รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหลง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายแดนดิน  วนากาญจน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายบุญยกร  บุญวัฒน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปฏิภาณ  ปวงประสาท โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศิวกร  ใจบุญ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรัญญา  อมรใฝ่ประยูร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวรปรัชญ์  ปูนมาก โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐกร  คำน้อย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชคงทน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงญาณิศา  ราชคง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายจิตรเทพ  เฮงตระกูล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศตพร  วนาเชิง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฐาปนีย์  ดวงอาทิตย์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยนำบิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงภณิชารีย์  ณ น่าน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกชกร  จีวะระ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงอรัชพร  มานะบุตร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายภูมินทร์  ดวงแก้ว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนิรินทิพย์  เขียวมูล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณิชนิตา  ชัยนำบิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายสุรัลต์ชาญ  ไทสวัสดิ์กุล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวาสินี  ถาทวี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพรชนก  สมบัติพนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกมลพรรณ  ตาไฝ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนิชาภา  เกษมรัศมิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนีรชา  แก้วตา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปริยาภ้ทร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกนลรัตน์  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนันทิมา  ประเสริฐพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนภัทร  ชูเชิดไพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐชยากร  วัชรสุทธากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสาริศา  รัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรรณมณ  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายบวรรัตน์  เลิศฤทธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นน้ำริน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สังข์แดง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิรชา  กูพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐิรญา  จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิชญา  นายนำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายทรงพล  องมล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจารุพิชญา  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม