รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพิชาชาญ  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวันอับดุลเราะห์มาน  ยานยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายทศธรรม  สุวรรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพัศ  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอัลิปรียา  หยาตา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายสืบสกุล  แผ่เต็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภกิตติ์  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัชชา  เจริญจาตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภฤศญา  พลายด้วงกุญชา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงต่วนอันดาร์  สูเระ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภัทรพล  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนาบิล  มะทา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายอุดมทรัพย์  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกาวากิ๊บ  ตานิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธาดา  ศิริครินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายฐิติวุฒณ์  อุทัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญาณิศา  บิลสัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกานต์พิพัฒน์  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายอัซมาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอิศรา  วรวิกรัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเสาวภา  ตั้งวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายวรเมธ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชูเกียรติ  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอามิรดา  นาคนาวา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายณฐกร  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายบีลาล  เบ็ญอิสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สถะบดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนาพร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฤทัยกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนารีรัตน์  มูดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ศิริจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิดาภา  สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรติมา  เบือขุนทด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายยูนัยดี  มุสตอฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายมูฮำมัดบักรี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปริยากร  ภู่วิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุวภัทร  ตรีรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสรณ์สิริ  อำนวยพานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทราวดี  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรมิตา  คูนิอาจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัจฉรียา  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงมินตรา  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธีรภัทร  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็ชรมี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกวิศรา  จันทร์ขุน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงดีนี่  ซิดดีกี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอนามิกา  ว่องประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธัญมน  สังข์กล่อม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปวริศ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายภูมิ  มะแน็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนิธิกันต์  อักษรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมวิภา  คมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวริศ  สมาคม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายรังสิมันต์  ลักษณเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงตัสนีม  ดือราแมง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายเมืองแมน  ป.ปาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายนัศร์  โรจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายวิชิตพงศ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายวาทิตย์  เซ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภมินทร์  การีอุมา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกามิลละ  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุชาดา  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนูรอัยนี  วายะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงมณิภา  หลีตระกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสรวิชญ์  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐวดี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจันทกานต์  รัตรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศรัณย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอังควิภา  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายทินภัทร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายนิอัฟฟาน  ขาเดร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐนนท์  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายนัธทวัฒน์  สกุลจี๋ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายอภิรักษ์  หน่อนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงยลรดี  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธนวิชญ์  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพสุธา  พฤกษวานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูรอด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอภิสรา  จินดาวุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายถามวัต  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายศรวิษฐ์  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายพัทธดนย์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพชรซ้อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนัสริน  วิภาตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายธรวิชญ์  อินทแสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนลินธร  จันทร์วิมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวรรณนภา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชาเฟีย  เต๊ะปูยุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมณฑิรา  ก้องเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวรรณรดา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงต่วนนาเดีย  โตะกูบาฮา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวนิตา  หะระตี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสิรินทรา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอุมาพร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายนพณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอัฟดร  เจตานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายไตรวิชญ์  เดชประภัสสร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงลักษณารีย์  สุยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงจิราพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอัสมา  ตอเละ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิชาภัทร  พะยอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวันนัสรีนย์  ฮามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสิรภพ  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัยฟีน  หะยีเจ๊ะโวะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แก้วเทพา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรชรินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอาดีฟย์  แวดาย๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสาริศา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรนภา  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกฤตากานต์  ศิริพฤกษานุกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณิชา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรชญา  บุญญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนิอามามี่  อาบู โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฏฐวี  อาเทศธุรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายมัชฌิมา  รามาส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนีอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนูฮา  วุฒิสมัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณชาชาญ  ตั้งสิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงบุญยานุช  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมนัสนันท์  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ทรงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเบญญานุช  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวราลักษณ์  จิตตยะโสธร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภณัฐ  จัลวรรณา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมชนก  พรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริประภา  ใหม่ชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปรมันต์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปรียาวงศากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภูมิรัฐ  สุวภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงดามัส  สะอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชารีฟ  กูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชยพล  คล้ายแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกันตพงศ์  ดำชู โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายอับดุลฮากีม  เต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธันยมัย  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปัณณ์ญฉัตร  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพณณภัฏฐ์  สำเร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรนภัส  หนูประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวีวรรณ  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรรณฤดี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวชิรวิทย์  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปวิชญา  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิติวรภา  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจินตภาณัฏฐ์  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอเนกธัน  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปุณยาภา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเจษฎา  ภูผิวนาค โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกนต์ธร  จังหวัดมุนี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเสาวลักษณา  โปทาศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐธิดา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงหทัยชนก  สนิทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชนิปัณดา  สีเส้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรรณารัตน์  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คุณะดิลก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชญานิน  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอานัส  หะยีปูเตะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฮาริส  โรจนอุดมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอมินดา  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปิยทัศน์  ปรียวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปริมรดา  ตั้งเสรีวงศา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอัญพัชร์  พนากิจสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปรริณ  เศวตวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายยศกร  เป็งมา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเกธิชา  อัครกรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายมัจญ์ดีย์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปกฤตธิรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายดานีส  เจ๊ะตีรอกี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภัทรศิริ  ดาเดะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอินอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธีรดา  จิตต์หลิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุเดียนา  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายฟาฎิล  ดากอฮา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงซัยฟิตา  ยาบี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอาฟีฟ  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนกฤต  ทองเหม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนฐวรรธ  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรัฐพงษ์  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิทธิพงค์  อินทรเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายยศวรรน์  ทะวะชาลีย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายมุมิน  มามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศุภาพิธญ์  อุตทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายประเทศ  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายริฟกีย์  มูซอดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจันฑกานต์  ทองประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวนาแว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกันติยา  อเปสรยโย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชลิตา  รัตนศิลากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสิรินดา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศรันย์ภัทร  บุญดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายกฤชสร  แก้วปราณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงซุลฟา  ยาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวัชรพงศ์  จรุณแสงสด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัฐราวดี  สุขนิกร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายบัสฏอม  แมเร๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเป็นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงฟาติน  ยามา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภูชิดา  แก้วหวาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐนัย  สุวรรณทะโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงรักติกานต์  สุทธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนพภัสสร  ดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอารยา  ถนอมรักษ์ษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเขมจิรา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอมัด  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภัทรกันย์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายคณพศ  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภัคศรัณย์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอินทรัช  ทองดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอหมัดณาวาวี  โต๊ะเจ๊ะมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปุณณวิช  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเตชัส  ชุมนุมมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชยพล  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนภัทร  แก้วเหมือน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสันติภูมิ  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณฐภัทร  ทองบุ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณกมล  ศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจิพัฑฒิดา  เย็นศิริกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจิรเมธ  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายฐิติพันธ์  ชันรัตนมโนกร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปทิตตา  จันทคุตโต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชามิล  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายฟาฎิล  ดินอะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพลธร  พังสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสวิชญา  รัตนธนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจารุพัชร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภกร  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอนิส  อิสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธาวิน  สุรกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสุอิฟฟาน  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนิมิฟฎอล  ยามา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐพัฒน์  ดอกไม้เงิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายดานิช  หิเล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปองคุณ  ไชยหมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายฐิตินันท์  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองเดชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอัฟฎ็อล  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจิรภัทร  เซงเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชัยกร  หมื่นภู่ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอัลยา  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปรีดิท  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนูรมัรซูก  ซาฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงขวัญจิรา  จุลยก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐติวดี  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนริศรินทร์  บาเปาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอานิสวีรา  สนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายฟาฮัจย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวรรณปภา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนูรีฟา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเชียรชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอันวารี  หลงหา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอุซมาย์  หีมมิหนะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรระเบียบ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพบธรรม  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณรัช  ตั้งสิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตถิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวชิรเมธี  แซ่เจียง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนูรุลนัจญ์จมี  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณอักษร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศิรประภา  วิเศษโกสิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกมลชนก  จิระโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกฤตยา  มั่งมีโชติโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนิอิกรอม  นิเดร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายศุภณัฐ  โตเอียม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกมลพร  ธรรมโสภณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงซูลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายโชติพงศ์  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายฟาอิศ  รุ่งระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปนัดดา  เอียดศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจันทร์ฤดี  อินทพรหม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงตัสนีม  เดชอโนทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนิดารียา  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัจมีย์  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายนภัสกร  พวงโมรา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนกร  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายฟาอีซ  มิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลัคนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายนาบิล  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายฟิกรี  กมาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายนาดีม  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงดารียา  สะนี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายปฏิพล  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายนาบีล  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายธีธัช  พรหมดำำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายอานัส  สาหนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายชนุตย์  ขุนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายเทพฤทธิ์  พันโท โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายกูอะห์หมัด  แซแร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงซาชานา  วาแมดีซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เตชะระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกิตติกา  แซ่วอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐรัมภา  พรหมคงบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตน์เนตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงฟารีดา  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายโจฮัน  มะหะมัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายทรรศน  ทองชูใจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายมุเศาวิร์  มะแซจะแหน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอามีนา  ลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพลากร  ไชยมนตรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายพัทธดนย์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายนัซรันทร์  สามะอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายออมสิน  กกแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายพัสกร  แก้วแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายอัชรอฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายปฎิภาณ  โกศัลวิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงวรรณกร  โพธิชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดลงจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายนุอัยม์  แวหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายอาบีดิน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายปุญญพัตน์  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวันฟิตตรียา  ลาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสาธิภา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวีอาม  ยุนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายฟาอิก  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายอิลฮัม  เจะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงซุลฟา  อัสมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวีดาด  ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยขวัญแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสุนธรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงอารยา  ดุกสุขแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายกิตติคุณ  โกสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายฟาดิล  แปเหาะอิเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายนิอัฟซัน  อับดุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายยูมาน  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงจัสมีน  หะยีมอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะหะกะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  นกเกตุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกรกนก  จันทรมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกัญจนพร  เหมทานนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  มะสาเม๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายวันอาทิตจวา  นาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายไครุลนัซมีย์  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสกันดา  สาแมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ช่วยนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวริศรา  สังคนาคินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายวิธวิทย์  ชูขจร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายฮานีฟ  กามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายปุญญพัตน์  พุทธวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวีอาม  ดำสมุทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกมลวรรร  หยังสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเจ๊ะมารียา  หลีดีใจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงมูนาร์  กามาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายอัฟฟาน  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภิรัญญา  ศิริเมืองจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายปิยะกร  ศุกรวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายภัทรดนัย  พรหมบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐา  เกลี้ยงรส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายอรีฟ  กาเดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงณัจวา  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายคาณัฐสนันท์  พรหมวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอลิสรา  หว่าหลำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายบัลยา  ชายเชื้อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอิลฮัม  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเมธิตา  อาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอนิส  เบ็ญลาเต๊ฟ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงรติมา  นีระฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอินนัษ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงฟารีดา  ยีการ์เดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงลีนา  สนิหวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนิฟาดา  เส็มชูโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุกัญญา  โกมลเมนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสาธิตา  คงย้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฟาฮาน่า  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกุมลา  สะนอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอิสนีน  มะหำมัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวสุรัตน์  เทพไชย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงตัสนีมนิอาม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอินดาวาฏี  กาแบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฝิตรี  ล่าเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงแพรไหม  หะหวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนัสรีน  ตาเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรัณดาร์  สะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอ้บดุลเราะมาน  สิเดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายไววิทย์  วาเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายค้ซราฟีร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายมุซตากีม  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายบาซิล  โอกฤษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพงศพัฒน์  สุวรรณยุหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภูริชญ์  วัฒนคีรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายลุฏฟีย์  เพ็ชรหวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพีรศุ  ห่อทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอัฟนาน  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  ชเร็น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปิยพัทธ์  หนูขำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนูรีฮาน  กามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ดอปอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงศุภิสรา  อิงคมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชอบน้ำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกมลพรรณ  กล่อมพล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวกระจาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงบุญสิตา  คำำสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อภิชนธิวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณิชากร  สุคนธชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณปภา  บุญล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายฮาฟิซ  กะลาแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปรเมศร์  อนุวรรค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายผดุงศักดิ์  ตรีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายก็อฟฟาน  อิงดอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธนากฤษ  คงรังษี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐพล  ปานแสงทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศุภกร  แซ่เลี้ยว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายก้องภพ  ศิลมะโย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายจีฮาน  เจะนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายคณาธิป  พรหมดำำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจิรภัทร  เหมมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสะคอวี  ดือเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายสิทธิภาคย์  นิยมยาตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปลี  ประจักษ์เลิศวิทยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอุมัร  จินารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอานิส  เจ๊ะสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายก๊อบฟารีย์  ธรรมรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายนิซัซวาล  สามาแห โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอนุชิต  บุญฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายนาบิล  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกฤตภาส  เกิดศิริรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิราพร  บัวผุด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนิชาภัทร  สัตยารักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงซัยดานี  คะเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นละมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงฟัตนีน  มอลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัทรภร  สยมภาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงซอฟะห์  ตาสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรวลัย  บุญอนันต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกชกร  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนาอีมะห์  โต๊ะหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงซารีณา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงลีนา  จารู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปวีณอร  แก้วประดับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอาฟียา  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายศักรินทร์  แตรพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวันริฎวาณ  จะปะกิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายซูกรัน  สือแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศตวรรษ  ดอนไผ่ล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนูรอูดิล  ฮาอุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายนะห์ดี  วาเงาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปิยะภาษณ์  บุญมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมเพ็ชร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายตาวฟิก  มะดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจักรภัทร  ไชยทวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอัฟนัน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายฟาอิช  บิลลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชากีรีน  เจ๊ะแวสะนุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนิฟาอิซ  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภพชนินทร์  ขวัญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเรืองเดช  หน่อทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศตภัทร  สอดส่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายจารุวิทย์  คงคลอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวีอาม  วันหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฟารีดา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพลอยมรกต  ก้งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนูรอาฟาตีม  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนิบิลกิสย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงแภรววนิต  จุลเทพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศิรภัสสร  จิวะพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอรอนงค์  จันที โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิ้น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงตัสรีฟ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอัสณีญา  ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสินชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงยัสมีน  หะยีลาเปะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวีรดา  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอิงอร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพิสิษฐ์  คงคางาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายฮานาฟี  สือแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอัฟดอล  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพิรุฬห์  ช่อมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายฮานาฟีย์  เจริญจิตต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิซ  บูรอดียา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกิตติพงค์  ปานแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายทวีทรัพย์  มณีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายริฟฮาน  อุชะมิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอัสนาวี  สมาแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวิรนันท์  ปรีชาโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายอัซรอฟ  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภูมิบดินทร์  ขุนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศิริวัฒน์  อินทร์สังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพรภวิษย์  พรมศรีผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสรวิศ  คงทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอามาลีญาอาลานี  กาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอัญชิสา  ถาวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัสรา  ซาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอาวฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเวธนี  ชูสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ดอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาสน์ประดิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปานทิพย์  จินตภากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงติฟตาสามีย์  กีละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงโชติมา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอาลิสา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงศรัณยธรณ์  รัตนโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงบีบีทัศนีม  เหมมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุภาสินี  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธิดามาส  ชูเซ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวิลาวรรณ  นพรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงทิฆัมพร  เพชรเชิงเขา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเนตรชนก  เพชรคูหา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงชุติมา  จุนโท โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายชัชภิมุข  พึ่งประเสริฐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอรรณพล  สังสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายสเตฟาน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายซอบีรีน  ละใบซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอภินัทธ์  ทองด้วง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอนัส  หะยีสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ปูตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายฟาอิสฟ์  จะกะปิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายฟุรกอน  สาแหละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอิกรอม  สะมะปุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศิรพัฒน์  หวังสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายจิรภัทร  เหมศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพงศธร  จันทร์สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายชยพัทธ์  เพชรแสงฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงธนพร  คลองรั้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปัลญาณี  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวสุด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงซีรีน  ตือบิงหม๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสกาวรัตน์  แสวงบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฮัยฟาร์  วิชา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงฟาติน  ดอละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอิมติซาล  มะรานอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวิอาม  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เดโชชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอิลยีนส์  แวมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอันดาลิน  อูเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เกษรมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนัสรีน  จะปะกิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอัยนาตาชาร์  มะเม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกวินทรา  บุญคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายชารีฟ  ดือรอนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนิคัซราฟี  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอัฟฮัม  มะแซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพอเพียง  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชโนทัย  เพชรคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนิสอัสมี  สาเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายเอาฟา  หะยีเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนันทวิทย์  บุญกาญจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวรันธร  ศิริรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายชารีฟ  สุนทรวาที โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายเรืองวิทย์  เวชกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายอามาลย์ข่าน  อัจฉริยะมาตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายปรินทร  สาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายมูฮัมหมัดเรชมัน  เซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปิยวัฒน์  เซ็นชุลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพรรณภัทธ  แย้มทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงมูณีร  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนันทกาญจน์  สมสิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลฮามิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกฤตยาณี  ทิมกลับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนพรดา  ช่างคิด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงฐิติมา  ไข่แก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนูรฟาฏีมะฮ์  เปาะซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกมลมาศ  นิยมธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงศิรัณญา  อินทรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงเพชรดา  ลายเจียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงมุชรีฟะฮ  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวันนูรฮาลีซา  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายนิดานีช  ปาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายซูไฮดี  ดาหะมิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายไทธชา  ธรรมชีพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายณัฐภัทร  นาคพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายตูแวอาบัส  รอเซ็งแตซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกิตติ  หมุดลิหมีน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายนัสรี  เบ็ญอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอัฟนันต์  สือแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายมูฮัมหมัดอะลีฟ  ระเหม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายรอมฎอน  ยามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกุลศรัณย์  มณีคันธวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐญฎา  ดอเลาะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายชารีฟ  โมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอาดิล  ทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภูชนก  คงพัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายซัซวาน  เวาะเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงนุสริน  แฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงนะดา  เกือกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปัญจญานี  นุ่นแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงฟาเดีย  ซอแนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฐยา  พรหมทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจัฏวา  กะมูนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงศิวิชญา  ชูคดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงฟัฎนิน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฮาริฟ  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายนฤชิต  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายภานุเดช  วินโยธรรมรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายสัตยา  นิระผาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงซาริน  แก้วธงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงฮาซาน่า  สันสำราญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงอัสมะ  หะยีเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงซูซาน  ยีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังขผล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นวลแสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงนูรฟัญญรีย์  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอามานี  ตะนิรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนิฟารดา  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพาขวัญ  หงส์นฤทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงฟ้าใส  พลเวียงแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุพัตรา  อักษรถึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวนิดา  เสพมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภิญญดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงดามาฟีน  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงนาเดีย  แมเราะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงซีฟาร์  ตายาลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายต่วนซัซวาน  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกรวิชญ์  เหลาคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัชรกาฬ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงเสาวนีย์  จันทรังษี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกนกรวี  แซ่ซื่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนูฮา  เจ๊ะอุบล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายเฟาวาซ  อะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอานิฟ  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวิษณุ  บุญธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายณัฐณุฎดีน  เบ็ญฮัจญีเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภัทรดนัย  บุญรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายนิซัลฟาน  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายฟาเดล  สนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายฟาเดล  รอแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายลุตฟี  สะมะฮอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงชลลดา  นิลมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงนิบิสนีนย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงต่วนอาริสา  ตูแวมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงนูรไอณี  ดารากัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงนุร์อามีรา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงนุร์อานีตา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสุภานัน  ปาลพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนิดียานา  เพ็ขรศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงนัสนีน  สะตือบา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอากีฟะ  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธัชกมล  แก้วทองประคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายกชพันธ์ุ  วทานิยะกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนบีล  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายนาอิฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพลกฤษณ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสิงหราช  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายพุทธคุณ  เพชรกล้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศุภณัฐ  ทองเที่ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายปวริศ  วาหะรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนาดา  ยีสมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธนัชชา  เจ๊ะหนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกชกรณ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงแสงดาว  เจริญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกชกมล  มังสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงสุภัคชินันท์  เพ็ญบูรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะหยาง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสิรินทรา  โตะซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปุณชนิกา  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิ์ช่วยรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอัฟรีน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงภัชราภรณ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนุรอิฮซาน  แวหะโละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพรรณพัชร  คู่มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงฟิรดาวส์  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงฟาเรีย  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนิอิกตีดัร  กือจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงจิระนภา  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอานัส  แยะแย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายนัศรูนณ์  สาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายคณพศ  ศรีนวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกอฟฟารี  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธนบูรณ์  ไชยประเสริฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายซูฮิลมี  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายกณวรรธน์  แก้วเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนูรุดดีน  ลิบูละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายฐปนภัฏ  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายอัสลาม  วาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวงศกร  ต้นเถาว์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปุณยวัฒน์  อุปมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอับดุลวาเฮดร์  มูละแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายจักรภัทร  บุญส่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอาดีฟาร์  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริสม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงนูรฮันนาน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณฐมน  แซ่ไหล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐนิชา  เส็นบัตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนันทิยา  วัยวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอังคณา  ยอดปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอชิรญา  ผ่องแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงศิรินภา  ฤทธิ์รุ่งเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงนินิสรีน  กอและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงดารารัตน์  คงมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนิอาซีกีน  ทุกัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอนิสรีน  เจะหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายรอมาฎ็อน  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายรัฐสิทธิ์  จิตรประพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสิรภพ  เบ็ญมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายปัณณธร  บุญมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณภัทร  ฮู้มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายเมธาวิน  ซ้ายศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสุวพิชญานี  หลวงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอารียา  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกมลพร  แววสว่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐภัสสร  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุภัสสร  รามัญเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงซีรีน  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพรนภา  เรืองฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภัทริน  ฮามวัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงปิย์วรา  ไผ่ขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายดำรงพล  เพ็งนิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงอาฟาฟ  แวเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงโชติกา  ส่งสฤงคาร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงเปมิกา  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอาวานิซ  เด็งแวลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพุทธชาด  สิมาพัฒนพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสิริวิมล  แกล้วทนงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนัซรีนด์  เดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงญาณภัทร  สมถวิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงศิริพรรณ  หวังสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงมนยดา  จันทรพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายภาณุภัทร  ยงยศยิ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายแสงชัย  เย็นอุดม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายนัฐพล  หน่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปู่แตน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  ดอเส็น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนวรัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงมนต์นภา  ยุติวัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงฟัฎลีนา  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงวันศอฟียะฮฺ  หะยีสาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปุณณภา  เพ็ชรยังคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคงทน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพีรดา  กลัดเจียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสาริสา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงจิรัชยา  อภิชนธิวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงหทัยชนก  อึ้งทองคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงตัสนีม  มะลอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายกฤษณศร  ลิมกังวาฬมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนลินธรณ์  ศรีพรมมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายตัสรีฟรอฮีม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายจิรภาส  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายศวัสกร  เพ็ชรสีขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายปิยะพงศ์  แสงศรีเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินทร์ช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงวาฟาร์  คอแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอักษราภัค  นวลนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายมูฮัมมัดฟาอีส  เจ๊ะอุบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนัจญวา  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงฐิยาณี  สุขศรีทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงตัสนีม  มูเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายอัสนา  มาสแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายซุลฟาน  ตาเฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฟิตรี  สะแลแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายกริช  ยามะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายมูฮัมหมัดฮารีฟีน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงฟาริณดาร์  มาฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนิสรีน  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงฮาวา  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญแสร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงมุนนา  หะสาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงฟาเดียนาร์  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปภานัน  ชูดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอรวิภา  ทองหนูแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงซัมซีละห์  สะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญาเดช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงฟาร่า  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายณัฐฤกษ์  วิไลพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงอานีฟา  ฮารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  ฮิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงโสรญา  สนละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวาฤดี  มะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงฟิตเราะห์  แปเราะอีเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามมิกกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายลุอาย์  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงซาฟีนะห์  ยะหริ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงอิลฮาม  ดาโอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายกัณฑกรณ์  เขตคาม โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงอนันตญา  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายพนมนพพร  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงชวิศา  สระคำแหง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงกัญญาทัฐ  ชัยกุลรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงภัทรศยา  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายมูฮัมหมัดลามีณ  ซาเเละ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายบุญญวัฒน์  รัตนซ้อม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายอภิชาติ  บุตรศิลา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายอรรณธิ์  ถนอมพล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงนิสรีน  ก่อณรงค์กุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงนรูอีมาน  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงธารารัตน์  สุขเจริญนุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายกรณิดนัย  ศรีทวีวิดมน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายสริลพร  เพรชพิดมศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายพอเพียง  อมรรัตน์ทวีป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงรัยดา  บาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายวงศกร  บัวพา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายจารมัยน่า  โอ๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงนรมน  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายธาวิน  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายมูฮัมหมัดริซกี  ยาซิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีทองเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายวงศธร  วิเสทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอัมมาร  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพชรกมล  วรธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอัฟฟานี  โซ๊ะสะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสุนิษา  สงคราม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอารดา  ดิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายพงศกร  เสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายมูฮำหมัด  เจะยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงทิวา  ไชยบัญดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพรรณพัด  สุวรรณํ. โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงไซนัป  ์วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงทัศนีมย์  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงฮานีฟาส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงฮาลีซาห์  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  หะนิแร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายณัฐฎพล  ไชยมั่น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอันวา  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองบ่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงสุชานาฎ  เกิดพุ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกรรชัย  ซ้ายขวา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงโนรมา  อินธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายสุเมธ  อินธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอาบีร  ละใบซอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายตะวัน  เพรชศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายสมรักษ์  ปรีชาอุดม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอานีตา  อิสลาม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกัญญาวีย์  นนทะแสน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงวรนุช  นิลเนตร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปิยวรรณ  สิงห์วี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงอังคณา  ชาวสั้น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนัสรีย์  ศิริวัลลภ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายณัฐพล  ไพฑูลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายยุทธศาสตร์  เงินยวง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายคาราฟี  บูเตะโตง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงฟิตเราะห์  บูเตะโตง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงรุซดา  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนาเดีย  บือราเเง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุนิตา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  หนุ๊ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอานิส  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงฟริดาว  มะลิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธรีกานต์  ทองบางพระ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอิลฟาน  คูลี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงอริสา  เบ็ญฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายเขมชาติ  พรหมโม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายเจษฐการต์  อัธยาศัย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงไปรยา  มีสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงนัจญ์วาน  สาอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอัลญัลฮูดา  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงภูษณิศา  โยธินพันศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงบัลกิส  ยามาลอเด็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนิสรีน  ดอเลอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงวาสนา  โพวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงเกญมนี  จันทร์ฉ่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายอาลีฟ  กาซิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายคณิศร  สุทิน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายคณิศร  หัสไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนุรฟาติน  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายอับดุลเลาะ  อาเเวนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายกูอัสมี  กูมอซู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายซุลกิฟลี  สือนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายฮาบีบ  สังเก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนบุศย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุวภัทร   ไชยมั่น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายคทาวุธ   หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงคนึงนิตย์   หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงคนึงนิตย์   หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอาริยา   หลงหมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวรณภร   แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายฤษฏา   มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงซอฟียะส์   มูเส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกัญญ์วรา   หลงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขาวชู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงญารินดา  แซ่เล่า โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงปิยธิดา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เกิดทวีพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงซันวา  มะเเซ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงซาฟีซะห์  วิชา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงฐิตานันท์  ธินกสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงสุรฟา  สังข์สกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงฮูดาดีนี  ประดู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงมัรญัณณะห์  มะลิดง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายอัฟฟาน  เปาะและ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายวัตรดี  ดาลอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนรูลิซ่า  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธนชัย  บัวเมียน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงรุสนานี  กะโด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงยัสมี  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกิตติคุณ  สามัญบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายฟุรกอล  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายมูหัมมัดอิหซาน  บุญทา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายสุไลมัน  โต๊ะคาหยง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงฟาเดีย  ปาโอะม่านิ๊ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงโนรมา  บือโต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงอัลวาติฟ  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงนูรอยมี  อีแต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงฮาฐวัน  ซารี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงมูฮำหมัดลัฟฟารุก  สะเเลเเม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอารีฟาน  ประดู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  รัยสุวรรณสกุล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  สังสกุล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายธนกฤต  หงนิพนธ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายภพธรรม  หนูชูแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงสุกัลย์ธิดา  สุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงทักษอร  ไฝทอง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายกฤตศิลป์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แดงนำ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยพันธุ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ราชบัณฑิต โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายธาวิน  ห่อลลิต โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายภูเบศวร์  หมื่นจง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงชลิดา  จิรโพธธนภัท โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงณัฐสิริ  สุขแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิระเชาว์เจริญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงภัทรธิการ  แซ่ก๊ก โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายธรณ้ส  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายพศิน  พรหมเมือง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กชสุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัวจุน โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุวรรณประสาร โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงจิรัชยาศศิพิมพ์  วรรณโร โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงรรินธร  ศรีนวล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  สังคะดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กชายฟัตฮี  หะมะซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงนัสริน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงนูรฮัมนี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายวุฒธิชัย  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงยลาดา  สือแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงนูรุลซูฮาดา  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงอุสมานา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะสือแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงนูรอัสมะ  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงนัสเราะฮ์  อับดุลเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงนิโซเฟียน  มะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงสุกัญญา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงมารียะห์  เจะเสน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงฟัรฮานา  มะลีลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงอะห์ลาม  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงนูรฮานีซา  เปาะจิบราโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงแวอัฟนัน  เจ๊ะอุบง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงนิณัศรีญ  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงนูรฟิตมีย์  บาเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายฟาอิซ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายมูฮัมหมัดอาริส  หะยีเจะนิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมซัร  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายวายุ  บางเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กชายเกริกฤทธิ์  จิตสาธร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายอัฟนัน  วาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายไซร์ฟุดดีน  หะสีแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กชายอารีฟ  สะแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงฟาเดียร์  หะยีมะเซาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายอิสมาแอ  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงจิวารินทร์  คำจันลา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงชนิดา  สาโร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงธัญรัต  พรหมเทพ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปากแพรก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายธนันชัย  รักษ์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงนิเดียณาร์  อีสอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงประวีณา  เผ่าสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงซาเนีย  เจ๊ะแฮ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งรังษี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงณัฐมณี  นาคประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 นายชัยธวัช  มานะจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 นายปุรินทร์  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 นายสุรวิทย์  แก้วกับทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายฮิบรี่ย์  เซ็นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงซามียะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอัซมาริน  หะยะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายอาดีลัน  แนดาแล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรุล  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงฟาลิสา  กานา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายอารีฟ  อาแซบาก้า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอัญชลีพร  มูลมิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนุรซูฮาดา  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายนินัศรุดดีน  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงซัมซูรี  แนมะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงซูร็อยยา  บือซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงรอยฮาน  กาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงฟาติน  อีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอารีซา  แวดาลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนูรยัสมี  หะยีดือราซง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงซาฮูรา  ปะสะกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงอานีตา  อับนิฮิมา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายการินธร  ทองบัว โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายวินัย  จันทะโร โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 นายวีรภัทร  จันแดง โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงอัมนียะห์  ลาเตะ โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงซาอีดะห์  เจ๊ะแวดอเลาะ โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายอัพยาปัชฌา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายปฏิญญา  กำธรเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงณปภัทร์  ศรีวะปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายนรเสฏฐ์  อมรพิมลธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม