รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูรง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอาติ  ลือแบลูวง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนัจจูวา  ดือเระ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายนาอีม  ตือโละสะโต โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิซีรีณ  บือราโอะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเดียนา  กามา โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงรูกอยยะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายชารีฟ  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงฟาเตียะห์  อีแต โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนูฮารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอาตีกะห์  ยูโสะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนูรอัลยาอะวาตีฟ  เซ็งยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงต่วนมาริสา  ลอนิจิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอาซียะห์  เจ๊ะดีแม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวนิดา  ยะหะยา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายสอลีฮีน  มะโระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายซูเบร์  ตาเฮร์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายอัมรี  มามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิฟ  เซ็งยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงซีตีซอฟู  มาเจ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนาเดียส์  ดือเระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเพชรดาว  มะยีแต โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงซอบารียะห์  ดอกา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงซูไรยา  ดามิง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายฮัมดี  สะอิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอารอฟัต  มะเด็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนูรรีซาน  ปาแน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนิซรีน  เจะลง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฮูสนา  มะแอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายซัยฟุดดิน  บือราเฮง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชบุตร โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลธิชา  พินเกตุกร โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนวัตน์  ศรีจุ้ย โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงคอรีเยาะห์  แม็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมูนา  แปเฮาะฮีเล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอาดีลา  หะยะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัชนันท์  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมัสวีน  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรัยมีย์  ดมง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนูรีซาวาตี  กาแบ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนูรีฮา  มะแซ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงฮาสวานี  อิศลามียกุล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงซูไฮลา  มามะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนูรยูวีตา  กาเซ๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงซูบัยดะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอิรฟาน  หะมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงไรญาน  พานามิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนัสหม๊ะ  สาเหาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนูรียะ  สิเดะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฟิรดาว  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงไอรดา  หะยีสาและ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงซัลมะห์  สะแลแม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอิลมี  หะแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงซูฮาดา  ยีเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรดียานา  ดูมัด โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรอารีซา  กาจะลากี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรโซเฟียห์  มะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอาฟนาน  ปูลา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ปาเนาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนูรอามีรัน  เปาะค๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรุสกิลลา  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนาเดียร์  กะปิเยาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฟูรอยดา  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฟิรฮานาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  อภิบาลแบ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะหมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนูรกอลบี  คอแลง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกูนัสรียา  กูหะยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอานีซะห์  ฆางิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนูรีซัน  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงซูรียานา  มองมะแซ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฟาตู  มาแฮ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงฟารีดา  ดอนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายมูฮัมหมัดกูตุบ  บาเน็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอานีฟา  กาจะลากี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายบูคอรี  ยามา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอุซมาณา  มะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเสาร์วลักษณ์  กองทรัพย์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ดอลาเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอัฟนาน  บาระตายะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกูฟัฎลีนา  วาหนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอีมามัห  ยายอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงญัฟนีย์  ยูโส๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรอฮานา  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวันตัสนีม  รนฮา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลนะห์ดี  จิใจ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอาอีซะห์  แวกานิง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคอลีดี  เจะโซะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอัสมะ  สาและ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอาฮาหมัด  สูหลง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอาตีกะห์  สะลามะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฟุรกอน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  ประดู่ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวดือเระ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอักษรภัค  แม่นอุดม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอานีส  กอฮิง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงฉวีวรรณ  อาจหาญ โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอทิตยา  สุขนิกร โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกัลยา  สันยะโชติ โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรรณรัตน์  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรุ่งระพี  ศรีสุข โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านตาชี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนูมีรา  สีมีแล โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายฮัมดัน  อาแด โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะหะยอ โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายมะกอเซ็ม  มามะ โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายอับดุลเลาะ  โตะลู โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงรอหายา  สะกูวะ โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงตัสนีม  ยะผา โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนูรีฮัน  ดิง โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอารีนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนูรมี  มะลี โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงญาซีรา  สานิ โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงซูไฮบ๊ะห์  บีแต โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงซัซวานี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอาอีเซาะ  หมัดนะฮู โรงเรียนบ้านบายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอัฟรัส  สา โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุไรยา  สนิ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิสริน  เชอมือ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเกาซัร  ดือราฮิง โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนุรฮายาตี  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอามีนา  มามุ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงซอฟียะห์  ราแดง โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปรมาวาตี  สา โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอาฟียะห์  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงซูฟีรา  กาลอ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงซูปียานี  มาลอ โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนูรอัยนี  กูนิง โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอับดุลฮากีม  แดแก โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านลือเน็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนูรตัสนีม  มะหลี โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงยารียะห์  มะรอโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนิลาตีฟะห์  มีนา โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนัสรีนย์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายซัยฟุดดีน  อับดุลเราะแม โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดีสากอ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนิฟาเดีย  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนูรมา  นิยมเจริญ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงซูไรยา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงฮาฟีซา  อีเฮง โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายอิบรอฮีม  มะยีดี โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนูรฮาซานา  กเจ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงโรสฟาติน  เล๊าะหมิ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอาแอเสาะ  อุมา โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฟิรดาว  สาเระ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนูรไอริณ  ยามา โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอักลีนา  กือโด โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงตัสนีม  ยะมะกา โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สะดี โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอิมรอน  กียะ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 ป.5 วิทย์ประถม