รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวิวรรธน์  พงศ์พรเชษฐา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายพัชรพงษ์  วินันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปองธรรม  ปภากรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนาพิสุทธิ์  ศรีประเวช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชาพิมญชุ์  แย้มกลัด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลศิริรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพัชรพร  สมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญานัน  มั่งมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกฤต  ไชยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปุญญิสา  สายทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญญนันท์  สิริพัฒนาสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภัทรดา  เกตุกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรภัทร  อุทาทิพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุขหญีต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงองคอร  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศุภศิลป์  แจ่มจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชัชชน  สระทองพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายคณิศร  นครไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวาระทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนรัช  ตรรก์ชูวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  แคล้วปลอดทุกข์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุทธญาณ์  ถมยวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรรณกร  ยังกองแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิรุ่งโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพชรพรหม์  เมืองเชียงหวาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชินาภัญ  อุ่นใจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายแทนคุณ  แสงภู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อ่อนเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายประจักษ์  มีสกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายทัศน์พล  มีนคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชยุต  จินดาสมุทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงแพรวา  เนตรนิรมล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวินทกร  ทองหน้าศาล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกานต์พนิต  ทองรื่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพศธร  ยังกองแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายธนกร  ดีบรรเจิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีละพุก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศุภนิจ  ชินกุลกิจนิวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจรรยพร  มิกี้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนพัฒน์  คุณาธรกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนัชญา  ภู่ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรัตนชัย  เกตุกุญชร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงทักษพร  เติมอารมณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายอริญชย์  คงเมือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนันธร  วัชรเสมากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายรุจิกร  สามชูศิลป์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิชชา  พัฒนกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปวริศา  ไชยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธนโชติ  ผิวชะอุ่ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเข็มรุจิ  สุคนธมาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐชภัทร  ชัชวาลกำธร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวรวีร์  เตชะสัตยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวรัทยา  พิมพา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนกร  ปาละกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีอนันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัควดี  ศรีจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉวีศักดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมิพัสกร  เริ่มภักดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิชญาภา  ซื่อตรง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายณธกร  กลิ่นแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายราชภูมิ  เพิ่มขรัวจำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพิชญะ  แซ่ลิ้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนิยตา  อินทร์คง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรนันท์  เสลาหลัก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฐิตารีย์  ขันตี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัทรภร  ชัชศิริกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายทัตพล  พรมวัง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภิญโญณัฐ  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายปองพล  ฤาชาฤทธิเดช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พัฒนผดุงวิทยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนัฐริการ์  สุโข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภัทรชัย  ทองดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุประวีณ์  แสงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายกวิน  ศิวิลัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวรรณนภัส  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศรัณยพงศ์  ทิพย์บุญมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายบุญฤทธิ์  หุ้นเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกิตติศักดิ์  วุฒิเนตรเนติรักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แย้มมีศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กีเรียง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรดนย์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวชิรวิช  ไกรพิณดากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอารยา  ธรรมถิวัธ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณฐกร  แซ่เฮา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤตกร  คำมหา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุชาภัคร  ลี้สัจจาสาคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศาโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณุตรา  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณธกร  แดงยั่งยืน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวรัชยา  สังขสูตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาศิกานต์  วรศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลวรา  ตุลยาธาร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปริยากร  ชูผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสิริลดา  ไวยวุฒิ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชาสินี  เปรมประมล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพีรดา  นิติวิทยากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปุญญดา  ยอดแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศุภกร  ศรีสรง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนพร  รุ่งวัฒนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกรรณิการ์  เรือนทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุภัสสรา  สันติรงยุทธ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธีริศรา  ปีสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูศิษฐ์  ทารักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศุภนัยนา  กองศรีกุลดิลก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรภัทร  โปรยสุรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภคนันท์  บุญคง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนภรณ์  หมายเกื้อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดำรงสิริโรจน์กุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปุณยวีร์  ดรธงขวา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธรรมชาติ  กู้สุจริต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสิทธิชัย  ขาวสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปภาวรินท์  เสือเดช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรินรำไพ  อ่างหิรัญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพชร  หงษ์อาราม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุธิศักดิ์  สลับลึก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พุทธานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวิรากานต์  บุตรวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนานพ  ปัญญาศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรมิตา  พลเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินนุพัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพชร  อาศสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณิกา  ทองสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์กุล  สิทธิเกรียงไกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐญา  พรพิไลสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวริทธิ์ธร  กานต์สมเกียรติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปองคุณ  ปภากรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภูริชญา  นิยมวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวิก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฐิติชญาน์  งิ้วไชยราช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐชา  สำแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบุญญาพร  ผาตินาวิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชาลิสา  เส็งสาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูริช  ใจจริง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวณภา  พาถี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงมุจิรานันท์  วงษ์เงิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงประภาพรรณ  ผิวเผือก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอภิชญา  อารีย์รักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนพร  คชชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปฏิญญา  กาบแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิรชัช  ใจซื่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนันท์ทิรา  โรจน์จินตกานต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำมา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิระศุภศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอาภาสิริ  จำปาศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายรฐนนท์  แหยมปึ่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนะวิทย์  ยนต์พิทักษ์กิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปรมะ  ยิ่งยง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภูวดล  กุลปรางค์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจิรายุ  ชุ่มนาค โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศรัณย์  หมอทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอังคณาพร  เจียมจำรัส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอนันญา  จุลแสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายจิรภัทร  ฟ้าคนอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนรวิชญ์  น้อยสะอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศุภกร  เปรมปรีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนาราวินท์  วุฒิเนตรเนติรักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเหมรัศมิ์  บุญทับ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเผ่าพงศ์  ทองจำรูญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชนกันต์  จันทร์หอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองเทียนชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศิวกร  ชื่นบาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธมน  ศานติธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธันฐภัทร์  เกิดพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรณกร  เปรมปรีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภาทีตา  เล่นวารี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชุตินธร  เจริญภักดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเจริญวิทย์  เจนวิถีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายยศกร  นุ่มประทุม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรามน  พจนารถ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายหริรักษ์  ครุฑางคะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชญาณัฐ  พรมจรรย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุ้มนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวนัชพร  น้อยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกชนันท์  ผาสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงภัทรมน  บุญประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงศิริกัญญา  สุทธินันศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิชญาธิดา  พันธ์ุแดง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร่อยทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงประภาวัลย์  พรพยนต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวีรปภา  บริรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงไอยริณ  อารมณ์ชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชลฤดี  สร้อยทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  คล้ายคลึง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกฤตยา  เฮ็งวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงมณียา  จันทร์เคลือบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายภูดิศ  จิรวัฒนากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญเย็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงดาราวดี  กลิ่นพวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงดลนภา  ซิ้มอำพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงชัญญา  สัตยกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงภูริชญา  เพิ่มพูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิจฉาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพชรอร  จันทร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปรัชญา  บุญมา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอภิชญา  ทองจีน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงปพิชญา  ใคร่ครวญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปภินดา  เกิดเสมอ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุฑแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แสงพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงไอริณ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงชุติมา  อึงฤทธิเดช โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายนันทพงศ์  จอมดวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอรรณพ  อึ้งแย้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงศศิกานต์  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณฐมน  บัวทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนรภัทร  เสมอใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงศศิประภา  ใจซื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีลานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกันต์กมล  วงค์วี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปนัดดา  ลักษณะโต โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงรัฐธิญา  คำช่วง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงธัญชนก  บัวพรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายฐิติกร  บรรจบปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปัญญาพรรณ  ลุนไธสง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเสนารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงรักชนก  ยื่นกระโทก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงแพรวนภา  เหมาะสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณภัทร  ศรีผ่องใส โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปฐมาวดี  ตันบริภัณฑ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศลิษา  เทพทิตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกฤติมา  แก้วศิริรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศุวิมล  ตาเสน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวรภร  สุขอร่าม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายธีรพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนิกาณต์  จิโนเขียว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนันทิศา  ศิริรังษี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพิริสาร์  ธนิศร์ธนันต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงชัญญา  หนูทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นายรชต  สุนทระศานติก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายพรกมล  จันทร์ศิริเกียรติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอาทิตยา  บัวแย้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวณิชชามน  ศุภรัตนชาติพันธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงณิชมาศ  ศุภรัตนชาติพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวณัฐธิดา  อุไรรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐรดา  ทวีมาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐวดี  พุฒหอมรื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวรักฤทัย  มาฆะนุกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายภัทรพล  ชมภู โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสรวิชญ์  บุญลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายกิตติภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐฐิวรรธน์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายปภังกร  หงษ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายฮัสซัน  อัลบูดาจิ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภูมิศักดิ์  เครื่องพาที โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงรักษิณา  มาฆะนุกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณวิภา  เสาธง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมทินา  กระแสเทพ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกันตนา  อุ่นใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวรินทร์ทิดา  ธนาทรัพย์เจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจิดาภา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงทองทิพย์  ไบเล่ย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงเยาวเรศ  คำฐี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมือนชู โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงวรวรรณ  บ้านโก๋ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปนัดดา  ทองชมภูนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปนัดดา  โหมงโก้ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงขวัญชนก  โอ่งเคลือบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายปรัชญา  กันสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาววีรปภา  เล็กเปีย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายจรุเดช  เปรื่องปรีชากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นายดนุเดช  สมคำเพ็ชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 นายเอกอมร  ทองดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงกรกต  นุษศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวจริญญา  ธรรมโลกา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงชมพูนุท  นากเทียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอธิฐากร  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวพัทธนันท์  นาคสวาท โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นายเทียนศิลป์  พูนมาลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายกฤษฎา  เสนาพลสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สงฆจิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายสิทธิพล  จันทร์หอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายอัครชัย  เพชรดีมีสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายธนวันต์  แสงเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายพัธดล  ทนุพัฒนาชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายเพทาย  แร่เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายนราวิชญ์  ธูปทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายจิรันธนิน  ครุฑอ้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงฐิตาภา  ขันตี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณัฏฐ์นะรี  พิมพ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอรรถวุฒ  พิมเพราะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรอด โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมฤทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายชวัลวิทย์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายอมรเทพ  ขุนเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวสุพล  หมอยาดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปารีณา  ชาติเฉิดชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนวินท์  แสงเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธเนศพล  ศรีปัญญา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงอริสรา  สารเนียม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงสุพิชชา  ปี่เเก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายณัฐพล  ยอดพินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอรินทร์นารา  บัวหลวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวชฎาทิพ  เทียมนาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธีรกานต์  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกวิสรา  บุญถนอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขวัฑฒโก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 นางสาวอาทิตยา  สำเนียงหวาน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงชมพูนุท  ซุยยะกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เเสงหอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวสุกัญญา  โสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปิ่นทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นายณชพล  คล้ายคลึง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเจตสุภา  ฤทธิ์การุณวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวตรีทิตยพิภา  มากนุ่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฮงเติม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพชรพงศ์  บัวควาน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงมลธิชา  มั่งมีผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกิตยากร  พิจิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงภัทราพร  แย้มขยาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุภิตา  บูรณโถ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวชญานิษฐ์  เดิมทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชนัดดา  อุดมสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็ชรสว่าง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายสินวัตร์  หาเรือนมิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายเจษฏา  สาระจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวพัลลภา  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุวรรณา  เมจกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกนต์ธีร์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรวิสรา  อารมณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพิริสา  เวทย์พิทยาคม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมบุญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสารากร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกาญจนวิทย์  จันทรดาสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายสรวิชญ์  ถิ่นโพธิ์วงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชัยวิภาส โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่บุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงโจเซฟิน อิงกริด  สมุทรโสภากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายเนธาน  พรหมเฉลิม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายปกรณ์  ม่วงสวย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐชยา  หอมสุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอรกานต์  สัตตะพิบูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปุณิกา  อยู่บุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอรลีฬห์  สิทธิจิรายุภัทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอนัญญา  คงเดชเกษมสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายณกุลณัฏฐ์  จันทร์สมุทร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธนัฐชา  ฐิติกุลเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายฌาภีม  พบสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายพิตติพัทธ์  นันทชัยพร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกรณ์  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชวนากร  มีศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพริมา  ม่วงศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกาญจน์ปาณัสม์  แสนเสนาะ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์วิจิตรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปิยะณิชานันท์  กวมทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  จุ้ยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐสินี  แสงรัมย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงลวณากร  คำสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกสิกร  เล้าสินวัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณิชาลัญจ์  เชาวลิต โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินพ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวัทธิกร  บุญสาหร่าย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมนภัส  ทองใบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแคล้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงม่านฟ้า  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอรชพร  สุริหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงไอยวริญ  ทางทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธรรมภณ  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เกื้อเสนาะ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสิริโสภาพร  ชัยตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญรักษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเศรษฐพงค์  นพรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายฐกร  พันพีระวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิฐิรีย์  สุทธิพงษ์เกษตร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพสิษฐ์  พันธ์สาคร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกฤติคุณ  สมวงษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปุณฑริกา  เฉยเก่า โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเจษฎาพัชร์  เชื้อประดิษฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายตรีศรันย์  นิธิโรจนสานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายคณิศร  อยู่แก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภกฤต  สัตย์วินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกันตภณ  กิตติศรัณย์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นวลละออง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิณัฐตาษ์  ลิ้มติ้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิรัชญา  นุชนารถ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิชานันท์  เพชรกระทุ่ม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายชยกร  ดวงภุมเมศ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สกุลพัฒน์ชัยเดช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงกุลปริยา  บูรณะนันทสิริ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูวพานิช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงรติมา  สอนส่งกลิ่น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพนธกร  พัฒนะวิยะกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปวริศา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายเจตติพัทธ์  คงรักษ์กวิน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธนภัทร  งามรัตนกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงรรินรดา  รัตนกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายทรงธัญ  ภุมรา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายอัครพัชร์  ศิรพราหมณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสราลี  ท้วมผาสุข โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกัญดาพร  จินทา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปวริศา  เสียงลือชา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวีทรัพย์ทวีสุข โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศรัญญา  นิละชา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวพึ่ง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายชยุต  คงคล้าย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพรปวีณ์  องคเชษฐ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพีรณัฐ  เพ็ชรพิทักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงปวริศา  สุขเนตร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงศรัณย์ชนก  ชุ่มจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงภัทรานิษณ์  น้อยนาค โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายศรัณย์พร  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงนัทธมน  นาคนาคา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
511 นางสาวพิมพ์พิชชา  โรจนโอฬารรัตน์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงศุภกานต์  สุขศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิจารย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวสุวิชาดา  สุขีสิงห์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวศิวารินทร์  เภาเกิด โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดสุย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงชัญญานุช  ผึ่งผาย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงพรรณปพร  ใยเยื่อ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงกัลยารวิศ  เลิศผดุงวิทย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปฏิญญา  หลอดทองแดง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวกานต์พิชชา  ประชาบาล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวภูริชญา  กีรติวิทยาภรณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวปฐมาพร  แก้วคำ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวรัญศญา  อครชานันท์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรศิริ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์กิติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพัชรีดา  ศิริพัฒนกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  พิชยประภาสิทธิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงราชาวดี  แก่นแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรชนิตว์  ชุมสุข โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปุณณวัฒน์  ละมั่งทอง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัลยกร  ศิริมงคล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศุภากร  เดชาฤทธิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายรัฐพล  ลิมป์โชติกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายอิทธิกร  ศิริพรพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชนินทร์พร  เล็กเพ้อ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอณาวิล  ช้างทอง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณฐวร  กรรณลา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายณัฐเดช  จินดาเจี่ย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก้วกัน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงภควลัญช์  พรพัฒนะเจริญชัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรรณวรรณกร  สุขสว่าง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประสิทธิ์โชค โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนาตาลี  จันคีรี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษมวรคณี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปวริษา  ตั้งลิขิตสกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจิราภา  จะเริกรัมย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงมนทกานติ  วงษ์ทอง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนลิน  เขียวอร่าม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงษมาพร  ภูริชโชค โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวริศรา  ถ้วยทอง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยัดพานิช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรกานต์  ม่วงงาม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอริศรา  เผือกหอม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปาริชาต  ขวัญเมือง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปรัสรา  สมรมิตร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แตนรินทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชาลิสา  คารมชิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิศาลภัทรกิจ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศตพร  กระกรกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปาณิสรา  นิยมจีน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองคำดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชิดชนก  ผ่องประโยชน์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงญานภัทร  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกัญจน์ชนัช  อยู่คง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุ่มกลั่น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพีรชยา  เทศแท้ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรัญชลี  ทัยชัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกันติชา  เรืองจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนรณกร  อัมพรศิริ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายนภสกล  เรืองเดช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุตรดีเคน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรนันท์  วงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปวีรดา  โค้วฮุด โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คุ้มพงษ์พันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปวีรดา  โสดยวง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเคลิน่า  เสียงเกษม บาลมาเซด้า โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอภิวิชญ์  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพีชญา  ศรนารายณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเต็มสิริ  สินทบ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปัญญะสังข์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เชิดชู โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเขมิกา  ปทุมรัตนไพศาล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญบุญ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฎฐ์กานดา  เทพรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐจิรปภา  สกุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉิมทองประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรวิภา  ใจเฉพาะ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเพียงออ  ชมชื่น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ติณเวส โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายโชตินันท์  ทองแท้ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกนกมณี  เหมาะสมัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนงนภัส  นาคนาคา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธนกฤต  เจริญทรง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายกมลภู  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายสมชาย  สังวาลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายพชรพล  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงธนพร  ชมเชย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงภัทรภร  แสงวิมาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวิรัญชนา  ถาวรนาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงสุธิพร  แสนกล้า โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายธรรม์ชนน์  เล็กเพ้อ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายภัคพิพัฒน์  ทวีมาก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายปวริศ  กังเสถียร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายญาณภัทร  โพธิวัต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายนชธรรม  อุดมศิริ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายเมธัส  มณีดำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายวชิรวิทย์  จงสิทธิโชคชัย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายภูริเดช  จันทร์ณุมาศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงวาสนา  ฤทธิ์รื่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงจิรภัส  เจือจำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แพงศรีภิรมย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงณัฐนรี  ปะริวันตา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปราย  จันทวี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุสิกวัตร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสุวิศิษฏ์  หลิมพลอย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสิริพจน์  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวิโรจน์  ไหมประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกันต์ดนัย  เกษเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วฉลวย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายฐิติพงศ์  คล้อยวงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายจิรฐา  พุกเปลี่ยน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกันต์ณิกร  เพ็ญพานิช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธิติวุฒิ  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายรวิโรจน์  ลิ้มไพเราะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายแทนไทย  เตาไธสง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอิทธิภัทร์  สีสมุทร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศิริองอาจ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอนุทัต  มิตรดำรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายก้องภพ  พลจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนพภัสสร  กองทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณดิษ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอติพร  ชมนารถติกร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพรรวษา  อยู่กำเหนิด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆนาคา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงคุนัญญา  นิลเพชร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงรัมภ์รดา  สาหร่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มณีจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชิชานนท์  ภาณุโชคสุวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชนาธิป  โพงาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอชิระ  วงศ์นิติกร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณัฐนันท์  เติมอารมณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฐพัชร์  เกิดแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายทสกร  จันทร์เปล่ง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐดนัย  ศิลาเรียม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายลิขิตเมฆินทร์  บุรคอน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีรกร  สวมแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายสิรวิชญ์  สมคำเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายรัชต  ยติโชติ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปรัชญา  จันทร์ดา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายทรงธนธร  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายรุจิภพ  บุญเฮง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชวกร  โตราช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกฤษกร  หงษ์เจริญ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพุทธิพงศ์  บุญเงิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายกฤษกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชางาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณธรรศ  บุญณรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธนดล  โสภา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์แดง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอภิชญา  พลับวังกล่ำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตรีนัย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงริจรชา  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกรกมล  ทวนพรมราช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพัดชา  บุญราช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุพิชญา  เวชฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกิรณา  บูรพาพัฒนกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเตชินี  หยดหยาด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชนิดา  นิจฉาย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงรัตนวดี  จงอุตสาหกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุริชา  จ้อยทรัพย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปวรรัตน์  พุกภูษา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัชชา  รอดมณี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฐาภิตตา  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพัชราลงกรณ์  นันหมื่น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงสวิตาพร  ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอนัญญา  พุฒิซ้อน โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสิรฐศักดิ์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม