รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายปฐมพร  มะลิกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศรทักษิณ  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภร  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศกร  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปณิตา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศรันรัชต์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรกนก  ศรีมณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสกุลธิดา  ราวินิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายทยากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชา  ประดับดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายอันดามัน  สุขธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล่า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรวุฒิ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพล  อรุโนทัยขจีพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชยุต  เนตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันธิชา  วิเศษหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปัณณพร  สมซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกนกวรรณ  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณฐพร  ผาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสรรเสริญ  ฤทธิ์อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภูมิธรรม  สาลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายสันติ  แสนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภูวมินทร์  รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปุญญาพัฒน์  โทกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชญานิน  ไชยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนภาภัทร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายสุรศักดิ์  จันทราษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายจิรเมธี  เชื่่อมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนัญญ์ธิดา  สุวสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกัญญานัท  ตรีสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนัฐพล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชชานนท์  เมธารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธนพนธ์  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุภาพร  สุภะสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธรรมนูญ  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจนืกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกานต์ฎาวฎีก์  ผิวใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพงศกร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกฤตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฉันทิศา  จำปาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สาระดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเกวลี  สุขสมาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายปุณกันต์  ศรีภิญโย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวัชรีพร  ธูปเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกันตพงศ์  ฮุยนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิยดา  เสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรฤดี  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนาพร  ดะใน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มัชฌิมะบุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกวินธิดา  ถีระมัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชลธิชา  จันทราภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอภิชาติ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุมนธกานต์  กันหาเลห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศิริประภา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปรียากร  ทิสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัดชา  วรรณรุกขี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสิณีนาถ  เรือนทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวีริศรา  สนธสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนพล  นาคยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนโชติ  สังการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนราวิญช์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปัญญาพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายศิวพล  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศศิปรียา  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะศิลา โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายวีระภัทร  เหลียววิทยานนท์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงขนิษฐา  พลวงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนันธิดา  ยุยไธสงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จักรชุม โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันทิพร  เล็บขาว โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธราเทพ  พิมพ์ละคร โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายทรัพย์เจริญ  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรติรัตน์  พิมพ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สีงาม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงประภัสสร  อินทะกูล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกษมากร  หาญกล้า โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชนัญธิดา  ธรศรี โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเบญจพร  แสงกระจาย โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพายัพ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีระศักดิ์  ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายประกาศิต  เชิงหอม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรเดช  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนฤมล  เวียงฆ้อง โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกาญจนา  หลงชล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรอุมา  ผานัด โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม