รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชลธิชา  เลิศยะโส โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวุฒิชัย  เจียมใบ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษณะ  มาหาญ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายมงคล  พื้นสอาด โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเพชรแท้  คำทำ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนครินทร์ศักดิ์  เกณทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชนะชัย  แววเขียว โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธิดาพร  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติศักดิ์  กวยทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายอนุพงษ์  นะรินนอก โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิรภัทร์  เสริมรัฐ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอนุชสรา  พรมดี โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภชัย  เพียรชนะ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุภาวดี  โมกขันต์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยงาม โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอารีรัตน์  อินสม โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชีวาจร โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงฆฤณา  สุขสนิท โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงเขมมิกา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายคงกฤช  เพชรกล้า โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเสริมศักดิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายจักรินทร์  เกณทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธนากร  หุนทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงแพรวา  เศษดา โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพะลัม โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสิทธิเดช  อำภัย โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงจริญญา  ไกรเพชร โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงฐิตาทิพย์  อุทาหรณ์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายประสิทธิ์  ไชยพิมพ์พา โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงสุนิษา  เอิบทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชลธิชา  ปวงปะชัง โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงน้ำฝน  อินทฉัตร์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจิณัฐตา  อนุภัย โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงภัณฑิรา  หุนทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายชินดนัย  พรมดี โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจินตภา  พินิจ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายปฐมพร  มะลิกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายศรทักษิณ  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาภร  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพงศกร  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปณิตา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศรันรัชต์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกรกนก  ศรีมณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสกุลธิดา  ราวินิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายทยากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชา  ประดับดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายอันดามัน  สุขธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล่า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรวุฒิ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐพล  อรุโนทัยขจีพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายชยุต  เนตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนันธิชา  วิเศษหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปัณณพร  สมซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกนกวรรณ  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณฐพร  ผาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสรรเสริญ  ฤทธิ์อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายภูมิธรรม  สาลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายสันติ  แสนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูวมินทร์  รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปุญญาพัฒน์  โทกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชญานิน  ไชยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนภาภัทร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสุรศักดิ์  จันทราษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายจิรเมธี  เชื่่อมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชนัญญ์ธิดา  สุวสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัญญานัท  ตรีสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนัฐพล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายรัชชานนท์  เมธารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธนพนธ์  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุภาพร  สุภะสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธรรมนูญ  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจนืกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกานต์ฎาวฎีก์  ผิวใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงศกร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกฤตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฉันทิศา  จำปาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สาระดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเกวลี  สุขสมาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปุณกันต์  ศรีภิญโย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวัชรีพร  ธูปเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกันตพงศ์  ฮุยนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิยดา  เสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรฤดี  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนาพร  ดะใน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มัชฌิมะบุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกวินธิดา  ถีระมัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชลธิชา  จันทราภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอภิชาติ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุมนธกานต์  กันหาเลห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิริประภา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปรียากร  ทิสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัดชา  วรรณรุกขี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสิณีนาถ  เรือนทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวีริศรา  สนธสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนพล  นาคยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนโชติ  สังการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนราวิญช์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศิวพล  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศิปรียา  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะศิลา โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวีระภัทร  เหลียววิทยานนท์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงขนิษฐา  พลวงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนันธิดา  ยุยไธสงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จักรชุม โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันทิพร  เล็บขาว โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธราเทพ  พิมพ์ละคร โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุภาวิณี  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวิจิตรา  สอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงมณีภรณ์  สมดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปิยพร  โมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายนพณัฐ  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายอาทิวราห์  ภักดีทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายวรวุฒิ  คมเมธียุทธการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนุชฏา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายศรันยพงศ์  ชัยขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายธนภัทร  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายพลกฤต  พาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายอภินันท์ชัย  ชัยยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองบุญโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายปัญญากร  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกัลย์กมล  ขันงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงดารา  ศรีขลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายศิริพัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชลธิชา  กงลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศษโถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุดาทิพย์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงมาริสา  โยธิมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายอัยการ  โกสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณาริน  นครชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ภูแป้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนารากร  อุปวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงกันติชา  สุขทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุภาวิณี  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงโศภิตกาญจน์  ถานัดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอนุวัตร  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายทีปกร  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายจิรวัฒน์  จิวหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพงศภัค  อ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปรารถนา  สรสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรัชยา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัะย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพลอยรฐา  นิธิเจริญภูวรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนิดาภา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปิยธิดา  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิยดา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐภรณ์  เป็นไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีรภัทร  โคตรภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภูวดล  สัตตัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิรภัสสร  นามสิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธันยพร  หนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอมริสา  คุมโสระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอชิรญา  พุทไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลท่ากลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกชฐานปัทม์  สุขขารมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภัควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอภิมงคล  คำพลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐวิภา  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิตติธนัชวิศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดีวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุพิชญา  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชนะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติศักดิ์  อรรคบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวีรภัทร  สุทธิสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีรภัทร  เจริญนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอนุวัฒน์  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปุณณวิช  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนกฤต  รุ่งอลงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชมพูนุช  สีมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงขนิษฐา  หมู่ทิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณิชมน  สีหไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรธิดี  รินลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกวิสรา  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนิภาพรรณ  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงหทัยชนก  ลีสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมินตรา  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนัณชัย  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธิดา  จตุพรมาศทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัชชา  เพ็งดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเบ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอรศิริ  แก่นโน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีระพัทธ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธัญย์ธิชา  ลือตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอนันตญา  นาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายนภัสกร  ชิ้นร้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายมานะศักดฺื  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรเมธ  คงแหลม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันธิวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณภัทร  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเบญนภา  งามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปรานปริยา  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนลินนิภา  สุดชาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุภาภิญณ์  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกิติภณ  แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายคณิศร  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพีรพุฒิ  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนภัสรา  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงบุญญวีย์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณภัทรศกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธีราทร  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายรชต  ดีสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีรภัทร  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรโชติ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนะวัฒน์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสมชัย  เทศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอภิวัฒน์  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรพีพัฒน์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนพัชนันต์  คำช้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขวัญชนก  ถนอมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐฐาวีรกานต์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนิชาอร  นานวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์สนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวริสา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจริยานุช  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินชู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนพล  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงทิพย์สุดา  อิสรากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภวิษฎิ์  วิจิตขจี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกิตติศักดิ์  โลนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายปัญญวุฒิ  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเจริญทรัพย์  กัลยาณมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปชาบดี  วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชัยมงคล  ศรีดาชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทีปกร  เทียนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายณฐพงศ์  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายจิรเดช  ปักกะตัง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนากร  ศรีชิราช โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเอกนรินทร์  ชุมภักดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนวัฒน์  ธนูคำ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายเจษฎากร  สมศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนาเดช  แแก้วเขียว โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันสุระ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โทขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนพัสสร  สมศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนรวิชญ์  แก้วธรรมมา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัคจิรา  สมุทรหล้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงทิพย์จินดา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนิพาดา  สงภักดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พิศวงปราการ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปี่ยะฉัตร  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศุภวิชญ์  อายุสม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอารัทธ์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายประกอบการ  นิยม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอรรถกร  มีทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงชนิภา  จันทร์ภูงา โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายเทพธารินทร์  กุลอามาตย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายกฤตินันท์  ทอนศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวิพาวี  ศรีผลสมอ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายศุภโชค  เมืองหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพริมรตา  คำบุศย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายชนะพล  สายพัฒน์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกัลยากร  อุปเสริฐ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิมพร  เกตุมณี โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภูบดินทร์  หินซุย โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายชาคริส  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายนาคินทร์  งาทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ลาสองชั้น โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอสมา  วงค์ไชยา โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงเพชรงาม  นามสมบัติ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นางสาววิภา  จันหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาววนิดา  จันหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวปิยะพร  เฉิดเจือ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวศรัลพร  คำสมศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงศิริประภา  งอมสระคู โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภิริสา  ศรีมีเทียน โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อ่อนหา โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนวัตร  ลาพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกฤษฎา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพุทธรักษา  กุลอามาตย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจีรนันท์  สมอาสา โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสิทธิโชค  หินซุย โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวรรณฤดี  เดชศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปาลิตา  นาใหม่ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวัชพงศ์  คำลอย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรีกุล โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
531 นายเขตโสภณ  แสนจันดี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายกิตติศักดิ์  รัตนภักดี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายภิญโญ  โพธิ์ภูงา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายชวลิต  นามสองชั้น โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายพงศ์พิสิทธิ์  อาจเดช โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายชยพล  นามจันทร์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายตะวัน  ศรีทอง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปิยะ  อุตมะชะ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายคฑาวุฒิ  คล้ายหนองสรวง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุกัญญา  คำลอย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศิริยากร  แดนวงดอน โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเลิง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสาธิตา  สุขไสว โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนวัฒน์  อาจเดช โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  รู้ตากแดด โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนพพล  นครแสน โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนพล  แสงเหลื่อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายศิรวิชญ์  ปริยานนท์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงมณทิชา  นาเมือง โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงโญฑการณ์  มีสุข โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายเอกภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอมลรดา  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนภัทร  สุดชารี โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชัยภูงา โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนันทภรณ์  สวัสดิ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปริมปภัส  พัฒโท โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงทัตชญา  ดีพลงาม โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธีรพงศ์  พนรเขต โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุตรดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายพีระพล  ศรีฮาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายศุภกร  สาระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอัยวรรณ  ทวีพจน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปทิตตา  อุทุมภา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายชีวัธนัย  เจริญกรศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายชยพล  มืดทัพไทย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายจิตติพัฒน์  พูนดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายภูมิภัทร  ทาสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายนิธิภัส  จันทร์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายณัฐพล  คำชมพู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายธนภูมิ  ยางงาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายกฤษกร  สีมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายภูริวัฒน์  สุขสบาย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายภูวเดช  บุญพิมล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายปวีร์  สีหานาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมเสนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลาสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอภิญญา  ศรียันต์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงชุตินันท์  ตรีกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์ทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงศุภธิดาภรณ์  นาเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพัชรพร  ฉ่ำมณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธนิตา  หน่อจ๋อม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขาวสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศิริวาระ  พัฒมะณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงณัฐญาดา  นามโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชนาภา  ด้วงโต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพรภวิษย์  นามเพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนิชคุณ  โอสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชชาพร  ธนะศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจิรภัทร์  ติดชม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจารุวรรณ  บำเรอ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญชนก  สีลาโคตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศิรภัสสร  โยมรัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ชวาลระวีวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปรารถนา  สายุทธ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีรโชติ  สมภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพรหมภูมิ  ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสุรนาท  เกษมธนเดช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชนินทร์  มีศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิษฐ์วิเศษ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ธิโกศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศุภิสรา  องอาจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงจันจิรา  สุขบุญศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนไพร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีผลสมอ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัทรสุดา  นามแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชิตชนก  มาศสำโรง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายโกเมศ  ท่าน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐชนน  ปุยภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจิรารัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนันท์นิชา  นาลาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยภูมิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอัยรดา  อูปแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงเบญญาภา  ชคัตตรัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฐภัทร  สีดาพาลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสหราช  ไกรแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงประภัสสร  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงน้ำฝน  พลลือ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสุรีพร  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายธนกร  ปัญญาใสย โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสายหยุด  มูลสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปัณณพร  ชุมเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงอภิญญา  สุดชา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายพงศภัค  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายทรัพย์เจริญ  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงรติรัตน์  พิมพ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สีงาม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงประภัสสร  อินทะกูล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกษมากร  หาญกล้า โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงชนัญธิดา  ธรศรี โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงเบญจพร  แสงกระจาย โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพายัพ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธีระศักดิ์  ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายประกาศิต  เชิงหอม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธีรเดช  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนฤมล  เวียงฆ้อง โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกาญจนา  หลงชล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอรอุมา  ผานัด โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม