รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชนม์ชนก  จันดาวิชา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอริญชญา  ธะนะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงแก้ววารี  นุวันสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐิตารีย์  สองธารา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐพล  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงสุภนิดา  โกมลธง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายรัฏฐนันท์  สายธารนิมิต โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพลวรรธน์  ฟองคำตัน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชนะศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เมาคำลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกรวินท์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายรัชพล  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงรัดเกล้า  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงวรัญญา  โปธิก๋า โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสมิตา  บ้านนาชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศุภาพชญ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะอัศวะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอลิษา  อุตสาพะแล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 นายลลิตภัทร  สูสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปรียาพัชร  อัมพรพิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนันทิญา  เป็งมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสิรินทิพย์  มูลกันทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงแสงส่วย  ลุงมล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยมิตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชวินนุช  ภูมิวนาดร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธนัชชา  บรรเลงชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แปงอุด โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิชชา  ปะละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศิรภัสสร  ง่วงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้วเมืองมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวรกันต์  สันประเสิรฐ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงน้ำมาริน  เระเกียว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุดสมพร  นาทรายนุสรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปุณณวิช  อุดทาธิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรภัทร  เงินมูล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ๊บกาศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงประภัสสร  แดนนารินทร์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเกสรา  บดีรัฐ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชาลิสา  ใจปินตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาสกุลคีรี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศวิตา  อัคคีวิจิตร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัชญาพร  ต๊ะพรม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมณฑิตรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายนิติธร  ติ๊บเตปิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายไชยภัทร  วรรณภิละ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตจ๊ะสุข โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกฤต  หน่อชัย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเวชกร  ไชยสูง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวรัญญู  เป็งปิง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศิรประภา  ชนะเคน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชาลิสา  สุดสม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภคมน  ยะสุคำ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองขาว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอรวรรณ  เขื่อนควบ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชาภัทร  ต๊ะดุก โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชชิต โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภาสินี  วังสิงห์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธนกฤต  พื้นอินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชัญญานุช  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิตตา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงระพีภัทร์  พุทธกาล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนาพรกิติพัฒน์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายฐิติกร  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายรัฐพงษ์  คำเตจา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญนภัสชนม์  ปันอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกังสดาล  มณีทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายรภีภัทร  สิงห์ทร โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยสมภาร โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจริยา  วงศ์นันตา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธัญจิรา  พงษ์อุทธา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตะวะนา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยะกาวิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนกวนัน  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชญานันท์  มณีทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินธุยา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธราดล  สิทธิกัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธีรภัทร  จิตรอดุลย์การ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุมปูวงศ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกวินทรา  จักรกาศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศวิตา  สุพรรณอุดม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีระวัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจูแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนาวิน  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติพงษ์  ชัยยะสิริกุล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนาวิทย์  ยอดทาเครือ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ใจแจ้ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวิภาวี  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินออม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรกมล  จารุเฉลิม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงลักยิ้ม  แก้วแสง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปณิตา  ล่วนทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐกฤต  ลำพุทธา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มะโนเพ็ญ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวัฒนชัย  แก้วนิล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายกวีวัธน์  อ่องคำ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมทราย โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพสธร  หาญขว้าง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายจิตริน  ปัญญาคำ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายชนะชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายปริญญา  มูลทองแดง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายภาคภูมิ  จิตหาญ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนิติกานต์  ภิมาลย์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกนกวรรณ  ต๊ะนา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปาริฉัตตก์  ปิกวงศ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกาวิล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนวนันท์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจสิทธิ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาดา  อุปละกุล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทยา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศุภกิจ  กันทะโล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายดาราพงษ์  ทอเตี้ย โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  อัมพุธ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปัญโญนันท์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกันทา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสวิตตา  หล่อเนตร โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญพัฒน์  วงศ์ชมภู โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศุภจิรา  กุลเวชวิจิตร โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิรภิญญา  มูลรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภวลัญชญ์  มะโนเป็ง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนินทิตา  ปาปวน โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงดวงกมล  คจิรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปวรวรรณ  กิ่งสุคนธ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุธาศิณี  ปันแปง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทยา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวิสิทธิ์​  อินธิยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายจิรเมธ  มีสอน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายกิตินันท์​  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธนภัทร  ปาลี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรพิชยา  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศศิวรรณ​  กันแสน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์​  ภู่ทอง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธันยธรณ์  สาตพันธ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพรนัชชา  เนตร์ปัญญา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธรรศสพล  แสนสิทธิ์​ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยสุริยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธนาพร  แก้วเสน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูลเขตนคร โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนวภัทร  วิธี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จียะพันธุ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงแพรพิไล  พัชรมณีวงศ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนหทัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  วงค์ชัยยา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายพงศ์อนันต์  ใจต๊ะวงค์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธนพร  สมศักดิ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐพร  หลวงอาด โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยาจินะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปริชญา  เสนสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิชญาภา  อุต๊ะมา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายนวพร  อะกะเรือน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายปภังกร  แก้วหนัก โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายจิรเดช  ตันเจริญ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายธนพัฒน์  ัชัยชนะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม