รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเมธี  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงคณิตา  ชอบมณีแสง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัฒนาชาติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  มงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนภัสร  รังวัดใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศรินยา  บูรพา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญข้าว  ซึ่อตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปรัชญาพร  คราพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พาณิชย์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงราศี  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธนพจน์  บำรุงทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐธัญ  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธนาพันธ์  นวนพิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวัชระ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปาณัทพงศ์  นิมิตรภรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายรัฐศรันย์  กิจขจรวัฒน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐพงษ์  ตั้งบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายปรานต์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนบดี  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชัยชนะ  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกวิน  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณฐกร  หงษ์ใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุมนวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหมั้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงลลนันท์  ธิราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวรางห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวรัทยา  ใฝ่หากุศล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอาทิตกานต์  กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนวัฒน์  เครือญาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมุฑิตา  ปันเซ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปฏิภาณ  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤษณล  พัฒนธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายวีรากร  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเมธิชัย  ชมภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธราเทพ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปาฏิหาริย์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายรักษกร  นิลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายสรรพวิชช์  สิงห์แก้วฟู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชัญญาสินี  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวริศรา  อนันต์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วิฉายสกุลวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพิทยา  ศรีธิเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายฐพัณกรณ์  เกิดแสงนาค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนภทีป์  วัฒนวราห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรพงศ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายอาทิตย์  วัฒนวรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรกมล  วนากุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอรรวินทร์  คีรีพลาเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายสมภพ  มะโนราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพรหมพิริยะ  รักษาทรัพย์วนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายสิปปวิชญ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายเอกภพ  โชติรสเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชวิศา  พุฒอ่อน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฎฐพล  คงสุนทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายสุธิมนต์  พิงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แบแจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงลีลาวดี  ปลื้มหทัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนิดา  ชะโพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนาริรัตน์  สิงขรสุกใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรัญรักษ์  นิยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวรชัย  เชียงวัดเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเนติพล  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูริช  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวีรภัทร  สุนันต่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพิทยุตม์  กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภคนันท์  เครือซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศิวัช  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณภัทร  โพธิกนิษฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนพร  มณีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิดาภา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิณห์ชนัณ  สว่างธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปิยธิดา ลิลลี่  ฟอย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงยูกิ  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐิติฌากรณ์  พันธ์วัจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพชรพร  ธุวตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายลภัส  จิตสง่าไพรศาล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพิชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคัมภีร์  สันติสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายถิรวัสส์  ซอแอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายบุญเทพ  ศักดิ์สุริยะชาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกิตินันทิพัตน์  จอนใจตรง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศุภชัย  ธรรมขึ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกันต์วกูร  อุดต่อม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปฤษฎี  เมาเลอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาลินดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอนันตญา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอิสริยา  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิ่มกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศิริธัญญ์  สัมพันธ์วนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรุ่งนภา  อารุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภูริชญา  นวลศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิเศษ  ยวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกชพร  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวริศรา  ทรานุช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปาณิสา  ภูดิสวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  ภูมิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุธชาติ  สงวนพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสืบสกุล  หว่างปอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายรัชชานนท์  จาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูมิ  รัตนบูรณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปัจพงศ์  โรจนจิรนนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์  ดอนโสภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จองวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชกร  คีรีเขตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณิชากร  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุธิพร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คีรีอิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวราทิพย์  ศรีกันไชย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  สุริยน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สายชลศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐฐา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์เพชรจันทร์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปริชาติ  วรารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกีรติกา  โชตินาจิณดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพงศกร  วงศ์เชิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศรัณย์  วีระวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธเนศพล  ศรีชุ่ม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายฉัตรวัตต์  ท่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอภิชาติ  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสิทธิโชค  สุทธิจิตผ่องใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพรสวรรค์  อินธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเดชวุฒิ  เล่าเรียนดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกฤตธี  กางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายไกรวิท  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายฮัดซัน  วิชัยยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายโชคชัย  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอนัญญา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรรณกร  ม่อยภิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิรดา  วงค์จันทา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกานตน์รวี  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนภรณ์  หิรินิยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกตพร  ปุ๊กละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงมนัญชญา  คีรีเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงทักษอร  สิงหศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศุภรัตน์  คงสวัสดิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศกลรัตน์  สาวารส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงดลนภัส  โชติรสเกษม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนฤดม  เครือสืบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวรากร  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐดนัย  พรนราวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอภิวิชญ์  มหาพงไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนรธีร์  สนุกใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอภิชาต  อูปเผือก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรชตะ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนพจน์  เปี่ยมหทัยชล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภัคธร  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวีรัช  ไพรสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเอื้ออังกูล  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สมประกอบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศุกลพัฒน์  เล่อกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายชลกานต์  พรมมาลี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรดา  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพชรพร  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงคนัสนันท์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิรา  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรวิสรา  จรัสโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกชพรรณ  กฤษณะภูติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงลันนา  เป็งมาด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อินทะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปัญพิชา  เหมือยป่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรัชชานนท์  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูมิ  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนวัฒน์  อภิวะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพรภวิษย์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสีหราช  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัฐจักร  วรรณธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพีรพล  กลิ่นจงกล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรธีรา  ขัตติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนิตยา  มูลมั่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุภาวดี  สะอาดจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอรจิรา  อ้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพีรดา  พรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนากานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภคพร  ภานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกมลวรรณ  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทัตชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์โอภาส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิสชา  สิทธิ์คงขจร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอธิชนม์  ศรีจันตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกรกช  อุดมสิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายรักชาติ  พงษ์หนองเขียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชัยพฤกษ์  ใจหมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนภัทร  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกฤษฎา  แบเจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพงศกร  ศรีเกาะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพิชิตพงษ์  จงอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวีรภัทร  วิรัตน์สุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายทักเทพ  จิตร์คงมั่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายคัมภีร์  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนากร  หน่อวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใหม่นา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพิดา  พนาคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรแก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อินต๊ะวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรัตนวดี  ฉีโย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชญา  เสรีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิชานันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนพธีรา  ลอก๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุชานันท์  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรลภัส  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจารุณี  ค้ำชุนโคทร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธนพร  แสงหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิชญา  ธนิตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิณณพัต  กวินธิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุจิรา  ภูจีวร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศศิพงศ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายศุภดิษถ์  มั่นประกอบบุญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศิรพัฒน์  จอกู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนพัฒน์  จรรยารัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐชนน  ตาจุมปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอรรถพร  สุวรรณนิยม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพงศธร  เจิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธิติวุฒิ  เบ้าชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกรกฎ  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤตเมธ  มณีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายทศวรรษ  ปานยุ้น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกันตพัฒน์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายโชคดี  แซ่หลิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธิติวุฒิ  แหวนวัง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสิรวิชญ์  กระแสเงินดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนากร  ธนกรสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกมลพรรณ  เกษมจิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนันท์พนิตา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศศิรดา  อุปสอด โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณภัทร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสาธิกา  นภาเวชกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกมลพรรณ  เข่งเงิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปารมี  ปุละเปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงบุณยวีร์  หมีจันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอติกานต์  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนิพิฐพนธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกุลนัดดา  จิโน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนพนธ์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนราวิชญ์  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธีรศานต์  เชาว์พิกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายทัพพสาร  อาทรเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศักรินทร์  วงศ์พรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายชยากร  หัสดินทร์เดชา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนชาติ  จันทร์จร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายนทีมารค  โสภาฉัตรรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธ์เนียม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญกัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพัชรพรรณ  โนรี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโรจน์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวผัน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกานมณี  สุปินธรรม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายณัฐชานนท์  กูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปรีย์วรา  กรองสติปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายสุวภัทร  เครืองาม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชญาดา  เจริญโชคธนัง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธนัญชนก  เยาวโสภา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสุทัตตา  โยกุลัย โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอัญจิรา  ทวีทองเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงฐิตา  กูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิยดา  ลุงแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงการณ์พิชชา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปัณณธร  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงจิดาภา  กล้าณรงค์เชาว์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพุธิตา  สอาดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายฐิตินันท์  กระจายทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐดนัย  กอนพเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปริยดา  บุญชูโชคชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  สมวถา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บารมีดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกานพลู  ฐิติมโนกุล โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกษิภัทร  เย็นตา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนดล  หมั่นการ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญจิตต์ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงขรพิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชมพูนุช  กองทุนดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนภร  ทิมผ่องใส โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธนพร  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปพิชญา  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงก้านตอง  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกุลนัฐ  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกันยารัตน์  เกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศรัณย์กรณ์  นิลละออง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนวนิฐ  ศรีสำแดง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอินทิรา  ปั๋นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุปราณี  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์พิพักตร์  หงษ์เจ็ด โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอธิฌา  สุวรรณบำรุง โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอดิศร  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอังศณา  ลุงหม่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกชกร  โอดคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายก้องคุณ  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธราเทพ  คำซาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายชนะพล  ดวงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายนฤเดช  หยางเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนันทิกานต์  สมุด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอนัญญา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวัชรินทร์  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมภูมิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนันท์ภัส  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนันทนัช  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชญาณิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงเกสรา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัฐนิชา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงฐิติกานต์  มูลน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายจักริน  ลุงยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายนรภัทร  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นหว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายธนกฤต  วรกิจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงบุริมนาถ  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงบุศราพร  แฮนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงณปภัช  สายพริ้ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพัชริดา  ลอชื่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายชานนท์  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวรนุช  วงศ์รัตน์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงณิภาภรณ์  อุ่นยาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงหน่อแสง  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนลธิชา  หวั่งทองสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกฤติน  จื่อจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอานนท์  มอญชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศรัณย์  อูลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศศินิภา  ด้วงชารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงลีลาวดี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพนธกร  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายมนัญชัย  นาวิก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายภูริช  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเพชราภรณ์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอุดม  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐวัตร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวีรภัทร  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธวัชชัย  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุภชัย  ชาญคีรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจรัล  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกณิกนันต์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปาณิตา  จองอุ๊ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสินิทรา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปิยมาศ  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปทิตตา  สมเก๋ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเมษ์ศญา  แสนแปง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภฤกษ์  ใสบริสุทธ์สกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีรภัทร  สายวัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภฤกษ์  คำตรง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปิ่น  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิชชาภา  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเดือนกัญญา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศิรกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงดลณภา  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปราณชุลี  ใจปัญญา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอักษราภัค  ป่าไม้งาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจันทกานต์  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพนิดา  ลุงหลวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรันธร  เตชะวรากร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนวัต  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิรวัฒน์  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธีรภัทร  กิจขจรกุศล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภณัฐ  ยงป่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายจารุวิทย์  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอิทธิพล  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายขุนพล  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณภัทร  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุกร์ชฎา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงประกายมุข  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภูษณิศา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายคณนาถ  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายพสิษฐิ์  ลาวมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายไววิทย์  ธีระวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายสุรินทร์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายพีรัชชัย  ใจหล้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายธีรภพ  วีรวงศ์ชาตรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คีรีมณีฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวรัญญา  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายพรลภัส  ชูกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายพีรัชชัย  ลุงโย่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงดลยากร  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอัญญรัตน์  เทศมี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายชัยนันท์  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายชลธี  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายทศางค์  จาดิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงสโรชา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงอันธิกา  สิริรัตนวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปวาภรณ์  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงปิยาอร  ผาแดงปราการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายนนทกร  นิฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพงศ์เทพ  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายสมยศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายวีรเดช  ภาสวรโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายศตวรรษ  เสยี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายปิยะราช  วัฒนาธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงคำน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศุภรเลิศนที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงขวัญชนก  มวลมาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงปาวีณา  ตาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายนพณัฐ  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายกิตติคุณ  จาจาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายฐิติกร  ซียู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายสิรภพ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายอะสะผะ  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายสุธินันท์  ปูเหล็ก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรัทธาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายธนาธรณ์  อย่างจัง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายปวริศ  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายสุริยา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาเด่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพุทธิรัต  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสาธิดา  ประภาสกานต์โกศล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงพรทิชา  เลามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงจันจนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพัชนี  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงลินลาณี  ยอดเอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงฐิติชญา  หวางไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายรณรต  มะลิดวง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายอีริค แอ็ททา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวิภาพร  สัจจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอารยา  นุละ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอรจิรา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพิยดา  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงศศิภา  เล่ายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพิรานันท์  เชิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนุช  ฟ้าจรัสดาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอินทิรา  พิรยากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายสิริวัตร  ชัยธนาศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายก้องภพ  เฉ่วจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงธัญสินี  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงลวิตรา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงสุจิรา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณัฐสุดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพัชรกันย์  ประภาสการนต์โกศลถ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายเอกภพ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายวริทธิ์ธร  ผาแดงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายเฉลิมชัย  เขียวแปง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายพนธกร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกรวิภา  นิธิภัสร์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรุ้งจันทร์  วังรินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสิริพร  เสาแดงเกิดกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจรรยา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสิริมนต์  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวพรรณ๊  ณัฐวดีมงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาววริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นางสาวพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 นางสาวธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโศคิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นางสาวจินตนา  ตะแช โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 นางสาวอรพิน  เลาหมู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 นายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นายจักรกฤษณ์  นามพรหม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นายเวทัส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 นายบุญโชค  ถือคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวจันทกานต์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นางสาววาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นางสาวเดือน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงปภัสรา  ไพรพนาศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวพลอยใส  คำยอด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายญาณพัทธ์  นวลมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเปมิกา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอรวินท์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงดวงจันทร์  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงจรรยาพร  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภารวี  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ซ้วน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงมาริษา  ไพรบรรลือ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงฐิติชญา  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐกิตต์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัชพล  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายรัชภูมิ  พรมคุด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพีรวัส  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายคงศักดิ์  วินัยรัตนกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายจุฑาวัฒน์  สีลอยอุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐกร  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณีรนุช  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทวีเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสิโรบล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอมรกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศศิธร  แสงวรเมท โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพรนัชชา  ดีรัดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอรัญญา  แสนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายรัชพล  ตามัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกมล  สิรินิธิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอมรเทพ  วรรณไตย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภูริวัฒน์  คีรีสุขไสว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอะตะ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพรวนัส  ผาแดงเจริญไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภานุกร  อุปปุย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอภิชาต  เถกิงวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปิยธิดา  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพลอย  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพศิกา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจารุณี  คอนจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอะซือมะ  เฉิดพิไรชญานี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงเนตรนภา  หลี่จา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพรพรรณ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพันธวิศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวีรลักษณ์  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสุภัค  หย่าจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐกุล  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอารยา  ภักดีวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอรนิช  บุญนำชัยโชค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกชกร  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอริสา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชาลิสา  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงลลิดา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจรัลชัย  เลาโม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธีรยุทธ  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนิรุช  ณัฐกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธีระเดช  จิรัตติกาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายกิตติกวิน  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนัท  สมานยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสุภกรณ์  กิริยามงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายอำนาจ  หนั่นใจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงจันณิกา  ชาญกิจการแผน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเกศรา  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีย้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงมาลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรัณยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจิรัชญา  พิชิตประติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธีรภัทร  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายสิปปกร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศศิธร  ภูผาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเจตพล  หลวงภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายศรพงษ์  ซานเจีย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายจิตริน  เลาตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพีรชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายกันตพิชญ์  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายชนาธิป  ขจรประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอธิช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายเอกราช  คะบู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพงศกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายจ่าโบ  จะลา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสุกฤษฐ์  ศิริวัมนาวุธ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพิสิษฐ์  ภาสุพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพรศวรรค์  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายจิตรพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายสุริยา  เทพพนม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายเมธัส  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสวภัทร์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอดิศร  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสุเมธี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสมบัติ  แสหน่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสุภนัย  แซ่หมู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรสินทรา  นนทภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอนันญาลักษณ์  พละงาม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพิมชนก  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงธัญชนก  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภานิดา  โล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเอก  ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศุรวีร์  นายเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายพัสกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายยุทธนา  ธนจิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายญาณพัฒน์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุภาพร  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงจุรีพร  โชคชุติพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกรรณิกา  เลาพุ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวิสาข์  สาทะเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปิยะนุช  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงรักษ์ธิญามล  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอักษิพร  สิริทัปปภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอรุสา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจพล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงจันทกานต์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงรมิดา  เกาะแนะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงเกษร  ไวพจน์สมพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายบารมี  บันทึกจารึกคีรี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงเกศินี  คำมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายซีโมน  เสริมพันธกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงธาริสา  แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายกฤติภัส  วงษ์อธิโชติ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายชิษนุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังวนพัฒน์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายนพณัฐช์  โสภานะ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกรรณิกา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงวิมลมณี  นิธิชัยอนันต์กุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงชญาดา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายสุภเมธ  ศรีคำ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายคณาธิป  เพ็ญศิริ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวรเทพ  รักษ์อยู่ป่า โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายวัชรชัย  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายยุฐากรณ์  เรบุตร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายกิตติกวิน  อัครภูวโชติ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิมพิกา  รัตนจำเริญ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวรภพ  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายทรงธรรม  วนาศิริ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสัชฌุกร  กันธิยะ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพชรทา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเจนวิทย์ตรี  เสริมพันธกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงลานา  แซ่จัง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงสรัญญา  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงญาณิศา  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอักษรา  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงยุพิน  ทองคูณปรีดา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธีรพิชญ์  วจีขจรไพศาล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสสารี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผูกพันธ์นวคุณ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายยศกร  นภาเวชกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายชานน  เกียรติกงทอง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอริยา  แซ่ซง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธีรชัย  ศักดิ์ประทีปกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายวีรพงษ์  ผดุงทรงธรรม โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายเอกสิทธิ์  ต่อมหาธนสาร โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุ้มพนาวัลย์ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงศิริทิพย์  บวรวัฒนธิกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงชญานุช  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายชูศักดิ์  มุ่งมิตรภาพ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธวัล  ธิวาพรรณงาม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงขวัญชนก  ก่อนอรุโณทัย โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภัทรวดี  ชวนชื่นชม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงแพรวา  บุญชูคุ้มเกล้า โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกุลจิรา  กองฉิมใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ก้อนกลางสมร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพาณิชชา  ไสวงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 คณิตประถม
808 นางสาวภัสสร  คำมูลบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 นางสาวศุทธนุช  งามเสมอพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวนวลคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงจันทร์ทรา  มีเมืองงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุภาณี  พีรชัยสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มุ่งเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายพีรพัฒน์  รัชตสุวรรณกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายสพล  แซ่ลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธนกฤติ  แดงทุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายชยกร  เสมอใจ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายหาญหนุ่ม  - โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายวรเมธ  คุณาธาราวัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพลอย  ปิติกรไพศาล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายจรัสกร  ธนาโชติ์วานิช โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอภิสร  วณลัยศิริแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณโชติโยธิน โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกฤติยา  ภีระจิ่ง โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพิภู  ศศิเมธากุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายจอมอินทร์  - โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรธิดา โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงแสงคำวรรณ  - โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสุพัชชา  รุ่งวิพัชร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวราลี  ชะดีพร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอภิชน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงพจนพร  ศุภกรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงวรพรรณ  โรจน์ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพรรวี  สมสายทอง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงณอมร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงรจนา  ปวงชนะชัย โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงจันจิรา  ฉันทวัต โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายนดีภัทร  นัตถิ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอำพร  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงแววรัศมี  วิริยะปัญญาธนกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงจันทรักษ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนิรัชพร  กิจทยานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสงกรานต์  พัชรบวรกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงนันทพร  ธนินกุลกิติ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพิตตินันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชโยดม  แพ่งศรีสาร โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสิทธินนท์  สุธารสสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชลิดา  รุ่งนพอนันต์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงจันทร์พร  ธนานนท์ทวีกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวานุสรณ์  ชัยวัง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงชลลดา  โคกทอง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิมท์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงภิริษา  รัตนสิริเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายปิยชนน์  แสนจัน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงศิรินทรา  ม่วงมี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงธัญญกัญญ์  ชยาภรณ์มงคล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภูริวัฒน์  ขุนนางจ่า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ตา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงคำอิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงยอง  คิม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงสุจารี  พูลภัทรวี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายพีรังกูร  บุญมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงดวงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนวลจันทร์  ตาเหมอ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงประภัทรษรา  อารีเพื่อน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายจารุเดช  หินเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนนท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกิตติธัช  โสวรรณะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงศรีสุดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกมล  สุทธิ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายศุภนัฐ  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปุณณวิช  ก่อยยันนะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอรวีย์  คำมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงคำแข่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายภูผา  จองคำปัน โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายธีรวัฒน์  ธงธรรมชัย โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปิลันซิน โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงสุรัตน์ติการณ์  โสภณภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ลุงมล โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงณิชธาวัลย์  เลายี่ป๋า โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงวีรดา  ลุงสุ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพิชญา  หลิ่งคำ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงชัย โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกัญญา  ลุงแหลง โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกตัญชลี  ลัทธิ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณัฐชา  ภัคดีวัฒนา โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศรัณย์พร  สมราช โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนวลนารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพัสวี  มูลหลวง โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสวงวัฒนา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงสุภัสสร  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอิทธิพล  มหาอนันต์ศิริ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธนวัฒน์  จะดี โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณัฐกานต์  เกียรติศักดิ์พนา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฐดนย์  แอพุ้ย โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภานุพงศ์  จะนะ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสมพงษ์  กำเนิดกรุณา โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอารยา  สังวรนำชัย โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอัครชัย  มาแฮ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอนาวิล  คงคามีสุข โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสุริยศักดิ์  วิริยะจรูญ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายวรเมธ  กิจกาญจนภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุภัสรา  กิจกาญจนาภรณ์ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายณัชนรินทร์  วงษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายภาคิน  กวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายภูวิช  วีรวรานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กชายศิวกร  ลิปิวงค์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายชนชิต  ฟองวารี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายวชิรเมธี  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายฉัตริณ  หอมเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายกฤตนัย  มหานิล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายพสิษฐ์  พะตัน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงกันต์ธิดา  หลงมะลิ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงศตพร  จันระวาง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายศรณ์จิรา  จีรณิชย์พานิชกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายสุทธิชัย  ปุรณะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายจารุภัทร  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายชาญวิทย์  อุดมปิยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงธนัษฎา  นะดำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงณัฏฐนิช  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงลภัสรดา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงณัฐรินีย์  อิสริยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายชญานนท์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายดนย์ปิยะ  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายกิตติศักดิ์  นรมาตร์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายครองศีล  จิณะเสน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายชนกันต์  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายชนกันต์  มหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายน้ำปอน  เพ๊ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายนภัสรพี  ศิริยุทธสาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายปฐมโชค  วงค์โต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายใหม่  จิรเรศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุธาดาวดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปณิดา  ยินดีภพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กหญิงวิชญาพร  พงษ์เพชรภรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายยศกร  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายสุขสันต์  ตฤษณาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายนนทกร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายชณาธิป  กำปั่น โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงบัณฑิตา  กันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชยาภรณ์  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชยาภรณ์  ทาฝั้น โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงรุจรดา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสร้อยรินดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  คำคง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนันทพร  วิไลกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงปานระพี  แซ่ฟาง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวริศรา  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชญาณิศา  มิตรประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองล้ำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงพรชรินทร์  แสงโชติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงปณาลี  เสริมประชา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงณัฐญาดา  นายศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายพีรณัฐ  คันชิง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกรภวัทน์  สุธา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายวัณณุวรรธ์  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายสุประวีร์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายณฐพล  สิทธิฟอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายจิรพันธู์  สุมะนะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนิติพัฒน์  โสภิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายรฐนนท์  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิจินดา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายยศกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายพีรณัฐ  สังเกตุใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายจิรกิตติ์  โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายอภิลักษ์  วรชัยนิติกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูรินทร์  สีวังนอก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอธิชา  ตะโนรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณธิดา  เปี่ยมชลธาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ถูกดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชญาดา  สืบเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เศษธนู โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอารดา  ทอผ้าทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กันทาแปง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงลลนา  ก๊กเครือ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงสายสกุล  ผาติจิรโชติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูเบศ  โพธิ์จักร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายเปรมชาติ  ชัยวีรางกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายพัดโบก  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปรีดียาธร  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเจตนิพัทธิ์  รักธัญญะการ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายอภิกรม์  ดวงธรรม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกิ่งกมล  ศิริ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  สุภาสืบ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนุษย์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงกุลธิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชวนากร  แก้วใสยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายพีชชากรณ์  สุภาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ครองไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงครองขวัญ  สานุช โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงธัญชนก  กิจทาทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงพรนภา  กุลนาราภักดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงวิชุดา  ติดชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายชยางกูร  สังข์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายกิตติภูมิ  ภัสสรณ์ศศิกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายณฐพัฒน์  คำดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงกรกมล  คำทา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิกว้าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงจิตภินันท์  ประดิษฐ์เมธากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงษมาวดี  เกษทองมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงอัญชัน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทิวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงพณิชา  สุขศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงอันจิมา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงญาดา  นภาเวชกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายพีรณัฐ  ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กชายพงษ์พิสิท  ล่ำดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายพสิษฐ์  สินธพทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายเขตโสภณ  พัฒนเดชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงชนฑิฌา  ทนันชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงณิชกานต์  เปรมยุดาพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงฟ้าใส  ดำรงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงนุชวรา  ส่าเหล่วา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายชัชวาล  พรมธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายอัษฎาวุธ  สำราญใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงณัฐชา  อาจหารสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายกฤษฎา  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงวิภารัตน์  กระจายกุศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายณัฐภัทร  สิริกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายธนาธิป  ผ่องศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายยศกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงศศิวิมล  งามพิลาส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กชายศุภกร  มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายชยานันท์  คุ้มกันนาน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายนฤดล  มั่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิริยภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายอชิตะ  กุลนาราภักดี่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงชญานุช  มูลฟอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงณัฐนรี  รัตนจำเริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณิชภัทร  จตุแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายปุณยวีย์  อาฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงภาสินี  ฝั้นติ๊บ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงสุขฤทัย  เชิดชูไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงหทัยธร  แสงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายชัญชญะ  วรารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายพัชรพล  ตระกูลเลิศวิริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงอภิชญา  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายธนดล  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงณัฐธาดา  สาริขิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงณัชชา  แขพิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายธนดล  เตชาเวชกิจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กชายภพธรรม  ภูมีศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายกรศุทธิ์  ปาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายภูรินท์  อายะบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายวงค์ตระกูล  สมศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  นันทพู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอติรุจ  กาใจ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกันภิรมย์  กองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายทักษ์ดนัย  โอชาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปภาวี  วิทยาการยุทธกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายศกลวัฒน์  ฉีโย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายจักรพล  อุปการะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอรดา  ศานตมนัส โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกตกร  ไพรสัตยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอัญญาณี  คำวงศ์ปิน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวรัญญา  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนภมณี  ปารมีรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายสรวิชญ์  มงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอัครินทร์  สมอุทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุวรรณ์ฤทธิ์กุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธัญรดา  พุ่มน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงภัชรณิฎา  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชลธิชา  หล้าคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงศศินิภา  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพิชญาภัค  จินา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกิตติกา  นิยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงศิรินภา  แสนสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงสินิยากุล  สุริยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายนฤเบศ  นุนพนัสสัก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายพีรณัฐ  ช่างแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงพิจิตราพร  สุปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปรียานุช  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภูตะวัน  เกษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอภิชญา  รัตนชัยปรีชากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสัจจลักษณ์  ธารานพดล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณัฐชัย  ไพรเพชรล้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายศุภณัฐ  อินงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเกียรติชัย  ประชันกนการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธีรนันท์  เผ่าอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายนัทธกร  ซื่อตรงไพร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายสราวุธ  ราชอ่อง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายอากร  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนพนธ์  สีสัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายพงศกร  รุ่งอรุณเบิกฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ออลโชน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายกองทัพ  สุขสานติ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายภูริณัฐ  มูลตำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนากร  กิจติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอานนท์  ปุยะติ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายศิวกร  แพร่ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงชาลืสา  เกียรติกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงเกวลิน  ผาติกุลบัณฑิต โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงวริศรา  รติกาญจนสุขกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชุติมา  คำเติ๊ก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงวันวิสา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธีรวิทย์  เฟื่องประสบ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธัญชนก  ต้นธิสา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายกฤษณะ  บุญสะรัมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนฤภร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยศกำจาย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงณัชญาพร  กิ่งจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายศรัณย์  บุญกัน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิ์คงตั้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงคณิตา  คำภิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายจักรพันธ์  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำมาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายณัฐกิตติ์  กลิ่นขจร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงยุพาพร  พนิกานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงนันทนัท  เฉลิมปัทมวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายกฤตกร  เพียรดี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายปพนธีร์  นาคะปรีชา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายรัตน์ติวุฒิ  ทุ่งสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐพร  วิทยาดีมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณิชากรณ์  คงมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงปทิตตา  รักพินิตยิ่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงลิเดียร์  กวางทู โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วศรีศักดา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอัยการ  ตายน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายปฏิภาน  แบนใจวาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธนพจน์  เนียมทาง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธาวิน  จันคีรีวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายนัทธพงศ์  มนต์บุปผา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกรองทอง  สันต์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกฤตพร  ทอดเสียง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงธัญชนิต  ธวัชพลังกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายพลวรรธน์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงจันทรา  อริญชย์โรจน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายเฉลิมชัย  ชรัณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายทิพากร  สมศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกรกช  ศิริธรรมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงปุณยาพร  กุลจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายกันตพัฒน์  ไพรชนานันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายณัชพล  วงศ์ศิรา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วพรหมมา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายศุภโชค  ฐิติฤทธิ์พัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายสัณห์คุณกร  สุระสังข์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายสิรภพ  ปิ่นประไมล์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายณัฐพล  สิริสกุลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายทิพากร  วราฤทธิ์นราธร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธนนนท์  กิ่งแก้วโกศล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนพัฒน์  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพีรพัฒน์  ไว้มั่นดวงกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายภูวเนศวร์  เพียรจริง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงโชติรส  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายรัฐภาคย์  สุนันทร โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม