รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอภิสรา  แพสา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศิรดา  โชติปุณยปรีดา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภาสพงศ์  สมชิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอภิชญา  อินทวิเชียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอนามิกา  ผาสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายศิวกร  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายวัทธิกร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงคณกรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอชิระ  ว่องไววิริยะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายแทนธรรม  บูรณภักดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายนรวร  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายศรวัณ  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวสันต์  แสงวิเชียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอดิศร  ปะลาภผล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวชิรพงศ์  ธงไธสง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิตาภา  ช้างน้อย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนภัสสร  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรพร  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปัณชญา  ศาลาแดง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชัยญาภร  จันทร์ทวีแสง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวริศรา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงญาตาวี  บุญช่วย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงแสงจันทร์  ซุ่นหลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจิราพร  ตุฬาเพียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภริตา  จำปาทอง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอริสา  จริตงาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธีมา  เหราบัตย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงขวัญสกุล  วิจารณบุตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิดาภา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธนศร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  กุลปรีดารัตน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฐิตาพร  แย้มนิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชลธิชา  ทิมะบุตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงดารินทร์  เพชรพาณิชย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนิรชญา  เจ๊ะอามะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนครินทร์  แสงชนะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงบุญญิสา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงรจนา  ชุนลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์นพรัตน์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธมลวรรณ  เผ่าพันธ์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แพทย์นัทธี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศรัณย์รัตน์  ศรีลาวัณย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปรินดา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศศิกาญจน์  มณีดวง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายชยพล  เกิดศิริ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพงษ์เดช  เจริญศรี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวรดา  กู้พิมาย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนิยตา  เจริญผล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธมลวรรณ  กองอุนนท์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิวพร  วงค์แววดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนิกานต์  บุตรชน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปฏิภาณ  อ่อนดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญร่มเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมใหญ่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรุจิรดา  มีผล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชินภัทร  ดีการ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปริดา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณรัญญา  ศรีสวัสดิื โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชุติปัญญะบุตร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสพลดนัย  ยินดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพรประภา  ทรงเดช โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงญานิกา  ลายภูษา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุภณัฐ  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรพัทธ์  ขวัญยืน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธาวิน  พัฒนาภร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุเเก้ว โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภูมิภัทร  คมสัน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายตันติกร  นวลเจริญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงโชติกา  เเน่นหนา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัชชา  คำสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญยุภู โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกันตา  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวานเสนาะ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงไธสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเปมิกา  ใจเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสิรภพ  อำภา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวัรภ์ทร  กาญจนก์นติ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภิณโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลากุล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันทินี  ชุมทัพวงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสถาปัตย์  อนันต์ชัยพัทนา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุพิชญา  ทวีสัตย์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเตชิต  สำนักวิชา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมณิสรา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม