รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนีรชา  แก้วตา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงปวันรัตน์  เถกิงสกุลเด่น โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงปริยาภ้ทร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกนลรัตน์  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนันทิมา  ประเสริฐพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธนภัทร  ชูเชิดไพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพิระดา  บุญหนา โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชนนิกานต์  วนากลิ่นสอาด โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายปุณยทรรศน์  ชัยปราณี โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงยุพารัตน์  สุริยเปล่งแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐชยากร  วัชรสุทธากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสาริศา  รัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรรณมณ  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายบวรรัตน์  เลิศฤทธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นน้ำริน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิรญา  จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายอิทธิกร  เกริกก้องฟ้า โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทกุลพลพินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพิชญา  นายนำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุธาสินี  นิรันดร์พงศธร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวนัสนันท์  ชื่นกรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพริมริสา  สุภาประพันธ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงธรรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม