รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอภิสรา  แพสา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศิรดา  โชติปุณยปรีดา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภาสพงศ์  สมชิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายมงคลศิลป์  ทองชมภู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณีรนุช  ชุติปาโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกร  บรรจง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิรีธร  ว่องเกียรติคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพนัชกร  ชาญด้วยกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชลากร  อยู่สุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอินทุกร  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายตะวัน  เจริญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรพันธุ์  แก้วตรีวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอภิสรา  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภาวัต  เจนวิชา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์เนียม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอภิชญา  อินทวิเชียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอนามิกา  ผาสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายศิวกร  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวัทธิกร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงคณกรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอชิระ  ว่องไววิริยะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายแทนธรรม  บูรณะภักดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนรวร  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายจิรพิพัฒน์  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงฐานิดา  อาตม์สกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปาณิศา  เสิดขุนทด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศุภิสรา  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอภิสรา  การุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงรมลกร  จันทร์ส่อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปันฑิตา  บำรุงราษฏร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชิชญา  สีระสังวร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนภัค  น้อยสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงดลกมล  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายคณิศร  พรายกระสินธุ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนวมน  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศรวัณ  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวสันต์  แสงวิเชียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายอดิศร  ปะลาภผล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายวชิรพงศ์  ธงไธสง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงฐิตาภา  ช้างน้อย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัสสร  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชรพร  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปัณชญา  ศาลาแดง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชัยญาภร  จันทร์ทวีแสง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศลิษา  แก่นธรรม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรางคณา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วยก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจบุญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุกอิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายตะวัน  นิรุตติศาสตร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพงศธร  ทองกำเนิด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวริศรา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงญาตาวี  บุญช่วย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงแสงจันทร์  ซุ่นหลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจิราพร  ตุฬาเพียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภริตา  จำปาทอง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอริสา  จริตงาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีมา  เหราบัตย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงขวัญสกุล  วิจารณบุตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธนศร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  กุลปรีดารัตน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิตาพร  แย้มนิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชลธิชา  ทิมะบุตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงดารินทร์  เพชรพาณิชย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนิรชญา  เจ๊ะอามะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนครินทร์  แสงชนะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบุญญิสา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรจนา  ชุนลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงมณิสรา  ประสมศาสตร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงลลิตา  มะลิซ้อน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมลวรรณ  เตจ๊ะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภูวณัฏฐ์  วัฒนวชิราภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรประภา  วงศ์หงษ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐศิกาน  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอนัญญา  ทาติด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐกร  เคราะห์ดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันเมือง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนพล  จรีวัตร์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมตตากิจไพศาล โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายทรงพล  แสงศรี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายเอ็มเจ  สอนมะลา โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวราภรณ์  ใสเขียว โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กมลเวช โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำคำ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุวิมล  เนินชัย โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐพล  หาผล โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายเกริกเกียรติ  คุ้มหอม โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายเพ็ชร  สายทอง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภาณุพงศ์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณฐพร  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทราพร  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจรรยพร  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปัทมาพร  สีน้ำเงิน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรกนก  พลภักตร์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุฐิตา  ทองบุญ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอภินัทธ์  รื่นรมย์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุภาพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แทนทด โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงญาดา  พาปา โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวริศรา  ประมาณู โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐพงษ์  ธงศรี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญรัตน์  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์นพรัตน์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธมลวรรณ  เผ่าพันธ์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แพทย์นัทธี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายศรัณย์รัตน์  ศรีลาวัณย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปรินดา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศศิกาญจน์  มณีดวง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายชยพล  เกิดศิริ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายพงษ์เดช  เจริญศรี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรดา  กู้พิมาย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิยตา  เจริญผล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธมลวรรณ  กองอุนนท์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศิวพร  วงค์แววดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนิกานต์  บุตรชน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปฏิภาณ  อ่อนดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญร่มเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมใหญ่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรุจิรดา  มีผล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชินภัทร  ดีการ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปริดา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณรัญญา  ศรีสวัสดิื โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชุติปัญญะบุตร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสพลดนัย  ยินดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรประภา  ทรงเดช โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญานิกา  ลายภูษา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภณัฐ  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพีรพัทธ์  ขวัญยืน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธาวิน  พัฒนาภร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุเเก้ว โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูมิภัทร  คมสัน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายตันติกร  นวลเจริญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงโชติกา  เเน่นหนา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัชชา  คำสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญยุภู โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกันตา  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวานเสนาะ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงไธสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเปมิกา  ใจเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสิรภพ  อำภา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวัรภ์ทร  กาญจนก์นติ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภิณโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลากุล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันทินี  ชุมทัพวงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสถาปัตย์  อนันต์ชัยพัทนา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  ทวีสัตย์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายเตชิต  สำนักวิชา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมณิสรา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม