รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอดิศร  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอังศณา  ลุงหม่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชกร  โอดคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเบญญาภัทร  การดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญภัค  แด้แก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเกวลิน  จิตใฝ่ธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงโชษิตา  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณิสา  ชนะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฉี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องคุณ  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธราเทพ  คำซาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชชานนท์  เครืออ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายศักย์ศรณ์  เบญจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอินทัช  ย่างสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชนะพล  ดวงสุริยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายนฤเดช  หยางเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนันทิกานต์  สมุด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอนัญญา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวัชรินทร์  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมภูมิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันท์ภัส  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนันทนัช  ราชตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญาณิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเกสรา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐนิชา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐิติกานต์  มูลน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจักริน  ลุงยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายนรภัทร  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นหว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนกฤต  วรกิจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงบุริมนาถ  สินรัตนสำราญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบุศราพร  แฮนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณปภัช  สายพริ้ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัชริดา  ลอชื่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายสุรพงษ์  ลุงเลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนภสินธุ์  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเขมมนัส  สิ่งส่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายชานนท์  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายผัด  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงวรนุช  วงศ์รัตน์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณิภาภรณ์  อุ่นยาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงหน่อแสง  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนลธิชา  หวั่งทองสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกฤติน  จื่อจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเกศสุดา  อ่องสุนทร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แกยี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอานนท์  มอญชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนิรวิชย์  จ่าก่าซื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเอกหฤษณ์  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายราเมษ  หัฎฐกร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศรัณย์  อูลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชิษณุพงษ์  ยอพาก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเบญจมาศ  พรหมภูมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงคิรามาลี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปาริชาติ  ตั้นคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจุฑามาศ  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจารุภา  แซ่ถิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศศินิภา  ด้วงชารี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงลีลาวดี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพนธกร  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายมนัญชัย  นาวิก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจีรยุทธ์  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเตวิช  มานะประสพสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายกิตติพงษ์  ชายชาตรี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายสุกฤษ  สุกลคงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภูริช  พึ่งพวก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายก้องภพ  นวลเตอะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเพชราภรณ์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปานแอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธณิกาญจน์  แปดศอก โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐชา  หล่ายเจ็ด โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ผางแดง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอุดม  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐวัตร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวีรภัทร  จิตตมานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธวัชชัย  ปันสี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศุภชัย  ชาญคีรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจรัล  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกณิกนันต์  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปาณิตา  จองอุ๊ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสินิทรา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปิยมาศ  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปทิตตา  สมเก๋ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเมษ์ศญา  แสนแปง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศุภฤกษ์  ใสบริสุทธ์สกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธีรภัทร  สายวัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภฤกษ์  คำตรง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปิ่น  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิชชาภา  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเดือนกัญญา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศิรกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงดลณภา  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปราณชุลี  ใจปัญญา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอักษราภัค  ป่าไม้งาม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจันทกานต์  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพนิดา  ลุงหลวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรันธร  เตชะวรากร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธนวัต  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายจิรวัฒน์  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพงศธร  มงคลจรรยาภัค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษมจิตร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายโสภณา  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจีรพัฒน์ ชี  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวงศ์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรภัทร  กิจขจรกุศล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเอกพัฒน์  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรัชดา  หลอกแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วแสนสาย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชมพูนุท  สีว่า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกชพรรณ  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุ่มธิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนริศรา  คงเวียงราช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวิชญาดา  สุจินดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิรดาภร  ปันคำมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณิศา  พนาสันติกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงตริตาภรณ์  หมายหมั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ่นวิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายศุภณัฐ  ยงป่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัชพล  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจารุวิทย์  จงเทพ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพีรวัฒน์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอิทธิพล  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายขุนพล  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณภัทร  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัชรชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายก้องภพ  แซ่หลิว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศุกร์ชฎา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัชชา  ลุงยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงประกายมุข  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอรจิรา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย เจนกินส์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มณีธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญญาศิริ  แอเซ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรพิน  ปัญญาธนวดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภูษณิศา  - โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเพชรชรี  สายเตง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนอิ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายคณนาถ  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพสิษฐิ์  ลาวมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายไววิทย์  ธีระวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายสุรินทร์  พจนาพาที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายพีรัชชัย  ใจหล้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธีรภพ  วีรวงศ์ชาตรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คีรีมณีฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวรัญญา  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพรลภัส  ชูกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายพีรัชชัย  ลุงโย่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงมนชนก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงดลยากร  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอัญญรัตน์  เทศมี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายชัยนันท์  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายชลธี  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายทศางค์  จาดิ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสโรชา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอันธิกา  สิริรัตนวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปวาภรณ์  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปิยาอร  ผาแดงปราการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายนนทกร  นิฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายพงศ์เทพ  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายสมยศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายวีรเดช  ภาสวรโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายศตวรรษ  เสยี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายปิยะราช  วัฒนาธารทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงคำน้อง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศุภรเลิศนที โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงขวัญชนก  มวลมาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปาวีณา  ตาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายนพณัฐ  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายกิตติคุณ  จาจาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายฐิติกร  ซียู โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายสิรภพ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายอะสะผะ  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายสุธินันท์  ปูเหล็ก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรัทธาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธนาธรณ์  อย่างจัง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายปวริศ  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายสุริยา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ปัญญาเด่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพุทธิรัต  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสาธิดา  ประภาสกานต์โกศล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่โซ้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพรทิชา  เลามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจันจนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพัชนี  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงลินลาณี  ยอดเอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงฐิติชญา  หวางไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอัญญารัตน์  สารคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายณัฐภูมิ  สรานนท์เมธากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายรณรต  มะลิดวง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอีริค แอ็ททา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวิภาพร  สัจจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอารยา  นุละ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอรจิรา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิ์กุลชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริปุณยธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิยดา  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงศศิภา  เล่ายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพิรานันท์  เชิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนุช  ฟ้าจรัสดาว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอินทิรา  พิรยากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขสมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสิริวัตร  ชัยธนาศรี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายก้องภพ  เฉ่วจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกฤษจารี  ผาเลิศสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธัญสินี  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงลวิตรา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุจิรา  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัฐสุดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพัชรกันย์  ประภาสการนต์โกศลถ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายเอกภพ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายวริทธิ์ธร  ผาแดงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายเฉลิมชัย  เขียวแปง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพนธกร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกรวิภา  นิธิภัสร์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงทิพรดา  ลุงอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์อิ่น โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงบุญณิสา  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงศุภดา  เกษมเจริญกูล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุภานา  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอะลิซาเบ็ท  เลาเตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงรุ้งจันทร์  วังรินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวราลี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนันท์มนัส  จิรอดิศัยถาวร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสิริพร  เสาแดงเกิดกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงหอมฮืน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงแสงหอม  คำแดง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิทักษ์อินธิกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอนิษา  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจรรยา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสิริมนต์  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวพรรณ๊  ณัฐวดีมงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาววริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาวชนาภา  ธนาใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวธัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นางสาวสุดที่รัก  เกียรติโศคิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นางสาวรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นางสาวดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวจินตนา  ตะแช โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวอรพิน  เลาหมู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายจักรกฤษณ์  นามพรหม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นายเวทัส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายบุญโชค  ถือคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวจันทกานต์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาววาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวเดือน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปภัสรา  ไพรพนาศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวพลอยใส  คำยอด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายญาณพัทธ์  นวลมา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเปมิกา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอรวินท์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงดวงจันทร์  วิชาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจรรยาพร  ตามี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภารวี  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ซ้วน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงมาริษา  ไพรบรรลือ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฐิติชญา  หว่างไม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐกิตต์  แดนทวีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัชพล  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายรัชภูมิ  พรมคุด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีรวัส  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายคงศักดิ์  วินัยรัตนกร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจุฑาวัฒน์  สีลอยอุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐกร  พงศ์ปัญญาธร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณีรนุช  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทวีเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสิโรบล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพรพิมล  เทิดธรรมสิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอมรกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิธร  แสงวรเมท โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพรนัชชา  ดีรัดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอรัญญา  แสนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรัชพล  ตามัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกมล  สิรินิธิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอมรเทพ  วรรณไตย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูริวัฒน์  คีรีสุขไสว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอะตะ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพรวนัส  ผาแดงเจริญไทย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภานุกร  อุปปุย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอภิชาต  เถกิงวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปิยธิดา  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพลอย  ร้านทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพศิกา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจารุณี  คอนจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอะซือมะ  เฉิดพิไรชญานี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเนตรนภา  หลี่จา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพรพรรณ  คีรีหลักเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพันธวิศ  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวีรลักษณ์  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสุภัค  หย่าจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐกุล  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอารยา  ภักดีวงศา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอรนิช  บุญนำชัยโชค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกชกร  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอริสา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชาลิสา  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงลลิดา  เชิดชูวัลภล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจรัลชัย  เลาโม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธีรยุทธ  สินเช้า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนิรุช  ณัฐกมลชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีระเดช  จิรัตติกาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกิตติกวิน  โลวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนัท  สมานยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสุภกรณ์  กิริยามงคล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอำนาจ  หนั่นใจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจันณิกา  ชาญกิจการแผน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเกศรา  รัตนตรัยรำลึก โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีย้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงมาลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรัณยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิรัชญา  พิชิตประติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธีรภัทร  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสิปปกร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศศิธร  ภูผาไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเจตพล  หลวงภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศรพงษ์  ซานเจีย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิตริน  เลาตา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพีรชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกันตพิชญ์  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชนาธิป  ขจรประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอธิช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเอกราช  คะบู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพงศกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจ่าโบ  จะลา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุกฤษฐ์  ศิริวัมนาวุธ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพิสิษฐ์  ภาสุพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพรศวรรค์  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจิตรพล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสุริยา  เทพพนม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายเมธัส  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสวภัทร์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอดิศร  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสุเมธี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสมบัติ  แสหน่อ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสุภนัย  แซ่หมู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุตมงค์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรสินทรา  นนทภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอนันญาลักษณ์  พละงาม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วังสาร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสิริกาญจน์  อู่ทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิมชนก  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญชนก  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภานิดา  โล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเอก  ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุรวีร์  นายเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพัสกร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายยุทธนา  ธนจิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายญาณพัฒน์  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุภาพร  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจุรีพร  โชคชุติพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกรรณิกา  เลาพุ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิสาข์  สาทะเขียว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอนุดา  โชคนันทภัค โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปิยะนุช  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงรักษ์ธิญามล  ปานอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอักษิพร  สิริทัปปภา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอรุสา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจพล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจันทกานต์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรมิดา  เกาะแนะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเกษร  ไวพจน์สมพร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกมลภพ  อรุโณทัย โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายบารมี  บันทึกจารึกคีรี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเกศินี  คำมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายซีโมน  เสริมพันธกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธาริสา  แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤติภัส  วงษ์อธิโชติ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายชิษนุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังวนพัฒน์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายนพณัฐช์  โสภานะ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกรรณิกา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวิมลมณี  นิธิชัยอนันต์กุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงชญาดา  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายสุภเมธ  ศรีคำ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองประสาน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายคณาธิป  เพ็ญศิริ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวรเทพ  รักษ์อยู่ป่า โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวัชรชัย  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุธรรมฤทธิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายยุฐากรณ์  เรบุตร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกิตติกวิน  อัครภูวโชติ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิมพิกา  รัตนจำเริญ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวรภพ  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายทรงธรรม  วนาศิริ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสัชฌุกร  กันธิยะ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปฐมาวดี  เพชรทา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเจนวิทย์ตรี  เสริมพันธกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงลานา  แซ่จัง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสรัญญา  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงญาณิศา  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอักษรา  แซ่เห่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงยุพิน  ทองคูณปรีดา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุนิตา  ตาลประดับ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูธร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฐิติพร  ตรียารักษ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธีรพิชญ์  วจีขจรไพศาล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสสารี  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผูกพันธ์นวคุณ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปรเมษฐ์  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายยศกร  นภาเวชกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายก้องพิภพ  กำไลทอง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพิเชษฐ์  ใจมูล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชานน  เกียรติกงทอง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายชัยวัฒน์  ยมกิจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอริยา  แซ่ซง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรสวรรค์  อมรศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธีรชัย  ศักดิ์ประทีปกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวีรพงษ์  ผดุงทรงธรรม โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเอกสิทธิ์  ต่อมหาธนสาร โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุ้มพนาวัลย์ โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิริทิพย์  บวรวัฒนธิกุล โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงชญานุช  ก้อนเกียรติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวริศรา  ชมกระจ่างดี โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชูศักดิ์  มุ่งมิตรภาพ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัทราพร  บุญชี้นำ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธวัล  ธิวาพรรณงาม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงขวัญชนก  ก่อนอรุโณทัย โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัทรวดี  ชวนชื่นชม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงแพรวา  บุญชูคุ้มเกล้า โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกุลจิรา  กองฉิมใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ก้อนกลางสมร โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุงเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มุ่งเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพีรพัฒน์  รัชตสุวรรณกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายสพล  แซ่ลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศรีสวรรค์  มงคลสิริปรีชา โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศุภณัฐ  อ่องตียะ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนกฤติ  แดงทุ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชยกร  เสมอใจ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายหาญหนุ่ม  - โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายวรเมธ  คุณาธาราวัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสุมาตรา  จรัสเดชากร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศิรินทร  ศิรไพศาลสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชนจันทร์  จิตธรรมดี โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพลอย  ปิติกรไพศาล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจรัสกร  ธนาโชติ์วานิช โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอภิสร  วณลัยศิริแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณโชติโยธิน โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกฤติยา  ภีระจิ่ง โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายพิภู  ศศิเมธากุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชโชติภัทรสกุล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจอมอินทร์  - โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรธิดา โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวรรณพร  จินดารัตนา โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสาวิตรี  รักเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายจายอ่อน  ลุงต๊ะ โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสมจิตร  กู้นะมงคล โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวิลัยพร  มณฑนม โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงแสงคำวรรณ  - โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุพัชชา  รุ่งวิพัชร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวราลี  ชะดีพร โรงเรียนบ้านใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอภิชน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพจนพร  ศุภกรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวรพรรณ  โรจน์ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพรรวี  สมสายทอง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณอมร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงรจนา  ปวงชนะชัย โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจันจิรา  ฉันทวัต โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายนดีภัทร  นัตถิ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอำพร  สุทธิธรรมบำรุง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงแววรัศมี  วิริยะปัญญาธนกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจันทรักษ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนิรัชพร  กิจทยานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนากรณ์  จ่อมฟ้า โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสงกรานต์  พัชรบวรกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพิตตินันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชโยดม  แพ่งศรีสาร โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสิทธินนท์  สุธารสสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชลิดา  รุ่งนพอนันต์ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจันทร์พร  ธนานนท์ทวีกุล โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวานุสรณ์  ชัยวัง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชลลดา  โคกทอง โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐนนท์  คงน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนพดล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสามหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิรานันท์  ปิยะวดี โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมท์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกิตติมา  ธรรมชาติพิทักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรัทยา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาณิชย์ธนกิจ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภิริษา  รัตนสิริเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนภา  ธรรมนิติสุขสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนิชานันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ตา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงคำอิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายณัฐวินท์  ยุ้งทอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สาทะเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงยอง  คิม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงสุจารี  พูลภัทรวี โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายพีรังกูร  บุญมาลา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสิทธิพล  เจริญพล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายศรภ์กฤษฎิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงดวงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนวลจันทร์  ตาเหมอ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงประภัทรษรา  อารีเพื่อน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจารุเดช  หินเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสุภา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายนนท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกิตติธัช  โสวรรณะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงศรีสุดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกมล  สุทธิ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศุภนัฐ  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปุณณวิช  ก่อยยันนะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอรวีย์  คำมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงคำแข่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม