รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพัชระ  ทองเพียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวุฒิภัทร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเบญญาภา  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจีรนันท์  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกพร  ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฐิติภัทร  รัตนมณีรัศม์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายปรินทร  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชยพล  คำศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกชพร  เหมวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายไท  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฟิลิปดา  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภัทรพล  พุทธลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรึีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกรชนก  ระวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธีริศรา  เอื้อกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปุณณภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐชยา  รินทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธภัทร  ศรีกู่กาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเขมจิรา  ตวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพลอยมณี  สิริพาณิชยกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายวรัญญู  กันตพานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกชพร  พันธไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปริภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภทรธร  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปุณณัตถ์  ปีนกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤษฏ์  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายกองพล  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวริศรา  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรนิษฐา  วรนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภคิน  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายธิศร  กัลยาณรุจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายเมทัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอริสรา  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพรณัชชา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธิติภิทร์  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปาณบดี  บุสดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปรมัตถ์  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภัทรพล  ภาคมฤค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุพลกิตติ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวิชญพล  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูวดล  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพงศ์พสิน  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสิรวิชญ์  มธุรัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนิชคุณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฐิติวัสส์  เนืองภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฏฐวิทย์  สิงห์ละคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกิตติ์นภัส  บุญโสภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หาริกัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐชยา  แยงเพชร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนันทศิริ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศิรินพา  พรมดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสิริยากร  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปพิชญา  ราชสีห์หลวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปุณยาวีย์  วิจิตพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงลักษณาพร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนิสร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปิยสุดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปัทมพร  มุลาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวิลัตติกา  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอภิสิทธิ  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศรีสุรางค์  พลลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพงศกร  วันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเบญจพร  ภุมลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวรานันท์  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์โชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธิติ  อุทการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปลื้มใจ  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสิรภัทร  พึงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐวรรธน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณพวรรธน์  โลกานิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวริศรา  วงค์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกฤษติกา  อาจสรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิณโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชุติเทพ  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปัญญาพล  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายปริญญพงษ์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอินทัช  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอัครพัชร  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพงกฤต  ประมาณพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงผิงดาว  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกิรณา  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกฤตติกา  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชัญญา  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพาทินธิดา  เทียนพิมาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิณัชชา  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์  พิลาศเอมอร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพโสลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงตติญาภา  พรรณาถุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพชรมณ  อาธาสันติสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงญาณินท์  ก้อนศรีษะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐนพิน  สมิทธิกันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจิรชญา  สิงห์พลทัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกรณ์  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนุกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณพัชญา  ภูทองใบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอริสา  วิจัตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายรพีพงศ์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงรวิพร  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายธนพัฒน์  จันทะโยธา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายพงศพัธ  หินจำปา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายวัชรินทร์  สรภูมิ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพิรวิชญ์  แสงเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภูมิภักดิ์  รักษาชนม์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพันธวิศ  อุปวงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายกฤตเมธ  ภูมิศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายศิวัช  ผาชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงลลนา  ตรีกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอัมราพร  วิเศษวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงญานพัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนพร  มนต์ปราณีต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชญาดา  วรรณสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุธารัตน์  สรวลสันต์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเรือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกัลยกร  อาษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเจษฎาพร  พันธุชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธุชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพย์มณี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกุลปริยา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เรืองบุญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรุจิราพร  เวียงอินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวริศรา  ภาคคำภู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพัสรา  แสงปลาด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวรางคณา  อริยะเดชช์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กนกนทีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อจันทา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายปีติภูมิ  เกษเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายรัชพล  เหลากลม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงศรัญญา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงรุ่งนภา  สาวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเคทลิน  มาร์เทลล์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงรัตนากร  บุญชุบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงปนัดดา  วันนิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกุลชา  อรัญมิตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายภาคภูมิ  มะลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเณศรา  ศรีภูมั่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายธีรยุทธ  เสนปอภาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายรักตระกูล  มะลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูเดช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนภาพร  เพ็งอารีย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนากร  ติดถาพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภานุวัฒน์  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปรวิทย์  มิตะมะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายธนดล  พงษ์สิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพชระ  เปี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายฐิติวัฒน์  อาวรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพิทักษ์  ประมูลจักโก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายนราศักดิ์  ศรีอาราม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกวีพัฒน์  ภาชนะวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายภูริวัฒน์  พวงใต้ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงชลลดา  วรรณพาต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพวัลย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศิริวัชรพรรณ  จันเป็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงฟ้าใส  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงเปรมจิต  ศรีเกื้อกูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปภัสสร  เวียงสิมา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงลลิดา  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพิมพ์พร  เหมฬา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรุ่งฤดี  สีลาดเลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงญาณิศา  ทายัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันบุรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุภัสสร  วิลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายโกวิทย์  ภักดีโชติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายภูมิภัทร  ป้องโพนทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายอณาจักร  สิมมาสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายทศพล  จันทะอุ่มเม้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายตฤณ  จิตตะยโศธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงแพรชมพู  ผดุงกิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงณัจรีย์  นามไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวาสนา  ทิพนัส โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสิรินรัตน์  คชรักษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงโสพิตรา  จันทรพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธนาพร  ธนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิริกัญญา  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปาณิศา  ปัสสะบัน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงลดาชาติ  มินนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายนพคุณ  ก้านบัวโรย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยิ่ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายนพกร  สุดสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสายฟ้า  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงติชิลา  ศรีละบุตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงดัชนีกร  ทศน้อย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงจณิสตา  จันทะสมบัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงครองขวัญ  โชติพรม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงเครือวรรณ  คงกลาง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปณิตา  อัดเสนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงณัฐมน  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุชานันท์  ประภัสรารมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจีรภา  ชิณเพ็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้วยทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ใบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชินาธิป  พรมดวง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงการะเกด  มหาอุต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธนิษฐา  อาจพงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุพรรษา  สารรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจิตรลาวรรณ  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนแมต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงชนันทร  ชมบูรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงแพรนภา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศุภคุณ  วังมะฤค โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายรัชชานนท์  เทพเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายไชยยา  โพธิ์ผา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภิญญดา  บัวคำโคตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงบุณยวีร์  วงศ์สมศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธิติมา  คำพันธ์จันทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงญาน์ภัสสร์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณิชาภัทร์  สว่างบุญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุรภา  บุญมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐพงษ์  ปุณลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกีรตินนท์  ชนไธสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พิลุน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายดนัยณัฐ  สีหาสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศศิรดา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณเวียง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปัทพร  สารมูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกนกวดี  สำราญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกนกวลัย  สำราญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกรกมล  มูลจักร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิชาวีร์  บูชาพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัญชลี  อารีเอื้อ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปราณปรียา  อุดมฉวี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพรรษชล  ผลมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เวียงสิมา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงวริศรา  เบ็ญจรูญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสวรรยา  ยางศิลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายปัณณวัฒน์  ธานีวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอัศจรีย์  อรรคนันท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายปรัชญพล  ศรีเฉลียว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสุภัคช์ศิกาญจน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจิดาภา  เอื้อกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
437 นางสาวศิรประภา  ทองดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอภิญญา  ภานุศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไพรสณฑ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวปนัดดา  บุญเทียม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นางสาวกัลยา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายธีรเดช  ปาโท โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงพุทธิ์รพี  โรจนธรรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำสม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศิริวิภา  ศิริเวช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยางสุข โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 นายธนากร  บุญวิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายธนากร  สัตนาโค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุทธิดา  มูลทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธัญพิชา  จันทะราคา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอมิตา  แก้วคำกอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธัญญ์ยทิพย์  มีทิพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปณิธาน  ฮามคำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุภนิดา  จันทระวิชะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณริศราพร  สีส่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกชพร  บัญหนองสา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปิรติ  สุตัญตั้งใจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชญาภา  อรรคศรีวร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยสุทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อนันเต่า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิชานันท์  แก้วนาเหนือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายร่มเกล้า  ปาลศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธราเทพ  สูงพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกรรลณิชย์  ไพศาลศาสตร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัชรีกร  สาโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศตรรฆ  สุวรรณชาติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธนพร  เมฆวิไล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุดาณิช  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงโปรดปราน  ปั้นมา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงมนัสชนก  มะโนวรรณ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิริกุล  ยุติพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายเดชาวัต  สอนสี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงฌานิกา  อมรชมชูพงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาลอำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชนาธิป  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศิริงามเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธรัญญา  เศษแสงศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปุณญสิริวิภา  แก้วพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงมะณี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐศยาภรณ์  โกกะพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทรสาขา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิดาภา  ต้นวงค์เจริญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภูมิรพี  โชคชาตรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปภัสรา  ลำปะละ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวรัชยา  บัวชุม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนกล้า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภูษกร  ไชยสันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายกฤติน  อาวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายพงศกร  พรหมทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายวรัท  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกชคทา  เเท่นประยุทธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายภูวิช  ภาชนะวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายปรเมษฐ์  อาจวิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายธนโชติ  เเสนสมบัติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายธนภัทร  ศิรฺิเเข็ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงจิรประภา  แวดอุดม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงบุญลักษ์  เดชสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภรณ์  วงค์สถาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงจีรพร  ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายต่อพงษ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายเมธาวัฒน์  อินทพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายคณิศร  โพธิสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายภาณุเดช  มะลารวม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายวชิรเดช  ฮ้อยบุญศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายอริย์ธัช  โตพสิษฐ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายอภิชาติ  มูลทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายจิรพนธ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายณัฏฐ์  เเต้มพรมรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายวีระชาติ  สีสมร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายภีรภัทร  รันระนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายกฤตธรรม  คงเทียม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายอชิรวัตฒ์  ธัญญะภู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหทวีโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายภัททิยกรณ์  วรนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภาสินี  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงจุฑามาศ  แว่นแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายธนพัฒน์  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายธนกร  อุบลแสงจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศิลามณีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกมลวรรณ  อารีเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พานอนันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกัลยกร  พลนิกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปุริสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงอภิญญา  อุทโท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอวัสดา  เพ็ญนาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงกัลยาวดี  กันยานุช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายเกริกก้องเกรียงไกร  พัฒนโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงญารินดา  คนซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายชานนท์  เวียงนนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายเจษฎกร  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายธนบดี  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายอาณกร  โสภาวะนัส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายอาธิ  สารรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเกิด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายธีระพัฒนณ์  จิจจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายศิรวิทย์  สิทธิไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายภูรวิทย์  ภูมิดอนเนาว์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายอดิศักดิ์  นาคผิว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายเพชรธนกร  วิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายณัฏฐชัยญ์  หอมโคกค้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายเพชรภูมิ  สุไชยสงคื โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายฑิฆัมพร  สุทธิวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายปราณวิชญ์  พิมขาลี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายเมธังกร  หรพริ้ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายปภาวิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกัญจนพร  กันหาโนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายกิตติศักดิ์  เม้าศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายธนากร  สัตย์การ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายพลชดนย์  นามสีอุ่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายชิติพัทร์  ศรีอนุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พลซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายฐิติพันธุ์  กรรณรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายวชิระพงษ์  งามเหล่าผา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายสิทธิเดช  แสนเสนยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพีรพล  วงค์สมศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พินิจการ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเตชินี  ฤทธิดิลก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายธวัชชัย  มะโนมัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายกริชชัย  พรมเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงรวิสรา  ศุภศร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายภคิน  ศรีพอ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกฤษกร  แสงงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธีระพัทธ์  นิตยาสิทธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายภูมิพัฒน์  พาราพิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายจอห์นนี่  สุรินเฟรดดริกเซน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอภัชญา  บุญพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธนกร  ครุฑไชยันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายจักรดุลย์  ราโช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกฤษดา  นาแก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายนวพล  พรมโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธนพร  ก้านจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายศิวกร  ชะราสุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายภัทรดนัย  ปุ้มไสว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายอดิเทพ  เจ แดน ซาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทวิมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยปัญญา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุนันธินีย์  ปุริสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงฐิติพร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายวราพล  กระอาจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศนิปรียา  มนตรีชน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอชิรวัตติ์  บุญเสริม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมินทร์ตรา  เวียงสมุทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงแพรทอง  รัตนพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงนนทิชา  ศุภฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงเบญญาพร  พัฒนทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สารโพคา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงพริมา  เชิดสันเทียะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พระโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงเบญญาภา  ละออ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยฮะนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงฐิติมา  คำมุลคร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงวชิรญา  โคตรภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวารินดา  ทะศรีละ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงยลลดา  คำระกาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงพิชาพร  ดีสงคราม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงชนิดา  คำสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกัญชพร  ใบยพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงวรันยา  ฝูงขจร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงมยุรี  ทรงศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงพิชญา  จันทรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายสุปวีณ์  ยางเงิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  โควบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายชณภัทร  ประดับสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพัชรพล  พันธะไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภัทรพล  ทาแพงน้อย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนภสร  สุทธิประภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภูษิตา  อัคมูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงญาณิศา  กะลัมพะนันทน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอภิชญา  จงอุตส่าห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงรุ่งรัตนา  ผาจันทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงธัญรดี  หระดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิชานันท์  ดอนกัณหา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศิริประภา  งามเหล่าผา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธัญชนก  หมั่นเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจิราพร  ทวีคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพนิดา  งามสนิท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอาภิสรา  กิตติอนิรุทธ์เทวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปูริดา  เจริญกรศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชำนาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงเกวลิน  ล๊นุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายชลณพัฒน์  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศ์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงศิริมา  พงษ์สิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปวริศา  เฉลิมแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนภัทรษร  อ่อนหัวโทน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายนภัทร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกวิน  สุพิชญานนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธันวา  พยาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายรุ่งโรจน์  ลุลงยศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภาณุพงศ์  พรมโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายจิรายุ  แสงสุรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายรัชชนนท์  วรรณสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายบัลลังก์  ลือชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายคณพศ  เงาแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพสิษฐ์  ชนโนราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายทิวากร  ดวงสมศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนภัสกร  ผ่านจังหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปภัสสร  วรเชษฐ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพรรณธิภา  วิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  นรทีทาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐชา  เพชรมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกฤติญดา  ยศพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกุลนัดดา  ไชฮะนิต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แวงควง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจิรัชยา  เที่ยงผดุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกมลรตน  ระดาพัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชนิตา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวรปภา  นาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรึคราม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายสุรพัศ  ศิลาพัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธันยมัย  พวงไสว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนวินท์  โรซาโต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐวุธ  กุลชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธนพร  โพธิสาขา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายปรวีร์  ชัยดำรงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงวริศรา  ทิณรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชัยนคร  นรชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสนเสนยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายธนโชติ  หัสจะรวย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงงาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวรินยุพา  เหล่าสุนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปวริศา  พลวิชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายจิรภัทร  สท้านอาสน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภิรัญา  โพธื์ศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวริศรา  เขม้นเขตกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปิยาพัชร  กล่อมอิ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกฤติเมธ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์คำพาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐชยา  ดิษเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณัฐภัทร  แสงมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุชานันท์  อำภาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศิริวิมล  แก้วสากล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงระภัทร  วรรณุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสำแดง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุพรรณศิริ  วารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผ่องโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกชวรรณ  มุ่งมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปพิชญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงทรงกลด  เชิงหอม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปุณดา  เรียงแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงแทลเลนท์  อันนิ โฮนกาเนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงภัทรธิดา  สระกาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชลดา  กรวยกลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนกร  ภูจงกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายศิริราช  ศรีระศาสตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกุลวิทย์  ทักขินัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายฉันทกร  อาจเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีธรรมรัชต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวิญาดา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงทักษอร  เฉลิมเเสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสาริศา  แซ่เฮีย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณถาวร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชมพูนุช  ปองไป โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวริศรา  สีพะนัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุกแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงมณีวรรณ  ตุ้มทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณมุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงรัชนีกร  เถื่อนโยธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนภสร  อัญญโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จินดามล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายจิตติพัฒน์  แพนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกิตติกร  อุมาพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองพิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายโตเปียส  โฮนกาเนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม