รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจตุภัทร  ตั้งนามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงรสธร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายอมต  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธมกร  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนัทภัทร  เชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณสวรรค์  รัตนปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวิศวะ  อินทุดม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปาณิตา  บุตรละคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศุภิสรา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภีมวาร์  ไทยแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐกิตติ์  อยู่คะเชนทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพาสิษฐ์  สมเกียรติวีระ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณภัค  แจ่มจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธีร์ธวัช  วัฒนทวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูวิศ  พิพัฒสุวรรณชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุพีรยา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงตระการตา  เทพศิลป์วิสุทริ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤตภาส  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชญานี  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายกันต์  อิสระทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวรา  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปิตมณี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปนัสยา  อมรธำมรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภูพศิน  โพธิ์เตี้ย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศิริภัสสร  จิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนัท  รุ่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายปัณณพัทธ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤษศิริ  กาญจนนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพงศ์ศรัน  หวังงำทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชฎา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนัญกรณ์  ธีระวัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกมลวัช  สิริวัฒน์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายรชต  บัวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายภคิน  บัวสำรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกันยกร  ช่างจด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรมย์นลิน  สิทธิ์ภานุวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิรัฐญาร์  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธีทัต  ลิ้มอังกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายเดโชพล  ดอนสมจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงลัลนา  เทพสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปิยธิดา  เต็มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หีบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภวัตจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพิมาย  ธาราสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธนพร  โชคชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธีรังสิมา  คำแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสิปปกร  ซุ่นเเต้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรวิภา  เงินกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภัณฑิราภา  บุญชู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาณิศา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภัทรพัฒน์  สุขศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวีระสิทธิ  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐภัทร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวทัญญู  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวิรวัฒน์  นามสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายภูธน  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนภัทร  จิรเมธาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภัครริณ  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงภคพร  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายสหรัฐ  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงณัฐชยา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปภังกร  ขวัญยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสมิตา  กุณามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงฉันท์สินี  ืปัญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายอนันต์ธนวัฒน์  อำไพเรื่องศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายสัณหณสัณห์  มีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายติภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายเด่นภูมิ  จิณโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกันต์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายภัคพงษ์  เพ็งสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายวุฒิภัทร  เลี่ยวบุ้นกิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชญานนท์  กิตติอมรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสิริรัตน์  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายสุรเดช  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงแพรววา  คงสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายซาซาน  โตลิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอติกันต์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวรัมพร  ตั้งปณิธานวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรประไพกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายน่านน้ำ  แหยมสร้อยทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธารากร  ธาราสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายนิรันดร์ชัย  ศรีสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงฉอยิ่ง  เบนนิตา ตาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายแอนโทนี่  แบร์ทิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชยุต  สิงคิรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกื้อหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรนภัส  ลาภทับทิมทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายแอนโทนี่  เอ็ดเวิร์ด เทอเนอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายธนวัฒน์  วีระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายทวีโชติ  ปิยะณัตติ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงติชิลา  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณัฐนันท์  สิงหืทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายเปรมอนันต์  วิจาราณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงภคนันท์  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนภัทร  ธนาวุฒิปีติภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอรปรียา  อาสนทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงปณิตา  คำกำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายฐิติวัจน์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงจันทรัตน์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธนกร  สุขแจ่มใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงอัญชลินทร์  ตั้งธนไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนัฎฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสายวรีย์  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอัครเทพ  คงคล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุวรรณาพิสิทธฺ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณกรพันธุ์  พาชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลดางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสุรวิช  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวรัชยา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายเควิน  เจตน์ อาร์นทซัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอรอมล  สง่าประโคน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกฤตภาส  สดใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยเขต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจรณิน  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปรีดิ์นลิน  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปุณยภา  เต็งสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชัญญานุช  ตันชะโล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปุณณพัต  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายจิตรกร  แย้มสุคนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปาจรีย์  มาลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูมินิธิศ  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศุภณัฎฐา  ศรีธะวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐพัฒน์  เผ่าคุรุพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกุณฑิกา  สราญฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปภังกร  สีเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปพน  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภวินท์  รุจิระจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปภังกร  ตั้งหลัก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกฤตธี  สืบศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตเลิศรังสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัชชา  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอันนา  นถาโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปิยะณัตติ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายคุณานนท์  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอธิชา  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรวิสรา  โลหะเสริมทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพรพรรษร  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนทฉัฐ  ลำใย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสวิตตา  สมสมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายประพนธ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสุรพศ  เจนจิรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจินณ์จุฑาห์  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอาทิตย์  จำเริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกรวรรณ  เจิมภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์พนาขัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปฏิภาณ  กลัดสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายแทตย์สึ  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภีมร์  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพัชรพล  วัดเข้าหลาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปพิชญา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภัทรพล  อินทวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอัครพัชร์  ยุทธสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฏฐ์วนัน  เวหนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลั่นสุธน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุวิจักขณ์  พลึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายฐิรวัฒน์  เงินลี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพชร  วงศ์ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอริสรา  ผลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวรภพ  จิราษฎร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอิทธิกร  เหมือนวร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประกอบการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำอ้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศิรินดา  โพธิสถิตยืนยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธนัญกรณ์  สีเหลือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงจิรนันท์  คิตการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจิตรนุช  พัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาววิภาพร  พรฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาววิรัญดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงศตพร  สุขยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนาริฐา  อำพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรรณรดา  เชาว์สกู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศรุตา  ทองเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสาริศา  หมวดหรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอรรัมภา  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปุณยวีร์  อาดัม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธนัญญา  สุภาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุฐิตา  ชีวินวิวัฒนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพราว  รัตนจรยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  สาระจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนันท์นภัส  หรือสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพอฤทัย  วัชราพลเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกุลริสา  สกุลชาติกิรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศศิตา  ไชยหะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุกฤตา  ใจตรงกล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรกมลวรรณ  เทียมคู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุชัญญา  สีต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายต้นไม้  เกิดแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายศรุต  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุนันธรัตน์  อุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  คงเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาธิสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายปภังกร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายปิติภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายวงศพัทธ์  กุลาใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายนรินทร์โชติ  เพชรดง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธนวัฒน์  อักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายศจิษฐพล  บุญพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายรชตวรท  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงนิชาภา  พฤกษาสวย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณิชาภัส  แก้วฟู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงศศิประภา  ชุมภูใบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปุญวี  บุปผาวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอภิษฐา  มหาเขตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายธีรทัต  ผิวอ่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพชรภูมิ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกรณิการ์  ไทยศรีคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนภณัฐ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายสิริกร  ภัทรนารานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภคพงษ์  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายวรพฤกษ์  สิงห์สูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายธนภัทร  ชาตะรูปะชีวิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายธีรภัทร  ปุเรตัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกุลณัฐ  เอมสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายวรชัย  คูธนากรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายปฐพี  นิลพัด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายเศรษฐกรณ์  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายภูเบศ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายอัครินทร์  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฏฐิ์ประภา  กลิ่นขจร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปริตตา  วะลัยพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายณัฐนวัฒน์  วิมลศุภกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายธาราเทพ  คงทรัพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายปิติพงษ์  สุขกับหลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายสิรภพ  ศรีสังข์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายสิรภพพ์  ธิบดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรุงพลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนรมน  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายภคพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายธนวัฒน์  ทับทวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายภาคิน  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายศิลา  อิ่มคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายกันตินันท์  เพ็งสุภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายปัณณธร  ทับอุดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายวิทย์วศิน  กล่อมเกลี้ยงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายอรรคพงษ์  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปัทมพร  พรหมโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงณัฐชยา  พลวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงศศิธร  แสนเหลา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัฐศิลป์วรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายกฤษฎา  พันเรืองเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายปภังกร  ศรีบุญจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีวอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปวริศา  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัชชา  อังคะสาระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงมณีรัตน์  พลเดชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงธัญพิชชา  เนินอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอริสา  ศิริบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายนนทพัทธ์  มาศเมฆ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายพีระณัฐ  แดงโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายพรพิพัฒน์  พัฒนเศรษฐศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายปัถย์  สุทธิกิจอนุรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายวรกร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธนทร  แก้วศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงลลิตวดี  เจริญวารี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอนัญญา  เหินชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพิชยา  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายพัสกร  อุบลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายวชิรพล  จันทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายธัญยธรณ์  คัชชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายธนโชติ  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ย่องใย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายกฤตพล  ศรีธรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายกันตพัฒน์  คงดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายทีฑายุ  พราหมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกัญญาภัค  อัศวการกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เพ็ชรผุดผ่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพรลดา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐพิมล  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนภสร  ลีวงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอัญชัน  กาญจรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปัทมพร  ขาวคม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพัชรกันย์  โพคามา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกัญญวรา  ภิญโญวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงธัญญา  ทองมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายคณนวรรธ์  สระศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปัณณทัต  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชินวีร์  วารีรัตน์โรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนพอนันต์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณปัณณ์  แนวประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอโณ  อโนสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญต่อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอนัญญา  ดงขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เกษธีระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณภษร  หงษ์คะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอินทิชา  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรษราภา  สากระจาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสุวพิชญ์  รินรส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภาวิช  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนกร  ธัญญานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนภูมิ  บุญช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเอื้ออังกูร  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายรชานนท์  สุระประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  โยธา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชญธิดา  กรการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงนวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญพรหม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวาสนา  ท้วมแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กระแสโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  เจริญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสาริศา  ร้อยลาภ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภฤดา  เสพศิริสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนกฤต  สาลีเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรฤทัย  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสุภวิชฌาณ์  ชาดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสรรค์นิธิ  พงษ์ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกชกร  ดีไร่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรกช  ขันติศิลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอริย์ธัช  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสิทธิกร  จิ๋วนางนอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอันน์มณี  ไชยวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอรุโณทัย  นาวินชัยพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัศมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชานนท์  ปิยนิธิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมรุกัญญา  กันยะมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศิริภัสสร  ถนัดหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรักษิณา  วงค์มาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอัญญาพร  อินทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสวภัทร  วงค์สนิท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพันธนันท์  ทานกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพัชร์ธริศร์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายศิกษก  พงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปรวัตร  หุมสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอัษฎายุธ  มากสวาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจิณณเจตน์  ปานเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายทรงธรรม  กาสีใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศุภณัฐ  บุตรรักษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสหรัฐ  สุขพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนิติ  สระแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญชนก  มากโฉม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนงนภัส  หลักเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนาพร  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงลลิตา  ไหมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภาณพรรฒ์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณิชชยา  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนรกมล  พานทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอนันต์ธิดา  ประพิตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรรร  จิรปิติสัจจะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วพินิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพ์ภา  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  แก่กล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายมนต์มนัส  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชวัลวิทย์  ชิวธนากรณ์กุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวิชธนันท์  แย้มกลิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปัณณกิตติ์  ค้ำชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายกำชัย  เกษมสุขสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพรนภัส  ใจกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพัชริสา  สุขพ่วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสวมน  ฟ้าประธานชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ยน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณิชชา  กุลบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนภัส  ตรางา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวงศธร  ลิ้วเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวราวุฒิ  วงค์ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐนันท์  ภูริเศรษฐานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนิรภาดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชติญา  เผ่าทองสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พะนิจรัมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณฐานภ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุทัยรังศรีเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรสืบสาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  การดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณธิดา  ตาลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวณิศรา  บุญเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณภัทร  มัจฉาเกื้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณฐกันต์  ธูปแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนภัทร  ล่องอาวุธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณัฎฐ์  สีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพัชรียา  จันทร์ศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพรีม  เพชรสะแก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอเซ็ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเกตุจันทร์  ไกรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรดา  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปุณยวีร์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวรวรรณ  ซาไทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเจดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกฤษณล  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนพัฒน์  ขวัญศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนดล  สืบเสนาะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนัธทวัฒน์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนพรุจ  ไทยนุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณัชพล  ชโลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชิษณุพงศ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปรรณ  ฉายารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพรลภัส  โชคนาวีสกุลรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปูชิตา  แจ่มจันทร์ชนก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชญาภา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกุลยาวรรณ์  ดาราดิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนันท์ชนก  ศรีบุญมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกรวิชญ์  คฤคราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภาคิน  เดชาเลิศตระกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายปริตต์  บุปผาวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนภวดล  อุดมรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพชรพล  พรหมช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปวริศ  ดรละคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวิรินทร  แว่วเสียง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชญานนท์  หาญยุทธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุพัชชา  เบ้าคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุวิชาดา  เขตสมุทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงศิริพิมล  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มัทธกุลพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงโยษิตา  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปัณฑิตา  เจริญบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอัลวานี  ต.วิเชียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงภานิชา  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพัณณิตา  เกตกินทะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธนิสร  เรืองภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอมิตา  บุตเชอร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธิติวุฒิ  สำราญมน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จินดาสว่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศิรภัสสร  การเพียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์วงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอชิรญา  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุพิชญา  สังขะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอรินรดา  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายสุรชัย  ผไทวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายภูวสินธุ์  ลีเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายภูบดี  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายอภิมุข  รวดเร็ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายภูบดินทร์  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายพัชรพล  นิพันรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายอชิตะ  นววิภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วผาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายสุรชา  อินทรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายสรวิศ  โพธิ์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายณัฐดนัย  ทานผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายนิพพิชฌน์  สำราญรณศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายธรรมจิตร  กล่ำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายพิรพัฒน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  แคล้วคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงภัทริยานันท์  ศรีมันตะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายวราธร  เสียงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงนวพร  ภู่โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายรัฐภาค  มีใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายธนภัทร  สืบศักดิ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายณัฎฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กชายภัทรพล  วงค์สุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงกุลชา  อือตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายสรัล  กองสิน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายวรวิทย์  สนั่นไหว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิธาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายบวร  แก้วนิยม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวชิรวิทย์  สนั่นไหว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงณิชานาถ  พูลผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธิดาพร  บัวสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายรพี  คงเจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายก้องภพ  วิชากุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศิรวีร์  นาระคล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสิริรัตน์  วิระเทพสุภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวนัชพร  สังคะวังค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศุภมาส  เกตุจัทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปัณณพร  อยู่สบาย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจุฑาธิป  โสภาพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธยานี  แสงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัฐวดี  แทนชาลี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายขวัญชัย  ป่าดำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายวชิรวิทย์  มูลเทียนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสงี่ยมใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายกรรณพจน์  ไชยเรืองสูง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจิรันดร์ลักษณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศศิการณ์  จอมลา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพุฒตาล  เสวกวิหาร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรัชญา  สมทรง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายรุ่งภพ  คำเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพลอยรัตน์  จันทร์ไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายทยากร  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนภัทร  ฉุนหอม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงลักษณา  ม้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปณิชา  จรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปิ่นปิพัทธ์  ทองโต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีโพธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอิงนภา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงทักษอร  สีสุนทรไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวรดร  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายสุนิติ  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายธนกร  ทรัพย์ผดุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายปภังกร  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายธีรภัทร  คุ้มสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงรุจิภา  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายศุภกฤต  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงมาตา  กลีบมะลิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกรกมล  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายพงศกร  ทรงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายกิตติกวิน  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงโชติกา  ดำรงสิริลาภพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายปิติภัทร  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายทีฆทัศน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายธนภัทร  เจริญรื่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายปุณณพงษ์  ภูคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายพัชรากร  แสนดวงดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายภัทรดนย์  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายภัทรพล  พฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงนภาพร  ประสาท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงพรกรก  นามนไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงรุจิรา  มรกต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงสุภัชชา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงอารียา  ชุณหกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธมาตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายชินธีร์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงศ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงณัฐรินี  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายอัครพงค์  จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงณัฐรดา  ตอบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายนรินทร์โชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายทีปกร  เอกสิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บริสุทธิ์สุขกมล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงคุภสุดา  นิลจินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงปภัสจนันท์  พยัคฆะนิธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายภูมิรภี  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายจิรชาติ  สุสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายพชร  จีระเตชธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายธนาสิน  ภูดรนาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ฟ้าเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายสุรยุทร  โสดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชาติวัฒนกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายรัฐกรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายวัชรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฐพิมล  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายฌาน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปวริสร  ชวนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายวรพล  โสภาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายติณณภพ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปองภพ  แสนสนิท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงฐิรญา  สุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฐนรี  ยังชั่งเขียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปภาพัฒน์  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงรวิภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาวพิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอรจิรา  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกษิดิศ  ขจรเดชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนดล  โสสีทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงรวิปรียา  บัวจีบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายจามิกรณ์  สรุงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายณัฐนันท์  หิรัญสอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วาชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอักษราภัค  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายปรเมศ  เขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายณกร  กฤชอาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายรัฐพงค์  มนาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายรัตนกร  ไกรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงแซนดร่า  เลียน่า กีซซีลียุส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกรการต์  จันทประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงญาดา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสมิตานัน  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุรตา  บุญจิ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอริสรา  เชื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอารดา  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภูรินท์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยต่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกษิรา  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายเปรมม์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายปุณณ์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงจริษฐา  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายฆนากร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายกนก  วงศ์ทะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายกฤตภาส  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายเดชณรงค์  ชัยพลบาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายธิติวุฒิ  หนิงนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายปุญญพัฒน์  จรวยผ่องผาสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภูมิรพี  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายศิวกร  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุขมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปณิตา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีอุดมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวริษฐา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายปิยากร  สุขสม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายปิติพล  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภาณูพงศ์  อาจวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายศักดา  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายศุกล  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสุทธิฉันท์  ทองเปิ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอัยริสา  แก่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปภาดา  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายภูกวี  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นฤดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนทัต  โพธิเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณัฎฐ์ภัทร์  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธีระวุฒิ  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภัทรดนัย  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงภัทรพร  คำแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สัมปทาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสุวภัทร  อมรสรเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม