รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุรนุช  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภีรดา  ตันสุเมธ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัช  อินทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชนันนสิริ  ชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภาพหล้า  ผดุงสุนทร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีทัต  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอนุภัทร  พิรุฬห์กุลชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงคีตารัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐนันท์  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมุนี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอภิชญา  คงมาก โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติธัช  ชุ่มสลับ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิริขวัญ  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ล่องแดง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชมพูนุท  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายอนาวิล  สุขวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายฐาปกร  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภัทราวุธ  จันทขันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนาธิป  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภูบดินทร์  สัจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภานุวัฒน์  สมัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุพิชญา  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายภควัต  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปรียาวดี  ขรภูมิ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายวณัฐ  ขอคงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายจิตตพัทธ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพรพินิต  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวัชรีวรณ  สีดี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงยุวากร  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุภาวดี  ชมภูชนะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชัจไช  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐา  ขาวเขาอ้อ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวรดร  เลขาะพาส โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนภัทร  บุปผามาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนัญธิดา  แอนกประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนูรฟาติน  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายอัครวัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฎฐศิณป์  น้อยมณี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนากร  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวิภาวดี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกระเช้าทองง์  เทพวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปาณภทร  แดงโชติ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พรหมสุด โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐนัย  จารณะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงลฎากา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายศิกานต์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจารุรินท์  วรกิจ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชยุตม์  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายประทีป โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพุธรักษา  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปุณชัย  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงทรรศนีย์  คงวาริน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขาว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศวัสกร  สุทธาภักดี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภูวเดช  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนาวิน  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฏฐภาคย์  อัศวพัชระ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปนิดา  ปิตะปิลันธน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายจารุวิทย์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวริศา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศิวาการ  อักษรพาลี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอรชพร  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเหล่า โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนดล  ดารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภูดิท  ทักษ์เดชาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกวินภพ  สัตยาวุธ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนวิยา  พรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมศิริ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอภิสรา  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชฎา  อรรฆยากร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชิติพัทธ์  มณฑนะโสภิต โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวรินทร  พูลผล โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอัจฉรา  นาอินทร์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกันตพัฒน์  หวานชื่น โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายรณชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายบัณฑิต  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายรชต  ขวัญเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอริญฎา  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกฤษกร  รักสกุลนิตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายปัฐนวิชญ์  สุวรรณปักขิณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายศิริพัฒน์  ศิริบุญยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองใสพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุณัฏฐานันทน์  ทับสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายรชต  มลิวัลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปัทมพร  รัตน์เจริญพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุภนิดา  รุจิกาญจนพิสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดโท โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายเอกกวิน  เตียวสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชอบธรรม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงศิรินภา  พรหมเทพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายพีระวิชญ์  เพียรบางยาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายชินาธิป  จันทร์บูรณะศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภัทร์สิริย์  อินทรียงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอมราพร  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชนกานต์  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายวงศบัณฑิต  วงศาวณิชย์กิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวริศรา  หนูพุมเรียง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพีระพรรณ  คณานุรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายทรรศณ์กมณ  แพรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธน์  บุญมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกธัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรเดช  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทำคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพชร  สัตยพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเขมนิจ  อัฒจักร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเมธิตา  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัชทิชา  ฐิตินันท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรณน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพิตติกรณ์  คงแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชนาธิป  เรืองชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนัชมี  คงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัชชา  บุญยิ่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัลท์ฐิกา  ตลับทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูวมินทร์  ฉิมมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอิงคยุทธ  บัณฑรวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุวรรณพิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสวิตตา  ตัน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายประภวิษณุ์  จรรยา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนฤเบศ  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปฏิพล  บุญทับ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชุติมันต์  รู้การนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพงศพัศ  เอี้ยวตระกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้องพัฒนางกูร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายป่าสัก  ธรรมดุลชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัชรมัย  ห่วงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนันท์นภัส  จีนจิ๋ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชานันท์  นิลยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายรดิศ  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงตันหยง  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนนทภพ  เอียดประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายติณห์  รันทกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจิรัฏฐ์  ผดุงการณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนิติธร  ปูชนียกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปัณณธร  บูรณารมณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายซุบัยดี  บุตรน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูมิรวิชญ์  บุญยแต่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนวพร  ก่อวิวัฒนานุกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชาลิสา  นิสัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงขติยาภรณ์  รุจิวิวัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ขอ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอนัญพร  อิ่มด้วยสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภริษฐา  อนันตโชค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพงศพันธ์  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเปรมณิยากร  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเมธาวินทร์  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศิรชัช  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายศิรภัส  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศิวกร  รอดนุ่ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  โลหะกุลวิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะชิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชาญขวัญ  ทองสุก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายทองไทแท้  ทองใบใหญ่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนิชานันท์  สายบุญนาม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธมลวรรณ  มลการนา โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอุไรพร  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายภัทรพล  ค้ามี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 ป.4 วิทย์ประถม