รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธัญเทพ  มั่นอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภะวิชญ์  เกษรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวิศลย์  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายญัฐพัชร์  บุญศรีใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  โชติจำลอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐภณ  มณีจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายคณธัช  อ่องยิ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนารากร  ทองมีเหลือ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สองห์โตทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญยกร  ศักรินทรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพัชรวิญญ์  พสุพงศ์ธร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปวีณ์ชน  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทมาลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายคณิศร  ตะพานแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายดนัยนัฐ  ศรีตาแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายนันทภพ  เสงี่ยมงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิรณพรรณ  เพชรรุ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายนันทพัทธ์  องอาจทวีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวิศิษฏ์  ธนรัตน์สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายปภังกร  ตันประดับสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณภัทร์  ลี้อนุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศรัญย์ภัทร  เซ็นน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสมพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชรินรัตน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐรดา  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกฤตพร  หลีชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอาภัสรา  อภัยภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอภิณห์พร  จารุจุฑารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวีริสา  ชนะถาวราลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายศิรวัฒน์  พัฒนมานะชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสรวิชญ์  อินทรทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายปิติภัทร  ศรีบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายนฤณพ  ศิริรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์ชฏา  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนันทัชพร  วงษ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนพนันท์  วงษ์จันทรนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐสุดา  นิลสนธิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนิปรียา  นอร์มา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จ่าโนนสูง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชัญญา  ทาระพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรพัฒน์  ระแบบเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกร  ทองไพวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกลวัชร  บุญยืนมั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพสุชัช  มีเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเปรมบุญ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอภิวิชญ์  สวนกุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสรัลชนา  จันทร์เงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนกนันท์  แย้มกมล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุพิชชา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงบุณยานุช  ใยมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนภสร  ป้านทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒนื โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายมาธิ  นินศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมคงสี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เธียรไกรสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงทักษอร  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพุฒิ  ดวงพัตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐภัทร  พวงสุมาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกฤต  พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุดาลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัชพรรณ  ขมวินัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาคสันเทียะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายเตชินท์  อินอิว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณปวร  ชังภัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธาวิน  ปานพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายสุภกิณห์  ทองคง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิรัลภัทร์  พสุพงศ์ธร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายกันต์กวี  ชานก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกันตพงศ์  กระเบียด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพิริยกรม์  สุขผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐวรรธน์  เทพไกรลาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ทับทิม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพลอยนวพรรษ  เยี่ยมศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญญชล  ปิ่นทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอธิชา  ตั้งพานิชวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุวพิชญ์  มังกรทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพชรวัฒน์  สุวรรณภัคดีจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมภากร  ปิ่นชัชวาลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วรชื่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนภัทร  ทิวาจิระกิตต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอธิชา  คำฟอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงแก้วเกล้า  กระจ่างทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายติณห์  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวิศวะ  นิ่มนวล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภูณิชญา  สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิระยรรยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชมภู โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนรภัทร  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุ่มประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุคันธวิภัติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสกลกฤษฏิ์  จิตรีมิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายรฐนลท์  สายทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  กล้องพรม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชญาวี  สืบเนียม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มูลมะณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชนกวรรธน์  คล่องการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพีรดา  บาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิณณพัต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูดิศกุล  สงวนหมู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพีรัช  จันทรชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอภิชาญ  มงคลเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิทฐ์พัชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์มน  ธูปมงคล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนรรนภรรณ์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชากร  มาทัพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิรัชญา  ท้วมวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุชานรี  จันทร์ภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุชาดา  ดวงละออ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉลาดดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพลอยณัชชา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงลลิตภัทร  กรงกรด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณรงค์ชัย  สินคุ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปภาวิน  ใครเสมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเจษฎา  บุญเกิด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพชร  ใหม่นาเพียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอนันตญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายตุล  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปวริสา  หุนสูงเนิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัญญณัช  เกตุเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธรรมคุณ  ศรีวัฒนไชย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสหัสณัฐ  สมอุดร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชวกร  อู่เพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภัทรบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณฐกร  พละทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายฐิติวัฒน์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐชนน  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูทาน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีวิโชติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปนันญพร  สุทธิสุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิษณุกูลรัตนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปริชณ์  มณีนุช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพลปภัสร์  แสงเกียรติยุทธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสิรวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพชรดนัย  ทองนิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายยศสรัล  อู่ทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัทมสูต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิราพัชร  กวางทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปริยากร  สุริยวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงหทัยภัทร  ณ ลำปาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีรกานต์  ค้าขาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปิยภัทร  รักสุภาพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 นายณัฐสิทธิ์  แสงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิสุทธิชา  ปิ่นเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฏฐ์  ดำรงกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภาคิน  สีเหนี่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐภัทร  ใจชื้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศุภเสกข์  รวมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิ์สอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายบุณภัท  บุญวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปาณเดชา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุทธิมน  บุญธรรมเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พอกประโคน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิรวรรณ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสวิตตา  ชนะศรีขจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มอญดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรพิม  จันทรารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศิรวัฒ  สุขสงัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนนทพัทธ์  สุดจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์ขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธาวิน  ชาวหวายสอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกณวรรธน์  สุพรรณสิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์พรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชัฑพง  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณภัสสรณ์  สกุลงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภัทรพร  อยู่แย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิรปรียา  สิงห์ทา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปุญยาวรินทร์  ชุติวาสนาสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐกฤต  มะพะสาธุโร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 นายกันตภูมิ  เทพทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิริณัฐพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิตาพร  ประมะคัง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภานุวัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวีรดา  สวรรยารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกิตตินัันท์  มีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชาญกสิ  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปภาวิน  ํนันทปักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภีมะ  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศุภ์พีรณัฐ  มงคลนัฎ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสมพงศ์  เสรีขจรจารุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกันต์รพี  งามสง่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฐกมล  สุภาทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนริชยา  ชินนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์  เพาสีนวล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกฤตธีรา  ตฤปอัชฌา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิรัชยา  ลบเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตติ์อังกูร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณิชา  เพชรตะกั่ว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงทิพกานดา  จั่นฮวด โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศวิตา  รัตนาวรรณกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุรภา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภัทร์นัทต์  เลิศศักดิ์เกษตร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัชชา  ศุขเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเกริกเกรียรติ  ทรัพย์พาลี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงจณิสตา  รวมเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนลออ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายทัตพล  เจริญพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงศกุนตลา  เลิศประพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเขมจิรา  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงจริญญา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปาณิสรา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนวพร  ชมสลุง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงคณนาถ  มานิตยกูล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจิรสุดา  ดอกบัว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิโชต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปวริศา  สืบเนียม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพรประสิทธิ  พรหมอวยพร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงเกณิกา  ธงภักดี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงรัชดาพร  ม่วงวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุทุสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกมลพรรณ  พึ่งโต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงชญุดา  ศรีอำไพ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวรรณรพร  มุ่งดูกลาง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิรภัทร  ขันทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวีรฤทธิ์  สว่างใจ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายฐิตินันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงดารารัตน์  สังข์นาค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงปุณยาพร  แหวนเงิน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกันณพงศ์  วันทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธิยุต  ศิริวัฒนากร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธีรวุฒิ  คำใบ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายนนทพันธ์  กองตาพันธุ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายนวพฤกษ์  ชัยวิชิต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธีริศรา  ตาคำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์อุไร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวัฒนวดี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงหทัยกาญน์  ห่วงศร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายศดานันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิมพิศา  พงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุทธิเสรีนิวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธัชฌา  ยาหอม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมืองเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชฎาการ  มณีรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงรุจจิรา  พุทธรักษา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชนาธิป  อาจปาสา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอาเธอร์  ผลวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงโสรพิทยา  ลาภถาวร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอัฑฒ์  คำฟอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายถิรายุส  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงทฤฒมน  อุมรินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชิชญา  จันทร์ชมภู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงรินรดา  ปันโปธา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธัญะทิพย์  แก้วรัศมีโชติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงนภัสษร  สิริ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายเอเชีย  ผลวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเกิดเกล้า  สุขเพ็ชร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายศุภกร  นิยมสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภูมิรพี  จีนทวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายเขมชาติ  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายโชติพัฒน์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธนโชติ  ปาตั๋น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายธนันชัย  แก้วปฏิมา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายอภิชา  มั่นคงเดชาภัค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายชลันธร  อำไพ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 นายกรกช  นกจั่น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกรีฑาพล  บรรยงค์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายปวริศ  แทบมาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายปูรณ์พสิษฐ์  สุวรรณโณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายเป็นเอก  สงวนวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายรัชชานนท์  ตั้งแสนสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายเรืองชัย  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายศุภณัฐ  ทองดี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายณัฐพล  เพ็ชร์รักษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายธนพงษ์  มณีโชติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายพิชญตม์  แหวนแก้ว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายพุฒิพงษ์  ควรคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายภัทรธภูมิ  สุขทรัพย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายภาณุ  เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายรณกฤต  ชัยชะนะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายสรวิชญ์  อู่ทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายณัฐชนน  แสงทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวแพรวา  ถนอมสัตย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายภวินท์  จิณาญาติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาวสริตา  ราคาลัม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวปลายฝัน  เหล็กเพชร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวกนกวรรณ  ปานคล้าย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงศรุดา  สาริกา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพสุพัทธ์  มานะวุฑฒ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไวปรีชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยาวิชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงภคพร  คุ้มภัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงกันต์ฤทัยรัตน์  ดีสันเทียะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนันทิณี  กาญจนภูมิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นายพีรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยชัชวาล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงศรุตา  น้อยประถม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญชาญชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายชิษณุพงศ์  กลิ่นบุบผา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชยนน  งามวรัญญู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายไอยรวิล  สุขสถาน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นายภาณุพันธ์  ศรีแพ่ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายอัครวินท์  อินทวงศ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายเมธาพร  วงศ์นิ่ม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นายปิติพงษ์  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธนพนธ์  คงราศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภาสพงศ์  ประสงค์เงิน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพัชรพล  ยะฟู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายฐิติกร  คงสุวรรณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกฤษณพงศ์  ผลโชค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายชลสิทธิ์  ศิริวารินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายปภากร  เทียมทัน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายพศิน  สาโรจน์วินิจกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายณัฐนนท์  ลึกอะหร่ำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นายธนกร  เหมือนเมือง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายนภัสพล  ยาวะสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณภัทร  ชินคำหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายณธนนท์  โชชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายณัฐภูมินทร์  น้อยประถม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิยศ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายพงศพัศ  ประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายสิทธิโชค  ยวงสุวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายธรณ์เทพ  เชียงจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายธนนภัช  สุริยะเสน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายปภังกร  สกุลเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสารธาร  ทองละเอียด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสุภัคจิรา  มาลีหวล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  น้อยเนาวสัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขพร้อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายอชิรวัฒน์  หิรัญแย้ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายรัฐนันท์  มีด้วง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกฤติญดา  เพชรภักดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชนิตรา  นภาสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกุลลภัสสร์  กำมา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงจิราภา  ลิมกาญจนาภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุนันท์ษา  นาฤาฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกนิษฐา  อิ่มช่วยชู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนันทัชพร  เนคมานุรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงฌานิศา  วงษ์เขียว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงธัญกร  ทับเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพลอยแพรวา  บุตะเขียว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายภูสิทธิ  ห้องสุคนธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวิลาสินี  สิมิโร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายชัชพงศ์  โวทาน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายธีร์ธวัช  แสงผา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายนนท์ธวัตร  แย้มอำพล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงวรวรรณ  จำเนียรสาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายปุณยวัจน์  สุขอาษา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปัณฑ์ธร  จาตสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธุมากร  ล้อมวงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกนกนภา  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกรกมล  สุภาพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอภิชญา  ดอกพุฒ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นามเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีคันธมาส โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนภัทร  เถินมงคล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกรกฤช  พันธุรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอัฑฒ์  กลิ่นสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนวัฒน์  กางกรณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชัยวัทน์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกรวุฒิ  นวลทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายยุติวิชญ์  ปรียาจิตต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวีระภัทร  จะเรศรัมย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิริภัสสร  ธรรมลา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัณฑิลา  เสือเทศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวริศรา  มาสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุนทรีเกษม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาบุญธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปานจินตนา  พาพิมพ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงขวัญนภา  สมานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธัญชนก  สีคร้าม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสาธุการ  ชูเกษร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภริตพร  หมากสุก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์ภู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเอกดนัย  จูมจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจิระประภา  สิงห์ไพศาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพีรดา  ฉิมแม้นพันธุ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายตรีทศ  กิจวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนิศารัตน์  โพธิสัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงศรินรัตน์  วัฒนจันทร์กิติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปาณิสรา  พร้อมจิต โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอิสริศา  พีระธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจิราพัชร  แกล้วกล้า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายภัทรวิทย์  คงอุทัยกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวริษา  ศรีวงค์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงดลนดา  ทองกร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายศรัณยพงศ์  เวชยันต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนา  ขำกว้าง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปนัสยา  พินิศศศิธร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปัณณทัต  มินออน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายคณิศร  เยียหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนวินดา  คำตีบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกชามาส  อัศวภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุธีรพร  สมแสง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงมณัญชยา  แสงมิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภูรินทร์  จิตดำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงนรมน  สนิทภักดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชนัญธีดา  เถาโท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวีรภัทรา  เก้าสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายธนวัฒน์  พาชีชีพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายธนิต  วัฒนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงมัทนพร  เพิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงฉัตรตรียา  รักษาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมท่าวุ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงชาริณี  ธีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสิทัศนีย์  มุขมนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายธนภัทร  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายกนกพล  ทัพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายคมธเชษฐ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธันย์ชญา  พงศ์พัฒนรัฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชื่อนภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายวรธัช  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกัญญพัฒน  เสนาเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงจิณห์นิภา  กระเบียด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงธรบงกช  จินดาประสาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายยศวรรธน์  ตุ้มจงกล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนันทนา  แก้วนาขา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายภณภรต  ดาวลอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายธนธัส  คชเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธีรภัทร  รอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายภูมิรพี  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกันต์กชกัญจน์  ดีสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยฉลาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนื้อจันทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพิชญา  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉำ่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปริยภัทร  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงวีรภัทรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายธิติกร  งอกสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายพิมพ์ภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงณภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายพุทธคุณ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายวรเดช  ตรีเดชธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงต้องตา  เทพปินตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายศิริชัย  ศิวบวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงกัญญวรา  อ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงรักษณาลี  ช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกุลนิภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงอุรัสยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงสุภิชญา  ละมูลมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงกฤติกานต์  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  มั่นที่สุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงญานิศา  ตาระกา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเบญจพาณี  โต๊ะนาค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนภิสา  สดงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกานพลู  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐพิมล  เกตุยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสุภัสสริน  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนพรดา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์โสภี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสุธินันท์  เพ็งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์นุหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายแทนคุณ  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทพกาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธีรชัย  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชวัลวิทย์  พันธ์ทุ้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอารียา  กล่ำประสาท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  โตทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอัศวิน  กาบตุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายชนะภัย  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปฐวี  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปิลันท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกฤตย์ธีป์  เล็กเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธันยพัต  จิตการค้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภลินี  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเอนกพงศ์  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายเมธัส  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปภังกร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายรชานนท์  อูบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายอิทธกาณ  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายรภีพัทร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ละคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุภาพร  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกุญช์พิสิฏฐ์  ระเบียบงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายูภูริพัฒน์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายทรงพล  ปั้นย้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณฐพร  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีรินทร์  ประสาทศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวลีภรณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวริษฐา  ปัญญาหลัก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภาคภูมิ  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายพีรศักดิ์  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงภัททิรา  หวังสืบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วคำเรือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสุรารักษ์  ระมัดตน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกสิกฤษณ์  กันสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนศิษฎ์  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายก้องภพ  ต่อคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณิชชา  พิมพ์งาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวิรัตน์ดา  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปสุตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเพียงระวี  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัฦฐณิชา  เกตุสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายจิรภัทร  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธีรเทพ  นาพุทธา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายปองคุณ  โทนะศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภัทรพล  จันทนากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภัสสิทธิ์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธัชกร  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอิมพกร  รุจิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายกีรติ  กันภัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนวินดา  สถานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปสิตา  เกษสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพชร  คำฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงภูษนิศา  ุปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงสุรัตนวดี  ปัญญายงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอัสมา  รัมมะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเปมิกา  มิคคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธันยพร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงนิรินธนา  รักในศิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอิทธินพ  สงวนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวริศรา  ร่มพยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงจารุพิชญา  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายเดโชวัต  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภูดิศ  แก้วสาคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปฐวีย์  สุภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชนันญา  คล้ายมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภัทรพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอชิตสพล  ขุมบางลี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงจณิสตา  ม่วงแพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนโชติ  วงษ์กวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภัทรดา  เกี๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมบุญญา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายณชพล  สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายภูทัด  จาดจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพีรทัศน์  บุญสินไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศุภาพร  คำนวนดาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพริมา  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองคลี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชญาดา  สุขโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงเสาวรส  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงช่อผกา  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปฏิพัฒน์  กะตะเวที โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศวัสกร  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีชุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงรัติยาภรณ์  โตม่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายสิราวิชญ์  ปิยะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชาละวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสพัชญา  ใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐวิศัยล์  ธีรโกธารภัณธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  วงศ์รัตนาวิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกนกนุช  อาจคำไพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธนัชชา  ปานเหมือน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสิรวิชญ์  พานิชนาวา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสิทธิพันธุ์  มนัสศิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายจิรสิน  คงสวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอัครพล  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภคิน  น้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายเกื้อกูล  เจริญพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายณัฐพล  บุญโสดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพชรพล  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายเมธาวิน  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนฉัตร  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภีม  ภู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายทรรศนภูมิ  บัวละออ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอภิรักษ์  จีบดำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพชรพร  ดวงสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  พรหมแสนปัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสิริมนต์  พลกระจายภภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกรกันยา  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกชพร  แสนทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีผ่าน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอาทิตตญา  นามมูลลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสิริวิมล  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภัทรปพร  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณภัทร  เสนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงนิชกานต์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอนัญญา  จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิชญาภา  ยงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสิริมา  ศรืวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงรักษณาลี  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิดาภา  สังข์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจิดาภา  แสงทับทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอาจารี  นาคเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวริศรา  นนทมาตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายดรัณภพ  กิ๊บนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชนาธิป  สังขะวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวรเมธ  ศรีแก้วภู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายทองนพเก้า  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงลักษมน  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีภมรศุภพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงบุณณดา  นามเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายทินภัทร  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนงนภัส  คำมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพัชราพร  สีสด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกันตภณ  ม่วงเเพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภานุพงค์  ห้องกระจก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพสินี  สุขทวีสถิตย์กุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงด.ญ.ณิชา  ไทยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงเขมจิรรา  ทรัพย์ประกอบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงบวรรัตน์  บนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงคื โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสิรภพ  แช่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งอิริยกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินทศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธนดล  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศรัณฉัตร์  ไกลเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายอภิชัย  วัฒน์วันทนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงอภิชญา  กองพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายชนน  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวงศกร  วาดเขียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพงศกรณ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายรณกร  นํ้าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสิรภพ  เเสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายกันต์พุฒม์  บางแบ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภัทรกร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายเนติพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายระพีภัทร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสุรพัศ  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายจีรวัฒน์  ขาวใบไม้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายโกมินทร์  ทับแป้น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอัครวินท์  พุกซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายปุณณวิช  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวีรวัฒน์  นาควารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐิกา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนัชธพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงนัทธมน  ปานดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกชพรรณ  วงษ์พยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  วงษ์สารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศิวัชญา  เพียรทำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงบุศราคัม  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศุภวิชญ์  นรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนภัทร  มาช่วย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายณฐรมณ  ทองหลอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายคณพศ  แก้วดวงงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงภรัณยา  เทียมสระคู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภูริณัฐ  สุทธิวนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พระไตรยะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายบดิพัฒน์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายคณาธิป  ไพรวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงรภัทภร  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภูมิวิช  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปุญยภา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพิชาภพ  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธีราทร  รัมกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสุรีพร  โจทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนันทรัตน์  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงศศิภา  อัมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวิรากร  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ชนแดง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงฐิตา  ชลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายธนกร  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู้่ดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงชีัญญานุช  อุตตะมัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายชัยภัทร  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายภงศ์นริศร์  มณีพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายธนธาร  นาคศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงกุลชญา  ไกรพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายพุทธิชัย  ใจตรงกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายพันธุ์เผ่า  สิวทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นอุ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงภัสสร  ใจทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายจิตระโสภณ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายบุณยกร  บุญมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายพงศกร  สร้อยมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายธนบดี  สืบสาย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงสิธาสิริ  แซ่ผู่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงภูษณิศา  ประสงค์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายสุกัลย์  น้อยลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายนนทพัทธ์  เภารัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายรชต  ถ้วยทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายจิระสิทธิ์  เสนาซืว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายจิตวัต  พูลเงิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายกันตภณ  ผลภาษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายพัชรพล  ดวงพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายสงกร  ตะเภาลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายกฤษฏิคุณ  ไกรนรา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงพิชชาภร  ชื่นตระกูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงจิรัชญา  ดาวัลย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โขนสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงธัญวรรณ  โขนสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายชวัลวิทย์  เสือข้าม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงอริณชยา  บางขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงพรรณพัชร  โพสาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายณัฐกิตติ์รัฐ  ชาญกัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนวิชญ์  ดีสมุทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงชลลดา  วงษ์ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนเงิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงมัญชรี  หนูสลุง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงวาริดา  เขียวน้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายธนภัทร  ลาภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายเปรม  คำแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายชนพัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายพลรัฐ  วิมูลชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายพสธร  ตะเภาลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงเมย์  ทองใบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายนภรัตน์  อุปถัมพานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายพงศภัค  ตรีพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงธนภรณ์  ดีเกษม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายสุทธิ์ดาธร  วงษ์ศรีสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายณัชชนนรัชต์  สอนศิษย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายภควัฒน์  ทรัพย์วิก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงสร้อยลัดดา  ดีกระโทก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสวรส  สโมสร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงพิมพรรณ  เผือกโสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงแก้วจุฑา  ภูครองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายรัชชานนท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงอารีญา  พันธ์โยศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายพรพิทักษ์  ทองพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงเคทลิน  ประคองดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงชญานิศ  เชยชูศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงพรพักตร์  หญิงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวปิยะวรรณ  ศรีลาชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวเพ็ญนภา  จุลกะเศียร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  แย้มครวญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 นางสาวสุกัญญา  ดงดอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 นางสาวรมิดา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวลักษณารีย์  โพธิ์อิ่ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายวิริยะ  คชหิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวปุณยวีร์  บุญคอรบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวเขมปภา  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสมัชญา  ปลีกลำ่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายทักษ์ดนัย  กรุงสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายปฏิภาณ  อยู่ระหัส โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงกิติกาญน์  ทองสิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงเปมิกา  อ่อนไม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงพัชรพร  ป้อมรอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพงศกร  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายญาณวัฒน์  เนตรเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงลลนา  อุลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณรากรณ์  ราวีศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอวัศยา  อัศวสันติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงภัททิยา  ชาญจิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายรัชชานนท์  ช่างเล็ก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงศิริวิมล  ประกอบดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ถนอมเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายก้องกีดากร  สงวนวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกีรติ  บุญปลีก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิชชาพร  สุดพล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายอลงกรณ์  กองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายศิวกร  แก้วสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงโชติกา  กองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายกษิต์เดช  บูริช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงวัลภา  คะธาวุธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงปราณปรียา  สืบสายอัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอธิชา  สุริวัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฆังคะสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพนพล  ปัญญา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  กัณหะกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายชวิศ  จันทริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐชา  โอ่งกลาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพีรยา  แสงอรุณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงพรนภัส  โสภาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงศุภัชญา  ปาเบ้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศศิมณี  เขียวรอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงมยุรฉัตร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปาณิสรา  สนธิบ่าย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนันทัชพร  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอี่ยมเติม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายวรโชติ  ฤทธิ์อ่องรัก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัฐวัฒน์  เธียรไกรสิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายปรัชญา  ประหวั่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายปวริศ  วังกานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายคณัสนันท์  วงษะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกัญญณัต  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายพงศ์ธารินทร์  สมจิตต์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอารยา  โกสุมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกัญพัชญ์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงมินท์มันตา  สุพัฒน์เดชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสุธีกานต์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธนกร  กลั่นความดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายเศรษฐพล  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายปรียวิศว์  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงระพีวรรณ์  สำลีอ่อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงอรยา  แก้วลา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงนาเดีย  มหาชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทบุตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงชลภัทร  หันธะนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายธนภัทร  ทับทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยาภิรมณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงวันวิสา  คำโฮม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงวรัทยา  บัวมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงอภิญญา  มะโนน้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วงษ์ธรรมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงจันจิรา  มูลละ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายจิรภัทร  คำพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงชนกเนตร  พลสายบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักพุก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงอัญรินทร์  สงวนพรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสุนทร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายภัทรดนัย  ริมไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงปฑิตตา  บุญดีมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงเปรมวิภา  ปุยอ็อด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แย้มวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงวนิดา  ธรรมกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงธัญชนก  สอนประภา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 นางสาวกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 นายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวอารยา  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 นายพานิชพงษ์  บุญเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นายกันตพิชญ์  สิมบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นายปารมี  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายบุรธัช  ศรีแก้วอ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงชนาธิป  ศิริอวยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วิเชียรชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นายญาณภัทร  เกตุหล่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวประวิตา  จันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายทีปกรณ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายสรวุฒิ  ดาวเวียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายคุณานนต์  เรืองเกตุกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวิภาวัณย์  พุทธิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวภัคจิรา  เติมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงพิชยาภา  ฉินนะโสต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 นายสวิส  ไศลบาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงนัยน์ภัค  จรรยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงอิสรรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอรชพร  หลายวัฒนไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์สง่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงขวัญชนก  แดงงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายสุริเยนทร์  ศรีพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวณิชนันทน์  บัณฑิตเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายณัฐพล  สีหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายปุณณภพ  พรมทะบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธนภัทร  ประดับมุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงชลาลัย  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายจิรัฎฐ์  ภมรศักดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงอริยา  พันธ์ประชา โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณภัทร  บุญเจี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม