รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวรชนก  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรมขุนทด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธันยพร  ดวงมุลตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพชรอร  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนิกานต์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายปรมัตถ์  หาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรัช  โคตรนิยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายทีปกร  อินทะมน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์  สีลาวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรัตฐิญา  สอนลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปิ่นปภาดา  พรมราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายแทนสิทธิ์  วิชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนครินทร์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเตชินท์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลาง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายกฤติน  ขุ่ยลานหญ้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกฤตพร  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายปรมะ  สุขพอดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายทรงกิตติ  พรมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัทราวดี  คำพึง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอนัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเทพธราดล  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายรณกฤต  คำสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤตยชญ์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุวิชาฎา  เอมะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายนวิน  ภูทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกฤษฎานันท์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอนัญญา  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชกานต์  กาศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธิติกาญจน์  พีรธรรมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายนาธาน  เลวิ่น โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอิทธิกร  นนทะโชติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายอติคุณ  จันทร์ไข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรชนก  คลังดงเค็ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปุณณวิช  คำวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปภัสรา  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐจักร์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภานุเดช  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิมญาดา  อินทนนต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงภัททิยา  มีไชยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมพิชญา  บุญดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกันตภณ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรัตนาวดี  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงขวัญศิริกิตติ  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเพชรกะรัต  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุปรียา  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายปฐมพงษ์  ถวิล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพงศธร  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชวกร  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชลธิรศน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทะไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกวินภพ  ชุมกาแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจินตนา  วงษางาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐดนัย  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสินพร้อม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปาณิสรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายตุลยวัต  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกิตติยาพร  ชัยเรียบ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปีติกานต์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธีรญา  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงแพรวา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนภัสรพี  อาจลึก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธีวรา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัคจิรา  เมนาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายญาณพัฒน์  กุลน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเจนวิทย์  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปองคุณ  อาจลึก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงแพรวา  เหมลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธิติรุต  ธารีราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายรณกฤต  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอนัญญา  ก้อนน่วม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวรรธพงศ์  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพชร  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสวิตตา  ไม่โศก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัคจิรา  โสภาวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสกุลรัตน์  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชัย  คำิชิตธนาภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกันตพัฒน์  กิติศุภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธาริษา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปภิชาญา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพลอยพัชร  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอรวรรณ  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงประกาญน์แก้ว  ศรีทองคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรกัญญา  สิงหา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐพร  สุนทรไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเชียวชาญ  ขำจิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชาญรวินท์  สองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภูริพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุกัญญาพัชร  คูหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชพรรณ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกีรติกา  เหล่าเงิน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายพงศธร  สิทธิพล โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุพจน์  บุญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สาลี โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภัทตรา  วิเศษแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนันฑิตา  วาจาดี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมจิตร โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายชัชวาล  อัตเศษถัง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายคณาพงษ์  อัตเศษถัง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายคณาพงษ์  แสนสุข โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายรัตนพล  วันสุทะ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายม้าแสนหก  พร้อมจิต โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายรุ่งโรจน์  ก้องเสียง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายวิวิธชัย  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปัถพี  พรมหูต โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงปนัสดา  บุญล้น โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงภัสสร  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงศิรินทรา  บุญเผย โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเพชรมณี  วาจาดี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชญาภัค  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐิติมา  กิ่งชา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีแสน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจีรพร  ทองหนุน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายเดชนะ  เหตุเกษ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสกลวัฒณ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสิราวรรณ  สว่างช่วง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายอติเทพ  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอภิวัฒณี  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายปรีชาพรรดิ์  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนำชัย  เกาะน้ำใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวันวิสา  ปะตังเวสัง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอรรถพล  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีลาศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายพิชญะ  ประสงค์แก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปภัสสร  ศรีอรห์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายอภินันท์  วงศ์จำปา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุวิสา  นันทญาติ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายมีทรัพย์  แดงนอก โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวลัยพร  โตจำเริญ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายกษิดิ์เดช  ดวงมุลตรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัชริดา  สิงห์สำราญ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนภูมิ  จอมคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายเจษฎา  สุศรีวรพฤฒิ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายกนกภัทร  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนันทิพร  บุ้งทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรินทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายศรันย์  ตรงตามคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงไพลิน  นรสาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศุภิสรา  นามแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงทิพานัน  หอกคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปราณปรียา  กุดเป่ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรัตนพร  พรมจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเกวลิน  พินิจมนตรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภกฤต  วิจิตขจี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงดุสิตา  สายงาม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจันทกานต์  เสงี่ยมประเสริฐ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปฏิญญา  ประสานศรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรัญญา  โกยรัมย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปิยะดา  เดชภูมิ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดากานดา  เกียรติปริยัติ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภาคิณ  เฉิดวาสนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวรินทร  สิ่งที่รัก โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชิษณุพงษ์  กลิ่นหอม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนยศ  ยังมงคล โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายทรรศนภูมิ  มุสิกะวงษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณภัทร  ปลิศิลป์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวชิรวิทย์  ถากไม้แล้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกวินธิดา  แพงไธสง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐพล  โพนทัน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปิยะวัฒน์  เสาสมภพ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกษิดิ์เดช  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนาวุธ  ดลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอินทิรา  สำรวมรัมย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รันทม โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายพีรภทร  คงคารัตน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปีตินันท์  รักเพื่อน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธนากร  กลมเกลียว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนิชนันท์  ก๋าคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุกัญญา  ทิมตะขบ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรัชชนก  มารุตพันธ์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมานิตา  ฝูงใหญ่ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรัญญา  ศรสูงเนิน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกิติญา  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอนุตร  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอภิษฎา  โตแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงประภารินทร์  ส่องแสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกชกร  พอกพูน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกุลสตรี  สมมาตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธิดารักษ์  สายสอน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภัทรพงษ์  พอกพูน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนพฤทธิ์  สมานมิตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกฤษฎา  มาลา โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสงกรานต์  ดอกคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสติมา  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐนันท์  โสวรรณา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสิทธิกร  กัณหารา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวัฒนา  คำเสนา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายพงศกรณ์  จิตสุรมนตรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายกฤษณภัทร  พรไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายภูริภัสร์  พิมพ์ขาว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิมาทาน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนากร  มลาวัน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพชรตนัย  บุญก่ำ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายนพอนันต์  ทิพจักร์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปิยดา  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัชรา  พลพวก โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงมุทิตา  มลาวรรณ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คนธ์สูงเนิน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจุฑามณี  บัวศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุพิชฌา  นอนิลศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายกิตติพศ  เหง้าชารี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายยุทธศักดิ์  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายปิยณัฐ  ทิพประมวล โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 คณิตประถม
275 นายศุภชัย  ภูกระบิล โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายคมสันต์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายอนุรักษ์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวศศิมาศ  โยคสิงห์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวนันธิดา  คำเสนา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาววันทนา  บรรจุแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงกัณฑพร  พวงศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวอรอุมา  ปีมา โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวกชนันท์  ศาลาแสวง โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวณัฐณิชา  สุขสอน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายเจษฎา  จอกแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายอัสนีย์  อักโข โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายเจริญชัย  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพิริวัฒน์  สงค์ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงมงคล  ประการแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายฉินนรณ  รัตนวงค์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐกมล  ต้นวังหิน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงคณิตา  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปภัสศร  จอกแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายูศุภกิตติ์  ศาลาแสวง โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงมนต์นภา  ม่วงอร่าม โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผ่าโผน โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสุรารักษ์  สมสืบ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพชรพร  ใจมั่น โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สงค์ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวริศรา  อารมย์รักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณหทัย  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญรัตนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายเมธวิน  เกิดอิ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายปิยพัทธ์  นามคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายชนนท์  ศรีม่วงกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายณัฐดนัย  สุนทรา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายธนภัทร  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายก้องภพ  ศรีหานู โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายธนพัช  วงษ์อุ่น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุรดา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกนกพร  พราวศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงมุกมีนา  ศรีบุญลือ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนริศรา  อาจหาญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกนกพัชร  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  หลวงแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคอน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาระคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวาศินี  มณีฉาย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายปรวัฒน์  นนทะใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชลกร  ทาณะระ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายวรภพ  ทองขาว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรัญชนา  ชุมชน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงญาณาธิป  เศิกศิริ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาบก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำวงค์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุมนรัตน์  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญรัตน์  นาใจแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงกล้า โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศุกลภัทร  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกรกนก  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พื้นแสน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศศิวิมล  เลานามสิงห์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนกฤติ  ผาริโน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  สืบศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้ำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศุภสุตา  หงษ์คำ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายจักรกรี  มณีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชนัญเนตร  เนตรหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายเดชนรินทร์  โสมณวัตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศศิปรียา  กองเมิน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายภัทรพล  แพงบุดดี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายสุวิศิษฏิ์  อารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายผไทธร  อาชญาทา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชนิสรา  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัชทิชา  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอติวิชญ์  สิทธิสุข โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกิรฏิกา  คำศรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฎฐาวรนุช  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเมย์ณิตรา  เจริญพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิชญา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐวดี  หูตาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยาวะโนภาส โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมีสุข  สว่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปรียานุช  เมืองโคตร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอพัชนิภา  คำหอม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกรภัทร  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปณิชญา  ยอดดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวริศรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอชิรญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปริยาภร  ประสารแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายประภัษนัย  โพธิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสิรภัส  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธมลวรรณ  ลิ้มประสาท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจิรัชญา  มะเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงษ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนกร  บุญสิริธนชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวรทา  นานาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายนัฐชพงษ์  บุญคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงดลยา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายจักรพันธ์  ปักปิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายอนันต์ยศ  คำนาค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงกวิตา  พลแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายดนัสวิน  เจริญตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายชีวานนท์  ชินวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธนทัต  ขาวขำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายปาณชัย  ผาสุขใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อรุณไพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุพรรษา  มะณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพรหมพร  ทุมมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดดีจริง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายเทพพิทักษ์  มูลเมฆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วัชรรัตนโสธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษอุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายบูรพา  นิลนิตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายปรัชญา  กาลจักร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายกรวิชญ์  คำภาระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
484 นายพีรภัทร  สาริพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวอรพินธุ์  วงษ์คำชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นางสาวนภัสชล  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายสิทธิเดช  แสวงแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวจุติพร  กำลังดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวพัชรินทร์  มิ่งขวัญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอภิญญา  ไชยกองศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายโกมินทร์  ธิดามาตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวขนิษฐา  เทพทาบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงจันทกานต์  วันลักษณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวกรรณิการ์  ใจเย็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวไอลดา  ด้วงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงอรอนงค์  ืวันดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาววิชุดา  บัวทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวภาขวัญ  ขุมคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นางสาวยุภาพร  ผิวทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายจักรพรรดิ  หาสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวนาถตยา  นามพิมพ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาววิมลรัตน์  เทวะประกาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวกนกอร  ป้องแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายกฤษณะ  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นายกลทีษ์  ลิ้มพานิชย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายพรประสิทธิ์  ทองสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพุทธพร  กุลนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงมาริษา  ไตรยวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปิยภา  วาคะพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงจิรดา  ศรีสมชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัชรี  ดาทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอัญชิสา  นามโยธา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นักบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายธีระชัย  ใจดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายพีรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปานระวี  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปิ่นสุดา  หมื่นแสน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประสมสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงนิลยา  ขุนจางวาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกฤษณกันท์  จตุเทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงหิรัญยา  ประสมสู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกุลศินี  บุญทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงฟ้าอมร  เฉิดรักษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธีราพร  ศรีใสคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปานวาด  รูปแข็ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชวิน  เศิกศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวิรินยา  ทรงหอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอภิชญา  ชิณวุธ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชุติกานต์  ทำพิลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อาชญาทา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนาภูมิ  แก้วหาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายจารุภัทร  - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชินณภัทร  พรหมหา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพรนภา  อัมพุนันท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพิบูลชัย  บุญศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชลดา  พลพิลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม