รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพีรชญา  พันธ์เพียร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงสำเภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณิชา  ชยะสุนทร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตินัทธ์  โรจนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐศักดิ์  อุดมกิจกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐนันท์  สันติภาพ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนิพัทธ์  เกียรติภัทรานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรภพ  คูเจริญทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภัทร์กร  ศิริธร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกุลนันท์  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายอชิตพล  ไชยลักษณ์ฤาชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสมิตานัน  ใยคง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธรรมจักร  แก่นพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สันทัด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปัฐน์ฐาภูมิ  แสงไสสี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสัณฐ์จุฑา  พงศ์คณุตมา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติพัชร์  ตันประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปริชญา  ดำรงพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคกล่ำ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวิริยะ  ชอบวิชา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสำราญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณฐนนท์  รอดเย็น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายภัทรภณ  เกศดี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกิตติ์ชนม์  มานะวิจิตรวนิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอัญชลี  ใจเลื่อม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายนับวัน  แสงศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุภาพร  คำฟู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธัญรดา  อริยมงคลชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสริญญา  จิตรคำ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปทิดา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐวรัตน์  จันทร์เทวี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนกร  แผ้วภัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสัณหณัฐ  กำพุธ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอธิคุณ  ศิริสุโขดม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสิวพร  สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนพรัตน์  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุมิตรา  ประทุมมา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนพกร  พนิกรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอภิชญา  ภู่เจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิชามญช์  ประโลม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พวงวลัยสิน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพลอยชมพู  พีระรัชพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธัญพิชชา  แซ่ภู่ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกรองจรงค์พร  กาญจนวรงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุณยนุช  สายนาค โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองร้อยยศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงลภัสรดา  วสุหิรัญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายปีติกร  ทัฬหะกุลธร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวราเทพ  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปสัฐกัญจน์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนะชาติ  เฉลิมธนาสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพิชญะ  หรรษา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตภาส  สิทธิกรตระกูล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสวิชญา  พรพุทธศรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนภาดา  วังมะนาว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปูชิตา  พิณศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายไตยรัตน์  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปณิธาน  เสลาหลัก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐดนย์  จิรังรักษ์วัฒนา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายคณิศร  เรืองเสน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปภังกร  ศรีอร่ามภูมิ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายนิธิศ  จันรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจันทรา  วารินท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุชานันท์  ป้านภูมิ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายจตุรงค์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกฤต  ปุ้ยฮะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอัชวี  กะเส็น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายกันตวัฒน์  จินตสมิทธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤธี  กองสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกิตติพัศ  จอกลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สีทา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพงศธร  ลัดดาวรากรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสิรินารี  ศรีดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพีรวัส  สุขชู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายพงศกร  เงินโสภา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กลิ่นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพลภูวัชร์  มณีฉายโชติภัทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิริยาพร  ฐิตยานุวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพุฒิเมธ  หริ่มรักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายโสภณัฐ  จือเหลียง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายจิรวัชร  ศรีโนนยาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐวีณ์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายพงศกร  จีนเลี้ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธนกฤต  พาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิราวรรณ์  นิยมนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายภาดล  อ่อนละมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายณัชพล  ใจรื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายคณาธิป  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณชพล  ผลอุดม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายนรภัทร  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศมนีย์  กริวนู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภิศเดช  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรภัญญา  พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกชกร  รักพงษ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงดลพร  วงดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเมธา  มยุรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรัฐภูมิ  แป้นมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนวพร  พูลเสม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอภิวัฒน์  นามพลแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอธิคุณ  ปัณชยชญ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิตติพัฒน์  สิทธิแหน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนัฐพล  สาเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภณธเนศ  ส่วนลา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอนุชา  เปลาเล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสุรพัศ  หงษ์เลิศนภากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยอรุณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงศศิวิมล  พ่วงทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิริกร  โชคถาวร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวานิชา  แสนสุขบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐพงศ์  กออภิญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงตรีสรา  สุขแป้น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใสเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอาชิตตา  สอนพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภูมินทร์  ระวังงาน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพัณณิตา  เจตพุก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณชนันท์  กลิ่นหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกิตติภูมิ  ต้นศร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัณธกาญจน์  ยางเยี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายแทนคุณ  เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนดล  ศรีเมือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศุภกิติ์  วิริยนุกูลทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศุภนิมิต  แป้นทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกุญณภัทร  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายทมพล  วุฒิพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัลยกร  เซี่ยงเจี่ย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปาลทัต  อันโน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลบูรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจักรพงษ์  บ่อคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนชัย  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวริศรา  คันสินธุ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธัญสินี  สุขโพธารมณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอโนชา  ศิวะพรหมณ์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวริษฐา  เงินถี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมนนิภา  เกิดบางแขม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนกนันทร์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกนกวรรณ  รุจจิลาภัทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพลพิพัฒน์  ทาฤทธิ์สีทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนวพล  ว่าชื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกชกร  พานะกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพีรพรรธ  ข่าขันมะลี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศุภกร  สูนพลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปภาภรณ์  เกษเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงฟ้าใส  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิราพร  หอมสุด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรรณพร  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชัญญาศร  สังข์บรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพชร  พุทธสะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจตุพล  อ่างแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนาศักดา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพิรศุษม์  อริยบุณยานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฎฐ์กานต์  จันทร์อุทัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฏฐกาญจน์  ทองจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสถิระ  เรืองสิริวโรดม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธัญวรรณ  หรรษาภิรมย์โชค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปลาบู่ทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นวิถี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเทพวี  แตงอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพรเพ็ญ  แขพิมาย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชยพล  สิทธิกูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุบผา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายทรงพร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายภคพล  สองสี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงแพรวพรรณ  นิลรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสุภัทรชัย  ศรีสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกีรติกา  อัมพปานิค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ขิมเกาะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามเปราะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิมพ์สิริ  จันทร์โท โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรภัทร์  สีสมคุต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจิรายุ  วุ่นบำรุง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปรรณรัสสร  ประวันนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรพิมล  สุขศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ รักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันต์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีวงษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายกฤติน  กิมเปา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงตีรณา  มุกดา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายชนะ  เจริญมี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายวิกรม  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอรุษา  มุนินทร์สาคร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายรวินภ  โพธาธนาพงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วน้ำเงิน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายณัฐนันทน์  สุคนธจันทร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายเตมีย์  วาสุ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวัฒนชัย  ศศิสุริยาภูมิ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนภัสสร  ชัดเชื้อ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกันต์นลิน  สินธุ์ส่องแสง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกนกพล  ยศบรรดาศักดิ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชนัญญา  ก่ำภัคสร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรกมล  เลี้ยงพฤกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายทิปอุดร  ขุนประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอารียา  กัณหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภาณุกรณ์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอารีรัตน์  จังทองศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกรกนก  สุขชัย โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมินตรา  ตุ้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอาทิตย์  ชินเวช โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนิก  กสิกรรม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายไตรสรณ์  สุทธศร โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเสริมพงษ์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพีรพรรธ  ธิติทรัพย์อุดม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนัทติกา  อินทรสันติ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม