รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายฉัตรฐพงษ์  ถาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิยดา  ต่อซอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายณกร  บุญแนบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายนันทภพ  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทานะกาศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายนพปฎล  รสเติม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายพีรพัฒน์  วังใจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพีรภาส  โกมล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายภานุ  รูปใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภูวรินทร์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายสุระวี  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กาฬจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงฐิติพร  พลภูงา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงบุษบา  บุบภาษี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปาริชาติ  ดีสี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายชิษณุพงษ์  พ้นภัยรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายจิณณะ  วรโยธา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปุญญาณี  เชื้อบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกฤตชยา  อินไซ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฎ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐริตรา  เถาว์ที โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกนกพร  คำมั่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเกล้านภา  มาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชโรชา  รุ่งเรืองงามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุพัตราวดี  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเวทิดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงฟารีญา  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกรรญาณี  สมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอรอุษา  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกลอยใจ  ศรีทุมมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมนึก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฝ่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนพวินทร์  ศรีวสุไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐพล  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชลลดา  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุพรรษา  แทบท้าว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศุภศิษฎ์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสมิตานัน  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกิติญาภรณ์  อภิวัตน์รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรพิมล  เรียงลิลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัตริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรนิภา  สีลาโคตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรภัทร  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมณทิตา  นาริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศุภิสรา  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนพณัฐ  เหนือกอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวีรศรุต  เสนาพรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอัยรินทร์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปริวัฒน์  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอทิตยา  พยุงวงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชลธร  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญญาพร  มาตขาว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศุภโชค  คงทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤติพงค์  รักษาศีล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญาณัท  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงคณิตติยาพร  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงรชิดา  นางาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพงษ์นรินทร์  มงคล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพลอยไพลิน  หวังเกิดกลาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภัทรพล  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุรินาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฎฐิกา  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนัตธมน  จันดี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเพชรดา  ฤทธิจัน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกนก  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลลิดา  พันศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกฤตชญา  วงษา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤติพงศ์  ยุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอธิชา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีรโชติ  ถิกิจ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายกวิน  ยาวะโนภาส โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเอกราช  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายรชต  มุละสิวะ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภาณุวัฒน์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอนุวรรตน์  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปรัชญา  อดกลั้น โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายฐณวัฒน์  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกัญญภัค  แซ่โหงว โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธิวาพรรณ  โยริบุตร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอริสรา  ปทุมวัน โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจิดาภา  ภารุสุข โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีประชัย โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชุติมา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงลลิตา  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธิญาดา  ปกป้อง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศศินา  สารบาล โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุพรรษา  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.5 คณิตประถม
152 นายวรวิท  มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายพสิษฐ์  พระบรรเทา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายทวีทรัพย์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายเมทิน  เทศไทย โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายแซนดี้  ซูด โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายจีรวัฒน์  ใบทอง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยเสนา โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธนธรณ์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายชัชวาล  บุญแซม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายวัฒชระ  ถึงแสง โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวกรรณิการ์  มณีนิล โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวบุษกร  ทองศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวอุมาภรณ์  มาตรเสงี่ยม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวกาญนภา  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายภัคภิญญา  เสนาพรม โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธนพล  เหมธร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มูลสาร โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพัชราวรรณ  โพนทัน โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุจิณณา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวัชรากรณ์  บุรมาตย์ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอภิชญา  ว้องไว โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอรรคฆระพัทณ์  บุญภา โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอนุพงษ์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภานิศา  พิลาแดง โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอัยริษา  นารีรักษ์ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชวิน  ศรีโย โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเทพดิศร  คุณพิบูล โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวุฒิชัย  ภูเขม่า โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญเสริม โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชลิดา  ภราดร โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศศิกานต์  ไตรภูมิ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายคิรากร  นานอก โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายธนบดี  นวลปักษี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุพัชตรา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนัฐชยากร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเพชรชนก  ทับแสง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แหว่นหล่อ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวันวิสา  ทาระพันธุ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพลพล  ขันแข็ง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิรารัตน์  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรัชญา  สาคร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกร  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอารีรักษ์  สีกา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทวีศักดิ์  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชุติชัย  ผ่านเมือง โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงเมธิรา  นางาม โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 ป.6 คณิตประถม
225 นางสาวอารียา  อนุไพรพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายกิตติคุณ  อาสนา โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายโชคอนันต์  ค้าข้าว โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นายวรวุฒิ  ครุธธรรม โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นายชาคริต  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวญารินดา  แสไพศาล โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายอิทธิพล  ชมภู โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวปัญญาพร  รุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวพัชราภรณ์  สะเทินลำ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวเกวลิน  ขันติวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์คำชาว โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษีสม โรงเรียนสมนึกพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชินวัฒน์  ดอกดวง โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรตช  เต้าทอง โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเทพนารี  เต้าทอง โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 นางสาววาสนา  อนุสนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอัญชลีรัตนื  สร้อยพรม โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธนชาต  ศรีกะสัง โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสริทร  สาระคร โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกิรณา  คงมั่น โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกรรณิกา  ประชามิ่ง โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธิติกานต์  คำใจ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงยุพาพักตร์  วังมา โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเจษฎาพร  บุญศรี โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภิญโญ  ว่องไว โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอภิวิชญ์  สนใจ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชัยพล  คูณทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายรัฐนันท์  แขวงภูเขียว โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายรัฐภูมิ  สามารถ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุนันท์ทา  บุญยะการ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุนิสา  อ่างคำ โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอภินันท์  ประทีป โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เถาว์ชาลี โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายอภิวัฒ  พวงดี โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธีราพร  แสนสิ่ง โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทราพร  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพัชรา  ศรีวันคำ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปิยะธิดา  สระทองดี โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรินรดา  ศิริดล โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  มาตขาว โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนวพล  สอนศิลป์ โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกีรติ  สงตลาด โรงเรียนบ้านกุดหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายประเสริฐพร  ขวัญนอน โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายเดชาวัต  กุณรักษ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายพงศ์พันธุ์  กลมเกลียว โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายอนุรักษ์  พิมศักดิ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนเทพ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนิราภร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศรีสุดา  สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงทิพานัน  ทองวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชนนิกานต์  กุณรักษ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงดวงจันทร์  ขุนนคร โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรรณภา  สีกา โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศุภวิชญ์  มุเสรี โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวสุรัตน์  อินทร์กอง โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปรีชา  รสปุ้ง โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสนธิชัย  เมืองหงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูรินทร์  ภักดี โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนันทภัค  ร่มโพธิ์ โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวะรัตน์ โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุดดี โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศรัญพร  สุชะนะชา โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์ โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธนวัฒน์  ขันอาสา โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอติเทพ  นกงาม โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายภูวไนย  พนาสิทธิ์ โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณโคตร โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรวงศ์ โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอภิรักษ์  บุเงิน โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายศุภกิตต์  สมทรัพย์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีมาตย์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพัชราภา  บุดดาบุตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพรชิตา  โมระดา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุตรวงศ์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกุลวดี  เนื้อนวล โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์แสน โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชโลธร  จันทรภูมี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกรรนิการ์  ใสสด โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 นายปิยะ  สุขศรี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายชัยวัฒน์  บุญจันทร์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นายกิตติพงษ์  สุดาบัตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวสุวรรณา  สุดใจ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวปนัดดา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวสุภารัตน์  จันทะมาลา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปาณรวี  เชื้อทอง โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวพิมสาย  ไชยบุตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวดารินทร์  วิลัยกุล โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวอุทัยวดี  ไชยลี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวพิมลพรรณ  จันทะเหลา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวชลธิราพร  ดวงคำ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณัฏฐปกรณ์  บุญเกิด โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนิรมล  พันธ์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายรัฐพงษ์  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงโสลญา  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอาทิตยา  เหล่าสิงห์ลา โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยบุรัมย์ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปัจมาพร  เนตรหาญ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูตะวัน  วาตา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชารี โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเกริน  ใจช่วง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงคัชรินทร์  ธุระพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายปวัณฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายคฑาวุธ  โชติเนตร โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายธันยนันทน์  มั่นคง โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณเรณทร์ฤทธิ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธันวา  อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายคมสันต์  กินรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายจักรพล  อุปชัย โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายชาติตระกูล  นิยมพงษ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธัญสินี  กินรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายกฤษดา  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายธนกฤษ  ชินวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงทักษอร  อินลี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนรีกานต์  คุณารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธีระวัฒน์  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสุข โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธนธรณ์  ผดาเวช โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสุทากรณ์  จีนาวอน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนกร  แสงทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธีรพันธ์  พรหล่อ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปภัสสร  อักขรพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมนิภา  ธีบูรณ์บุญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายมงคล  สนธิ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณครินทร์  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายณัฐพล  ไกยนาม โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายภูมิพัฒน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายราเมศวร์  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายวัชรพล  นันทะพันธ์ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายวิโรจน์  ดุลบดี โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายวิศรุต  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายอัครเดช  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงจิรารัชต์  หมั่นเรียน โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงฐานิดา  บุญยืน โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สิทธิ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงภวิกา  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงมณีรินทร์  แสนสาร โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอังสุมาลี  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
394 นายชวัลวิท  คนไว โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายณัฐวุฒิ  นามสมดี โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายธนกฤต  ไกรกล โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายนนธวัฒน์  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายสมรภูมิ  ไกรกล โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายเอกพจน์  แก้วอุดร โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวกมลทิพย์  ปัทวงศ์ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวดวงกมล  ศรีวงษา โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวดวงนภา  ศรีวงษา โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวปาลิณา  อินทร์พวง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวพลอย  นาดี โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นางสาวพัชรี  ขันทอง โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวพิมพ์นภา  บันตะบอน โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวอนัญญา  สมคะเณย์ โรงเรียนน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงอินทิมา  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสมศักดิ์  หล้าพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายสุรชัย  หล้าพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายคุณวุฒิ  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายภูมิทัศน์  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายพงศกร  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวันชัย  สว่างวงษ์ โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชีวาพร  บุญศรี โรงเรียนบ้านบะคอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายจิตติ  แสงสุข โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายศุภชัย  อายุกลาง โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายพีรพัฒน์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายอภินันท์  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายพีรพัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายอโณทัย  ไตรยวงศ์ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชลธิชา  บุทธิจักร์ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุรีพร  ทองบ่อ โรงเรียนบ้านคำเตย 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายอภิวิชญ์  โคตรทุมมา โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายสาธรศักดิ์  แก้วกลมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายธนพนธ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิกาศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปนัสดา  ลุนบุตร โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพนิดา  นาคำ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงไชย โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 คณิตประถม
435 นายธนวินท์  โลเกตุ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวจิยารัตน์  ธงไชย โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวภัทราทิพย์  แก่นนาคำ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพรพิมล  สมสาย โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชญวดี  ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนันทวัฒน์  ละครล้ำ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสิริวิมล  ไพสี โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรนุช  ผาริวงศ์ โรงเรียนบ้านเตาไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายเจษฎา  ภาวะชัย โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายภานุพงศ์  ทิพย์ผล โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายธยากร  โสภา่่่่่เพียร โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวริยา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เนระวงศ์ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปริญา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สมประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเนตรดา่ว  สุดา่บุตร โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐพล  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพัชริดา  ลวดทอง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรบุตร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพิชชาพร  มากศรทรง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงศุภสุตา  จำปา โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสมายพร  เพชรไพร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายชัยวัฒน์  เวสา โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายธนภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนิลยา  พิมาลัย โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงอรยา  เมืองพวน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายภาณุเดช  คำทวี โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงดรุณี  สุยคำไฮ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงภัชริดา  สุยคำไฮ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายภูมิพัฒน์  สายชารี โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายวีรภัทร  พาดำเนิน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายจิรวัฒน์  ไตรยพันธ์ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮงทอง โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายฐิติภูมิ  มูลสาร โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอินทิรา  ถาวร โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงตวิษา  วิบูรย์กูล โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอารียา  มาตขาว โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวริศรา  ลครไชย โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสไบทิพย์  มาตยาขันธ์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทร์หงษ์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชลธิรา  มงคลภาส โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐภูมิ  หนองแคน โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายนครินทร์  สามารถ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายวรากร  เพชรจิตร โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงศรุตา  ชนะวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงนวรัตน์  สะตะ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายกฤตบุญ  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชรพร  ธาตุทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวนิดา  น้อยหอม โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายรัฐภูมิ  อุตมาลา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธัญญานี  เศษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายศักรินทร์  ศรีวะโสภา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายวรากร  สระบัว โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทิพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุรัสวดี  หัสดี โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริพิลา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกฤตพล  กิตติลาภ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุปรียา  วรสาร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกนกวดี  จากผา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงทักษพร  อรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธัร์วรา  หาริชัย โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม