รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชรัณ  อุดเทพ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเจตน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตวิทย์  ตาสาย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอนุชา  แก้ววงษ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอิสรา  เทพธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์ตะนา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพันธกานต์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกันตพัชร  ปินตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายยอดดอย  กาศสนุก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนวัฒน์  สรงพรมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐฐังกูล  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายอภิภู  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนพมงคล  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวัตน์  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลับพลา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเมธา  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธนาวินท์  น้อยป้อง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสินีนารถ  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปภาวี  เครือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเสน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนวรัตน์  วุฒิชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงไอริสา  สืบอ้าย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปุณยาภา  แก้วเดช โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจินดาหรา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฐิติชญา  คำยอด โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายศุภพิพัฒน์  สุทธะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปัญญากร  กิบุญมา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวัฒนชัย  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพชร  ด่านจรูญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์เปี้ยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวิชชญดา  เชื้อจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกาญจน์ชนก  สิงห์ทอน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาละรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐชนก  มงคลกาวิล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวนัชพร  ฐาปนะกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนัฐพงษ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายวรเชษฐ์  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอินทัช  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุภากร  วาดเอื้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายฐปนรรฆ์  กลางนอก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอชิตะ  เต๋ทิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายศุภวัฒน์  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรัชชสิทธิ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนภรณ์  มูลกิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธารปภัสร์  เมืองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภูษิตา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสโรชา  เถินบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุจิตรา  เครืออุ่น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุภนิดา  เครือนวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินว่าน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุณยาพร  เทพวงษา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอรกัญญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกฤติมา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศุภรัตน์  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิรัชญา  เตชนันท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชญาณิศา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภูริชญา  ตันติดาราภัทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอภิชญา  มีสมสิบ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิตานันท์  สืบสมุทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สูงลอย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศุภกร  ภูมิภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐพล  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ตุ้ยหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญชนก  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกชพร  ถิระประภากุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำวังเงี้ยว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายรัฐศาสตร์  ราษีชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หรรษ์ทวิบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงมินลดา  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเนตรนภิศ  ธานะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกชกร  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญจวรรณ  หน่อคำฟอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงไปรยา  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธนิษฐา  กุลปริญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 นายเอกราช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวอาริษา  สาบคำ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐกานต์  ใบสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงศศิวิมล  ถ่อมกาย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายณัฐกรณ์  ปิยะราช โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพรรณนิภา  ธรรมเสน โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพรดล  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายอลังการ  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายมานุเชษฐ์  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายศิครินทร์  วงค์ษากัน โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐดนัย  ยะโส โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐธิชา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศศิกานต์  ปุ๋มล้อม โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชาลิษา  มูลพุ่มสาย โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวัทนวิภา  ปะละวงศ์ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปาลิตา  หม่องลำปาง โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกชภรณ์  ปินวงศ์ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์สินี  ละหล้า โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงมาริสา  จันทร์โน โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปพิชญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตั้งชัยสุริยา โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัชชา  เฒ่าคำ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิทธิมา โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพฤกษชาติ  สวัสดิ์ภิรมย์ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนากร  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายคเชนทร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภกฤต  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพงศธร  วงศ์ตั๋นมูล โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกิตติศักดิ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายประกายวิทย์  ธิธรรมมา โรงเรียนบ้านสามขา 1 ป.5 วิทย์ประถม