รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายฉัตรฐพงษ์  ถาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิยดา  ต่อซอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาดาวุธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายสรวิศ  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกนกพร  เครือดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิรินุช  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปัญชิกา  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายสรวิชญ์  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภณัฐ  แสงบัวภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภัทรพงศ์  รูปไข่ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายธีรพงษ์  ทับทิมไทย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปัณณธร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายเทพทัต  ุกุลยศคณาวัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกชพร  อุสสาห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัลยกร  อุสสาห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายนรินทร์  จันมาก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงประพาศิริ  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะบาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิชาภัทร  ขวาขุน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจุฑามาส  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสมิตา  ผลมาตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นนพละ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณกร  บุญแนบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายนันทภพ  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทานะกาศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนพปฎล  รสเติม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพีรพัฒน์  วังใจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพีรภาส  โกมล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภานุ  รูปใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภูวรินทร์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายสุระวี  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กาฬจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิติพร  พลภูงา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงบุษบา  บุบภาษี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปาริชาติ  ดีสี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชิษณุพงษ์  พ้นภัยรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายจิณณะ  วรโยธา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปุญญาณี  เชื้อบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกฤตชยา  อินไซ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฎ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐริตรา  เถาว์ที โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกนกพร  คำมั่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเกล้านภา  มาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชโรชา  รุ่งเรืองงามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุพัตราวดี  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเวทิดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฟารีญา  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกรรญาณี  สมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอรอุษา  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกลอยใจ  ศรีทุมมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมนึก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฝ่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนพวินทร์  ศรีวสุไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพันทิพย์  เพรชสังหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปรีชา  บุญแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกรโชติ  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชนาธิป  ขนาดกลาง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกวินทรรศน์  เสนสอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพุฒิพงศ์  คณาชอบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายก้องภพ  กิ่งเกล้า โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพุทธปุญญา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเอเชีย  วู้ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธนิดา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเพียงดาว  หมีคำ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอัณชิษฐา  มุสิกะคง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุลักขณา  คนยัง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ทน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิชญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัมมันตะคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงดุริยางภรณ์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฐานิดา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศิริยาพร  จักรศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุภัทร์ตา  พรหมเพรช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีถา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปิยะนุช  แถวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุภาวิณี  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนพล  พลศูนย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายสถาพร  อุตมาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายวีระพฒน์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภกฤษ  ภารุสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเก้ากตัญญู  ชาเมืองกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนดล  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมจิรา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอนุชดี  ลามมูล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจันทิมา  เจริญวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพัชฎะ  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพิศณุกร  มูลสธูป โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณิชา  ชินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายจิตติพัฒน์  ถึงแสง โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฏฐปภัส  ชายทวีป โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฏฐนันท์  ชายทวีป โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐพล  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชลลดา  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุพรรษา  แทบท้าว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายศุภศิษฎ์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสมิตานัน  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกิติญาภรณ์  อภิวัตน์รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพรพิมล  เรียงลิลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัตริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพรนิภา  สีลาโคตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธีรภัทร  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงมณทิตา  นาริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศุภิสรา  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนพณัฐ  เหนือกอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวีรศรุต  เสนาพรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอัยรินทร์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปริวัฒน์  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอทิตยา  พยุงวงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชลธร  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญญาพร  มาตขาว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภโชค  คงทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤติพงค์  รักษาศีล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงญาณัท  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงคณิตติยาพร  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรชิดา  นางาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพงษ์นรินทร์  มงคล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพลอยไพลิน  หวังเกิดกลาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภัทรพล  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุรินาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฎฐิกา  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนัตธมน  จันดี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเพชรดา  ฤทธิจัน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกนก  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงลลิดา  พันศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกฤตชญา  วงษา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤติพงศ์  ยุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอธิชา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธีรโชติ  ถิกิจ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายกวิน  ยาวะโนภาส โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายเอกราช  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายรชต  มุละสิวะ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายภาณุวัฒน์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายอนุวรรตน์  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายปรัชญา  อดกลั้น โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายฐณวัฒน์  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัญญภัค  แซ่โหงว โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธิวาพรรณ  โยริบุตร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอริสรา  ปทุมวัน โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงจิดาภา  ภารุสุข โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีประชัย โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชุติมา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงลลิตา  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธิญาดา  ปกป้อง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศศินา  สารบาล โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสุพรรษา  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.5 คณิตประถม
259 นายวรวิท  มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพสิษฐ์  พระบรรเทา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายทวีทรัพย์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายเมทิน  เทศไทย โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจีรวัฒน์  ใบทอง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยเสนา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนธรณ์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายชัชวาล  บุญแซม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวกรรณิการ์  มณีนิล โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวบุษกร  ทองศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวกาญนภา  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภัคภิญญา  เสนาพรม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนพล  เหมธร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มูลสาร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพัชราวรรณ  โพนทัน โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุจิณณา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวัชรากรณ์  บุรมาตย์ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภิชญา  ว้องไว โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอรรคฆระพัทณ์  บุญภา โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอนุพงษ์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภานิศา  พิลาแดง โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอัยริษา  นารีรักษ์ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชวิน  ศรีโย โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเทพดิศร  คุณพิบูล โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวุฒิชัย  ภูเขม่า โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญโสม โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชลิดา  ภราดร โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศศิกานต์  ไตรภูมิ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายคิรากร  นานอก โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายธนบดี  นวลปักษี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุพัชตรา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนัฐชยากร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเพชรชนก  ทับแสง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แหว่นหล่อ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวันวิสา  ทาระพันธุ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพลพล  ขันแข็ง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิรารัตน์  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวรัชญา  สาคร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนกร  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอารีรักษ์  สีกา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายทวีศักดิ์  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชุติชัย  ผ่านเมือง โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเมธิรา  นางาม โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายโชติภณ  แสนสนุก โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายกิตติเจริญ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายอรรถพล  ทัพวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายวัชระพงษ์  ชันขุนทด โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายจารุเดช  บัวชัย โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเกษร  บุหนองขุ่น โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจิตติมา  บริวงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจีรนันท์  อินอ่อน โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงทิพนาถ  มนตรีชัย โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวริศรา  เวฬุตัง โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุพิชญา  ส่วนบุญ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุปรียา  ดวงเกศ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
342 นางสาวอารียา  อนุไพรพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายกิตติคุณ  อาสนา โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายโชคอนันต์  ค้าข้าว โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายวรวุฒิ  ครุธธรรม โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นายชาคริต  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวญารินดา  แสไพศาล โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายอิทธิพล  ชมภู โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวปัญญาพร  รุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวพัชราภรณ์  สะเทินลำ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวเกวลิน  ขันติวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์คำชาว โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงพราวรวี  แสนสุข โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจุฑามณี  ประนัดโส โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติยู โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพรรณวดี  แสนสุข โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บำรุงราษฎณ์ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นสาย โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุวัจนี  จูมพิลา โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอดิศักดิ์  โสดา โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัชติยาภรณ์  วิชิตพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภูมิภัทร  แหวนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกัลยา  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขุมคำ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสิทธิกร  สุดแสน โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอ่ารีรัตน์  จันโอ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษีสม โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวริศรา  ปิดตนัง โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยมา โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชินวัฒน์  ดอกดวง โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงรตช  เต้าทอง โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงเทพนารี  เต้าทอง โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 นางสาววาสนา  อนุสนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอัญชลีรัตนื  สร้อยพรม โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายธนชาต  ศรีกะสัง โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสริทร  สาระคร โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกิรณา  คงมั่น โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอัญชรีรัตน์  สร้อยพรม โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกรรณิกา  ประชามิ่ง โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธิติกานต์  คำใจ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงยุพาพักตร์  วังมา โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเจษฎาพร  บุญศรี โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภิญโญ  ว่องไว โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอภิวิชญ์  สนใจ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชัยพล  คูณทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายรัฐนันท์  แขวงภูเขียว โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายรัฐภูมิ  สามารถ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุนันท์ทา  บุญยะการ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสุนิสา  อ่างคำ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายอภินันท์  ประทีป โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เถาว์ชาลี โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอภิวัฒ  พวงดี โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงคำ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่านเมือง โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จากผา โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุพิชญา  มากกลาง โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธีราพร  แสนสิ่ง โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัทราพร  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพัชรา  ศรีวันคำ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปิยะธิดา  สระทองดี โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงรินรดา  ศิริดล โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  มาตขาว โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนวพล  สอนศิลป์ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกีรติ  สงตลาด โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนพรัตน์  ผิวทอง โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายสุรศักดิ์  บรรลุสันต์ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายประเสริฐพร  ขวัญนอน โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายเดชาวัต  กุณรักษ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพงศ์พันธุ์  กลมเกลียว โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอนุรักษ์  พิมศักดิ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนเทพ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนิราภร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงศรีสุดา  สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงทิพานัน  ทองวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชนนิกานต์  กุณรักษ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายพรมเมศวร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายจักรพงษ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายเอกรวี  ยาวไธสง โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพรพิมล  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงวริษา  ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงอารยา  จันทร์สวย โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนัฐลดา  ตีตา โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเกตนิพา  สุทธิอาคาร โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายพรหมเมศวร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงดวงจันทร์  ขุนนคร โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรรณภา  สีกา โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภวิชญ์  มุเสรี โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวสุรัตน์  อินทร์กอง โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปรีชา  รสปุ้ง โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายสนธิชัย  เมืองหงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภูรินทร์  ภักดี โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนันทภัค  ร่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวะรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงศรัญพร  สุชะนะชา โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนวัฒน์  ขันอาสา โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายอติเทพ  นกงาม โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายภูวไนย  พนาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณโคตร โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายอภิรักษ์  บุเงิน โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายศุภกิตต์  สมทรัพย์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีมาตย์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพัชราภา  บุดดาบุตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพรชิตา  โมระดา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุตรวงศ์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกุลวดี  เนื้อนวล โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์แสน โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชโลธร  จันทรภูมี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกรรนิการ์  ใสสด โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 นายปิยะ  สุขศรี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายชัยวัฒน์  บุญจันทร์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายกิตติพงษ์  สุดาบัตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวสุวรรณา  สุดใจ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวปนัดดา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวสุภารัตน์  จันทะมาลา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปาณรวี  เชื้อทอง โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวพิมสาย  ไชยบุตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวดารินทร์  วิลัยกุล โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวอุทัยวดี  ไชยลี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวพิมลพรรณ  จันทะเหลา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวชลธิราพร  ดวงคำ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกฤตยานี  บัวชัย โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงจารุวรรณ  พะลังมาก โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงชลธิชา  ไพรสันเทียะ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงวรารัตน์  คำเสียง โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีวะอุไร โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายชัชวาล  เงินยวง โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายสรวิชย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฮาดแมน โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายอภิชาติ  พันเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวอุไร โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธนวุฒิ  จุลการ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
495 นายวุฒิศักดิ์  คำสุข โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายอนิรุต  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายไกรวิทญ์  เวียงสมุทร โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวพัชริดา  ศรีะอุไร โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวยุวธิดา  กลิ่นถาวร โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นางสาววิลาัณย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกฤตยาณี  บัวชัย โรงเรียนบ้านนาเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฏฐปกรณ์  บุญเกิด โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนิรมล  พันธ์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายรัฐพงษ์  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายดนัย  อัคบุตร โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายวัฒนะพันธ์  จันทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงศิริยุภา  บุราณ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 คณิตประถม
523 นายอานนท์  แสงพล โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวสุธากร  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายนนธวัฒน์  ศรีสาร โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายเตชินท์  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพรทิพภา  จันทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอรยา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรรณิศา  สีวะสุทธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปภัสรา  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปัทมาพร  สังขวนิช โรงเรียนบ้านนิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิราพร  เนินทราย โรงเรียนบ้านนิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจันญารัตน์  พรมโสดา โรงเรียนบ้านนิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงโสลญา  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอาทิตยา  เหล่าสิงห์ลา โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยบุรัมย์ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปัจมาพร  เนตรหาญ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสุภัทรชัย  เส้นเศษ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธนกฤติ  แก้วใส โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฐพล  ศรีจันงาม โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธนโชติ  พึ่งตน โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายสุธินัน  ธนารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงทิพามณี  มีนำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพัชรินทร์  เสน่ห์พูด โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวิลาศิณี  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงจารุวรรณ  มนต์เจริญ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายเจษฎา  นางาม โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายผดุงเดช  คำนนท์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายธนวินท์  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายโชคชัย  แทบท้าว โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงดลญา  ปันเมือง โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงแมงปอ  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุมเสน โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายธนัชชัย  บุริทัศน์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงฉมาพร  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  ศรีชัย โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงชุติมา  พ่อยันต์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายภูตะวัน  วาตา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชารี โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงเกริน  ใจช่วง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงคัชรินทร์  ธุระพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายปวัณฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายธนากร  สารมาศ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายภราดร  อุคำ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายดลฤทธิ์  ศิริเติม โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายปัญญา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายสิตานันท์  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวโชติพร  วันชัย โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวศศิธร  ไชยอักษร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวอมรรัตน์  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวสุดสะแนน  แสนศรี โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวมนฑกานต์  ปุนปอง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวสาวิณี  สีวะอุลัย โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวมณีรัตน์  รักสะอาด โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอชิรกานต์  นครธรรม โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพีระ  ห้องแซง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวุฒิทนา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายฉัตรโชค  สอนวงค์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอัครศิลป์  แสนศรี โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธีรพงศ์  ทองบุตร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศุภกร  ปุนปอง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายบวรลักษณ์  มีชัย โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวรัชยา  บางใบ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงยุพารัตน์  มิตรรัก โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุธาธาร  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยวิจิตร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงยลรดี  คำโสภา โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรธิดา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศรัณรัตน์  วะหาโร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพัชชา  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจารุวัฒน์  คอยตาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันคีลี โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนงค์รักษ์  จันทะโสม โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายคฑาวุธ  โชติเนตร โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายธันยนันทน์  มั่นคง โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายณเรณทร์ฤทธิ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายธันวา  อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายคมสันต์  กินรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายจักรพล  อุปชัย โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายชาติตระกูล  นิยมพงษ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงธัญสินี  กินรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายกฤษดา  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายธนกฤษ  ชินวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงทักษอร  อินลี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนรีกานต์  คุณารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายธีระวัฒน์  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสุข โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนธรณ์  ผดาเวช โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายสุทากรณ์  จีนาวอน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนกร  แสงทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธีรพันธ์  พรหล่อ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปภัสสร  อักขรพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมนิภา  ธีบูรณ์บุญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายมงคล  สนธิ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณครินทร์  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายณัฐพล  ไกยนาม โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายภูมิพัฒน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายราเมศวร์  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายวัชรพล  นันทะพันธ์ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายวิโรจน์  ดุลบดี โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายวิศรุต  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายอัครเดช  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงจิรารัชต์  หมั่นเรียน โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงฐานิดา  บุญยืน โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สิทธิ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภวิกา  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงมณีรินทร์  แสนสาร โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอังสุมาลี  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
636 นายชวัลวิท  คนไว โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นายณัฐวุฒิ  นามสมดี โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นายธนกฤต  ไกรกล โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นายนนธวัฒน์  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นายสมรภูมิ  ไกรกล โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายเอกพจน์  แก้วอุดร โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวกมลทิพย์  ปัทวงศ์ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวดวงกมล  ศรีวงษา โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวดวงนภา  ศรีวงษา โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวปาลิณา  อินทร์พวง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวพลอย  นาดี โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวพัชรี  ขันทอง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวพิมพ์นภา  บันตะบอน โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวอนัญญา  สมคะเณย์ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงอินทิมา  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายสมศักดิ์  หล้าพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายสุรชัย  หล้าพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายอชิรวัฒ์  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายวัชรพล  เชียงเครือ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงศุภกานต์  นิรวมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอรปรียา  หน่อคำผุย โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงวรนุช  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายศุกลวัฒน์  ห้องแซง โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวิชญาดา  อุณาวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิชญาภา  ห้องแซง โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายคุณวุฒิ  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพงศกร  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวันชัย  สว่างวงษ์ โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภูมิทัศน์  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชีวาพร  บุญศรี โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจิตติ  แสงสุข โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายศุภชัย  อายุกลาง โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายพีรพัฒน์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายอภินันท์  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายพีรพัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายอโณทัย  ไตรยวงศ์ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงชลธิชา  บุทธิจักร์ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสุรีพร  ทองบ่อ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายอภิวิชญ์  โคตรทุมมา โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายสาธรศักดิ์  แก้วกลมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายธนพนธ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิกาศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปนัสดา  ลุนบุตร โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพนิดา  นาคำ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงไชย โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 คณิตประถม
685 นายธนวินท์  โลเกตุ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวจิยารัตน์  ธงไชย โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวภัทราทิพย์  แก่นนาคำ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพรพิมล  สมสาย โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญวดี  ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนันทวัฒน์  ละครล้ำ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสิริวิมล  ไพสี โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวรนุช  ผาริวงศ์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายเจษฎา  ภาวะชัย โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายภานุพงศ์  ทิพย์ผล โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายธยากร  โสภา่่่่่เพียร โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงวริยา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เนระวงศ์ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงปริญา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สมประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงเนตรดา่ว  สุดา่บุตร โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐพล  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพัชริดา  ลวดทอง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรบุตร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงพิชชาพร  มากศรทรง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงศุภสุตา  จำปา โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสมายพร  เพชรไพร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายชัยวัฒน์  เวสา โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายธนภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงนิลยา  พิมาลัย โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอรยา  เมืองพวน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายภาณุเดช  คำทวี โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงดรุณี  สุยคำไฮ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงภัชริดา  สุยคำไฮ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายภูมิพัฒน์  สายชารี โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายวีรภัทร  พาดำเนิน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายจิรวัฒน์  ไตรยพันธ์ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮงทอง โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นายฐิติภูมิ  มูลสาร โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอินทิรา  ถาวร โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านนางาม 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงชาลิสา  ณ ระนอง โรงเรียนบ้านนางาม 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงชนินาถ  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านนางาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอาทิตย์  ทับแสง โรงเรียนบ้านนางาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอัมรา  ประสงค์บัณฑิต โรงเรียนบ้านนางาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงตวิษา  วิบูรย์กูล โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงอารียา  มาตขาว โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวริศรา  ลครไชย โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงสไบทิพย์  มาตยาขันธ์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทร์หงษ์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชลธิรา  มงคลภาส โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเตวิชญ์  แสงฉวี โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายอัทฒกร  โอสถานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายวัชรพล  ปัญญาวุธ โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงอรกัญญา  ทรัพย์ผลไทย โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงชนกนันท์  เปี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงจันทิมา  อินเหง้า โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรัตน์ โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปราริสา  ดอกไม้เพชร โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยคำ โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์นอก โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นามวิรัช โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายโชคชัยพร  สิมมา โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธวัชชัย  ดีงาม โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แคล้วภัย โรงเรียนบ้านมันปลา 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายณัฐภูมิ  หนองแคน โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายนครินทร์  สามารถ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายวรากร  เพชรจิตร โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงศรุตา  ชนะวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงนวรัตน์  สะตะ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายก้านกนก  ช่วยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายกฤตบุญ  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพัชรพร  ธาตุทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวนิดา  น้อยหอม โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายรัฐภูมิ  อุตมาลา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธัญญานี  เศษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายศักรินทร์  ศรีวะโสภา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายวรากร  สระบัว โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทิพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสุรัสวดี  หัสดี โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริพิลา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกฤตพล  กิตติลาภ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุปรียา  วรสาร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกนกวดี  จากผา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงทักษพร  อรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงธัร์วรา  หาริชัย โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม