รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎา  ชัยภักดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมัญฐณิตา  ยิ้มใย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภณัฐ์  โควงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปนัดดา  บริรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรัญญา  ช่างศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูวนัตถ์  อาจป้อง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธงรบ  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพชรพล  ท่าทราย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนัญญา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฐิตินันท์  พลพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายเกียรติคุณ  เข็มมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายนนปวิธ  มูลพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายดุษฎ์ปิยะชาติ  ลมุลทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพชรพรรณ  ขวัญนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐปพน  อรชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐภูมิ  เหลือล้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกุลลธิดา  บุญยมาลิก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนริสา  คิดถาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปรรัตน์  เรืองวุฒิเดช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปรีชาชาญ  หารศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอธิการ  เฉลิมนาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูริภัสร์  บุนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกฤติน  ศรนิกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอภิชาติ  สดเขียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกิตติทัต  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปฏิพล  โภคี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวัชรินทร์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกนกพร  พุ่มวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรรณษา  อ่อนท้วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองไทรบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกนิษฐา  กรสุพรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุ่นกุดเชือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงสมชม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภีรภาพ  อินทร์กล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพันชยาธร  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสรัสวดี  วี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเมษา  พานทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพงศ์กร  บุญถม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรือนเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายบรรหยัด  เนียมหอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธีรดา  หนูเส็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกาญจนีย์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงไอริสา  ปาระบับ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนิชาภา  โชติพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญรดา  บัวศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอภิชาติ  เย็นตรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุชานันท์  ปัดเป่า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุทธิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนัชชา  เถินมงคล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดารา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอธิษา  คำอ้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปฏิภาณ  ดิษสอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชลธิชา  ไวทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายกณพัทธ์  เฉิง ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวิธิญญา  แสงสุริยาโรจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนภสร  นิมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงวรรณกร  พุฒหอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายภัทรดนัย  บัวเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกภินันท์  วีรานิติธาดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสาธิตา  เร่งรัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงธันย์ชนก  เฉยแหวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนาถลดา  ยานู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายศุภวัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงพัชพิชา  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงวาสนา  พูลเพนียด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายภูริณัฐ  ประดิษฐ์ภูมิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสิรภพ  นิลมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  ฤทธิ์ขันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชาญพิชัย  คงคาชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงเบญจมาศ  ตินเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงพรไพลิน  แก่นกระโทก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงนันทินี  สว่างแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกณณิชา  ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงบุญฑริกา  อนุชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงรัชนก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงชนากานต์  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายรชต  โตดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายกนกกร  พวงมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธีรดา  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจุฑานาท  แคนสา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจิณณพัต  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายรพีพัฒน์  ทัพมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชนิสรา  ไวทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปรีดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายกิตติกานต์  ทองนพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายทิวัตถ์  นาดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงน้ำเพชร  แย้มปราศัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอนุวัฒน์  จินแส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนภัทรษอร  พละกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐนันท์  รัมนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายบวรภัศ  อยู่เกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรัญชิดา  เฮงพุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปีติภัทร  แตงเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเกสรา  เหนี่ยงจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงโชติกา  โชติสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศุภกร  ทองย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณภัทร  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวัตรธนพล  สีคำม่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิทธิวัศ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกองทัพ  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภคนันท์  สอนจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนัฐดา  เกษตรไพศาล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงมายติกานต์  สวัสดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนพณัฐ  เอื้อวัฒนานุกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรักษณาลี  จำปาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงยศวรรณ  ดีเวียง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุรยุทธ์  อนันต์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปัญญากร  สุริยมาตย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกวินทร์  บัณฑิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกัณฑ์เอนก  คงเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพงศกร  คงคามี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  วนะสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงโสภิดา  ชัยณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกณกพร  พลายงาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีมันตะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายทศพล  รัตนพลที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณปภา  หมื่นที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรัชฎา  ขำเกิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธราเทพ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพลอยภัสร์  วิเศษนคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวรกานต์  สร้อยดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพงศธร  คำมงคล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพงศกร  คำมงคล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรัชนากร  บุญเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเพชรลดา  สำอางทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอรรัมภา  ทองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุดาดวง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณภัทร  ทองอิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐนันท์  เจริญสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพีรทัต  ดีขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนิชานันท์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรติกานต์  แผนบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทิฐินันท์  แดงลพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริษา  ปานทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันทวัน  ม่วงแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงไพลิน  ผินนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  วงษ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทราวดี  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หอมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญไส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปริยาภัทร  วงษาพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณักฐกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปิยนุช  ชุดนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศุภณัฐ  สนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงยอดกมล  อุลิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนิดาภา  พงษ์ปรีชา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณภัททภรณ์  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงธารารัตน์  โอสถ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัชญา  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสมฤดี  ฟักไข่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธวิพล  อำขำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายออมสิน  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพีรพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเมธาวี  เชตขุนทด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรชตะ  นิลโพธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอริศรา  ปาทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายศตวรรศษ  หมื่นหาญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภีรดา  สรรพสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชัญญานุช  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกิตติศักดิ์  กองมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัณภัทร  เข็มวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอรรถกร  เขียวฉิม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจิราวัฒน์  สุขถนอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสิทธา  เที่ยงทิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพีรภัทร์  แสงสาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพัสกร  เนตรมาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเทพหัสดิน  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภวิตา  เหมวิเชียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงดลรสา  เชตประพันธ๋ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงมานิตา  วงษ์กัลหา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายนิรุตติ์  มาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพัชรปวเรศ  สร้อยแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธีรัฐโชติ  ไม้น่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปัณณธร  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุริยศักดิ์  ปานเหลือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายนวกัญจน์  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพฤณ  ชุ่มจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพิพัฒน์  จันแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนาภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปรารวี  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศุภัคตรา  หอมรส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอภิฤดี  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุฒจีบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงลภัสรดา  หลีเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงบุญญาพร  สรหงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุภาวดี  กล่อมอู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพีรวัส  นงนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจีรพัฒน์  ไกรสอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธันวา  บัวดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายฐิติเดช  ทับทิม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกุลรภัส  มารัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธันยชนก  สมภาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปราณปรียา  รุจิโฉม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปาริฉัตร  วันทายนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรติรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนิชาดา  วงศ์รอด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพิมปภัสร  เพ็งวิสาภาพพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกนกนิภา  ควรอักษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุณณิศา  รัตตานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวรัญญา  เดิมสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรรณพร  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอริสา  พ่วงเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนวสรณ์  สรรพศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอธิชา  โชติช่วง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจิระษา  ดีผิว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพลอยชมพู  จางขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกิตติพัทธ์  กาษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอำนาจ  ขำเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายองค์ศา  ศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกฤษฎา  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุวิมล  ตาละอุปละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใต้ไธสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฐานิดา  วาจาเพราะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจิระวัฒน์  พลชัยสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายรัตนพล  ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธาดารัตน์  พูลสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชุติมา  โอนอ่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนวรรณ  กิ่งสวรรค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภัทรธิดา  ตั้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกัญทิวาพร  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธูมไกวัล  คันธะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายปัทม์กฤตภัทร  งามสีห์พิมล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายวิศวัฒน์  อำไพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายนภธนันต์  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทรังสิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายศุภฤทธิ์  เมืองสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวริศรา  ศิริมานพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสิรินทร์ธร  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กองพลศรีสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงธิษณา  เนียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัฐธนวลัญช์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายรัชชานนท์  ใจรักดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายสรณ์วิชญ์  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายณปภัช  เขียวรอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปุณยนุช  สุประเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ป้อมนิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายกฤตัชญ์  ฉิมฉุย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอัจฉริยา  ประเทือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายณัฐนนท์  พิชิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายกฤดาการ  หวานเสร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายรชต  ศิริโอภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายปองพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงมนสิการ์  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงถาวรีย์  ขำหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวพรวิภา  ขัดเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวกุลภัสสร์  รอดเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉ่ำมาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงชนันท์ญา  วงษ์คำภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวกมลชนก  ทองหลอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวปนัดดา  รูปคมสัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เที่ยงกูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพรพิมล  แสงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาววิกานดา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงภาณิศา  กรองทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวธิดารัตน์  ราญฎร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวนภัสสร  สินลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวน้ำมนต์  มณีสุต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นายภูมินท์รวี  ขำสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายพงศภัค  ปังเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายวรัชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงพวงทอง  เหลาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายณรัฎฐ์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสรวิศ  อยู่หนู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิชลสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงสุวภัทร  งานสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงนลินี  เนตรแสงสี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงวราวรรณ  ใยศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงกนกพร  พละสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวพัชรวรรณ  ชัยยะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวฐิติภา  คำนูเอนก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายณัฐวุฒิ  อัศวสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงณัฐกฤตยา  สุนทรวิฑูร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายภูริปัณย์  สรรพัญญุติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายแสงธรรม  ลีลาสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพชร  หวลอาวรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสิรินทรา  โกบสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  มูลละ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายวัชรากร  ราษฎร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพงศภัค  บุญสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายณัฏฐดนย์  สาริกา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธนาดล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ  เจริญสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกรณภัทร  อาจสมบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศิรประภา  อินทร์เฉลียว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชยณัฐ  อำลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอภินัทธ์  อภินิธิโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธนัชชา  จอนลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชนกันต์  นิยมะจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรินรำไพ  ปิ่นหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวรวลัญช์  พิมพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริปูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกนกกร  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยราช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปวีร์ณัฏฐ์  เจริญสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเมฆ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวรรัตน์  คำภิระ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรัตชญา  แสงพุ่มพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสิรภพ  แตงสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปรัชญา  โสมดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวรัญญา  กันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วีระชาติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสิลินทิพย์  เพ็งบำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายธนภัทร  สุหิรัญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณิกัญจน์ชญาน์  ม่วงค้น โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงวันวิสาข์  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกุลยา  ชาวผาสุข โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงธัญชนก  ครองสัตย์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายเมธาวี  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอารีย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวานบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกรวิชญ์  คนโทเงิน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายบุรพล  ปิตานา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายยุทธิชัย  เอี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจุฑาพิพย์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายนนทกร  โทนทะ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศิวกร  สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนราธิป  ชูไทย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกันติฑัต  เนกขำ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชนาธิป  ประเทศา โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 นางสาวพรประภา  เทียงไธสง โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวชมพูนุช  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพัชราพร  วรวงค์ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวธณัฐชา  วิญญาณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวภัทราพร  คำนัน โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสุมนา  พระวงษ์จิตร โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงเมวียา  ทาเพียเพ็ง โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายธีรดนย์  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายสัณฑกฤต  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายพงศธร  ขันคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมนตกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐฑกฤตา  ทุมละออ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงประกายฉัตร  เจริญจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกนกรัตน์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัณฐพร  เจริญสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอธิชา  พันธุ์รู้ดี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่นเหมาะ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐธิตา  พุ่มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฏฐศักย์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนันท์นภัส  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฆ้องนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายรัชชานนท์  พยุงหอม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวรณุช  คงสม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงเกสรา  ช่วยสุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายกิตติวัชร์  บุญขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายนิติภูมิ  เข็มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายนครินทร์  กันสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณิชชยา  สมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายทรงกิตติ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงวันวิสา  บุญครอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงลลนา  ทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายอนิรุจ  อ้วนนาแวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงรุจิราณัฎฐ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จั่นทองแท้สกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายศุภกร  กาฬภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงวรัญญา  กรเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายอนุพงษ์  ไชยกรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายอารักษ์  พลพุ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายพงษ์พิภู  วิเทห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรนรเศรษฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายรัชชานนท์  ฉายเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุภัสสร  คชนันท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายฐิติศักดิ์  ตี่สุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายภูเบศวร์  นันทวดีพิศาล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงวรารัตน์  เกื้อกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงขวัญจิรา  แคนสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วระวัง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ภัทรภูมิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายธนภัทร  อาศัยนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูเกื้อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงฐิรญา  พรมมะลิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกรกนก  นะถา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนภาวรรณ  กาป่า โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงทิพวรรณ  ก้อนทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงดาวรรณ  นันทมานนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพรไพลิน  วินทะชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงธันยพร  ปาณฑผลิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายปฏิภาณ  คุณาการเวโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงวิลาสินี  ปิ่นเนตรวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปานเครือ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณิชากานต์  โนรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอรุโณทัย  โฉมศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายณัฐชนน  จิตรา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงกนกพร  ก๋งฉิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสุนิฐา  ดวงจันทึก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธนดล  โฮลเทท โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำผัด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงมิ่งโมฬี  โมฬีพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุวรัตน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกัญวรา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปรีย์วรา  อุดมพันธ์ุ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสิตาพร  พระวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายรุจดนัย  ฉายเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชนิสรา  บุญเปี่ยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงขวัญสิริ  สืบสายทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกุลพันธ์รัตน์  มณีพิพัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอณัณฏชัย  อุ่นภักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธนวัฒน์  เสียดกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงเนติมา  มุ่งไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพรรณิดา  อากรนาค โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนบดี  นิ่มมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉิมสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิราศลักขณ์  ชาภูคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกนกพร  จันธรรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงกาญจนา  มั่นพรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภีรวุฒิ  สุทมาท โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายวชิรวิทย์  จุ่นน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายชริรากร  นวนพา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายวรเมธ  แย้มเมืองไชย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงทิพย์อุมา  สาแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญบำรุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนภัทร  ม่วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชัชชิชชา  บานชื่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายชนินทร์  พิมพ์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณิชชา  รุ่งสิริชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพีชชานันท์  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปัณณภรณ์  ด้วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพิชชาภา  พจีเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศุวิชาดา  พรมโนภาส โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธนาภา  หอมอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัฐธินันท์  วรรณกร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกมลชนก  เจาะจิตรชื่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณฐมน  งามเลิศชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายรัฐศาสตร์  กัณหา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัลยกรณ์  ไทยเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสุทธิพจน์  ทองทิพย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกษมา  ภูนบผา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธนสร  มุ่งรวยกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองวิลัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปกรณ์  สงวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงรวีกานต์  ชาญกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพัชรพล  น้อยพุ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธันยชนก  สมณะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชลลดา  เชื้อขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงมนรดา  วงศ์สังวาลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงรวิพร  ร่มเย็น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาญกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวรันธร  แย้มสุคนธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกรินทร์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายคุณภัทร  เคลือบขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุภาพร  พรมมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภาณุวัฒ  คำทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธนภัทร  สิงห์งาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บัวเสม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเขมนิจ  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐรตา  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพุทธรักษา  กลิ่นเทศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงทรรศนีย์  คำหงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจจบรอบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภัทรวดี  ส่งสัมพันธวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพรธิดา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงลลิตภัทร  เทียนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองซ้อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวศินี  แก้วศรีบุตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธนภรณ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงเพชรนารี  เพียรสูงเนิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศุภกานต์  สังข์สุวรรณ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนันท์นภัส  สานหล้า โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุรัชนา  ปานอ้น โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิชญธิดา  รสหอมดี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนิชาภา  ชาวหน้าไม้ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขสองห้อง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงมณฑกา  ต้วยรักดี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายปฐวี  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตต์จันทร์เนตร โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายชัยภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณิติภูมิ  แซโคว้ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงจิตสุภา  เถาว์โท โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงวรรณวิศา  ทุมดี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม