รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุดาทิพย์  เสาพาน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนสิทธิ์  สิงสี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปัณฑิกา  อิ่มพันแบน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรดาภา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสายธาร  เวียงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวิลาสินี  หิตายะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธิติมา  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายจิรภัทร  ศรีอาจชัย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  พ้นทุกข์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธันยพร  ประดับวัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเจษฎา  แซ่จู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐฑฌา  จากนอก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเมธิชัย  ปุริธรรมเม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายยุทธพงษ์  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋งพยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลิตา  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปาริชาติ  คำสาริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกฤต  แก้ววงษ์บน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปุณยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวรรณฤดี  สุนธงศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศุภิสรา  มะโนนึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอรรถยา  โยมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวรัญญา  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญวลัย  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธีระบรรจง  สุโพธิณะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพันธนกูล  พละหาญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัทรภิญญา  เปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันโน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรัทยา  บุญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงไพรินทร์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุธีรา  วงค์แหวน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนัทริกา  กลางโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกานต์รวี  บุบผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพลอยปภัส  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพะเลีย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินธุแสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสูตรคูณ  ทุ่งลาด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายวัชรพล  อาษาศึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปัณณทัตปกร  เสตเตมิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปาลิตา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัลญกร  สยามา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนิชาพร  ถาวรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมนิดา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชยพล  จันทะหาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูมิรพี  จะตุเทน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสุรชัย  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปิ่นชนก  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกนิษฐา  อัคลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชินกฤต  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  พบวันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพันธวิศ  สิทธิพัฒน์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายภัทรกร  จันปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายรัฐศาสตร์  หรพลู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวราวุฒิ  คชราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชชานันทน์  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธีระภัทร  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายจันทภาณุ  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิรินดา  ทรงคาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวฤนท์ชนัตร  กอผจญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพืมพ์ชนก  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงมรกต  วรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชลิตา  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชลธิชา  นารถน้ำพอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐชยา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงญาณิศา  แฝงเมืองฟุก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนรภัทร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกุลรดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงดีฤดี  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายไชยวัฒน์  โพนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฑินปกร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์ไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายรัฐศาสตร์  รวมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูวดล  พลนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธนดล  จันโทภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  รังศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนดล  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายปรีชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายรชฎ  เขียวมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายก้องภพ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสมานู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุนิศา  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรรณภา  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอัญมุณี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายอัครเดช  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายเดโชชัย  วรรณหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายวงศกร  ก่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายอัครวิชญ์  วิเศษหวาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพัสกร  จันทะนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธนดล  สุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธัชชกร  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณชพล  เม้ามีศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชาลิสา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจอาริ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภูมิรักษ์  ไกรเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายทศพร  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสิรินดา  เฮ้ากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัชชาอร  นิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนนท์นภัส  หวายเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายจรวัฒน์  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายมานา  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายกิตติพงศ์  สิงหาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธนวัฒน์  ทะรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธีรภัทร  ศรีทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายวิษณุ  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธนรักษ์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายชินวัตร  จันทภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายนิติธร  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุภทรตรา  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายอนุพงศ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชิรญา  สารเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  จองทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐธัญ  โนนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรนภา  ยอดปราสาท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกัลยาณี  ซาตาสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายกันตชาติ  โสรามกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปิยธิดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายพรชัย  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวิชญะ  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธันยพร  สุภารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโภค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงเกณิกา  ขอมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอินทิรา  อุปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวรภาส  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนากร  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายจาตุรัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอดิศร  ปิตฝ่าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายราชันย์  ยะหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธนพล  บูรณพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศิวกร  ใกล้จันอัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงไพลิน  วะชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปิ่นมุก  อ่อนท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภวิภา  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพรประภา  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธัญจิรา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกุลจิรา  สาระบิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสิรินทรา  สีหาราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายธนศักดิ์  สุระโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรธิวา  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรรณนิสา  จำเนียรกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอลิสา  เกาะอำไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอริตา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีกัญย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงเกวลิน  กาลแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงแพรวนภา  คำมูลมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวิภาดา  ไพศรีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชลธิชา  สะหัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กัญญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกรัญญา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชญานิศ  โสลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บุลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายธนากร  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายวงศ์สกร  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายสิทธิพร  ไชยเม็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนภูมิ  นามบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายภานุวัฒน์  ศักดิวงด์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายพีรวัส  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายธีรเดช  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายชนาธาร  บุญพิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงไอลดา  ศรีมลยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงสุโท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกนิศา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพัชราภา  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายตุลา  มาเยอะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายนัทพงศ์  อรรถวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสุทัตตา  มืดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอชิตพล  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายศุกลวัฒน์  สารศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายสุพล  ไชยดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงไอริสา  จันด้วง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายศรุต  นามชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายชาญวิทย์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนันทิกานต์  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายกิตติกร  ลำมะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวาธิชา  เกณเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายนัฏพนธ์ื  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายฐปนวรรธน์  รักษานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงไอลดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชลิตา  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอธิชา  นามนาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงจุฑารัต  คณะพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวราอรณ์  จงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปุญญิษา  ดีกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวรรณิษา  ตรีนุมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายสุธี  ชวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเศษนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายธนภูมิ  ยองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายปกป้อง  พละสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายณเดชน์  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายถิรคุณ  บัวระบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายรัชชานนท์  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายเนรมิตร  ทุมขอน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกรภัทร  โห้คลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวนัสนันท์  กอเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐธิชา  เฉยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณีรนุช  พะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงนภาพร  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอนัญญา  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงลลิดา  สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายวิศรุต  ปะวะภูทะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายดนุพล  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โนนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายบารมี  มุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายณัฐคณินทร์  ฤทธิ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายสัญญา  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายวทันญู  หวายรวงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฉัตรกมล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอัยยา  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุธิดา  พิมพ์แมน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภัทราวดี  กุลพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงมาริสา  ดิมาร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บัวนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพัชรินทร์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายกวีวัธณ์  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปรัชวิทย์  มาลัยเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวรโชติ  หน้าผา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐวัฒฐ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปุณณกันต์  จันทะไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายประภวิษณ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธันยวิชย์  เมืองพิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวิชัย  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐพนธ์  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพร้อม  กัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพีรดา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีสงวน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเสาวรักษ์  ตะระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเพชราภรณ์  บรรจุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงไทฤทัย  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธรังษินันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปัญญาพร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนัทธมน  ชัยเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมัธยัสทรัพย์  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนุชนาฏ  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพัชริดา  ศาสตรวาหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัณฐ์พิชชา  มะธิปิไข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภานุพงค์  จันทาทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกิตติพงษ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปริญญา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธีรภัทร  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศศิฉาย  หมันวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  โพธิผา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณรินทรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัทรานิพัฐ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอิทธิพล  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอนุภาพ  สีลาแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐพล  ทาสีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกิตติคมน์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐดนัย  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายรัชชานนท์  จันทคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเกียตรติชัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายปารเมศ  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายถิรวัฒน์  โคตุเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชุติพัทธ์  บุญสินชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิรภัทร  อัจฉราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธงชัย  คุนาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัธพล  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอัญธิกา  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงทิมลดา  สอนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงรุ่งนภา  กอสะเนาะรส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปภัสสร  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรศิริ  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวัชรวชิญานันทร์  พิมขาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงฐานิดา  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสิริกร  อรุณพาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศิริกานต์ดา  บูรณะกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิชญาภา  อินปะจง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนกร  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายระติเดช  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวรวิช  บุญมาดื โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอภิชิตย์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนดล  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสุรศักดิ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศุภกฤษณ์  บุญตะหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศิวกร  ทองอันชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกมลชนก  กอบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศิรายุ  วงเดือน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเกียรติภูมิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนิดา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเขมิกา  มุตไตย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภิญญดา  เรืองนาราบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปิยธิดา  สาราด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนับพระพร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศรันพร  กุลใบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปิ่นปภา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจุฑาดา  เหนือจำทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงถิรดา  พงษ์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปิยะมาศ  สาสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเตซิน  ครสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวันชัย  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายเกยรติศักดิ์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวีรภาพ  รักษาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศักดิ์พล  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณภัทร  โภคา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปิยพงษ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองดาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภาณุวัฒน์  คำโคตรสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอธิกรณ์  ด่างน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรวิโรจน์  พจน์จจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนโชติ  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธิดาพร  นะพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพัทธนันท์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุธาสินี  คำภีรภาพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงตวิษา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนพดล  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุนิสา  คุณโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โคคาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเพชรศิริ  ศิริคำฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐวิภา  เจือบัวขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรพิธชญา  เหง่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนันทิยา  ลีคำโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกนกพร  มากมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงรัชนี  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพัชราภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอรุโณทัย  นิจสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงรักษิตา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกฤติยา  ถวนนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพินทุอร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายอรรณพ  อาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณราชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชนินทร  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชนาธิป  บุญพิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายชนาธิป  ขวาวเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพัสกร  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจิรภัทร  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายศิวัช  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเพชรนรี  เพ็งมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนากร  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวัชรขวัญ  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนพัฒน์  อุดทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยคต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญญาพร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอรุพงศ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชัชวาลย์  ์พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสุนธี  กัญหาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชยิสรา  ลาภเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชนิสรา  ลาภเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพียรชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงมลิวัลย์  อรัญโสต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชรินรัตน์  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงถิราวดี  นินไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกนกนาถ  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนภาพร  กลาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงรัตนาวดี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายทรงวุฒิ  ดลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอภินันท์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอภินัทธ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพัสกร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพัณฌิตา  หางนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเข็มนิจ  ทองพาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิราพร  ประสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงฤทัยกานต์  ศิริกาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิมลาวรรณ  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนากร  ละครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสาวิตต์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสุเมธ  ประทุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชลันวัฒน์  บุบผาสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอนุชิต  คำสอนจิก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปาณัสม์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายศุภวัฒน์  ทายัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกฤษณา  พรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนัตยา  ดวงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวะเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอภืษฎา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเพชรคำภรณ์  นิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงโชติกา  สิงหาเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณิชานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณิชานันท์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สุธาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม