รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญชนก  คลีนเพ็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอินทิรา  กิติกาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขวัญชฎา  ฟูคำ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอัจฉราพร  กอบธัญกิจ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชวันรัตน์  ปานทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธิดาภัทร  นามพุธ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฉันชนก  ก้างออน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุรีพร  วิญญาเงือก โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติสัก โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นันตากาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสิตราชล  เวฬุวิชชุวงศ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภคพล  จิตเผือก โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพีรภัทร  ประสงค์เกิด โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรณัน  ถือบุญ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีบุรี โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรปภัสร  เครือผิว โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ทวีจันทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิศา  แขกแก้ว โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนวัฒน์  สมนา โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอาภาศิริ  อินใจคำ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศิรัชฎา  ปัญญายิ่ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัคภิญญา  เปียงน้อย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญมาทัน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายทนัชต์  มั่นเหมาะ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปิยพัชร  อุดตุ้ย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีขัติย์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศศิธร  นิราช โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศิริรัตน์  กาจง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภูไพร  ทองช่วย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิชญธิดา  เขื่อนศรี โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธนัชญา  สมนาบัติ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วบุญเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐธิดา  แมะบ้าน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายจิรภัทร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพงศกร  กิติกาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงไอลดา  รัตนพงษ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงคีตาญชลี  ยงยืน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สินธุชัย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเบญจมาศ  สมไผ่ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปัณณพร  สุขลักษณ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอิศราภาคย์  โนนทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพีระภัทร์  จันทะโพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกชพร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พยัคฆันตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายภัคพล  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวชิรญาณ  วงศ์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุชานาฏ  ยาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติธัช  อินตาราช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานะธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนราวิชญ์  จอมกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกิตติพัศ  สีมาลูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจักรกฤช  ธะนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายก้องภพ  ร้อยหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐปกรณ์  ตุ่นไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชยกฤช  สุรินกาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายต้นธาร  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพัทรนาวี  กันสุแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฐานิดา  บุตรเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณพิชญา  สะกล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุรภา  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพชรมณฑ์  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวิชญาดา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวิสสุตา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมณชนก  หนูทองพูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุรัมภา  จำเนียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เตียววิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเยาวเรศ  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กันทะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เป็ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฮ้าปาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฐิติพร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาดากานต์  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธันยพร  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภัทระ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกิติศักดิ์  โยฮันเลาะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตพจน์  ชมภูกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกฤตพร  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกนกกร  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชญานิศวร์  เป็งดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชนิดาภา  นันทภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศวรรยา  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุรภา  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนพล  สมคิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปารณัท  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวชิรพล  แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฏัญญู  หลวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเมธาพร  คำปันบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสุประวีณ์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกองสิน  กวีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอรอุรินทร์  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัทรศยา  อำทำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลวิตรา   ใจสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธีริศรา  ใจดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกรรณิกา  วังขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐชธิดาพร  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริวราพร  แตบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธัชนนท์  มะกอกคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐชานนท์  พรมเสพศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศุภกร  แสงสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิชกานต์  นันตี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรนิภา  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนิชานันท์  จายโจง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธณัญชนก  จอมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรวิสรา  จินาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกชกร  แดงตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภากร  ภิญโญจิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายรังสรรค์  ชมพูเทพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันตัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนวพล  ไชยกันทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเกียรติกุล  ปัญญาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกชกร  สุภาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงขวัญชนก  วรผลึก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสายสวรรค์  บุญอุปละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงดากานดา  มูลรังษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรัชญาน์  มะโนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุภกานต์  นุตตะละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์ตาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวีรยา  วงค์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปรวีร์  ดีสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงภูริชญา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุพิชญา  คำธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปพิชญาภรณ์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมาลินี  อาแว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์สิริพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภาวิดา  คำปันนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบัวนำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายผดุงเกียรติ  นันใจป้อ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจุฑาพัฑน์  อนุรักษ์ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจิตรธัญญ์  คำเตจา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายสุปัญญา  แซ่ก๊วย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัทรภร  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงยศวดี  กันภัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายชยพล  ใจพรมมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสริตา  ขันธะโชค โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สันติรักษ์สกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงบุญทิพ  ธรรมชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายสัณห์มนัส  เหล็กยอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวสุพล  สงวนแพทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิ่นสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายศรัทธนิตย์  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายวิศว  สมลิคุณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพีรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญามา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภัชญา  อภิวงศ์งาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายปุณพจน์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายทรรศฎา  ศรีสด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายอดุลวิทย์  หล้ากิ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอัญญาดา  มณเทียร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธนวิชญ์  กันทะวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายพีรวิชญ์  จอมพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนริศรา  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายอาโปธ์  กอสุนทร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายธีนพัฒน์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพัชรา  วังหลวง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกนกนาถ  สุปินน๊ะวรรณา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายปริญญา  ธรรมยอม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายกิตตินันท์  จองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงญานิกา  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอธิป  จิตเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายพลาธิป  อุ่นยาว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายปัณณทัต  อินทนี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมโคร่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงชนันญา  สุภาธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปุณญิสา  เปี่ยมสุขศรีชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอรพนิต  โพธิ์นาน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายศุภกร  สมศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายมัฆวาน  คุ้มผล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐพงศ์  จี้ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงงามเนตร  ก้อนจำปา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกมลชนก  นพเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปราณปรียา  เปรียญญารัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปกฉัตร  จริยา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธีรนุช  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสิรวิชญ์  ติ๊บธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภาณุรุจ  คำดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตถิกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเทพนคร  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชีพ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปณิตา  ศรีสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสิทธิพงษ์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัชชนน  เสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพิทยอมร  ตุลยาพิพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรวรรณากุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจีราเดช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็ญสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายคุณานนท์  ทรงอยู่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธฤต  เที่ยงบูรณธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพีรวิชญ์  ฐานันตรานนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธณัชพสิษฐ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐชา  ผุสดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูมิรพี  จุลธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชยานนท์  มูลเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ปัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนกฤต  ยาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายจิตบุณย์  กุลจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภัทรชัย  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝั้นกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวรภัทร  ตาลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิทธิโรจน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกฤตยา  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยนวล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกิตติกร  กันทายวง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัทรวดี  แปงกันทา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจิรกร  จิรัฏฐพรพิรุฬห์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธงสอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปภานภัส  จันทร์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธันวา  คำจูมจัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภานุวัฒน์  กิติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนานุกูลสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  ทนันชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสรวิชญ์  ผลมานะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปรณล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐนนท์  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปวริศา  กันทะดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพชรพล  มูลงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงประภาวรินทร์  หลักมั่น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอรพรพรรณ  แฝทองดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ฟ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอัยริสา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวิสาข์รักษ์  จินาจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอัญชลิกา  ยอดยา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนัทนดา  ผัดดวงเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายดนัยพล  ใจพูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธนพร  ประมูลสิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภานุวัฒน์  ปอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปัณณวัฒน์  นารินทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชินานนน์  ไชยวงศา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงโยษิตา  กาปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายไกรสิทธิ์  มิตตาภรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพนิชญา  สมพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนวัฒน์  ฤาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเหมรัตน์  มะโนชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงคณิตา  คงคล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนิชคุณ  อินธิยศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าพุฒิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวรปรัชญ์  จรมาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศุภัชญา  อุนจะนำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุตอุโมงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายดนุภัทร  ทาเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายรณกร  เรือนแพง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนรินทร์  ทิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธีรภัทร  กองทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนนทัช  ตรงภัทรพล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอรกัญญา  ทานท่า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกานต์ญาดา  มะโนเนือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธีวรุตม์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุพิชญา  วันอ้าย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฏฐัย  กาวินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์พรหม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนรมน  จินาอิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปัณณวิชญ์  จะงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปิยธิดา  จุลวิวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรรณราย  ปั่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธารทิพย์  วงค์แสนศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปิงอารักษ์  โอริส โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศิวกร  อินทรตัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชยังกูร  ตันใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤษฎา  ดวงสถาน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสิรินทรา  เตจ๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรชนก  มูลยาบ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนโม  พิริยะภาส โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญกมล  ใจอักษร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนธัส  พรหมเถาว์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศกลภัทร  อธิกุลอนันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  ทามะนิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัทรมล  ณะลุนลี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวิรากร  มาทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธัญชนก  คำพิกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปภังกร  พีระเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจิรายุ  มหาไม้ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชญาภา  มาหล้า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลขทิพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภาณุวีร์  คุณนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภากร  วิญญายอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิตตินันท์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตมะแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิภาวินี  บุมาลี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปริยาภัตร  พรหมเสน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงประภาวดี  เรือนทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพัชรพล  ยุปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิณณพัต  จินดาหลวง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสุ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเพขรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพิพัฒน์พล  ขาวสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงทิพยาภา  อารุณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทะพิงแก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภัทรดลย์  คำภิระ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  เป็งธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามสาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวรากร  โพธิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธีรปกรณ์  ปัญญาราช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนภัสสร  กล่ำเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกฤษฏี  กาวีละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนิธิศ  กาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงยุพาพัชร์  กาวิระ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนราภรณ์  พรหมมาวิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพัชรีย์  ประภารุ่งภพ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนิภาธร  บานหฤทัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายกิตติกร  กันธรรม โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นยวง โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจตุพร  วิมูลชาติ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสมหญิง  ลุงยอย โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายนฤเบศวร์  แก้วยองผาง โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภวันนา โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพัฒนภณ  ติ๊บปาละ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤษญะ  วงษ์สกุล โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายนพพล  สุนันท์ต๊ะ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายอาณัติ  สุริยะ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงรินรดา  กองอะรินทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วแสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีวิชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงกรกช  น้อยศิริ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงวรัชยา  คำอ้ายผูก โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเบญจาญาภา  ทาทอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอภิศยาภรณ์  กัญธง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภาณุพงศ์  สีชมภู โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสิรามล  สอนจักร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนันทพันธ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณธิดา  สุภายอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปุณณเมธ  กุลอ่อน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชรพร  หน่อแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพีรดา  ชัยธีระสุเวท โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนวมินทร์  วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรโส โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรุ่งนภา  อำนวยหนอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลรัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเอกวัชร  สมณะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวีรภัทร  ใจเมือง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอธิชา  กวางจินะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายดิศรณ์  สีรักสา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายเกรียงไกร  เป็งคำตา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพัทธดนย์  เขียวสนิท โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนิชาภา  คุณา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวาสิตา  กระบวนแสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจินศุจี  บุญเพิ่ม โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายคุณานนค์  บุญมาลัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงมณฑิกา  สมจิต โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงโสธิดา  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณฐมณวรรณ  ปู่แก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกุศลิน  ปัญญากา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพัทธพล  สังฆบุญ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ไชยธง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงญาณิกา  ชาวแพะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายชวัลวิชญ์  ปัญโญโชติ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายณรงค์เดช  ตาใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยาณะสิงห์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงทัศน์มน  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงปาณิสรา  อ่องสมบูรณ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายวรายุ  สระคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปิยฉัตร  ทุนร่องช้าง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณัฐกฤต  ศรีดี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายนพกร  เลาหกุล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายวรชัย  ปันทอง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายปิติภัทร  คำแสน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงมณฑกานต์  ทาส้าว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวิณิตดา  นุนพนัสสัก โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อูบคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชนพรรณ  ทะนันชัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐนิชา  เนตรนิลพฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงคริสมาศ  ปินไชย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอาทิตยา  ปั๋นเงิน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันตรา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ญานะคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงเมธาวดี  จินะธรรม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงนวพร  ศิริวานิชกุล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัฐธารินี  ต๊ะน้อย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชุติเดช  ตันอุตม์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 นายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภไคย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นายณัฐภัทร  กุณารบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวภัทชา  กันทรดุษฎี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายอัษฎา  บัวจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวจณิสดา  จินะเป็งกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวปภัสรา  เตชะพี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวณัฐฐินันท์  มหาไม้ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นายธนภัทร  หินแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายพสิษฐิ์  เพชรอำพันธุ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอธิชา  อาวุธ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพลอยชมพู  เลาหพงศ์ศิริ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเนสินี  แสนทะนา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันธะคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพิยดา  วังเชิ่ง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายวิทวัส  ยืนลา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายสธณพงศ์  อินทรวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายเพิ่มพูน  อุ่นต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วฟ้า โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพชรกร  แก้วสว่าง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ตา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพัชรดนัย  สิริธัญญวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชนินทร์  วงศ์ตันกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุนิชา  ขันนารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุชาดา  จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หัวนะราษฎร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวรรจชนก  อภิวงค์งาม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอกไม้ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปุญญิศา  คำแสน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายไชยวุฒิ  พิทองจา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญญานันท์  กุลกิ่ง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพรทิพย์  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณิชญานันท์  คำแหง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอังกูร  มาจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพงศกร  อุดจี้ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมาลัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอนุธิดา  วิยารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณิชารีย์  อินปั๋นแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคลาด โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกันติทัต  ขันคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขร้องช้าง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จอมสัก โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกรวรรณ  จีริผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกรณ์  จีริผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกฤษณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพิสิษฐ์  ปัญญาแดง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายธนนันท์  ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายภาณุเดช  ทารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายปิติ  ปู่หมด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงภัชกุล  อัศวะเมตตา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงธนัชพร  การสันทัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงทัณฑิมา  บุญเป็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงชวิศา  เตโช โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สวยสด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุดเป็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอนัญญา  แพน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุพิชญา  สอยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชิดชนก  พรมชัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายเจษฎาพงษ์  คำผัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวีรภัทร  พงศ์กาสอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภัทรดนัย  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายนฤดม  ฉวีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายทินกฤต  วังเสาร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงรัชนก  วิชา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวณิชยา  วงค์นันชัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิชาภรณ์  คำตั๋น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัคพสุตม์  ติ้บเตปิน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ดวงดาวจิรายุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชยุตรา  สุนันสา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงหัถยา  พรมสนธิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงลลิภัทร์  กันแสน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะอารี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมมาตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ฝั้นต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชลลภัทร  ดอนเลย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายบารมี  สุรินทร์เหียง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศรัณยพงศ์  ต๊ะดุก โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายภูมินทร์  จี้ใจ โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอนัญญา  มัฐผา โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงปะวีธิดา  ราชประทุม โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงชนัญญา  ยะคำแจ้ โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอภิชญา  ทะกาศ โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายนันทพัฒน์  นันตา โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาอิ่ม โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายนฤบดินทร์  นาขุนทด โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนฤบดี  นาขุนทด โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงมินทร์ธิรา  แผ้วชำนาญ โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปริญญา  อะกะเรือน โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปณดา  ศิลปเดชากุล โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปิยธิดา  สิริทองบุญนาค โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอลิเวียร์  กมลวาณิชย์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปัณณทัต  พิศวงปราการ โรงเรียนลำพูนพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม