รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงอาอีซะห์  แวกานิง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายคอลีดี  เจะโซะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอัสมะ  สาและ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายอาฮาหมัด  สูหลง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอาตีกะห์  สะลามะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายฟุรกอน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  ประดู่ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวดือเระ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม