รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยฉลาด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนัธทวัฒน์  มัดทุ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายสมควร  กลั่นกลอน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐธิตา  สัตย์มาก โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายอัษฏาวุธ  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายรฐนนท์  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายปุญพัฒน์  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงชนัญชิดา  องอาจ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนภัสสร  จริยะมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงณัฐริกา  ไขลำเมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเกวลิน  คิดอ่าน โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายพีร์วาทิน  แต้มเก่ง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงดารินทรา  อาษา โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น