รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชิติพัทธ์  มณฑนะโสภิต โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายวรินทร  พูลผล โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงอัจฉรา  นาอินทร์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายกันตพัฒน์  หวานชื่น โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายรณชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายบัณฑิต  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายรชต  ขวัญเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอริญฎา  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายกฤษกร  รักสกุลนิตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปัฐนวิชญ์  สุวรรณปักขิณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายศิริพัฒน์  ศิริบุญยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองใสพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุณัฏฐานันทน์  ทับสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายรชต  มลิวัลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปัทมพร  รัตน์เจริญพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุภนิดา  รุจิกาญจนพิสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดโท โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายเอกกวิน  เตียวสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชอบธรรม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศิรินภา  พรหมเทพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพีระวิชญ์  เพียรบางยาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชินาธิป  จันทร์บูรณะศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภัทร์สิริย์  อินทรียงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอมราพร  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนกานต์  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายวงศบัณฑิต  วงศาวณิชย์กิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวริศรา  หนูพุมเรียง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพีระพรรณ  คณานุรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายทรรศณ์กมณ  แพรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธน์  บุญมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกธัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจิรเดช  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทำคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพชร  สัตยพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเขมนิจ  อัฒจักร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเมธิตา  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัชทิชา  ฐิตินันท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรณน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพิตติกรณ์  คงแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชนาธิป  เรืองชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัชมี  คงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัชชา  บุญยิ่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัลท์ฐิกา  ตลับทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูวมินทร์  ฉิมมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอิงคยุทธ  บัณฑรวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุวรรณพิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสวิตตา  ตัน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายประภวิษณุ์  จรรยา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนฤเบศ  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปฏิพล  บุญทับ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชุติมันต์  รู้การนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพงศพัศ  เอี้ยวตระกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้องพัฒนางกูร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายป่าสัก  ธรรมดุลชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชรมัย  ห่วงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนันท์นภัส  จีนจิ๋ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชานันท์  นิลยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรดิศ  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงตันหยง  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนนทภพ  เอียดประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายติณห์  รันทกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจิรัฏฐ์  ผดุงการณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนิติธร  ปูชนียกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายปัณณธร  บูรณารมณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายซุบัยดี  บุตรน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูมิรวิชญ์  บุญยแต่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนวพร  ก่อวิวัฒนานุกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชาลิสา  นิสัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงขติยาภรณ์  รุจิวิวัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ขอ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอนัญพร  อิ่มด้วยสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภริษฐา  อนันตโชค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพงศพันธ์  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเปรมณิยากร  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเมธาวินทร์  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธัญชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศิรชัช  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศิรภัส  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศิวกร  รอดนุ่ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  โลหะกุลวิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะชิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายชาญขวัญ  ทองสุก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายทองไทแท้  ทองใบใหญ่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนิชานันท์  สายบุญนาม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธมลวรรณ  มลการนา โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอุไรพร  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายภัทรพล  ค้ามี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 วิทย์ประถม