รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพัชระ  ทองเพียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวุฒิภัทร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเบญญาภา  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจีรนันท์  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกพร  ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฐิติภัทร  รัตนมณีรัศม์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายปรินทร  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชยพล  คำศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกชพร  เหมวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายไท  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฟิลิปดา  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภัทรพล  พุทธลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพรณัชชา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธิติภิทร์  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปาณบดี  บุสดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปรมัตถ์  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภัทรพล  ภาคมฤค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสุพลกิตติ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวิชญพล  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูวดล  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพงศ์พสิน  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสิรวิชญ์  มธุรัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนิชคุณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายฐิติวัสส์  เนืองภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฏฐวิทย์  สิงห์ละคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกิตติ์นภัส  บุญโสภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หาริกัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐชยา  แยงเพชร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนันทศิริ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิรินพา  พรมดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสิริยากร  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปพิชญา  ราชสีห์หลวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปุณยาวีย์  วิจิตพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงลักษณาพร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธนิสร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปิยสุดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปัทมพร  มุลาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวิลัตติกา  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอภิสิทธิ  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศรีสุรางค์  พลลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพงศกร  วันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเบญจพร  ภุมลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรานันท์  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์โชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธิติ  อุทการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปลื้มใจ  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิรภัทร  พึงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐวรรธน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนพวรรธน์  โลกานิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวริศรา  วงค์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกฤษติกา  อาจสรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิณโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชุติเทพ  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปัญญาพล  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนพัฒน์  จันทะโยธา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายพงศพัธ  หินจำปา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายวัชรินทร์  สรภูมิ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพิรวิชญ์  แสงเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายภูมิภักดิ์  รักษาชนม์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายพันธวิศ  อุปวงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายกฤตเมธ  ภูมิศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายศิวัช  ผาชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงลลนา  ตรีกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอัมราพร  วิเศษวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงญานพัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธนพร  มนต์ปราณีต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชญาดา  วรรณสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุธารัตน์  สรวลสันต์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเรือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกัลยกร  อาษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเจษฎาพร  พันธุชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธุชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพย์มณี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกุลปริยา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เรืองบุญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงรุจิราพร  เวียงอินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวริศรา  ภาคคำภู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพัสรา  แสงปลาด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวรางคณา  อริยะเดชช์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กนกนทีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อจันทา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายปีติภูมิ  เกษเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายรัชพล  เหลากลม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศรัญญา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงรุ่งนภา  สาวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเคทลิน  มาร์เทลล์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงรัตนากร  บุญชุบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปนัดดา  วันนิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกุลชา  อรัญมิตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายธนากร  ติดถาพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภานุวัฒน์  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายปรวิทย์  มิตะมะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนดล  พงษ์สิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพชระ  เปี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายฐิติวัฒน์  อาวรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพิทักษ์  ประมูลจักโก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนราศักดิ์  ศรีอาราม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายกวีพัฒน์  ภาชนะวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายภูริวัฒน์  พวงใต้ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชลลดา  วรรณพาต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพวัลย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงศิริวัชรพรรณ  จันเป็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงฟ้าใส  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงเปรมจิต  ศรีเกื้อกูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปภัสสร  เวียงสิมา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงลลิดา  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพิมพ์พร  เหมฬา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรุ่งฤดี  สีลาดเลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงญาณิศา  ทายัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันบุรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุภัสสร  วิลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายโกวิทย์  ภักดีโชติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายภูมิภัทร  ป้องโพนทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอณาจักร  สิมมาสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายทศพล  จันทะอุ่มเม้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายตฤณ  จิตตะยโศธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงแพรชมพู  ผดุงกิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณัจรีย์  นามไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงวาสนา  ทิพนัส โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสิรินรัตน์  คชรักษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงโสพิตรา  จันทรพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธนาพร  ธนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสิริกัญญา  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงปาณิศา  ปัสสะบัน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงลดาชาติ  มินนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายนพคุณ  ก้านบัวโรย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยิ่ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนพกร  สุดสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายสายฟ้า  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงติชิลา  ศรีละบุตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงดัชนีกร  ทศน้อย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงจณิสตา  จันทะสมบัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงครองขวัญ  โชติพรม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเครือวรรณ  คงกลาง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปณิตา  อัดเสนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฐมน  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสุชานันท์  ประภัสรารมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจีรภา  ชิณเพ็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้วยทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ใบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายชินาธิป  พรมดวง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงการะเกด  มหาอุต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธนิษฐา  อาจพงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุพรรษา  สารรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงจิตรลาวรรณ  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนแมต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงชนันทร  ชมบูรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงแพรนภา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น