รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวรชนก  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรมขุนทด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธันยพร  ดวงมุลตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปุณณวิช  คำวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปภัสรา  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กชายณัฐจักร์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายภานุเดช  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพิมญาดา  อินทนนต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงภัททิยา  มีไชยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิมพิชญา  บุญดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกันตภณ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรัตนาวดี  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงขวัญศิริกิตติ  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงเพชรกะรัต  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุปรียา  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนันฑิตา  วาจาดี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมจิตร โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชัชวาล  อัตเศษถัง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายคณาพงษ์  อัตเศษถัง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายคณาพงษ์  แสนสุข โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายรัตนพล  วันสุทะ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายม้าแสนหก  พร้อมจิต โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายรุ่งโรจน์  ก้องเสียง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายวิวิธชัย  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปัถพี  พรมหูต โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปนัสดา  บุญล้น โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงภัสสร  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงศิรินทรา  บุญเผย โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเพชรมณี  วาจาดี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รันทม โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพีรภทร  คงคารัตน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปีตินันท์  รักเพื่อน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนากร  กลมเกลียว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนิชนันท์  ก๋าคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุกัญญา  ทิมตะขบ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัชชนก  มารุตพันธ์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงมานิตา  ฝูงใหญ่ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรัญญา  ศรสูงเนิน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกิติญา  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอนุตร  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอภิษฎา  โตแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงประภารินทร์  ส่องแสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกชกร  พอกพูน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกุลสตรี  สมมาตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธิดารักษ์  สายสอน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภัทรพงษ์  พอกพูน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนพฤทธิ์  สมานมิตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกฤษฎา  มาลา โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสงกรานต์  ดอกคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสติมา  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐนันท์  โสวรรณา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสิทธิกร  กัณหารา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวัฒนา  คำเสนา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพงศกรณ์  จิตสุรมนตรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤษณภัทร  พรไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภูริภัสร์  พิมพ์ขาว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิมาทาน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธนากร  มลาวัน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพชรตนัย  บุญก่ำ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนพอนันต์  ทิพจักร์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปิยดา  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพัชรา  พลพวก โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมุทิตา  มลาวรรณ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คนธ์สูงเนิน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจุฑามณี  บัวศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุพิชฌา  นอนิลศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายกิตติพศ  เหง้าชารี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
94 นายศุภชัย  ภูกระบิล โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายคมสันต์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายอนุรักษ์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวศศิมาศ  โยคสิงห์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวนันธิดา  คำเสนา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาววันทนา  บรรจุแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงกัณฑพร  พวงศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวอรอุมา  ปีมา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวกชนันท์  ศาลาแสวง โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวณัฐณิชา  สุขสอน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงสุรารักษ์  สมสืบ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพชรพร  ใจมั่น โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สงค์ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวริศรา  อารมย์รักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณหทัย  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญรัตนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายเมธวิน  เกิดอิ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปิยพัทธ์  นามคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายชนนท์  ศรีม่วงกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐดนัย  สุนทรา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนภัทร  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายก้องภพ  ศรีหานู โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธนพัช  วงษ์อุ่น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุรดา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกนกพร  พราวศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมุกมีนา  ศรีบุญลือ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนริศรา  อาจหาญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกนกพัชร  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  หลวงแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคอน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาระคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวาศินี  มณีฉาย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปรวัฒน์  นนทะใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายชลกร  ทาณะระ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรัญชนา  ชุมชน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญาณาธิป  เศิกศิริ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาบก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำวงค์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุมนรัตน์  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญรัตน์  นาใจแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงกล้า โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุกลภัทร  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกรกนก  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พื้นแสน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศศิวิมล  เลานามสิงห์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกรภัทร  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปณิชญา  ยอดดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวริศรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอชิรญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปริยาภร  ประสารแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายประภัษนัย  โพธิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิรภัส  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภัทดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธมลวรรณ  ลิ้มประสาท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิรัชญา  มะเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชัญญา  นามสโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม