รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงคำรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชยกฤษฏิ์  ภู่กองพัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสันธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูรินท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงิลินิน  อุทาแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมบุญมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพนิตพิชา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชณัช  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเจนิสตา  อัญชนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอชิรญา  พิลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายทิวัตถ์  ุถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายศิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปาณัท  ถวิลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรกัลยา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสมปรารถนา  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธีราเมศร์  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอนันตญา  สีธิสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชัยวัฒน์  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายรณพีร์  อินชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสิริรฉัตร  เครือไหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวิชญะ  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปองคุณณ์  บูรณจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภัส  เลิศทวีโพธกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัญญา  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภัสนันทร์  จำปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกมลภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงคณนาถ  ฤๅชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อิ่นแก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายจิรโชค  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวิธานัฐพล  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทรมาศ  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายปกขวัญ  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายบารมี  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกิตติทัต  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณภัทร  สาวงศ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุชานรี  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธิชานันท์  สมนำโปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวีรวิทย์  เมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจารุภา  วันสูง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพิชญา  สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภูมิสวัสดิ์  นุชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธัชพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรศักดิ์  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุตวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยังรอต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายชนณัฐ  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายเตชินท์  ยังบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนิติธาดา  อินทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐวีณ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอายุทัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรกมล  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสายน้ำ  วงค์บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกษิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณรญญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายเตโชดม  จักรคำปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกฤศวัชร์  วรวัฒนพณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวลินยา  คำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เฮงลาภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคหบดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายสราวุฒิ  ใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายโชคชัย  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐชยา  กันฑเจตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชญานิน  ธะนะหมอก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชัยวิชญ์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภเวช  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเมธาพร  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนชาต  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภากร  ขจิตพงศ์พณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐวรรธน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนรีการณ์  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายปธานิน  อนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายสมัชญ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชนิตา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายภานุวัฒน์  เตชะทน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายรพีพัฒน์  หย่างไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโห้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุษฎีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายปองคุณ  ปงหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพีรกานต์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอคิราภ์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธนวัส  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนทรงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปณาลี  กาวิจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัญญ์วราฑ์  ธีระศานต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปิยปราชญ์  นาชัยดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอภิรักษ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทะดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายณภัทร  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายเตชินท์  ชุ่มอินจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายชยพล  เอกปาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธันรดา  ปัญญาวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หารรักษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิทธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิราพัชร  ประจันเขตต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรสินี  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศิริบูรณ์  เงางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสิรภพ  แก้วชุติมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณพดล  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปริญ  วราภูวกุลธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศุภกฤษ์  เอียงเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอินทัชชญานิศ  ณัฐศุภพิพัฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนบนที  สายนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสายบุญ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายติณณภพ  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกรภัทร  ฝ้ายตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูวรา  อินทนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชยพล  ชัยถวิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชบงกช  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารวสุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคสหกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงระพีวรรณ  จงงามวิไล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุภิญญา  ไชยตาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพนัชกร  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธาวิตา  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทราพร  ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพัชรวลัย  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเกวลิน  วิ่งเร็ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพรพิพัฒน์  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวันวิสา  อุตมาศูรย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐกานต์  แปงนุจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชินภัทร  คำแจ้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมธุรดา  ยาวิเคียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัลยาณี  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพุธิตา  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายยศพันธ์  วังไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอัษฎาวุธ  เกมแกรแมน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชชาภา  คำปวนบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเมธาวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินผูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปวิชญา  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีราษฎร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสจารี  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  บัวบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงฟ้าใส  ฟินทิสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤติเดช  แสนปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธีรดนย์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกฤช  เดชมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภคพล  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนนทพัท์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสวภัทร  ประโยค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุนิตา  เครือปาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฑิมพิกา  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุริญาดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชยานิน  บุณยาทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤษณ์  นันทรนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุณยนุช  ทุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพลอยนภัส  นับถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณียส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหงี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปพิชญา  ใจมาโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฏฐ์ฐพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสิริยากร  วาวแวว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณฐพร  สุขแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธนัญญา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวรณัฐ  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนเดช  บุญยกรคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิมพ์ระดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพลวัต  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนวิยา  วรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธาริษา  แก้วจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพลอยรัตน์  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐดนัย  เครือกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วไหลมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรมย์รวินท์  ทิมมาศย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธราเทพ  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฏฐพัชร  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอัครพล  วีเกต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายปกาวินท์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพศิน  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจักริน  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณวลัญส์  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปฐมการณ์  พลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภูริ  ฮั่นยะลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสาริน  วังหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปัณณทัต  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอภิวิชญ์  เถายศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายศุภวิชญ์  สายดู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงบุญธนิชา  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณพรุจ  จารุเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนลินี  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสายไหม  แซ่โต๋ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัทรวดี  สาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชลกร  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวรพล  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายทินภัทร  ใจเมืองมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวิรภัทร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธรภรณ์  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสิริกร  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสานฝัน  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอริศรา  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานภดล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพรรณปอร  เกียล่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐณิชา  คตชาคร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภูวกฤต  วัฒนาพงษากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนฏกร  หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพชร  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปัญญากร  ชัยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกฤตนัย  เปิงราชรอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณัฐวัศ  เสนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรชต  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเทพพนม  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชลภา  คงสิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศรัจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภัทรวดี  ตั๋นสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายอนวัช  บุญมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายธนกฤต  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสุภนิดา  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายภูริภัทร  ธรรทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสิรินทิพย์  แก้วสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายภูธเนศ  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายกล้าก้าว  เตียวตระกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายธนภัทร  ภูลายเหลือง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายพาหุง  ปริยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายปภังกร  ปิ่มขุนทด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายปริญญา  ยวนยี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงพัชรีย์  คงกล่ำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปิยะพิทักษานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายชนะวิน  อินคำเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงศิวาลัย  จะงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายชลกร  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายธนกฤต  นิวันติ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายลัทธพล  ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกชกร  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายฐากูร  ฟูฝั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์สืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายอนนต์ชวิน  นิวันเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงดลมินทร์  การดี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายวงศพัทธ์  เอิกเกริก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณิชานันท์  หล้าขัด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญสมปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอลิสา  สิทธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายกานต์ณภัทร  พวงแสด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายณรัณ  คีรีวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐพงค์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเชาวภา  เทศสลุด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนลธวัช  ละคำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุวิตา  โกฏสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกรณิศภ์  วิวัฒน์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงญาณิศา  แคหอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนกฤต  วงศ์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปวริศ  ตากล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเตชินท์  ยะฟู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพีรดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เตยหนาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐพล  กณิศพงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกรภัทร์  วิไลย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกิตติกวิน  ทาวงศ์ยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีรเดช  ชุติมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธัญรัตน์  ชุมพลพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอภิรักษ์  สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายศิริพงศ์  ทะปะละ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวิมลภัทร์  จิตเจริญสิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพรรณิดา  เฟื่องธุระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกุลสินี  วงค์จา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอนันตญา  ชาภูมี โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายจิราวัฒน์  ล้านมา โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณัฏฐภัทร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญโล่ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนัฐนิชา  วิโยค โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนพิชญาพร  หน่อคำ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพฤกษา  อุตเตกุล โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอรุชา  บุญสม โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพหล  ชาภูมี โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญสม โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอรกิตติญา  ตุทาโน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายทศพร  หล้าคำลือ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายทฤษฎี  อินทิยศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สันเสมศรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายนพรัตน์  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายเกื้อพิสิทฐ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายนิรวิทธ์  กันทะมาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายวรปรัชญ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายทีปกร  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายภูริวัฒน์  อุบล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายนรวิชญ์  มหาวิค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายอธิภัทร  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายธัญเทพ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอาริยา  เชื้อดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายปองคุณ  ปานดี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอัษฎาวธ  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุวพิชชา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายพลากร  โชควิเศษ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปิติพันธ์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธณกร  ชุ่มวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชญาภา  จิตมนตรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุภาวิตา  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุฐพร  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปนัสสินี  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงมธุริน  วิชัยกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชุมาพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุญทาทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วตาคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปาณิชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงศศินา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกัญชพร  วิลัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนวพร  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปวิณ  ชาติท่าค้อ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงวิภาวดี  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชนากานต์  พุทธัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอาร๊ณัฐ  โคตะมะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัชชรินทร์  วรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชนิศา  ดุลยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สัญญา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิชญาดา  ขัดพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐริกา  ตาแสน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปาริตา  ปูปินตา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศรัญญา  บุปผา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายประเสรฺิฐ  พอชัย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงชนิดา  เฟยธิก๋า โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หมายสุข โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวิวรรธน์  พัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสิริธรณ์  ด้วงบุญมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จุลละสุภา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงไพลิน  อินถานะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนารินทร์  แสนคำฟู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงเขมกร  ขัดบุเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายคุณานนท์  ปงคำพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายนพนันท์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนิพาดา  คำเมืองไหว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงรัตนมน  เป็งปลูก โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเขมจิรา  แปงวัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงบุษยมาศ  ต๊่ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายเหมราช  สัตยรังษี โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายบริรักษ์  วงศ์สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ถาอินจักร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพิชัย  ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงขนิฐา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวินิชา  แลใจ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกนกพล  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงเลี่ยวจือหลิ่ง  แซ่เลี่ยว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐชยา  สำรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฐดนัย  สุขรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายประกฤษฏิ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงอัญธิกานต์  อุดมกิจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายอรัช  อุ่นไทยแท้ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงชนากานต์  ปวงแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายกฤษณพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงธนภรณ์  สุทธนะ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายรัชชานนท์  เป็งวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงจรรยพร  สมศรี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาละจเร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนาริน  เทพชัย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพีรวิชญ์  มุณีแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงวรรณธิชา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งศรี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวิมลสิริ  เถาเปี้ยปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณฐมน  สว่างปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายณัฏฐาพล  อินทราย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุรางค์พิมณ  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณฎา  วิไลรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงนาบุญ  กันชาติ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายพรรษกร  กันทะมา โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายภากร  กาวิละ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนิสรีน  เล็กศรี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธีรยุทธ  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชนาธฺฺฺฺิศ  กันทา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายจนัธสุธา  แมตเมือง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายรชต  ธฺิน่าน โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายลีโอ จื้อห่าว  เฉิง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายฝนหลวง  แก้วเงิน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ใบกว้าง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกุลธิดา  อุปการัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงมินตรา  วิธวาศิริ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปรานต์  อมาตยกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงติณณา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพิภัช  อมาตยกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงภัคชิสา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม