รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนิธิศ  จันรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทรา  วารินท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุชานันท์  ป้านภูมิ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจตุรงค์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกฤต  ปุ้ยฮะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอัชวี  กะเส็น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตวัฒน์  จินตสมิทธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤธี  กองสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติพัศ  จอกลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สีทา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพงศธร  ลัดดาวรากรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสิรินารี  ศรีดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพีรวัส  สุขชู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศกร  เงินโสภา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กลิ่นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพลภูวัชร์  มณีฉายโชติภัทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิริยาพร  ฐิตยานุวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพุฒิเมธ  หริ่มรักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายโสภณัฐ  จือเหลียง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรวัชร  ศรีโนนยาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐวีณ์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพงศกร  จีนเลี้ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธนกฤต  พาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิราวรรณ์  นิยมนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายภาดล  อ่อนละมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัชพล  ใจรื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายคณาธิป  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณชพล  ผลอุดม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนรภัทร  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศมนีย์  กริวนู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภิศเดช  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิรภัญญา  พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชกร  รักพงษ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงดลพร  วงดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายเมธา  มยุรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายรัฐภูมิ  แป้นมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนวพร  พูลเสม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอภิวัฒน์  นามพลแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอธิคุณ  ปัณชยชญ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิตติพัฒน์  สิทธิแหน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนัฐพล  สาเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภณธเนศ  ส่วนลา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอนุชา  เปลาเล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสุรพัศ  หงษ์เลิศนภากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยอรุณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศศิวิมล  พ่วงทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสิริกร  โชคถาวร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวานิชา  แสนสุขบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐพงศ์  กออภิญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงตรีสรา  สุขแป้น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใสเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอาชิตตา  สอนพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภูมินทร์  ระวังงาน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพัณณิตา  เจตพุก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณชนันท์  กลิ่นหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิตติภูมิ  ต้นศร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัณธกาญจน์  ยางเยี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายแทนคุณ  เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนดล  ศรีเมือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศุภกิติ์  วิริยนุกูลทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภนิมิต  แป้นทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกุญณภัทร  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทมพล  วุฒิพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัลยกร  เซี่ยงเจี่ย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปาลทัต  อันโน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลบูรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจักรพงษ์  บ่อคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนชัย  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวริศรา  คันสินธุ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญสินี  สุขโพธารมณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอโนชา  ศิวะพรหมณ์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวริษฐา  เงินถี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมนนิภา  เกิดบางแขม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนกนันทร์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกวรรณ  รุจจิลาภัทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพลพิพัฒน์  ทาฤทธิ์สีทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนวพล  ว่าชื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกชกร  พานะกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรพรรธ  ข่าขันมะลี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภกร  สูนพลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปภาภรณ์  เกษเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฟ้าใส  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิราพร  หอมสุด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรรณพร  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชัญญาศร  สังข์บรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพชร  พุทธสะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายจตุพล  อ่างแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนาศักดา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิรศุษม์  อริยบุณยานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฎฐ์กานต์  จันทร์อุทัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฏฐกาญจน์  ทองจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสถิระ  เรืองสิริวโรดม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญวรรณ  หรรษาภิรมย์โชค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปลาบู่ทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นวิถี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเทพวี  แตงอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพรเพ็ญ  แขพิมาย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชยพล  สิทธิกูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุบผา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายทรงพร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภคพล  สองสี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงแพรวพรรณ  นิลรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุภัทรชัย  ศรีสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกีรติกา  อัมพปานิค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ขิมเกาะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามเปราะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวิมพ์สิริ  จันทร์โท โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจิรภัทร์  สีสมคุต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจิรายุ  วุ่นบำรง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปรรณรัสสร  ประวันนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพรพิมล  สุขศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ รักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีวงษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายกฤติน  กิมเปา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงตีรณา  มุกดา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายชนะ  เจริญมี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายวิกรม  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอรุษา  มุนินทร์สาคร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายรวินภ  โพธาธนาพงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วน้ำเงิน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐนันทน์  สุคนธจันทร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายเตมีย์  วาสุ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวัฒนชัย  ศศิสุริยาภูมิ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนภัสสร  ชัดเชื้อ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกันต์นลิน  สินธุ์ส่องแสง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอิษวัติ  รัตนสิริรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกนกพล  ยศบรรดาศักดิ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนัญญา  ก่ำภัคสร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพรกมล  เลี้ยงพฤกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายทิปอุดร  ขุนประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอารีรัตน์  จังทองศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกรกนก  สุขชัย โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมินตรา  ตุ้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอาทิตย์  ชินเวช โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนิก  กสิกรรม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายไตรสรณ์  สุทธศร โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเสริมพงษ์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพีรพรรธ  ธิติทรัพย์อุดม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนัทติกา  อินทรสันติ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม