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนวนันท์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจสิทธิ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญาดา  อุปละกุล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทยา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศุภกิจ  กันทะโล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายดาราพงษ์  ทอเตี้ย โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  อัมพุธ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปัญโญนันท์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกันทา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสวิตตา  หล่อเนตร โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธัญพัฒน์  วงศ์ชมภู โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศุภจิรา  กุลเวชวิจิตร โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิรภิญญา  มูลรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภวลัญชญ์  มะโนเป็ง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอนินทิตา  ปาปวน โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงดวงกมล  คจิรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปวรวรรณ  กิ่งสุคนธ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุธาศิณี  ปันแปง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทยา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภัทรบดี  สัยสัตย์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายวิสิทธิ์​  อินธิยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายจิรเมธ  มีสอน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตินันท์​  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายธนภัทร  ปาลี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพรพิชยา  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศศิวรรณ​  กันแสน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์​  ภู่ทอง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธันยธรณ์  สาตพันธ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพรนัชชา  เนตร์ปัญญา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายธรรศสพล  แสนสิทธิ์​ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยสุริยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธนาพร  แก้วเสน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูลเขตนคร โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนวภัทร  วิธี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จียะพันธุ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงแพรพิไล  พัชรมณีวงศ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนหทัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  วงค์ชัยยา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายพงศ์อนันต์  ใจต๊ะวงค์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธนพร  สมศักดิ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงณัฐพร  หลวงอาด โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยาจินะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปริชญา  เสนสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิชญาภา  อุต๊ะมา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายนวพร  อะกะเรือน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายปภังกร  แก้วหนัก โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายจิรเดช  ตันเจริญ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธนพัฒน์  ัชัยชนะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกรรณกนิษย์  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพิน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปภาวี  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูวเดช  รักษาภักดี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพราวฟ้า  ทองรับแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพันเทพ  บุญมาลัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจักรินทร์​  เทพอาภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญ​คุณ​ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายฆนัท  จันทร์​หนิ้ว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเมวิตรา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริวิมล  ธารสุขพินิจ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม