รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตภูมิ  คุ้มขัตติยะ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอนาวิน  หวังพันธ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนรภัทร  ทองสุ่น โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาผล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีภาพ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูมิมาโนช โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุกัลญา  ฤทธิเกรียง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิกสุวรรณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชมภูพื้น โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะยา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิชญาพร  มินทบุรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุธินี  ด้วงสิงห์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดงขลิก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอินทิรา  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงรัชญา  วงศ์สง่า โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกันตา  วงษ์ศรยา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงนภาพรรณ  วรสันต์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสิราวรรณ  วรรต์คำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกุลิสรา  เดือนสว่าง โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบัวชุม โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิชนาถ  เขาชำห้าน โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนฤมล  พนมวัน โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกนธี  อักษรคิด โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกร  นิตยพล โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภคพร  ร้องกาศ โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตตินันท์กรณ์  ธรรมอินราช โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนิสร  สวัสดิ์ภูมิ โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวาสนา  พลศรีษะ โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์  บุญเพชร โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐนิช  บุญบำรุง โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนรวิชญ์  ใสยผุด โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจตุภัทร  ตั้งนามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนภัทร  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติธัช  เอี่ยมกุลวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกชพร  คำตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์พฤกษ์โอชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชิษณุพงศ์  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเปมณีญ์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภีรวัส  พาผล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปิยากร  ธรรมคงทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงดลณดา  เทียมเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธาราพร  ตันติโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐณภัทร์  อังกูรวัธน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูริช  พึ่งแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธิติคุณ  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเพชรรดา  จิตต์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แจ่มสอน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤชณัท  จันทร์อนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเพชรนภา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายรังสิกร  ช่างเก็บ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัญญภัทร  พินเสนาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนปวรรณ  แมกไม้รักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปภังกร  จันทนะสาโร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุรีย์ลัฐ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเอมวิกา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปัทมนันท์  ดามี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสรัลรัตน์  งามจรัสศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนรบดี  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนภัค  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภานุวัฒน์  โชติวิชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปริษา  เชื้อช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปพิชญา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณิชากร  เทือกลาด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวรงค์เวท  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปุณฺกา  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เติมเลิศมนัสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพุทธญาณี  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปิยวัฒน์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิชย์  เจริญกิจปีติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายแทนคุณ  ศรีชลา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยมสานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปองคุณ  ถาวรวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายอังกูร  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญไชโย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภชนก  ลีราช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภูชญามญธุ์  เอกนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกัลยากร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชญานิสรา  พงษ์พัว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนาตยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสุปะวีณ์  วงศ์ศารทูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชนัญธิดา  ดุสดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกันตพร  เกตุรุง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเกศมณี  เฉิดฉาย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธฤษิดา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรสธร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอมต  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเพียงพอ  ฉำ่แสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศศิประภา  มาละมัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัชชลิตา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุนิตา  ชาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชโย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติ์กวิน  แก้วฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีร์ธวัช  สิริประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรรษมล  รักษมาตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจิรภัทร  พุฒิไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวชิรวิชย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปริชญา  เชยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวีรินทร์  ทรัพย์ปรุง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เวียงยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัณณิตา  อมรพิสิฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธรรมธร  พิมพ์สุวธรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภัทรวิน  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงหยกเทวา  วิชญกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิชญาดา  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกวินทิพย์  ปองดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วะรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายรชต  ยุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอิงรภัทร  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกัณฑ์กฤช  สำราญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายรัชพล  วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐวดี  พลแสน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงภูผาภูมิ  เดชรุ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวศินี  แสนดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอนุพงศ์  พึ่งโพธิ์มิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอนัญญา  ถิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายทินกฤต  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกันตพัฒน์  วงษ์กวีวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนกฤต  ใจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายลภนพัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกฤตธีริศรา  ธิกะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชญาภา  สังข์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัชชา  ฆารเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงทัชชกร  แป้นเนียม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุชานันท์  โสวัตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธฤตมน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปริยากร  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายตนุภัทร  ศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนนท์ปวิธ  เกิดกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวรัชญ์  พรานนท์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวิศรุต  พุกนาค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธันยพร  โคตรแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรพรรณ  เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสมิทธ์  เจ็งวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิชชา  วิทิตกนกธำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงมนรดา  สังข์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธีรชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกิตติณัฐ  วินัยถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณนภมร  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภัทรธร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงขวัญชนก  คร้ามภัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณฐมน  กลีบอุบล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอรอินทุ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โพธิ์คูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภวิชญ์  ทรัพย์เจริญดีอาภา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงแพรวแพรวา  เหลืองวุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงลภัสรดา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปรียนันท์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปณพล  จรัสพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชชากร  ฟักทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอัจจิมา  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรินทร  ประทุมยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณมน  ฉายวิมล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฏรียพัฒน์  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกานดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสุธาสิด  อำไพเทศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทธิชา  ศรีโวทานัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงแพรวา  สิงคะนอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอภิชา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิรัล  รัตนากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนกฤกต  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีราทร  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่างดอนคา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชชาพร  บุรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัยริสสา  เก้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณฐกร  สุวรรณนที โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพฤทธิ์  ปฏิพงษ์ภาณุรัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุชาวดี  วรวิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนภัทร  มณีชัยสิริโชค โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสรชา  แจ่มดาว โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอังคณา  ชื่นฤดี โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพรรณพัชร  โพนาง โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุรัศวดี  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนภสร  เมืองโคตร โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
245 นางสาวอริสา  ปราศจาก โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงทอง โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุวมน  เรืองทรัพย์ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงขา โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปิยาพรรณ  ศิริคุณ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุรีย์พร  หาญรักษ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเบญญภา  ภาษาชีวะ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายปิยังกูร  กระจายกลาง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิรธีร์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัคภิญญา  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ศรีชุมพล โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกชกร  คุ้มวงศ์นาม โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธมกร  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธนัทภัทร  เชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณสวรรค์  รัตนปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายวิศวะ  อินทุดม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปาณิตา  บุตรละคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงศุภิสรา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภีมวาร์  ไทยแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฐกิตติ์  อยู่คะเชนทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายพาสิษฐ์  สมเกียรติวีระ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณภัค  แจ่มจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายธีร์ธวัช  วัฒนทวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภูวิศ  พิพัฒสุวรรณชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสุพีรยา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงตระการตา  เทพศิลป์วิสุทริ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกฤตภาส  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชญานี  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายกันต์  อิสระทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐวรา  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปิตมณี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปนัสยา  อมรธำมรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายภูพศิน  โพธิ์เตี้ย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศิริภัสสร  จิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายธนัท  รุ่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายปัณณพัทธ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายกฤษศิริ  กาญจนนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายพงศ์ศรัน  หวังงำทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพิชฎา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายธนัญกรณ์  ธีระวัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายกมลวัช  สิริวัฒน์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายรชต  บัวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายภคิน  บัวสำรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกันยกร  ช่างจด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงรมย์นลิน  สิทธิ์ภานุวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวิรัฐญาร์  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายธีทัต  ลิ้มอังกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายเดโชพล  ดอนสมจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงลัลนา  เทพสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปิยธิดา  เต็มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หีบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภวัตจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายพิมาย  ธาราสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธนพร  โชคชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธีรังสิมา  คำแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสิปปกร  ซุ่นเเต้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรวิภา  เงินกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงภัณฑิราภา  บุญชู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงญาณิศา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายภัทรพัฒน์  สุขศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายวีระสิทธิ  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายธนกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐภัทร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายวทัญญู  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายวิรวัฒน์  นามสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายภูธน  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนภัทร  จิรเมธาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงภัครริณ  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายชุติเดช  สุขศืล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายพชรพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงตมิสา  สุภาพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายเจตน์สกฤษ  แสงฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงแพรพิชชา  วิทย์วรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายกรกานต์  ไพรพนอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายศุภวิชญ์  อารยรัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายศุภณัฎฐ์  เกิดโภคา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายจิรัฎฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกวินตรา  วิทยาวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายวีรภัทร  สอาดรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชโคบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายคณาวุฒิ  บุญลือ ณ ถลาง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงกฤตมุข  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายธนวินท์  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภคพร  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสหรัฐ  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงณัฐชยา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายปภังกร  ขวัญยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงสมิตา  กุณามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงฉันท์สินี  ืปัญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายอนันต์ธนวัฒน์  อำไพเรื่องศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายสัณหณสัณห์  มีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายติภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายเด่นภูมิ  จิณโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกันต์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภัคพงษ์  เพ็งสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายวุฒิภัทร  เลี่ยวบุ้นกิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชญานนท์  กิตติอมรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงสิริรัตน์  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายสุรเดช  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงแพรววา  คงสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายซาซาน  โตลิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายอติกันต์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวรัมพร  ตั้งปณิธานวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรประไพกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายน่านน้ำ  แหยมสร้อยทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายธารากร  ธาราสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนิรันดร์ชัย  ศรีสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงฉอยิ่ง  เบนนิตา ตาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายแอนโทนี่  แบร์ทิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายชยุต  สิงคิรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกื้อหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงพรนภัส  ลาภทับทิมทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายแอนโทนี่  เอ็ดเวิร์ด เทอเนอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายธนวัฒน์  วีระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายทวีโชติ  ปิยะณัตติ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงติชิลา  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐนันท์  สิงหืทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายเปรมอนันต์  วิจาราณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงภคนันท์  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนภัทร  ธนาวุฒิปีติภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงอรปรียา  อาสนทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงปณิตา  คำกำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายฐิติวัจน์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงจันทรัตน์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนกร  สุขแจ่มใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอัญชลินทร์  ตั้งธนไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายมิตรภาพ  เเก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายชญานนท์  วิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายธันย์  ศุภกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายพงศธร  ไตรลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวรทัต  เอายะกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  พินิจสุขใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีเเก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายสิรวิชย์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายจิรวัฒน์  เเสงหิรัญรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายนิติพงศ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายวริศ  นิยมรัตน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสรยุทธ  สาลีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายอัครวัฒน์  บุญเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนัฎฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสายวรีย์  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอัครเทพ  คงคล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุวรรณาพิสิทธฺ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณกรพันธุ์  พาชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลดางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุรวิช  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวรัชยา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเควิน  เจตน์ อาร์นทซัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอรอมล  สง่าประโคน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกฤตภาส  สดใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยเขต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจรณิน  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปรีดิ์นลิน  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปุณยภา  เต็งสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชัญญานุช  ตันชะโล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายปุณณพัต  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายจิตรกร  แย้มสุคนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปาจรีย์  มาลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภูมินิธิศ  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศุภณัฎฐา  ศรีธะวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐพัฒน์  เผ่าคุรุพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกุณฑิกา  สราญฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายปภังกร  สีเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปพน  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภวินท์  รุจิระจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปภังกร  ตั้งหลัก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกฤตธี  สืบศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตเลิศรังสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัชชา  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอันนา  นถาโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปิยะณัตติ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายคุณานนท์  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอธิชา  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรวิสรา  โลหะเสริมทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพรพรรษร  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนทฉัฐ  ลำใย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสวิตตา  สมสมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายประพนธ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายสุรพศ  เจนจิรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจินณ์จุฑาห์  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอาทิตย์  จำเริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกรวรรณ  เจิมภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์พนาขัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปฏิภาณ  กลัดสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายแทตย์สึ  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภีมร์  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพัชรพล  วัดเข้าหลาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปพิชญา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภัทรพล  อินทวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอัครพัชร์  ยุทธสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฏฐ์วนัน  เวหนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลั่นสุธน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุวิจักขณ์  พลึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายฐิรวัฒน์  เงินลี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพชร  วงศ์ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอริสรา  ผลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวรภพ  จิราษฎร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอิทธิกร  เหมือนวร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประกอบการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอภิชญา  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสารัช  บาลโสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนวัฒน์  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงแพรพิไล  บุษบงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัททวัฒน์  เนินคีรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนาวินท์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายตฤณภัท  คงเจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายสถิตคุณ  ขาวนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอารยา  น้อยหมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวริศรา  ชาตะรูป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกิตติธัช  อันอาษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงมีนา  แสงเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจณิสตา  เจือจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวิชญ์พล  สุริยมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายคณศรัณญ์  ปัญญะจินตวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกรีธพัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงรักษ์ษิฏา  งามสม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภูมิ  เจริญลาภวิชโย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอินทัช  เนาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายรัชพล  เทวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายคชาชาญ  สาครพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายปุณณวัท  ลาดปาละ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปรนิ  เสนวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายทาเคชิ  คัตซูโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพิจักษณ์  เฮงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปุญญิสา  ผ่องใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสมิตานัน  กอเซ็ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำอ้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงศิรินดา  โพธิสถิตยืนยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงธนัญกรณ์  สีเหลือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงจีรัชญ์  ภูเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชื่นศิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภคพร  บัวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงรมิตา  สำอางค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงจิรนันท์  คิตการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงจิตรนุช  พัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาววิภาพร  พรฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาววิรัญดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ลือวนิชวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงศุภกัญญา  บุญหนู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงสรัลชนา  เจริญผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชนิตา  ทองเอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงนารดา  เสรีกิตติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงวิจิตรา  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงนรีธร  คิ้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธนวรรณ  นาควชิรตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงศตพร  สุขยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนาริฐา  อำพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวรรณรดา  เชาว์สกู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศรุตา  ทองเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสาริศา  หมวดหรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอรรัมภา  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปุณยวีร์  อาดัม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธนัญญา  สุภาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุฐิตา  ชีวินวิวัฒนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพราว  รัตนจริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  สาระจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนันท์นภัส  หรือสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพอฤทัย  วัชราพลเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกุลริสา  สกุลชาติกิรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศศิภา  ไชยหะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุกฤตา  ใจตรงกล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวรกมลวรรณ  เทียมคู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุภิสรา  สีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชลธิชากร  ลอดทพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธนัชชา  ธนะปุระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเกสรา  ยาป่าคาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสาริศา  ราชอภัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปิยพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  มหาสันติปิยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงแมรี่  แบรนแนน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงฐิติยากร  บริหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงปุณพรรษ  ประสิทธิ์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกฤศรดา  บุญทะโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายมโนเชาว์  กระท้อนกลาง โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายภัทรพล  บุตรจันทร์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงภัทรนัน  บุตรจันทร์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงวีรินทร์รดา  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายวิมุต  ทวีกิติกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายบุญพิพัฒน์  อัตถกวีศิลป์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวริศรา  ใจคิด โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายสุริยะอันส์  สุกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปทิตตา  อุไรฤทธิพร โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงศศพร  เดชะสหะพัฒนา โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายปัญญวัฒน์  ดำจับ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายณฐกฤต  ศรีริ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรศรี โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายอชิรวิชญ์  กฤษณาวัฒนา โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายพชร  เลิศบำรุงสุข โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงฉัตรชนก  แจ่มสว่าง โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงชาลิสา  มณีรัตน์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงฐาปนี  ศรีธาราม โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายปรัตถกร  เจียมทอง โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายวิวรรธน์  ชูใหม่ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายชุติเดช  เกิดลาภผล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปริยากร  ชังเทศ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทวีกิติกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภัททิยา  เพิงมาก โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายรชฏ  รัตนถาวร โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงณภัทร  ศิรินันทนกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสวสร  สรงกุมาร โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายปองคุณ  มงคลรัตน์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุภัคชญา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงบุณยวีร์  มัควัลย์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ทาสระคู โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพรรณรมณ  สุโรจน์วัฒนกูล โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสันติราช  เฉิน โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงริญญาภัทร์  อุ่นจิตต โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายชยพล  สุวรรณเกษา โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิชชากร  ลิ้มถาวรวงศ์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกิตติกวี  ศรีสุข โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายวรปรัชญ์  อุ่นจิตต โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายต้นไม้  เกิดแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายศรุต  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงสุนันธรัตน์  อุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  คงเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาธิสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายปภังกร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายปิติภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายวงศพัทธ์  กุลาใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายนรินทร์โชติ  เพชรดง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายธนวัฒน์  อักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายศจิษฐพล  บุญพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายรชตวรท  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงนิชาภา  พฤกษาสวย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงณิชาภัส  แก้วฟู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงศศิประภา  ชุมภูใบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปุญวี  บุปผาวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอภิษฐา  มหาเขตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายธีรทัต  ผิวอ่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายพชรภูมิ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงนภณัฐ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายสิริกร  ภัทรนารานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายภคพงษ์  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายวรพฤกษ์  สิงห์สูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายธนภัทร  ชาตะรูปะชีวิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายธีรภัทร  ปุเรตัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกุลณัฐ  เอมสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายวรชัย  คูธนากรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายปฐพี  นิลพัด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายเศรษฐกรณ์  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายภูเบศ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายอัครินทร์  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงณัฏฐิ์ประภา  กลิ่นขจร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปริตตา  วะลัยพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายณัฐนวัฒน์  วิมลศุภกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายธาราเทพ  คงทรัพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายปิติพงษ์  สุขกับหลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายสิรภพ  ศรีสังข์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายสิรภพพ์  ธิบดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรุงพลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงนรมน  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายภคพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธนวัฒน์  ทับทวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายภาคิน  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายศิลา  อิ่มคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายกันตินันท์  เพ็งสุภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายปัณณธร  ทับอุดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายวิทย์วศิน  กล่อมเกลี้ยงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายอรรคพงษ์  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปัทมพร  พรหมโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฐชยา  พลวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงศศิธร  แสนเหลา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัฐศิลป์วรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายกฤษฎา  พันเรืองเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายปภังกร  ศรีบุญจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีวอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปวริศา  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณัชชา  อัคคะสาระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงมณีรัตน์  พลเดชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธัญพิชชา  เนินอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอริสา  ศิริบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายนนทพัทธ์  มาศเมฆ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายพีระณัฐ  แดงโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายพรพิพัฒน์  พัฒนเศรษฐศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายปัถย์  สุทธิกิจอนุรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายวรกร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงธนทร  แก้วศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงลลิตวดี  เจริญวารี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอนัญญา  เหินชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพิชยา  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายพัสกร  อุบลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายวชิรพล  จันทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายธัญยธรณ์  คัชชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายธนโชติ  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ย่องใย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายกฤตพล  ศรีธรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายกันตพัฒน์  คงดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายทีฑายุ  พราหมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกัญญาภัค  อัศวการกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เพ็ชรผุดผ่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงพรลดา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงณัฐพิมล  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงนภสร  ลีวงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงอัญชัน  กาญจรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงปัทมพร  ขาวคม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพัชรกันย์  โพคามา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงกัญญวรา  ภิญโญวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงธัญญา  ทองมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายคณนวรรธ์  สระศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปัณณทัต  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายชินวีร์  วารีรัตนโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายนพอนันต์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณปัณณ์  แนวประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอโณ  อโนสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญต่อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอนัญญา  ดงขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เกษธีระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณภษร  หงษ์คะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงอินทิชา  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวรรษราภา  สากระจาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสุวพิชญ์  รินรส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภาวิช  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธนกร  ธัญญานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธนภูมิ  บุญช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายเอื้ออังกูร  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายรชานนท์  สุระประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  โยธา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพิชญธิดา  กรการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงนวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญพรหม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวาสนา  ท้วมแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กระแสโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  เจริญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสาริศา  ร้อยลาภ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงภฤดา  เสพศิริสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายธนกฤต  สาลีเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวรฤทัย  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายสุภวิชฌาณ์  ชาดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายสรรค์นิธิ  พงษ์ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกชกร  ดีไร่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอรกช  ขันติศิลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอริย์ธัช  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสิทธิกร  จิ๋วนางนอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอันน์มณี  ไชยวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอรุโณทัย  นาวินชัยพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัศมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายชานนท์  ปิยนิธิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงมรุกัญญา  กันยะมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงศิริภัสสร  ถนัดหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงรักษิณา  วงค์มาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอัญญาพร  อินทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสวภัทร  วงค์สนิท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงพันธนันท์  ทานกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายพัชร์ธริศร์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายศิกษก  พงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปรวัตร  หุมสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอัษฎายุธ  มากสวาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายจิณณเจตน์  ปานเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายทรงธรรม  กาสีใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศุภณัฐ  บุตรรักษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสหรัฐ  สุขพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายณัฐภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายนิติ  สระแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธัญชนก  มากโฉม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงนงนภัส  หลักเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชนาพร  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงลลิตา  ไหมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงภาณพรรฒ์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณิชชยา  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงนรกมล  พานทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอนันต์ธิดา  ประพิตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงรรร  จิรปิติสัจจะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วพินิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิมพ์ภา  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  แก่กล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายมนต์มนัส  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชวัลวิทย์  ชิวธนากรณ์กุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายวิชธนันท์  แย้มกลิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายปัณณกิตติ์  ค้ำชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกำชัย  เกษมสุขสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพรนภัส  ใจกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพัชริสา  สุขพ่วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสวมน  ฟ้าประธานชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ยน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณิชชา  กุลบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายนภัส  ตรางา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายวงศธร  ลิ้วเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายวราวุฒิ  วงค์ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณัฐนันท์  ภูริเศรษฐานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนิรภาดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงชติญา  เผ่าทองสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พะนิจรัมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณฐานภ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุทัยรังศรีเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรสืบสาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  การดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงณธิดา  ตาลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงวณิศรา  บุญเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายณภัทร  มัจฉาเกื้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายณฐกันต์  ธูปแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธนภัทร  ล่องอาวุธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายณัฎฐ์  สีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพัชรียา  จันทร์ศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพรีม  เพชรสะแก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอเซ็ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงเกตุจันทร์  ไกรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภัทรดา  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปุณยวีร์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงวรวรรณ  ซาไทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเจดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายกฤษณล  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายธนพัฒน์  ขวัญศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายธนดล  สืบเสนาะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายนัธทวัฒน์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายนพรุจ  ไทยนุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายณัชพล  ชโลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชิษณุพงศ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปรรณ  ฉายารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพรลภัส  โชคนาวีสกุลรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปูชิตา  แจ่มจันทร์ชนก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงชญาภา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกุลยาวรรณ์  ดาราดิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนันท์ชนก  ศรีบุญมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายกรวิชญ์  คฤคราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงภาคิน  เดชาเลิศตระกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายปริตต์  บุปผาวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายนภวดล  อุดมรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพชรพล  พรหมช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายปวริศ  ดรละคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายวิรินทร  แว่วเสียง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายชญานนท์  หาญยุทธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุพัชชา  เบ้าคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสุวิชาดา  เขตสมุทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงศิริพิมล  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มัทธกุลพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงโยษิตา  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปัณฑิตา  เจริญบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอัลวานี  ต.วิเชียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงภานิชา  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพัณณิตา  เกตกินทะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงธนิสร  เรืองภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอมิตา  บุตเชอร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธิติวุฒิ  สำราญมน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จินดาสว่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงศิรภัสสร  การเพียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์วงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอชิรญา  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงสุพิชญา  สังขะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงอรินรดา  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายสุรชัย  ผไทวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายภูวสินธุ์  ลีเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายภูบดี  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายอภิมุข  รวดเร็ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายภูบดินทร์  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายพัชรพล  นิพันรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายอชิตะ  นววิภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วผาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายสุรชา  อินทรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายสรวิศ  โพธิ์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายณัฐดนัย  ทานผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายนิพพิชฌน์  สำราญรณศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายธรรมจิตร  กล่ำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายพิรพัฒน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  แคล้วคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงภัทริยานันท์  ศรีมันตะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายวราธร  เสียงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงนวพร  ภู่โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายรัฐภาค  มีใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายธนภัทร  สืบศักดิ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายณัฎฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายภัทรพล  วงค์สุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงกุลชา  อือตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายสรัล  กองสิน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายวรวิทย์  สนั่นไหว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิธาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายบวร  แก้วนิยม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายวชิรวิทย์  สนั่นไหว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณิชานาถ  พูลผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงธิดาพร  บัวสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายรพี  คงเจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายก้องภพ  วิชากุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายศิรวีร์  นาระคล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสิริรัตน์  วิระเทพสุภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงวนัชพร  สังคะวังค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงศุภมาส  เกตุจัทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงปัณณพร  อยู่สบาย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงจุฑาธิป  โสภาพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธยานี  แสงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐวดี  แทนชาลี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายขวัญชัย  ป่าดำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายวชิรวิทย์  มูลเทียนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสงี่ยมใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายกรรณพจน์  ไชยเรืองสูง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงจิรันดร์ลักษณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศศิการณ์  จอมลา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพุฒตาล  เสวกวิหาร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวรัชญา  สมทรง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายรุ่งภพ  คำเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพลอยรัตน์  จันทร์ไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายทยากร  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนภัทร  ฉุนหอม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงลักษณา  ม้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปณิชา  จรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปิ่นปิพัทธ์  ทองโต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีโพธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงอิงนภา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงทักษอร  สีสุนทรไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายวรดร  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายวีรภัทร  หาญศึก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กชายสุนิติ  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายธนกร  ทรัพย์ผดุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายปภังกร  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายธีรภัทร  คุ้มสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงรุจิภา  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายศุภกฤต  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงมาตา  กลีบมะลิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงกรกมล  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายพงศกร  ทรงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายกิตติกวิน  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงโชติกา  ดำรงสิริลาภพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายปิติภัทร  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายทีฆทัศน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายธนภัทร  เจริญรื่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายปุณณพงษ์  ภูคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายพัชรากร  แสนดวงดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายภัทรดนย์  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายภัทรพล  พฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงนภาพร  ประสาท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงพรกรก  นามนไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงรุจิรา  มรกต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุภัชชา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอารียา  ชุณหกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธมาตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายชินธีร์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงศ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงณัฐรินี  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายอัครพงค์  จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงณัฐรดา  ตอบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กชายนรินทร์โชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายทีปกร  เอกสิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บริสุทธิ์สุขกมล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงคุภสุดา  นิลจินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงปภัสจนันท์  พยัคฆะนิธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายภูมิรภี  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายจิรชาติ  สุสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายพชร  จีระเตชธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายธนาสิน  ภูดรนาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ฟ้าเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายสุรยุทร  โสดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงศศิภา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายศุภกร  พยัฆศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายวงศธร  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงวรางคณา  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายณัฐพัชร์  โรจนพลกันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายโอม  สมัครไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงขวัญชนก  คุ้มท้วม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายกฤษนที  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงอัยยา  งามฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงพรธิดา  ตองตริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายนพรัฐ  ไทยยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงพรรณธร  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงกมลพร  กองวาจา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายเตชินท์  ย่งหลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงชญานิศ  นาวาชีพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายพงศกร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชาติวัฒนกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายวัชรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณัฐพิมล  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายฌาน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายปวริสร  ชวนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายวรพล  โสภาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายติณณภพ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายปองภพ  แสนสนิท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงฐิรญา  สุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงณัฐนรี  ยังชั่งเขียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงปภาพัฒน์  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงรวิภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาวพิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงอรจิรา  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงกษิดิศ  ขจรเดชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายธนดล  โสสีทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงรวิปรียา  บัวจีบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายจามิกรณ์  สรุงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายณัฐนันท์  หิรัญสอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วาชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงอักษราภัค  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายปรเมศ  เขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายณกร  กฤชอาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายรัฐพงค์  มนาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายรัตนกร  ไกรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงแซนดร่า  เลียน่า กีซซีลียุส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงกรการต์  จันทประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงญาดา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงสมิตานัน  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงสุรตา  บุญจิ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอริสรา  เชื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอารดา  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายภูรินท์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยต่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงกษิรา  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายเปรมม์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายปุณณ์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงจริษฐา  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายฆนากร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายกนก  วงศ์ทะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายกฤตภาส  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายเดชณรงค์  ชัยพลบาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายธิติวุฒิ  หนิงนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายปุญญพัฒน์  จรวยผ่องผาสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายภูมิรพี  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายศิวกร  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุขมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงปณิตา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีอุดมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงวริษฐา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายปิยากร  สุขสม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปิติพล  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายภาณูพงศ์  อาจวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายศักดา  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายศุกล  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงสุทธิฉันท์  ทองเปิ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอัยริสา  แก่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปภาดา  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายภูกวี  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นฤดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายธนทัต  โพธิเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายณัฎฐ์ภัทร์  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธีระวุฒิ  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายภัทรดนัย  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงภัทรพร  คำแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สัมปทาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสุวภัทร  อมรสรเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงชาลิสา  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายภัทร์ธนวัฒน์  อัมพรมหา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายสิปปกร  สันทัด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายอนันดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนงนภัส  ปานคีรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงกุลนัดดา  วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงมานิกา  ฟาลฉลันเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงรดา  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงกุลิสรา  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายภูริณัฐ  ปลื้มเกษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายตนุภัทร  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม