รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงคำรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชยกฤษฏิ์  ภู่กองพัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสันธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูรินท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมบุญมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพนิตพิชา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชณัช  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเจนิสตา  อัญชนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอชิรญา  พิลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายทิวัตถ์  ุถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายศิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปาณัท  ถวิลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัทรกัลยา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสมปรารถนา  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายธีราเมศร์  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอนันตญา  สีธิสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชัยวัฒน์  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายรณพีร์  อินชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสิริรฉัตร  เครือไหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวิชญะ  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปองคุณณ์  บูรณจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภัส  เลิศทวีโพธกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัญญา  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภัสนันทร์  จำปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกมลภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงคณนาถ  ฤๅชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อิ่นแก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายจิรโชค  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายวิธานัฐพล  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัทรมาศ  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายปกขวัญ  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายบารมี  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกิตติทัต  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณภัทร  สาวงศ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุชานรี  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธิชานันท์  สมนำโปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวีรวิทย์  เมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจารุภา  วันสูง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพิชญา  สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภูมิสวัสดิ์  นุชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธัชพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรศักดิ์  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุตวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยังรอต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายชนณัฐ  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายเตชินท์  ยังบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนิติธาดา  อินทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐวีณ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอายุทัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรกมล  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสายน้ำ  วงค์บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกษิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณรญญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายเตโชดม  จักรคำปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกฤศวัชร์  วรวัฒนพณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวริศรา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวลินยา  คำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เฮงลาภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคหบดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายสราวุฒิ  ใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายโชคชัย  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฐชยา  กันฑเจตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชญานิน  ธะนะหมอก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชัยวิชญ์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภเวช  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเมธาพร  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายธนชาต  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภากร  ขจิตพงศ์พณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐวรรธน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนรีการณ์  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายปธานิน  อนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายสมัชญ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชนิตา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายภานุวัฒน์  เตชะทน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายรพีพัฒน์  หย่างไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโห้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุษฎีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายปองคุณ  ปงหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายพีรกานต์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอคิราภ์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธนวัส  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนทรงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปณาลี  กาวิจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัญญ์วราฑ์  ธีระศานต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปิยปราชญ์  นาชัยดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอภิรักษ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทะดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายณภัทร  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายเตชินท์  ชุ่มอินจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายชยพล  เอกปาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธันรดา  ปัญญาวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หารรักษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายยศมงคล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายพีรพัฒน์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิทธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิราพัชร  ประจันเขตต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรสินี  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงศิริบูรณ์  เงางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสิรภพ  แก้วชุติมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณพดล  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปริญ  วราภูวกุลธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศุภกฤษ์  เอียงเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอินทัชชญานิศ  ณัฐศุภพิพัฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนบนที  สายนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสายบุญ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายติณณภพ  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกรภัทร  ฝ้ายตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภูวรา  อินทนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชยพล  ชัยถวิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชบงกช  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารวสุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคสหกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงระพีวรรณ  จงงามวิไล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุภิญญา  ไชยตาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพนัชกร  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธาวิตา  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทราพร  ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชรวลัย  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเกวลิน  วิ่งเร็ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพรพิพัฒน์  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวันวิสา  อุตมาศูรย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐกานต์  แปงนุจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชินภัทร  คำแจ้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมธุรดา  ยาวิเคียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัลยาณี  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพุธิตา  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายยศพันธ์  วังไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอัษฎาวุธ  เกมแกรแมน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชชาภา  คำปวนบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเมธาวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินผูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปวิชญา  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีราษฎร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสจารี  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  บัวบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฟ้าใส  ฟินทิสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกฤติเดช  แสนปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรดนย์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤช  เดชมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภคพล  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนนทพัทธิ์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสวภัทร  ประโยค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุนิตา  เครือปาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงฑิมพิกา  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุริญาดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชยานิน  บุณยาทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกฤษณ์  นันทรนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปุณยนุช  ทุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพลอยนภัส  นับถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณียส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวรพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปพิชญา  ใจมาโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฏฐ์ฐพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสิริยากร  วาวแวว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณฐพร  สุขแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธนัญญา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวรณัฐ  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนเดช  บุญยกรคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมพ์ระดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพลวัต  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนวิยา  วรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธาริษา  แก้วจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพลอยรัตน์  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐดนัย  เครือกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วไหลมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายรมย์รวินท์  ทิมมาศย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธราเทพ  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฏฐพัชร  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอัครพล  วีเกต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปกาวินท์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพศิน  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจักริน  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณวลัญส์  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปฐมการณ์  พลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภูริ  ฮั่นยะลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสาริน  วังหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปัณณทัต  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอภิวิชญ์  เถายศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศุภวิชญ์  สายดู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงบุญธนิชา  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณพรุจ  จารุเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนลินี  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสายไหม  แซ่โต๋ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทรวดี  สาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชลกร  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรพล  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายทินภัทร  ใจเมืองมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวิรภัทร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธรภรณ์  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสิริกร  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสานฝัน  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอริศรา  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานภดล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรรณปอร  เกียล่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐณิชา  คตชาคร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภูวกฤต  วัฒนาพงษากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนฏกร  หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพชร  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปัญญากร  ชัยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤตนัย  เปิงราชรอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฐวัศ  เสนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายรชต  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเทพพนม  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชลภา  คงสิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศรัจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภัทรวดี  ตั๋นสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงค์พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสุภวัทน์  สุธรรมปวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภูริวัตน์  อ้นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีร์ธวัช  บุรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฐิติวรดา  ครูบา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภัทรวรรธน์  หล้าวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายคณาธิป  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอัศรานุวัฒน์  ขัติยะราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอริสา  ใจตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฮาวคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอภิญญา  ปะละน่าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอโณทัย  คำแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสวิชญา  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนลินทิพย์  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญญาภัค  แตงเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอณัญญา  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชนม์ชนก  ผาบไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปริชญา  สุคนธมาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปุณณวิชญ์  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายอนวัช  บุญมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายธนกฤต  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสุภนิดา  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายภูริภัทร  ธรรทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสิรินทิพย์  แก้วสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายภูธเนศ  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายกล้าก้าว  เตียวตระกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายธนภัทร  ภูลายเหลือง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายพาหุง  ปริยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายปภังกร  ปิ่มขุนทด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายปริญญา  ยวนยี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพัชรีย์  คงกล่ำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปิยะพิทักษานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายชนะวิน  อินคำเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงศิวาลัย  จะงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายชลกร  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายธนกฤต  นิวันติ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายลัทธพล  ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงกชกร  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายฐากูร  ฟูฝั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์สืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายอนนต์ชวิน  นิวันเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงดลมินทร์  การดี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายวงศพัทธ์  เอิกเกริก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณิชานันท์  หล้าขัด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญสมปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงอลิสา  สิทธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายกานต์ณภัทร  พวงแสด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายพสิษฐ์  ทองใบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายณรัณ  คีรีวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณัฐพงค์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเชาวภา  เทศสลุด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายนลธวัช  ละคำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุวิตา  โกฏสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงนภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกรณิศภ์  วิวัฒน์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงญาณิศา  แคหอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธนกฤต  วงศ์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายปวริศ  ตากล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายเตชินท์  ยะฟู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพีรดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เตยหนาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐพล  กณิศพงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกรภัทร์  วิไลย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกิตติกวิน  ทาวงศ์ยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีรเดช  ชุติมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธัญรัตน์  ชุมพลพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอภิรักษ์  สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายศิริพงศ์  ทะปะละ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวิมลภัทร์  จิตเจริญสิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ปินตาสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพัชรพร  เสวิกา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภวิกา  ปินตาติ๊บ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายทัพพ์เทพ  ป่าหลวง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอภิชญา  จิน๊ะหล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณัฐภัทร  บุญนาค โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐวิสา  ศรีสุมิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอนัญญา  กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปวรรัตน์  หนิ้วยะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพีรวัส  ศิลาชาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงศิริทิพย์  ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงขวัญวริน  สุวรรณแสงชูโต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเขมิสรา  มีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายปุณณวิช  เขื่อนสุวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายพุทธิวัฒน์  วังจิระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงภัทรพร  ขันนาแล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายเปรมปุลิน  ตามจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายปุณปวีร์  ศรีนาคา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายสิริภพ  มุ่งดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายพิตตินันท์  เทือกถา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทินอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายวรวัฒนพงศ์  กงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงณภัทร  ก้าวกิจพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายพีระวิชญ์  นาโตนด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธนกฤต  ขันติธรางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงญาณิศา  ญานะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงสรัลพร  สารธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายประณต  สละชุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีสุทธะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายภัคภวัต  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายฐปนรรฆ์  อินลวง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงชนิสรา  ถาแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตตวัฒน์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชาลิสา  สี่สวุรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปานกมล  บุญสมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายพอเพียง  คำใจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายคุณากร  มาทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายพัฒนชัย  วรัญญรัตนะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายบารมี  มีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายสุดที่รัก  เอื่ยมสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์สืบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนแสงสกุลไทย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงภาวินี  หอมนาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงนฐพร  เพชรเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายชัยรักษ์  สัชฌะไชย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายยงยศ  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงเพชรรดา  แสนสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวรัญชลี  ฤทธิยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอภิสิทธิ์  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฐภัทร  ต้อขัดคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายจิรายุ  สุริยะวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพิชชานันท์  โภควินภูดิสนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนกร  เครือดวงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายก่อกุศล  โพธิ์หล้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภูพานทอง  สายปัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปิยามา  บุพชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูศกร  มณีมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปาลิกา  ธรรมสุ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายก้องกิดากรณ์  คำวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภูมิชนก  ต๊ะมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอติมา  รัตนชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงษุภากร  เป็นมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายรักธัมม์  วัฒนานุกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอัชราวดี  กุลบก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายนรวีร์  ปงจันตา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอิษยา  จารุวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปิยะโสภา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  รุจิพรธีรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายวรภัทร  เจตเกษตรการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพีรวิชญ์  สดใด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมวันทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธิติวิชญ์  ยะด้วง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพชร  ประสาทพร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงเมธัสสินี  อ่าวตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอริญญ์ชัย  กิมวังตะโก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพิมพ์พิชชา  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อริยะดิบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงขวัญสุดา  เขื่อนศร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงธัญสินี  เหล่าภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐฐ์ณิชชา  อัชแมนมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอุรัสยา  อโรร่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงจีรา  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกวินทิพย์  ปันวงค์รัศมี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชนิตสรา  มีสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายภูร์พสิษฐ์  รุจิระจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสุภกิณห์  วัทโล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปลายฟ้า  หว้านเครือ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายธนกฤต  เมืองมา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฐภัทร  ศิลปกันตัง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงธนธรณ์  บัวแดง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงปพิชญาภา  เพชรจิรเศรษฐ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงภัททีรา  กันทวงศ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  มีมานะ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงสุรภา  คำภิระแปง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงธนิฌา  ไชยวรรณ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  กลิ่นชิด โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยเมืองมูล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐารีย์  วันชัยนาวิน โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐหทัย  เครืออินทร์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงแพรวา  แควชล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนัช  ไชยมงคล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิชชาภา  คลังเพชร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปัญสิชา  บังเลา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธัญชนก  สายสร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวีรดา  เอกรักษ์วัฒนา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอุรัสยา  โวหาร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถามล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงจริยาพร  ยกไว้ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ประเทืองบริบูรณ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงปภาดา  ศรีคำวัง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายเทพพนม  ป้ัองขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายธนดล  ปิงยศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายสืบสกุล  คำตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายธีระเดช  เทพภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายปาณรวัตร  ต๊ะมาฟู โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เยียดยัด โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทะจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายปุณณวิชญ์  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายภูวเนศวร์  วงค์เมาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายจิรพนธ์  สมเด็จ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายณัชชนน  จันทร์เจนจบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวาดจันทร์  แสงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายปฏิภาณ  เป็กเตปิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายชาญนน  ธรรมชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพรรณิดา  เฟื่องธุระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกุลสินี  วงค์จา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอนันตญา  ชาภูมี โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายจิราวัฒน์  ล้านมา โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายณัฏฐภัทร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญโล่ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนัฐนิชา  วิโยค โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนพิชญาพร  หน่อคำ โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพฤกษา  อุตเตกุล โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอรุชา  บุญสม โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายพหล  ชาภูมี โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญสม โรงเรียนบ้านทาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชิงดี โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายอนุภัทร  อุดหมอ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอรกิตติญา  ตุทาโน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายทศพร  หล้าคำลือ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายทฤษฎี  อินทิยศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สันเสมศรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายนพรัตน์  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายเกื้อพิสิทฐ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายนิรวิทธ์  กันทะมาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายวรปรัชญ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายทีปกร  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายภูริวัฒน์  อุบล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายนรวิชญ์  มหาวิค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายอธิภัทร  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายธัญเทพ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอาริยา  เชื้อดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายปองคุณ  ปานดี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุวพิชชา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพลากร  โชควิเศษ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปิติพันธ์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธณกร  ชุ่มวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพิชญาภา  จิตมนตรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสุภาวิตา  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุฐพร  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปนัสสินี  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงมธุริน  วิชัยกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงชุมาพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุญทาทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วตาคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปาณิชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศศินา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกัญชพร  วิลัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนวพร  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงปาลิดา  ชาวเ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนิล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุกปนันท์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายปวิณ  ชาติท่าค้อ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงวิภาวดี  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงชนากานต์  พุทธัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอาร๊ณัฐ  โคตะมะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณัชชรินทร์  วรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชนิศา  ดุลยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สัญญา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิชญาดา  ขัดพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณัฐริกา  ตาแสน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงปาริตา  ปูปินตา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศรัญญา  บุปผา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายประเสรฺิฐ  พอชัย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชนิดา  เฟยธิก๋า โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หมายสุข โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายวิวรรธน์  พัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสิริธรณ์  ด้วงบุญมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จุลละสุภา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงไพลิน  อินถานะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนารินทร์  แสนคำฟู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงเขมกร  ขัดบุเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายคุณานนท์  ปงคำพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายนพนันท์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนิพาดา  คำเมืองไหว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงรัตนมน  เป็งปลูก โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงเขมจิรา  แปงวัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงบุษยมาศ  ต๊่ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเหมราช  สัตยรังษี โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายบริรักษ์  วงศ์สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ถาอินจักร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายพิชัย  ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงขนิฐา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวินิชา  แลใจ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายกนกพล  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงเลี่ยวจือหลิ่ง  แซ่เลี่ยว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงณัฐชยา  สำรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวิมลสิริ  พัฒนาเ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายวรายุส  อินถา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายภูวนัย  ปาริมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายณัฐวัศ  วังมูล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายณัฐดนัย  สุขรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายประกฤษฏิ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงอัญธิกานต์  อุดมกิจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายอรัช  อุ่นไทยแท้ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชนากานต์  ปวงแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กชายกฤษณพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงธนภรณ์  สุทธนะ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายรัชชานนท์  เป็งวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายบัณณวิชญ์  บุษบา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายนเรน  ชัยเรือง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายสุธวัช  ทองพยงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายภาวัต  ศิริพันธุ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงพัณณิตา  หลีแก้วเครือ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงเมพิชชา  มณีนันท์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จิตร์สนอง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายพิภูษณ  เตจาคำ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายนนทภัทร  วงศ์ชนะ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายอดิศร  อินถาสาร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายพชชัย  ชาสอนตากิจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงทิพวรรณ  จอนดอน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงชัญญานิตา  ง้าวทาสม โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงธนาพร  เมธา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงจรรยพร  สมศรี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาละจเร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงนาริน  เทพชัย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพีรวิชญ์  มุณีแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวรรณธิชา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งศรี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวิมลสิริ  เถาเปี้ยปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณฐมน  สว่างปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายณัฏฐาพล  อินทราย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสุรางค์พิมณ  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณฎา  วิไลรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชัณญานุช  ชัยชนะ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายชัยศาสตร์  สารียอด โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธนกฤต  ยะนาวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงรับอรุณ  เครือสายใจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพุทธิมณฑน์  จารุวีรยากุล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกวินธิดา  ปะละน่าน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปิยภัทร  พิเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงติณณภัทร์  จันทะยศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายเวทิส  แสนคำ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูรินสวัสดิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายชินภัทร  คำลือปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายยชญ์วริศ  ศรีนวล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนากร  ฟาบิโอ โรบินสัน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนกร  แปงวัง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นุด้วง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ปลูกแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงมณีกานต์  อยู่กิ่ม โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงสุชัญญา  โยทิน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงณภัทร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเมธาวี  รักศิลปดี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพิชญาภา  เซี้ย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงภัทรภร  ยืนยง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ชมภู โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  ดอกพิกุล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพรธวัล  บุษกนิษฐ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอัญมณี  ขวัญทอง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพิระดา  อ้วนใส โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายบลิวศิริ  สืบทอง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายฐากร  เครือบุญมา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอรณิชา  คิดอ่าน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงแพรวา  คำลือปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงภัทศา  ศรีชัยตัน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ยาวิชัยแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภาคิน  คำมาวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอภิวิชญ์  ปิยมั่นคงวิทย์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณัฏฐาพร  อินทราย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวฉอ้อน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนาตาชา  ปองรักษ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพิรญาณ์  เกตุชัยโกศล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงเพชรใส  พลอยทำ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงชลธี  คะวงค์ดอน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงวีรยาพร  อาจแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงแพรวา  สร้อยแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสิริกัลยา  ไกลโต โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงบุญญรัตน์  เอียมเทศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงนาบุญ  กันชาติ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายพรรษกร  กันทะมา โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายภากร  กาวิละ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนิสรีน  เล็กศรี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธีรยุทธ  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายชนาธฺฺฺฺิศ  กันทา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายจนัธสุธา  แมตเมือง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายรชต  ธฺิน่าน โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายกฤตวิทย์  มงคลอัญชลี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายภัทรดนัยย์  แต้มมาก โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทือกศิริ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายชุติพนธ์  สายนํ้าเย็น โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายสิรวิชญ์  สมผดุง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงภัทรศยา  อาวรณ์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุพรม โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกฤษฎาพันธ์  ขันนาแล โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  สานอินทร์จักร์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสุธีรเดช  ปาร์ค โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิทอง โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงณภัสรพี  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงกิตติพร  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายกลเกียรติ  วัฒนโชติ โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงมธุนิดา  มโนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 นายวทัญญู  เคหะลูน โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวชุติกาญจน์  สูตรเลข โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายภูมิรพี  โรจนวิภาค โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายลีโอ จื้อห่าว  เฉิง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายฝนหลวง  แก้วเงิน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ใบกว้าง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกุลธิดา  อุปการัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงมินตรา  วิธวาศิริ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายปรานต์  อมาตยกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงติณณา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพิภัช  อมาตยกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงภัคชิสา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์วิชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายจิรภัทร  จิรัฐิตินันท์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายปฐพล  จันทร์ต๊ะฝั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม