รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธัญเทพ  มั่นอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภะวิชญ์  เกษรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวิศลย์  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายญัฐพัชร์  บุญศรีใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  โชติจำลอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐภณ  มณีจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายคณธัช  อ่องยิ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนารากร  ทองมีเหลือ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สองห์โตทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญยกร  ศักรินทรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพัชรวิญญ์  พสุพงศ์ธร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปวีณ์ชน  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทมาลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคณิศร  ตะพานแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายดนัยนัฐ  ศรีตาแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายนันทภพ  เสงี่ยมงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิรณพรรณ  เพชรรุ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายนันทพัทธ์  องอาจทวีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวิศิษฏ์  ธนรัตน์สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายปภังกร  ตันประดับสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณภัทร์  ลี้อนุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศรัญย์ภัทร  เซ็นน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสมพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชรินรัตน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐรดา  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกฤตพร  หลีชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอาภัสรา  อภัยภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอภิณห์พร  จารุจุฑารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวีริสา  ชนะถาวราลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายศิรวัฒน์  พัฒนมานะชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสรวิชญ์  อินทรทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปิติภัทร  ศรีบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายนฤณพ  ศิริรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์ชฏา  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันทัชพร  วงษ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนพนันท์  วงษ์จันทรนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐสุดา  นิลสนธิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนิปรียา  นอร์มา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จ่าโนนสูง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชัญญา  ทาระพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรพัฒน์  ระแบบเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกร  ทองไพวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกลวัชร  บุญยืนมั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพสุชัช  มีเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเปรมบุญ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอภิวิชญ์  สวนกุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสรัลชนา  จันทร์เงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนกนันท์  แย้มกมล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพิชชา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุณยานุช  ใยมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนภสร  ป้านทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒนื โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายมาธิ  นินศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมคงสี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เธียรไกรสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงทักษอร  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพุฒิ  ดวงพัตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐภัทร  พวงสุมาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกฤต  พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุดาลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัชพรรณ  ขมวินัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาคสันเทียะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายกันต์กวี  ชานก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกันตพงศ์  กระเบียด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพิริยกรม์  สุขผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐวรรธน์  เทพไกรลาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ทับทิม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพลอยนวพรรษ  เยี่ยมศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญญชล  ปิ่นทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอธิชา  ตั้งพานิชวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสุวพิชญ์  มังกรทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพชรวัฒน์  สุวรรณภัคดีจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมภากร  ปิ่นชัชวาลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วรชื่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนภัทร  ทิวาจิระกิตต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอธิชา  คำฟอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงแก้วเกล้า  กระจ่างทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายติณห์  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวิศวะ  นิ่มนวล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงภูณิชญา  สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิระยรรยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชมภู โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายนรภัทร  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุ่มประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุคันธวิภัติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสกลกฤษฏิ์  จิตรีมิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายรฐนลท์  สายทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  กล้องพรม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชญาวี  สืบเนียม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มูลมะณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชนกวรรธน์  คล่องการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพีรดา  บาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิณณพัต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภูดิศกุล  สงวนหมู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพีรัช  จันทรชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอภิชาญ  มงคลเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิทฐ์พัชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์มน  ธูปมงคล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนรรนภรรณ์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณิชากร  มาทัพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรัชญา  ท้วมวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุชานรี  จันทร์ภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุชาดา  ดวงละออ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉลาดดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพลอยณัชชา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงลลิตภัทร  กรงกรด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณรงค์ชัย  สินคุ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปภาวิน  ใครเสมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเจษฎา  บุญเกิด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพชร  ใหม่นาเพียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอนันตญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายตุล  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวริสา  หุนสูงเนิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญณัช  เกตุเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธรรมคุณ  ศรีวัฒนไชย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสหัสณัฐ  สมอุดร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชวกร  อู่เพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภัทรบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณฐกร  พละทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายฐิติวัฒน์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐชนน  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูทาน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีวิโชติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปนันญพร  สุทธิสุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิษณุกูลรัตนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปริชณ์  มณีนุช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพลปภัสร์  แสงเกียรติยุทธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสิรวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพชรดนัย  ทองนิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายยศสรัล  อู่ทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัทมสูต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิราพัชร  กวางทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปริยากร  สุริยวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงหทัยภัทร  ณ ลำปาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรกานต์  ค้าขาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปิยภัทร  รักสุภาพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 นายณัฐสิทธิ์  แสงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิสุทธิชา  ปิ่นเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณัฏฐ์  ดำรงกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภาคิน  สีเหนี่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐภัทร  ใจชื้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศุภเสกข์  รวมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิ์สอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายบุณภัท  บุญวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปาณเดชา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุทธิมน  บุญธรรมเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พอกประโคน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศิรวรรณ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสวิตตา  ชนะศรีขจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มอญดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอรพิม  จันทรารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิรวัฒ  สุขสงัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนนทพัทธ์  สุดจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์ขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธาวิน  ชาวหวายสอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกณวรรธน์  สุพรรณสิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์พรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชัฑพง  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณภัสสรณ์  สกุลงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทรพร  อยู่แย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิรปรียา  สิงห์ทา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปุญยาวรินทร์  ชุติวาสนาสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐกฤต  มะพะสาธุโร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 นายกันตภูมิ  เทพทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสิริณัฐพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิตาพร  ประมะคัง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์  เพาสีนวล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกฤตธีรา  ตฤปอัชฌา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจิรัชยา  ลบเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตติอังกูร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณิชา  เพชรตะกั่ว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงทิพกานดา  จั่นฮวด โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศวิตา  รัตนาวรรณกุล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสุรภา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายภัทร์นัทต์  เลิศศักดิ์เกษตร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณัชชา  ศุขเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายเกริกเกรียรติ  ทรัพย์พาลี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงจณิสตา  รวมเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งศรี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนลออ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายทัตพล  เจริญพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศกุนตลา  เลิศประพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนสุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเขมจิรา  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจริญญา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปาณิสรา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายนวพร  ชมสลุง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงคณนาถ  มานิตยกูล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงจิรสุดา  ดอกบัว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิโชต โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองสุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงปวริศา  สืบเนียม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพรประสิทธิ  พรหมอวยพร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงเกณิกา  ธงภักดี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงรัชดาพร  ม่วงวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุทุสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกมลพรรณ  พึ่งโต โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชญุดา  ศรีอำไพ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวรรณรพร  มุ่งดูกลาง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสิรภัทร  ขันทอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวีรฤทธิ์  สว่างใจ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายฐิตินันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงดารารัตน์  สังข์นาค โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปุณยาพร  แหวนเงิน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกันณพงศ์  วันทอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งทอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธิยุต  ศิริวัฒนากร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธีรวุฒิ  คำใบ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนนทพันธ์  กองตาพันธุ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายนวพฤกษ์  ชัยวิชิต โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงธีริศรา  ตาคำ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์อุไร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวัฒนวดี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงหทัยกาญน์  ห่วงศร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศดานันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพิมพิศา  พงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุทธิเสรีนิวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธัชฌา  ยาหอม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมืองเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชฏาการ  มณีรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงรุจจิรา  พุทธรักษา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายชนาธิป  อาจปาสา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายอาเธอร์  ผลวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงโสรพิทยา  ลาภถาวร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายอัฑฒ์  คำฟอง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายถิรายุส  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงทฤฒมน  อุมรินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชิชญา  จันทร์ชมภู โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงรินรดา  ปันโปธา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงธัญะทิพย์  ภัทรสกุลไพศาล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงนภัสษร  สิริ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายเอเชีย  ผลวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเกิดเกล้า  สุขเพ็ชร โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูรินทร์  จิตดำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนรมน  สนิทภักดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงชนัญธีดา  เถาโท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวีรภัทรา  เก้าสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายธนวัฒน์  พาชีชีพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายธนิต  วัฒนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงมัทนพร  เพิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฉัตรตรียา  รักษาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมท่าวุ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชาริณี  ธีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงสิทัศนีย์  มุขมนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายธนภัทร  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายกนกพล  ทัพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายคมธเชษฐ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงธันย์ชญา  พงศ์พัฒนรัฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชื่อนภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายวรธัช  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกัญญพัฒน  เสนาเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงจิณห์นิภา  กระเบียด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธรบงกช  จินดาประสาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายยศวรรธน์  ตุ้มจงกล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงนันทนา  แก้วนาขา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายภณภรต  ดาวลอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกฤติกานต์  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  มั่นที่สุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงญานิศา  ตาระกา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเบญจพาณี  โต๊ะนาค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนภิสา  สดงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกานพลู  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐพิมล  เกตุยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุภัสสริน  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนพรดา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์โสภี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสุธินันท์  เพ็งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์นุหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายแทนคุณ  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทพกาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรชัย  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายชวัลวิทย์  พันธ์ทุ้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอารียา  กล่ำประสาท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  โตทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอัศวิน  กาบตุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายชนะภัย  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปฐวี  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปิลันท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกฤตย์ธีป์  เล็กเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธันยพัต  จิตการค้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภลินี  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเอนกพงศ์  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเมธัส  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปภังกร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายรชานนท์  อูบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอิทธกาณ  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายรภีพัทร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ละคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุภาพร  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกุญช์พิสิฏฐ์  ระเบียบงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายูภูริพัฒน์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายทรงพล  ปั้นย้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณฐพร  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรินทร์  ประสาทศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวลีภรณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวริษฐา  ปัญญาหลัก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภาคภูมิ  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพีรศักดิ์  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภัททิรา  หวังสืบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วคำเรือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสุรารักษ์  ระมัดตน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกสิกฤษณ์  กันสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนศิษฎ์  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายก้องภพ  ต่อคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณิชชา  พิมพ์งาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวิรัตน์ดา  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปสุตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเพียงระวี  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฦฐณิชา  เกตุสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจิรภัทร  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธีรเทพ  นาพุทธา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปองคุณ  โทนะศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภัทรพล  จันทนากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภัสสิทธิ์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธัชกร  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอิมพกร  รุจิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกีรติ  กันภัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนวินดา  สถานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปสิตา  เกษสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพชร  คำฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภูษนิศา  ุปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุรัตนวดี  ปัญญายงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอัสมา  รัมมะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเปมิกา  มิคคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธันยพร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนิรินธนา  รักในศิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอิทธินพ  สงวนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวริศรา  ร่มพยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจารุพิชญา  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเดโชวัต  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูดิศ  แก้วสาคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปฐวีย์  สุภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชนันญา  คล้ายมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัทรพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอชิตสพล  ขุมบางลี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจณิสตา  ม่วงแพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนโชติ  วงษ์กวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงภัทรดา  เกี๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมบุญญา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณชพล  สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภูทัด  จาดจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพีรทัศน์  บุญสินไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศุภาพร  คำนวนดาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพริมา  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองคลี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชญาดา  สุขโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเสาวรส  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงช่อผกา  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปฏิพัฒน์  กะตะเวที โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศวัสกร  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีชุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรัติยาภรณ์  โตม่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสิราวิชญ์  ปิยะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชาละวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสพัชญา  ใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐวิศัยล์  ธีรโกธารภัณธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  วงศ์รัตนาวิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกนกนุช  อาจคำไพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธนัชชา  ปานเหมือน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสิรวิชญ์  พานิชนาวา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสิทธิพันธุ์  มนัสศิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายจิรสิน  คงสวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอัครพล  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภคิน  น้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเกื้อกูล  เจริญพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐพล  บุญโสดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพชรพล  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเมธาวิน  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนฉัตร  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภีม  ภู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายทรรศนภูมิ  บัวละออ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายอภิรักษ์  จีบดำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพชรพร  ดวงสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  พรหมแสนปัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิริมนต์  พลกระจายภภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกรกันยา  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกชพร  แสนทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีผ่าน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอาทิตตญา  นามมูลลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสิริวิมล  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภัทรปพร  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณภัทร  เสนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนิชกานต์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอนัญญา  จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิชญาภา  ยงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสิริมา  ศรืวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรักษณาลี  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจิดาภา  สังข์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงจิดาภา  แสงทับทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอาจารี  นาคเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวริศรา  นนทมาตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายดรัณภพ  กิ๊บนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายชนาธิป  สังขะวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวรเมธ  ศรีแก้วภู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายทองนพเก้า  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงลักษมน  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีภมรศุภพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงบุณณดา  นามเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายทินภัทร  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนงนภัส  คำมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพัชราพร  สีสด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายธนกร  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู้่ดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชีัญญานุช  อุตตะมัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายชัยภัทร  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายภงศ์นริศร์  มณีพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายธนธาร  นาคศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงกุลชญา  ไกรพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายพุทธิชัย  ใจตรงกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายพันธุ์เผ่า  สิวทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นอุ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงภัสสร  ใจทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายจิตระโสภณ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายบุณยกร  บุญมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายพงศกร  สร้อยมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายธนบดี  สืบสาย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงสิธาสิริ  แซ่ผู่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภูษณิศา  ประสงค์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพัชรพร  ป้อมรอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพงศกร  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายญาณวัฒน์  เนตรเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงลลนา  อุลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายณรากรณ์  ราวีศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอวัศยา  อัศวสันติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงภัททิยา  ชาญจิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายรัชชานนท์  ช่างเล็ก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศิริวิมล  ประกอบดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ถนอมเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายก้องกีดากร  สงวนวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกีรติ  บุญปลีก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชชาพร  สุดพล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอลงกรณ์  กองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายศิวกร  แก้วสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงโชติกา  กองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายกษิต์เดช  บูริช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวัลภา  คะธาวุธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปราณปรียา  สืบสายอัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอธิชา  สุริวัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฆังคะสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพนพล  ปัญญา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  กัณหะกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายชวิศ  จันทริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงอรยา  แก้วลา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงนาเดีย  มหาชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทบุตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงชลภัทร  หันธะนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
738 นางสาวกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวอารยา  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 นายพานิชพงษ์  บุญเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นายกันตพิชญ์  สิมบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายปารมี  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายบุรธัช  ศรีแก้วอ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงชนาธิป  ศิริอวยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วิเชียรชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายญาณภัทร  เกตุหล่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวประวิตา  จันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายทีปกรณ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายสรวุฒิ  ดาวเวียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายคุณานนต์  เรืองเกตุกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงวิภาวัณย์  พุทธิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวภัคจิรา  เติมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงพิชยาภา  ฉินนะโสต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 นายสวิส  ไศลบาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงนัยน์ภัค  จรรยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอิสรรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงอรชพร  หลายวัฒนไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์สง่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงขวัญชนก  แดงงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายสุริเยนทร์  ศรีพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวณัชนันทน์  บัณฑิตเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายณัฐพล  สีหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายปุณณภพ  พรมทะบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธนภัทร  ประดับมุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม